דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

משיכה מקופת גמל וקרן השתלמות

משיכת כספי תגמולים מקופת גמל, קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים
כללי מס למשיכת כספי תגמולים מתכנית חיסכון פנסיוני, במעמד שכיר ובמעמד עצמאי.
משיכת כספים מקרן השתלמות
הוראות פקודת מס הכנסה
משיכת כספים מקופת גמל - חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה
נקבע במסגרת תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 - מיום 29/07/2015 ובמסגרת תקנות חדשות מחודש ינואר 2016.
משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה
חוזר גופים מוסדיים 2017-9-8 - פורסם ביום 03/05/2017.
משיכה של כספי תגמולים בסכום חד פעמי פטור ממס במקרים של הכנסות נמוכות, הוצאות רפואיות או נכות.
עצמאים - משיכת כספים מקופת גמל לקצבה במקרה של אבטלה
חדש - מתוך - חיסכון וסיוע לעצמאים - פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל - תיקון
חוזר גמל 2018-2-1 - פורסם ביום 04/03/2018.
הוראות לעניין משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה
אסדרה מוצעת - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מיום 04/03/2018.
משיכת כספים מקופת גמל - סעיפי החוק הרלבנטיים - מעודכן לשנת 2018
סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 I סעיפים 34 + 34א + 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 I סעיף 87 לפקודת מס הכנסה I סעיף 3 (1) לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ"ב-1962 I סעיף 9 (17ב) לפקודת מס הכנסה I תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016
משיכה שלא כדין - מתי וכמה מס נשלם ?
קצבה מזערית ? צבירה מזערית ? מידע ופרשנות
העברת כספים בין קופות גמל - לרבות קרן השתלמות, קרן פנסיה ופוליסת ביטוח - כללי מעבר
הטבלה מעודכנת בהתאם לכללים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008
העברת כספים בין קופות גמל
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008
כספי פיצויים נזילים שהושארו בפוליסה לאחר התחשבנות מס – האם ניתנים לניוד ?
אופן החישוב של "סכום קצבה מזערי" – עמדה שנויה במחלוקת
מאמר שלישי בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)
משיכה של "סכום צבירה מזערי" – סתירה בין הוראות מס הכנסה ?
מאמר רביעי בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)
מועדי התשלום לעמית המושך כספים
תקנה 41יא לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 + תקנה 41יא1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
תקרת פטור למשיכת כספים מקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי במקרה של אבטלה
סעיף 9(7ב) לפקודת מס הכנסה (חדש)
ריבית פיגורים
תקנה 41יז1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
העברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל
תקנה 33ב לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
העברת פוליסת ביטוח עם מקדם קצבה מובטח מחברת ביטוח אחת לחברת ביטוח אחרת
חוזר ביטוח 2016-1-12- פורסם ביום 31/08/2016.
העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים
חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16 - פורסם ביום 02/10/2017.
העברת כספים בין קופות גמל
חוזר גופים מוסדיים 2017-9-17 - פורסם ביום 02/10/2017.
איסור העברה, שעבוד או עיקול של זכויות עמית בקופת גמל
איחוד חשבונות בקרן פנסיה
סעיף 24א + סעיף 24ב לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה - יישום נוסף
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 3 בספטמבר 2017
איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 30 ביוני 2016
משיכת כספים מקרן השתלמות- סעיפי החוק הרלבנטיים
סעיף 9(16א), סעיף 9(16ב), סעיף 3(ה), סעיף 3(ה2), לפקודת מס הכנסה.
מרכיבי חשבון בקופת גמל
חוזר גופים מוסדיים 2018-9-13 - פורסם ביום 01/05/2018.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), תשע"א-2011
סדר משיכת כספים מקרן השתלמות
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), תשנ"ח-1997
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), תשנ"ח-1997
קרן השתלמות - הגדרות חשובות
תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), תשנ"ג-1993
החלת וותק של קרן השתלמות אחת על קרן השתלמות שניה לצורך משיכת כספים מקרן השתלמות
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע"ח-2018
טיוטה ! טרם אושרה !
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), תשמ"ב-1981
סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל
סעיף 3(ד) לפקודת מס הכנסה
ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל
מכתב הנחיות רשות המסים למעסיקים ולקופות הגמל מיום 03/06/2019
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.