דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

אופציות לעובדים - סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

קו הפרדה אדום

הקצאת מניות לעובדים סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
 
(א)   בסעיף זה –
"בחירה" – בחירה של חברה מעבידה באחד משני מסלולי מיסוי להקצאת מניות לעובדים באמצעות נאמן, מסלול הכנסת עבודה או מסלול רווח הון.
"בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9).
"הקצאת מניות באמצעות נאמן" – הקצאת מניות של חברה מעבידה לעובד, ובלבד שהעובד אינו בעל שליטה בה במועד ההקצאה או בעקבותיה והתקיימו בה כל אלה:
(1)   המניות, לרבות כל זכות המוקנית מכוחן, הופקדו במועד ההקצאה בידי נאמן עד תום התקופה לפחות.
(2)   החברה הודיעה לפקיד השומה על בחירתה במסגרת בקשתה לאישור התוכנית, שהוגשה 30 ימים לפחות לפני מועד ההקצאה.
(3)   תכנית ההקצאה והנאמן אושרו על ידי פקיד השומה, ואולם אם לא השיב פקיד השומה בתוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, יראו את תכנית ההקצאה או את הנאמן לפי העניין, כמאושרים.
"חברה מעבידה" – כל אחד מאלה:
(1)   מעביד שהוא חברה תושבת ישראל או חברה תושבת חוץ שיש לה מפעל קבע או מרכז מחקר ופיתוח, בישראל, אם אישר זאת המנהל (לעניין זה- המעביד);
(2)   חברה שהיא בעלת שליטה במעביד או שהמעביד בעל שליטה בה;
(3)   חברה שאותו אדם הוא בעל שליטה במעביד ובה;
"מועד מימוש" –
(1)   לגבי הקצאת מניות באמצעות נאמן – מועד העברת המניה מהנאמן לעובד או מועד מכירת המניה על ידי הנאמן – לפי המוקדם מביניהם;
(2)   לגבי הקצאת מניות שלא באמצעות נאמן – מועד מכירת המניה לרבות מכירת מניה שמקורה בזכות לרכישתה;
 
"מניה" – לרבות זכות לרכישת מניה;
 
"מניה הרשומה למסחר בבורסה" – לרבות מניה בחברה שמניותיה, כולן או חלקן, רשומות למסחר בבורסה בישראל או מחוץ לישראל;
 
"נאמן" – מי שפקיד השומה אישרו כנאמן לצורך סעיף זה, לרבות עובד;
 
"עובד" – לרבות נושא משרה בחברה, אך למעט בעל שליטה;
 
"שווי ההטבה" – התמורה או השווי במועד המימוש, בניכוי הוצאות שהוציא העובד ברכישת המניה כשהן מתואמות מיום ההוצאה ועד למועד המימוש, וכן הוצאות שהוציא העובד בשל המכירה;
 
"תום התקופה" – כל אחד מאלה:
 
(1)   בחרה החברה במסלול הכנסת עבודה – תקופה של שנים עשר חודשים מיום שבו הוקצו המניות והוקצו המניות והופקדו בידי נאמן;
(2)   בחרה החברה במסלול רווח הון – תקופה של עשרים וארבעה חודשים מיום שבו הוקצו המניות והופקדו בידי נאמן;
(3)   במכירה שלא מרצון כהגדרתה בסעיף 103 – מועד מכירה כאמור.
 
(ב)   הכנסתו של עובד מהקצאת מניות בחברה מעבידה באמצעות נאמן לא תחויב במס בעת ההקצאה ויחולו במועד המימוש הוראות אלה:
(1)   בחרה החברה המעבידה במסלול הכנסת עבודה, יראו את הכנסתו של העובד כהכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפי העניין, בסכום שווי ההטבה;
(2)   בחרה החברה המעבידה במסלול רווח הון, והנאמן החזיק במניות עד תום התקופה לפחות, יראו את הכנסתו של העובד כרווח הון בסכום שווי ההטבה, והוא יחויב עליו במס בשיעור של 25%;
(3)   על אף האמור בפסקה (2), הייתה המניה המוקצית מניה הרשומה למסחר בבורסה, או מניה בחברה שמניותיה נרשמו למסחר בתוך 90 ימים ממועד ההקצאה, יראו את חלק שווי ההטבה בגובה ממוצע שוויין של מניות החברה בבורסה בתום שלושים ימי המסחר שקדמו להקצאה, או בתום שלושים ימי המסחר שלאחר הרישום למסחר כאמור, לפי העניין, בניכוי ההוצאות, כהכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפי העניין, ואת יתרת שווי ההטבה כרווח הון החייב במס בשיעור של 25%, ובלבד שהסכום שנקבע כהכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) כאמור, לא עלה על שווי ההטבה במועד המימוש; לעניין תיאום ההוצאות שהוציא עובד ברכישת המניה המוקצית, יוכפלו הוצאות כאמור במדד יום ההקצאה או יום הרישום למסחר, לפי העניין, ויחולקו במדד יום ההוצאה, והכול יתואם מיום ההקצאה או הרישום, לפי העניין, ועד למועד המימוש.
(4)    על אף האמור בסעיף זה, בחרה החברה במסלול רווח הון ומועד המימוש חל לפני תום התקופה, יראו את הכנסתו של העובד כהכנסה לפי סעיף 2(1) או (2), לפי העניין.
 
