דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

העברת עובדים בין מעבידים - העברת קופות בין מעבידים - באישור פקיד שומה

כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופת גמל), התש"ן- 1990

העברה של עובדים ממעביד א' למעביד ב'

כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופת גמל), התש"ן- 1990

סעיף 2 (א) (6) : העברה מחשבון של מעביד אחד לחשבון של מעביד שני, באותה קופה, של כל הכספים העומדים לזכות עובדים של המעביד האחד העוברים לעבוד אצל המעביד השני, אם ההעברה אושרה על ידי הנציב והמעביד השני לא תבע בניכוי כל סכום בשל העברה זו.

סעיף 2 (ב): הפטור לפי סעיף קטן (א) יחול רק אם המעביר לא תבע בניכוי כל סכום בשל ההעברה.

מצבים לדוגמא:

א. העברה מחברה א' לחברה ב' בתוך קבוצת חברות.

ב. שינוי מעמד של המעביד מחברה בע"מ לעוסק מורשה או שותפות ולהיפך.

ג. מיזוג חברות או פיצול חברות – בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה.

במצבים אלו, חובה לקבל אישור מפקיד השומה (רשויות המס) להעברת כספי הפיצויים של אותם העובדים בפטור ממס, (ליתר דיוק - הקופות מועברות) מבעלות מעביד א' למעביד ב' (דהיינו מבלי שייחשב המעבר כאירוע מס עבור אותם עובדים) .

מצב א' – שליטה זהה

התנאים:

א. כאמור פטור ממס לביצוע ההעברה של הקופות - יינתן באישור פקיד השומה בלבד.

ב. במועד ביצוע ההעברה, מתקיימת שליטה זהה (דהיינו שליטה במישרין או בעקיפין, של 90% לפחות בכל אחד מאמצעי השליטה המפורטים בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה, הן במעביד המעביד והן במעביד הקולט, במשך שנה אחת ובלבד שמועד העברת העובדים נכלל תוך השנה כאמור).

ג. להעברה לא תהא השפעה כלשהיא הן מבחינה מיסויית והן מבחינה חשבונאית, במישור ההכנסות וההוצאות, הן אצל המעביד המעביר והן אצל המעביד הקולט.

ד. לא ישולמו לעובדים מענקי פרישה ו/או פיצויי פיטורים פטורים ממס, בעת העברתם.

ה. הפטור מניכוי מס במקור לא יחול במעבר לחברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א' לפקודת מס הכנסה.

הערות:

ו. מאחר והשליטה בשני המעבידים זהה – ייהנו העובדים המועברים מרצף זכויות פיצויים, כאמור בסעיף 9 (7א)(א)(4)(א) לפקודת מס הכנסה בתנאי שלא ישולמו להם מענקי פרישה ו/או פיצויי פיטורים פטורים ממס, בעת העברתם.

ז. במועד הפרישה הסופי של העובדים מהמעביד הקולט יחושב הפטור על מענקי הפרישה ופיצויי הפיטורים בגין תקופת עבודתם של העובדים אצל שני המעבידים, בהתאם להוראות סעיף 9(7א)(א)(4)(ב) לפקודת מס הכנסה.

ח. המעביד הקולט יהיה רשאי לבצע תשלומי השלמת חוב פיצויים.
 
ט. אין צורך במילוי טופס 161. רק לכשיפרשו העובדים המעסיק האחרון, יונפק להם טופס 161 אחד, בגין כל התקופה שבה עבדו אצל מעסיקים בשליטה זהה.
 
י. חריג: במקרה של העברת עובדים בודדים כהגדרתם בחוזר מס הכנסה 06/2011 ("עד 3 עובדים בשנה") לא נדרש אישור כגון זה מפקיד השומה להעברת העובדים - אלא יש להנפיק טופס 161 , לדווח על ההעברה באמצעותו ולהעביר העתק ממנו לפקיד השומה (עבור תיק העובד) וכן לדווח על העברת העובדים הבודדים לפקידי השומה (עבור תיק המעסיק המעביר ותיק המעסיק הקולט). למען הסר ספק חריג זה מתייחס אך ורק למקרה של העברת עובדים בין מעסיקים בשליטה זהה.
 
יא. במקרה של העברת עובדים תוך כדי מכירת הפעילות (באירוע החייב במס) מישות אחת לישות אחרת שבבעלות זהה, יראו את העברת העובדים כחלק מהפעילות המועברת ולא כהעברת עובדים בין מעסיקים בשליטה זהה ולכן יחולו ההוראות של העברת עובדים בין מעסיקים שאינם בשליטה זהה.
 
יב. לגבי מקרים של שינוי מבנה (במקרים של מיזוג או פיצול חברות) אין צורך בקבלת אישור מסוג זה להעברת העובדים שכן הנושא יוסדר (אמנם בצורה דומה) אגב אישור המיזוג או הפיצול במחלקת מיזוגים ופיצולים !

מצב ב' – שליטה לא זהה

התנאים:

א. כאמור פטור ממס לביצוע ההעברה של הקופות - יינתן באישור פקיד השומה בלבד.

ב. במועד ביצוע ההעברה, לא מתקיימת שליטה זהה (דהיינו שליטה במישרין או בעקיפין, של פחות מ- 90% בכל אחד מאמצעי השליטה המפורטים בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה, הן במעביד המעביד והן במעביד הקולט, במשך שנה אחת ובלבד שמועד העברת העובדים נכלל תוך השנה כאמור).

