מחשבון פנסיה חודשית

מיקסום תנאי שימוש © כל הזכויות שמורות למיקסום תכנון כלכלי לפרישה בע"מ

המחשבון מבוסס על נתוני תכניות קצבה נכון להיום שנתקבלו מחברת ביטוח, למידע נוסף ושאלות, ניתן לפנות אלינו.
חשבו כאן את סכום ההכנסה המיידית אותו ניתן לקבל תמורת הפקדת סכום חד פעמי או העברה מאפיק חיסכון פנסיוני אחר.

הזן את הנתונים בטופס לחישוב הקצבה החודשית

הקצבה החודשית תשולם למבוטח החל מהתאריך שנקבע להתחלת תשלומי הקצבה וכל עוד המבוטח בחיים ולמשך תקופה מובטחת של 240 תשלומי קצבה. במקרה של מות המבוטח, לאחר התחלת תשלומי הקצבה החודשית ולפני ששולמו לו 240 תשלומי קצבה חודשית, תמשיך חברת הביטוח לשלם את תשלומי הקצבה החודשית למוטב, וזאת עד תום 240 תשלומי הקצבה החודשית שיימנו ממועד התחלת תשלומי הקצבה החודשית למבוטח.

הכנסה החודשית המוצגת צמודה לתוצאות השקעות במסלול "כללי 1" של חברת הביטוח אשר סיפקה את הנתונים לאורך כל תקופת התשלום החודשי.

לתשומת לבך, כל סכומי הקצבה דלעיל הנם סכומים ברוטו (לפני ניכוי מס כחוק, ביטוח לאומי ומס בריאות) וכפופים לתקנות מס הכנסה וקופות הגמל כפי שיהיו מעת לעת.

תנאי התוכנית המלאים והמחייבים את חברת הביטוח אשר סיפקה את הנתונים הם תנאי הפוליסה כפי שאושרו ע"י המפקח על הביטוח.

אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ, מכל סוג שהוא והוא לא מהווה תחליף ליעוץ. המידע המופיע לא נועד להוות ניתוח שלם מלא ו/או מפורט של כלל הנושאים המפורטים במסגרתו וכאמור הינו כללי וחלקי בלבד ואיננו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש.

ט.ל.ח - הנתונים בדו"ח הינם משוערים. הנתונים הסופיים יקבעו בפוליסה.