דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - זכאות ללא תנאי

קו הפרדה אדום

האם חלה חובה על מעביד לבצע תשלומי השלמה של כספי פיצויים ?

14. פיצויים ותגמולים –

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אינו "פוטר" את המעביד מחובתו לשלם פיצויים לעובד שפוטר גם אם באופן שוטף הפקיד בעבורו סכומים לקופת גמל לקצבה או לקופה אחרת. ואולם, המעביד "פטור" מתשלומי השלמה של פיצויים לעובדו כאשר נקבע בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה כי התשלומים לקופת הגמל הינם במקום חבותו על פי החוק לפיצויי פיטורים ו/או במקרים בהם נחתם הסכם בין העובד למעביד על פי התנאים שנקבעו בסע' 14 לחוק פיצויי פיטורים.

 

נוסח האישור הכללי (מעודכן מיום 12.3.2001)

 

תשלומים ששילם מעביד בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה) או לביטוח מנהלים הכולל אפשרות לקבלת קצבה יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששולמו ובלבד שנתקיימו כל התנאים הבאים:

 • תשלומי המעביד לקרן פנסיה - אינם פחותים מ- 14.33% מהשכר שממנו שולמו התשלומים האמורים או 12% משכר זה אם המעביד משלם בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לפוליסת ביטוח לפיצויים בשיעור של 2.33% משכר זה. לא שילם בנוסף ל- 12% גם 2.33%, יבואו תשלומיו במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד בלבד.
 • תשלומי המעביד לפוליסת ביטוח מנהלים - אינם פחותים מאחד מאלה:
  • 13.33% מהשכר שממנו שולמו התשלומים האמורים אם המעביד משלם בעד עובדו בנוסף לכך תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכר זה לפחות או בשיעור של 2.5% משכר זה, לפי הנמוך מביניהם.
  • 11% מהשכר שממנו שולמו התשלומים האמורים אם המעביד משלם בעד עובדו בנוסף לכך תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש לבטחת 75% משכר זה לפחות או בשיעור של 2.5% משכר זה, לפי הנמוך מביניהם. במקרה זה יבואו תשלומי המעביד במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד בלבד. אם המעביד משלם בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לפוליסת ביטוח לפיצויים בשיעור של 2.33% משכר זה יבואו תשלומי המעביד במקום 100% מפיצויי הפיטורים של העובד.
 • לא יאוחר מ-3 חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נערך הסכם בכתב בין המעביד לבין העובד ובו:
  • הסכמת העובד להסדר.
  • ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה שנשללה או שהעובד משך כספים מקרן הפנסיה או מפוליסת ביטוח המנהלים שלא בשל מקרה של מוות, נכות או פרישה בגיל 60 או יותר.
אין זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר ממנו שולמו התשלומים האמורים.
 
נדגיש כי: על המעביד חלה החובה בכל מקרה לעדכן את התשלומים השוטפים לקופת הגמל במהלך תקופת העבודה בהתאם לעדכון השכר של העובד.

דוגמא לאישור:

שיעור הפרשות המעביד לפיצויים: ____ , לתגמולים: ____, לביטוח אובדן כושר עבודה:_____,

שם המעביד___________ תאריך___________ שם העובד___________

חתימה וחותמת המעביד ____________ חתימת העובד _____________

 

דוגמא לאישור לפי סעיף 14 (נספח להסכם עבודה) (לחץ להורדת קובץ WORD)

 

זכאות ללא תנאי:

בתחילת שנת 2004 בשל השינויים שחלו בתנאי פוליסות ביטוח המנהלים ובדמי הניהול שכאמור נגבים גם מכספי הפיצויים התחזק הצורך לקיומו של סעיף שיפטור את המעביד המשלם באופן שוטף תשלומים לפוליסת ביטוח עבור עובדו מביצוע תשלומי השלמה לפיצויים בתום התקופה. האפשרות לחתום על סעיף זה מותנית בויתור המעביד על כספי הפיצויים לטובת עובדו למפרע. (כך שאם יווצר הפרש בכספי הפיצויים הוא יושלם מתוך כספי התגמולים).
 
משמעות הסעיף, העובד יקבל בכל מקרה את כספי הפיצויים שנצברו בפוליסה בין אם פוטר ובין אם התפטר ומאידך לא יזכה לתשלומי השלמה בעת סיום יחסי עובד מעביד.
 
 (חריג: מקרים בהם מתקיימים התנאים המצדיקים פיטורים ללא תשלום פיצויים לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים).
 
נדגיש שוב, כי: על המעביד חלה החובה בכל מקרה לעדכן את התשלומים השוטפים לקופת הגמל במהלך תקופת העבודה בהתאם לעדכון השכר של העובד. הזכאות ללא תנאי עשויה להתגבש הן במיידי (דהיינו במועד עריכת פוליסת ביטוח המנהלים ו/או במועד ההצטרפות לקרן הפנסיה או במועד ההעברת הבעלות על תכנית קיימת למעסיק חדש) והן עד 3 שנים לאחר מכן (בין 1 ל- 36 חודשים) והכל לפי ההנחיות שניתנו ונחתמו על ידי המעביד במועד עריכת פוליסת ביטוח המנהלים ו/או במועד ההצטרפות לקרן הפנסיה או במועד ההעברת הבעלות על תכנית קיימת למעסיק חדש, מראש.
 
בתכנית הונית (היתה בעבר) ישולמו הפיצויים כשהם צמודים למדד או לרווחי ההשקעות - כגבוה מביניהם וההפרש החסר אם ישנו - יושלם מתוך צבירת תגמולי המעביד וזאת עד תום 7 שנים ממועד עריכת פוליסת ביטוח המנהלים או ממועד ההעברת הבעלות על התכנית הקיימת למעביד החדש - לפי המאוחר.
 
בתכנית לקצבה ישולמו הפיצויים כשהם צמודים למדד או לרווחי ההשקעות - כגבוה מביניהם וההפרש החסר אם ישנו יושלם מתוך צבירת התגמולים ששולמו על ידי העובד והמעביד וזאת ללא מגבלת זמן.
 
ראה קישור לתקנות קופות גמל - חישוב ערך פדיון פיצויים - זכאות בלא תנאי.
 
 
מומלץ מאוד לקרוא גם בעניין סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים - פיצויים משוריינים - באילו תנאים המעסיק אינו רשאי למשוך בחזרה את כספי הפיצויים שהפקיד בקופה לטובת העובד.
 
קרא עוד על סעיף 14 באתר פרישה.
 


כספי פיצויים - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לפיצויי פיטורים - מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
 
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.