דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים

מיסוי תשלומים חד פעמיים המתקבלים מקרן פנסיה ותיקה בעת היציאה לפנסיה

 
 
לקראת פרסומו של חוזר מס הכנסה חדש (עדכון מיום 09/09/2015 - החוזר פורסם, ראו מטה קישור לחוזר) שמטרתו להסדיר את אופן המיסוי של תשלומים חד פעמיים כדוגמת "מענק שנים עודפות" והחזר "דמי גמולים" המשולמים לפורש, לפי תקנון קרן הפנסיה, על ידי קרן פנסיה ותיקה בה הוא עמית, כאשר יש צבירה עודפת של כספים בקרן הפנסיה, מצאנו לנכון לפרסם מאמר זה, השופך אור על הנקודות החשובות:

צבירה עודפת

תקופת חיסכון בקרן פנסיה ותיקה, העולה על 35 שנות וותק בקרן הפנסיה, אינה מקנה לפורש אחוזים נוספים של פנסיה, מעבר ל- 70% שנצברו בקרן הפנסיה.

(מאידך, נדגיש כי אין זה אומר שהמשך הפקדה לקרן פנסיה ותיקה, גם לאחר שנצברו 70% של פנסיה, בהכרח אינה כדאית ובהכרח אינה מגדילה את הקצבה החודשית אשר תשולם לפורש בעתיד, שכן, בין היתר, ייתכן מצב בו עלייה מתמשכת ב"שכר הקובע לפנסיה" מביאה להגדלת הפנסיה החודשית גם כאשר "שיעור הפנסיה" מתוך השכר הקובע לפנסיה, כבר מקובע על 70%, כמו כן נעיר כי אין לראות במאמר זה ייעוץ מכל סוג שהוא הנוגע לשאלה, האם להמשיך להפקיד כספים לקרן פנסיה ותיקה לאחר 35 שנות וותק או להקפיא זכויות).

לאור האמור, כאשר הוותק של העמית, בקרן הפנסיה הותיקה, הינו מעבר ל- 35 שנות וותק, תיתכן צבירה עודפת של כספים, משני סוגים, כאשר ההתייחסות לכל אחד מהסוגים, שונה ולכן ההבחנה.

מענק שנים עודפות – מקור צבירה עודפת זו הינו בתקופת החיסכון הנוספת (שמעבר ל- 35 שנות וותק) שקדמה לגיל הפרישה של העמית, כקבוע בחוק גיל פרישה (לעניין ההגדרה המדוייקת ואופן החישוב של הפיצוי הכספי החד פעמי המכונה מענק שנים עודפות יש לעיין בתקנון קרן הפנסיה הותיקה).

החזר דמי גמולים – מקור צבירה עודפת זו הינו בתקופת החיסכון הנוספת (שמעבר ל- 35 שנות וותק) שלאחר גיל הפרישה של העמית, כקבוע בחוק גיל פרישה (לעניין ההגדרה המדוייקת ואופן החישוב של ההחזר הכספי החד פעמי המכונה דמי גמולים יש לעיין בתקנון קרן הפנסיה הותיקה).

ככלל, מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים, משולמים לפורש, יחד עם ובמעמד התשלום הראשון של הפנסיה החודשית המשולמת לו על ידי קרן הפנסיה הותיקה. תשלום מענק שנים עודפות מהווה פיצוי כספי לפורש ודמי גמולים מהווים החזר תשלומים עודפים של רכיב הפיצויים ורכיב התגמולים שהופקדו בקרן הפנסיה הותיקה על ידי העובד והמעסיק.

מאחר וייתכנו מצבים בהם הפורש מתחיל לקבל פנסיה חודשית מקרן הפנסיה הותיקה (ומקבל לידיו גם תשלומים חד פעמיים אלו...) תוך כדי שהוא ממשיך לעבוד, גם לאחר הגיעו לגיל הפרישה לפי החוק, אצל אותו המעסיק מבלי לפרוש בפועל מעבודתו (ללא ניתוק יחסי עובד מעביד), על הפורש הן לבחון את חלופות המיסוי העומדות בפניו למיסוי תשלומים אלו במועד תשלומם ופעולות נוספות בהן הוא יכול לנקוט והן להביא בחשבון את השלכות המיסוי העתידיות הנובעות מקבלת תשלומים אלו, על פרישתו מעבודתו אצל אותו המעסיק ובכלל, בהמשך הדרך.