ג. להעברה לא תהא השפעה כלשהיא הן מבחינה מיסויית והן מבחינה חשבונאית, במישור ההכנסות וההוצאות, הן אצל המעביד המעביר והן אצל המעביד הקולט.

ד. לא ישולמו לעובדים מענקי פרישה ו/או פיצויי פיטורים פטורים ממס, בעת העברתם.

ה. המעביד המעביר כיסה את מלוא חבותו לפיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, בעבור העובד המועבר לפני מועד העברתו. (היה סכום חסר לכיסוי מלוא חבות הפיצויים, יראו בסכום החסר רווח הון בידי המעסיק הקולט, במועד העברת העובד, והמעסיק הקולט יחוייב בתשלום מס רווח הון ללא זכות קיזוז...ראה הוראה מלאה בחוזר מס הכנסה).

ו. מאחר והשליטה לא זהה - בעת ההעברה, העובדים נתנו את הסכמתם בכתב לדחיית המועד לקבלת מענקי הפרישה ו/או פיצויי הפיטורים למועד בו יעזבו את המעביד הקולט.

ז. הפטור מניכוי מס במקור לא יחול במעבר לחברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א' לפקודת מס הכנסה

הערות:

ח. מאחר והשליטה בשני המעבידים לא זהה – ייהנו העובדים המועברים מרצף זכויות פיצויים, כאמור בסעיף 9 (7א)(א)(4)(א) לפקודת מס הכנסה בתנאי שלא ישולמו להם מענקי פרישה ו/או פיצויי פיטורים פטורים ממס, בעת העברתם + בתנאי שהמעביד המעביר כיסה את מלוא חבותו לפיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, בעבור העובד המועבר לפני מועד העברתו.

ט. לעניין תשלומי השלמה לקופות לפיצויים, המעביד הקולט יהיה רשאי להפקיד כספים בגובה חבותו לפיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, רק עבור תקופת עבודתו של העובד מיום שהחל עבודתו אצל המעביד הקולט בלבד.

י. למעביד הקולט לא יותרו כהוצאה, תשלומים המתייחסים לחבות פיצויים בגין תקופת העבודה של העובד אצל המעביד המעביר.
 
יא. אין צורך במילוי טופס 161. רק לכשיפרשו העובדים המעסיק האחרון, יונפקו להם 2 טופסי 161 (או יותר), בגין כל תקופה שבה עבדו אצל כל אחד מהמעסיקים - בנפרד.

לאיזה פקיד שומה פונים לקבלת אישור ?

פונים לפקיד השומה אצלו מתנהל תיק השומה של המעביד המעביר.
 
חריג: במקרה של העברת עובדים בודדים (עד 3 בשנה, ראה חוזר מס הכנסה) בין מעסיקים בשליטה זהה - הדיווח (לרבות טופס 161) מועבר לתיק העובד בפקיד השומה, והן לתיק המעביד המעביר ולתיק המעביד הקולט.

מתי יש לפנות לפקיד השומה לקבלת האישור ?

יש להגיש את הבקשה לפקיד השומה לכל הפחות, 60 ימים לפני המועד לביצוע ההעברה.
 
חריג: במקרה של העברת עובדים בודדים (עד 3 בשנה, ראה חוזר מס הכנסה) בין מעסיקים בשליטה זהה - הדיווח לפקיד השומה יבוצע לכל הפחות, 30 ימים לפני המועד לביצוע ההעברה.(ראה חוזר מס הכנסה).
 
מה קורה אם לא מדווחים או לא מדווחים במועד על העברת עובדים ?
 
ראה מדיניות חדשה של רשות המסים בעניין זה לרבות סנקציות כספיות שבכוונתה להטיל על כל מעסיק שלא יעמוד בחובת הדיווח - בחוזר מס הכנסה.
 
 
ניתן לפנות אלינו לייעוץ, הכוונה וייצוג מול רשויות המס לרבות הכנה והגשת בקשה לפקיד השומה וטיפול מלא בתהליך העברת עובדים בין מעביד א' למעביד ב'.
 
לאחרונה, התפרסם חוזר מס הכנסה חדש הקובע מדיניות חדשה של רשות המסים לרבות סנקציות כנגד מעבידים אשר לא יפעלו כנדרש על פי הוראות פקודת מס הכנסה והתקנות, להלן החוזר:
 


 
ראה מכתב התגובה אשר הוגש לרשות המסים - על ידי לשכת יועצי המס בישראל בסיוע של רו"ח אמיר גבאי - 03.04.2011 - (עוד בטרם פורסם החוזר הסופי !)  העברת עובדים ממעסיק למעסיק - תגובה
 
ראה מכתב תגובה שני אשר הוגש לרשות המסים - על ידי לשכת יועצי המס בישראל בסיוע של רו"ח אמיר גבאי - 22.05.2011 -העברת עובדים ממעסיק למעסיק - תגובה שניה
 
ראה מכתב של רו"ח אמיר גבאי לרשות המסים מיום 27.07.2011 בו דרישה לתיקון חוזר מס הכנסה מס' 06/2011 - בנושא העברת עובדים ממעסיק למעסיק. מכתב לתיקון חוזר מס הכנסה 6/2011 - העברת עובדים.
 
ראה מכתב תגובה שלישי אשר הוגש לרשות המסים - על ידי לשכת יועצי המס בישראל בסיוע של רו"ח אמיר גבאי - 31.07.2011 -העברת עובדים ממעסיק למעסיק - תגובה שלישית
 
המעסיק התחלף ? המפעל נמכר לבעלים חדשים ? החברה מוזגה לחברה אחרת ? -  רצף זכויות עובדים - חילופי מעסיקים
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.