(ג)   
 
(1) הכנסתו של עובד מהקצאת מניות שאינה הקצאה באמצעות נאמן, תחויב במס במועד ההקצאה, כהכנסה לפי הוראות סעיף 2(1) או (2) לפי העניין, ובמועד המימוש – כהכנסה כאמור בחלק ה או חלק ה3 לפי העניין.
 
(2) על אף האמור בפסקה (1), הכנסתו של עובד מהקצאה של זכות שאינה רשומה למסחר בבורסה לרכישת מניה שלא באמצעות נאמן, לא תחויב במס במועד ההקצאה, ובמועד המימוש תחויב במס כהכנסה לפי סעיף  2(1) או (2), לפי העניין.
 
(ד)    
 
(1) בהקצאת מניות כאמור בסעיפים קטנים (ב)(1) ו-(3) ו-(ג)(1), תותר בניכוי, לחברה המעבידה שהוא עובד בה, הוצאת שכר בשל הקצאה כאמור בגובה הכנסת העובד לפי סעיף 2(1) או (2) או בגובה סכומי ההשתתפות שבהם חויבה בשל התחייבותה לחברה המעבידה המקצה, לפי הנמוך, והכול בשנת המס שבה נוכה המס בשל הכנסת העובד והועבר לפקיד השומה.
 
(2) לא תותר לחברה הוצאה במכירת מניה שלגביה בחרה החברה המעבידה במסלול רווח הון, גם אם נמכרה המניה לפני תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ב)(4).
 
(ה)  הוראות סעיף 3(ט) לא יחולו על הקצאת מניות לעובדים בחברה מעבידה לרבות על התחייבות להקצאה כאמור;
 
(ו)     על אף האמור בסעיף 100א, שיעור המס שיחול על חלק הרווח החייב בידי עובד שחדל להיות תושב ישראל, כהגדרתו באותו סעיף, יהיה לפי שיעור המס הקבוע בסעיף 121, בכל אחד מאלה:
(1)   בהקצאת מניות באמצעות נאמן שלגביה בחרה החברה במסלול הכנסת עבודה;
(2)   בהקצאת מניות באמצעות נאמן שלגביה בחרה החברה במסלול רווח הון ואולם המניה מומשה לפני תום התקופה;
(3)   בהקצאת מניות שלא באמצעות נאמן שעליה חלה הוראת סעיף קטן (ג)(2);
 
(ז)    בחירה לפי סעיף זה תחול על כל עובד אשר לו הוקצו המניות, ועל כל הקצאת מניות שבוצעה בשנה שלאחר תום השנה שבה הייתה ההקצאה הראשונה ואילך, כל עוד לא בחרה החברה אחרת; חברה לא תהיה רשאית לבחור אחרת אלא אם כן חלפה שנה לפחות מתום השנה שבה הייתה ההקצאה הראשונה שנעשתה לאחר הבחירה הקודמת.
 
(ח)  המנהל רשאי לקבוע כל אחד מאלה:
(1)   תנאים לעניין ההקצאה;
(2)   הוראות לגבי חיוב העובד במס כשלא נתמלאו לגביו התנאים שנקבעו בסעיף זה או לפיו, כולם או מקצתם, בשל מימוש מניות במכירה שלא מרצון;
(3)   תיאומי הון לעניין חוק תיאומים בשל אינפלציה;
(4)   כללים לעניין הקצאת מניות לעובד שהוא תושב חוץ, לגבי תקופת עבודתו בישראל;
(5)   כללים לניכוי מס במקור ולהגשת דוחות על ידי החברה המעבידה והנאמן וקביעת מועדים להגשתם.


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.