אופן המיסוי של מענק שנים עודפות – כאשר הוא משולם בצמוד לניתוק יחסי עובד מעביד עם המעסיק אצלו הפורש עבד (במילים פשוטות, מצב "רגיל" של פרישה מהעבודה ויציאה לפנסיה...):

לעניין אופן מיסוי התשלום - מענק שנים עודפות ייחשב כמענק פרישה נוסף לכל דבר ועניין וכל חלופות המיסוי המתייחסות לכספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה רלבנטיות גם לגביו. (אגב, הדבר נכון גם לגבי מענק שנים עודפות המשולם לפורש שיש לו פנסיה תקציבית ולא רק לפורש שיש לו קרן פנסיה ותיקה).

אופן המיסוי של החזר דמי גמולים – כאשר הוא משולם בצמוד לניתוק יחסי עובד מעביד עם המעסיק אצלו הפורש עבד (במילים פשוטות, מצב "רגיל" של פרישה מהעבודה ויציאה לפנסיה...):

לעניין אופן מיסוי חלק התשלום המתייחס לרכיב הפיצויים מתוך "דמי הגמולים" – תשלום זה ייחשב כמענק פרישה נוסף לכל דבר ועניין וכל חלופות המיסוי המתייחסות לכספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה רלבנטיות גם לגביו.

לעניין אופן מיסוי חלק התשלום המתייחס לרכיב התגמולים מתוך "דמי הגמולים" – ההתייחסות זהה כאילו היה מדובר בהיוון קצבה כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ובחוקי המס הרלבנטיים (יש לעמוד בכל התנאים למשיכה כדין!). להלן קישור למידע נוסף בדבר היוון קצבה. לחילופין, ה"פורש" יכול לדחות את ההתחשבנות עם מס הכנסה על רכיב זה ולהפקיד את רכיב התגמולים ב"קופה לא משלמת קצבה".

אופן המיסוי של מענק שנים עודפות – כאשר הוא משולם תוך כדי ש"הפורש" ממשיך לעבוד, גם לאחר הגיעו לגיל הפרישה לפי החוק, אצל אותו המעסיק מבלי לפרוש בפועל מעבודתו (ללא ניתוק יחסי עובד מעביד):

לעניין אופן מיסוי התשלום - מענק שנים עודפות, לפי בקשתו של "הפורש", התשלום ישולם לו במזומן וייחשב כהכנסה מיגיעה אישית לכל דבר ועניין (שאינה ממענק פרישה, שכן אין מדובר בתשלום הצמוד לניתוק יחסי עובד מעביד...) כאשר ככלל, הכנסה זו תחוייב במס לפי שיעור המס השולי של "הפורש". לחילופין, ה"פורש" יכול לדחות את ההתחשבנות עם מס הכנסה על רכיב זה, התשלום – מענק שנים עודפות, לפי בקשתו של "הפורש", לא ישולם לו במזומן. קרן הפנסיה הותיקה תפקיד את התשלום – מענק שנים עודפות, (במלואו, ללא ניכוי מס במקור), לרכיב פיצויים בקופת גמל לפי בחירתו של "הפורש". קרן הפנסיה הותיקה תמציא ל"פורש" אישור במסגרתו יפורטו הסכומים שהועברו לקופת הגמל.

נדגיש כי הסדר מס ייחודי זה, של דחיית ההתחשבנות עם מס הכנסה, בעיניים המקצועיות שלנו, נחשב ליצור בן כלאיים, בין "רצף פיצויים" לבין "רצף קצבה". שכן בהמשך הדרך ובמועד המתאים, "הפורש" יכול הן להתחשבן על כספים אלו כמענק פרישה נוסף המשולם לו כסכום חד פעמי במזומן, יחד עם יתר כספי הפיצויים ומענקי הפרישה המגיעים לו ממעסיקו (אצלו הוא ממשיך לעבוד...) והן בדרך של קבלת קצבה חודשית נוספת מאותם הכספים (לעניין קבלת קצבה - ככל שזה אפשרי מבחינות נוספות וככל שיעביר בהמשך את הכספים לקופה משלמת קצבה...ובכפוף לתנאי נוסף - המצוין בחוזר מ"ה - במידה והופקד בחשבון גם חלק התגמולים מתוך דמי הגמולים) ואולם, לפי הוראות החוזר, הוא אינו רשאי לבצע היוון קצבה כהגדרתו, לעניין כספים אלו ! (ולכן אין אנו יכולים לכנות הסדר מס ייחודי זה בצורה מלאה גם כ"רצף קצבה"...). נוסיף כי, ככל שבכוונת "הפורש", בהמשך הדרך, עם עזיבתו את מקום העבודה (המעסיק, אצלו הוא ממשיך לעבוד...) לדרוש מפקיד השומה, פטור ממס על סכומים אלו (פטור החל על כספי פיצויים ומענקי פרישה) עליו לציין זאת במפורש במסגרת הליך "קיבוע הזכויות" (הגשת טופס 161ד) אותו יש לבצע מול פקיד השומה מיד עם קבלת ה"קצבה המזכה" הראשונה ורגע לפני ביצוע "תיאום מס" על ההכנסה מפנסיה.

אופן המיסוי של החזר דמי גמולים – כאשר הוא משולם תוך כדי ש"הפורש" ממשיך לעבוד, גם לאחר הגיעו לגיל הפרישה לפי החוק, אצל אותו המעסיק מבלי לפרוש בפועל מעבודתו (ללא ניתוק יחסי עובד מעביד):

לעניין אופן מיסוי חלק התשלום המתייחס לרכיב הפיצויים מתוך "דמי הגמולים" – ההתייחסות זהה כאילו מדובר היה במענק שנים עודפות, כמפורט מעלה בסעיף ספציפי זה.

לעניין אופן מיסוי חלק התשלום המתייחס לרכיב התגמולים מתוך "דמי הגמולים" – ההתייחסות זהה כאילו היה מדובר בהיוון קצבה כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ובחוקי המס הרלבנטיים (יש לעמוד בכל התנאים למשיכה כדין!). להלן קישור למידע נוסף בדבר היוון קצבה. לחילופין, "הפורש" יכול לדחות את ההתחשבנות עם מס הכנסה על רכיב זה ולהפקיד את רכיב התגמולים ב"קופה לא משלמת קצבה".

זה המקום להדגיש כי מיד עם קבלת "הקצבה המזכה" הראשונה מקרן הפנסיה הותיקה, יש לבצע מול פקיד השומה הליך "קיבוע זכויות" (הגשת טופס 161ד) ולבצע "תיאום מס" על ההכנסה מפנסיה. ככל שה"פורש" זכאי לתשלומים נוספים מקרן הפנסיה הותיקה, כגון מענק שנים עודפות או החזר דמי גמולים, עליו להביאם בחשבון במסגרת אותו הליך המבוצע מול פקיד השומה. כמו כן, ככלל, במקרה ש"הפורש" ממשיך לעבוד אצל מעסיקו, ככל שמבקש לקבל פטור על קצבה מזכה, לפי מידת זכאותו ועד לתקרה, הוא יידרש לספק לפקיד השומה אישור נוסף, ממעסיקו, לפיו המעסיק מתחייב שלא לשלם ל"פורש" מענקי פרישה פטורים ממס, בעתיד, בעת עזיבתו של העובד את מקום העבודה, ללא קבלת אישור פקיד השומה (זאת על מנת למנוע מצבים בהם "הפורש" יזכה לפטור ממס על מענקי פרישה וכספי פיצויים שאינו מגיע לו, לאחר שכבר מימש את מלוא זכאותו לטובת פטור על הקצבה החודשית המשולמת לו, מקרה לדוגמא...).

 
 

תיאום מס

 
 
 
הכותב: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


צבירה עודפת בקופות פנסיה - מענק שנים עודפות ודמי גמולים - חוזר מס הכנסה מס' 02/2015 מיום 08/09/2015

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.