דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי כספי פיצויים בעת עזיבת מקום עבודה - שינויים לפי התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014

במסגרת התכנית הכלכלית, בין היתר, הוחלט על שינויים באשר לאופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, החל משנת המס 2014 - מה הם השינויים ?

הערה חשובה ביותר:
מאמר זה נכתב בטרם פורסמה הצעת החוק לקריאה ראשונה וכל תוכנו מתייחס לאמור בתכנית הכלכלית המקורית ! לפיכך האמור במאמר זה אינו נכון עוד להיום. על מנת לעיין במידע עדכני יותר - להלן קישור:
 
מיסוי מענקי פרישה – הוראות חדשות החל משנת 2014 - הוראות חדשות הנוגעות למיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה - החל משנת 2014 - לרבות רצף פיצויים אוטומטי, הפקדה חד פעמית לרצף קצבה ועוד...
 
 
ועכשיו למתעניינים במאמר המקורי...
 
לפני ימים ספורים (מאי 2013) פרסם משרד האוצר את התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014 (חוק ההסדרים).

במסגרת התכנית הכלכלית, בין היתר, הוחלט על שינויים באשר לאופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, החל משנת המס 2014.

להלן השינויים כפי שהם מופיעים במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014

סעיף 1 (ח) – לתקן את סעיף 9(7א) לפקודה באופן הבא (עמ' 241):

1. "פרישה לא תיחשב אירוע מס בכל הקשור לכספים בקופת גמל המיועדים למענק הפרישה, שאינם עולים על פעמיים סכום הפטור כאמור באותו סעיף בעד כל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה.

2. כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה ייועדו למטרת קצבה, אלא אם הודיע הפורש אחרת.

3. משיכת כספי הפיצויים שלא בדרך של קצבה ושלא תוך שלושה חודשים ממועד הפרישה מעבודה של היחיד או ממועד פטירתו, לפי העניין, תחוייב בתשלום מס במועד המשיכה לפי שיעור המס השולי שחל על היחיד במועד הפרישה."

דברי הסבר (עמ' 243):

"בהתאם להוראות סעיף 9(7א) לפקודה בעת שהסתיימה העסקתו של עובד מועברים לזכותו הכספים שנצברו לזכותו בקרן הפיצויים, ומתרחש אירוע מס בגין כספים אלה. עובד המבקש להחיל רצף קצבה על כספי הפיצויים החייבים במס, נדרש כיום לפנות בבקשה לפקיד השומה שלא לחייב את העובד במס בגין משיכת כספי הפיצויים ולאפשר לו להפקידם לחיסכון לקצבה.

לנוכח חשיבותו של החיסכון הפנסיוני, במטרה לאפשר ליחידים לדחות את ההחלטה בדבר משיכת כספי הפיצויים כחלק מקצבה או בסכום חד פעמי, מוצע לקבוע שכברירת מחדל, כספי הפיצויים ייועדו בעת עזיבתו של העובד את מקום העבודה לחיסכון לקצבה, אלא אם ביקש העובד למשוך אותם במועד פרישתו. בהקשר זה מוצע להגביל את הסכומים שניתן לייעד כאמור לפעמיים סכומי הפיצויים שניתן למשוך בפטור, וזאת כדי למנוע דחיית מס שאינה לתכלית הגדלת החיסכון הפנסיוני. עוד מוצע לקבוע כי במקרה של משיכת כספי הפיצויים שלא בדרך של קצבה בתקופה שלאחר שלושה חודשים ממועד הפרישה מעבודה של היחיד, או ממועד פטירתו, לפי העניין, תחוייב בתשלום מס במועד המשיכה לפי שיעור המס השולי שחל על היחיד במועד הפרישה מעבודה (שבו היה עליו לשלם את המס אלמלא נדחה)".

הקדמה

1. בטרם ניגש לנושא כולו, מחובתנו להדגיש, כי בשלב מוקדם זה, מדובר אך ורק בפרשנות אישית שלנו לאמור בתכנית הכלכלית, לפי מיטב הבנתנו.

2. כל שינוי צריך לעבור תהליך של חקיקה. כאשר, בדרך כלל, תיקונים מסוג זה, לפקודת מס הכנסה, מלווים גם בחוזרים מקצועיים אותם מפרסמת רשות המסים, המספקים הבהרות והנחיות למעסיקים, לגופים המוסדיים ולנישומים.

3. אנו ממליצים להתעדכן גם בהמשך.

4. כמו כן, אם אינכם יודעים מה זה "רצף קצבה" אנו ממליצים לכם תחילה לקרוא את ההסבר בקישור הבא: רצף קצבה, לפני שממשיכים הלאה, לקרוא מאמר זה.

מהות השינויים, הסברים, דברי ביקורת וסימני שאלה 

1. נכון להיום, ככלל, בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, במידה והעובד מעוניין לבצע רצף קצבה על כספי פיצויים מסוג קצבה, אשר נצברו בקופת הגמל, קרן הפנסיה או פוליסת ביטוח המנהלים שלו, עליו לפנות לפקיד השומה באיזור מגוריו על מנת לקבל אישור מס הכנסה לרצף קצבה. מדוע ככלל ולא בכל המקרים ? נכון להיום, לפי הוראות רשות המסים (ראה חוזר מס הכנסה מיום 09/07/08), ישנם מקרים מסויימים בהם ניתן לבצע רצף קצבה, ללא אישור מפקיד השומה ודי במסירת טופס 161א חתום על ידי העובד למעסיק ולקופה.

2. השינוי הראשון – אישור "אוטומטי" לרצף קצבה –

כברירת מחדל, כספי הפיצויים אשר נצברו בקופות הגמל במהלך תקופת העבודה, בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, יקבלו אישור "אוטומטי" לרצף קצבה, ללא צורך בפניה של העובד לפקיד השומה, אלא אם ביקש העובד לפעול אחרת.

יש לשים לב כי האמור אינו מתייחס לכספי פיצויים ומענקי פרישה המשולמים לעובד במזומן אלא רק לכספי פיצויים שנצברו בקופות.

כמו כן, אישור "אוטומטי" לרצף קצבה יינתן אך ורק כאשר סך כל כספי הפיצויים שנצברו בקופות הגמל נכון ליום עזיבת מקום העבודה או הפרישה אינו עולה על תקרה חדשה שנקבעה לראשונה לרצף קצבה.

מהי התקרה ? מכפלת הוותק (נטו) במקום העבודה (שנות העבודה בפועל) בפעמיים תקרת הפטור לפיצויי פיטורים/מענק פרישה לכל שנת עבודה. (נכון לשנת המס 2013 תקרת הפטור הינה 12,120 ש"ח לכל שנת עבודה).

לדוגמא, אם העובד עבד במקום עבודתו האחרון במשך 10 שנים, אישור "אוטומטי" לרצף קצבה יינתן כל עוד סך כל כספי הפיצויים שנצברו בקופות הגמל נכון ליום עזיבת מקום העבודה אינו עולה על סך של 242,400 ש"ח. (10 שנים כפול 2 כפול תקרת הפטור).

2.1. שאלה ראשונה: האם סכום זה יחושב לפי תקרת הפטור (12,120 ש"ח נכון לשנת המס 2013) או לפי הפטור לו זכאי העובד בפועל ? (נכון להיום הפטור על כספי פיצויים או מענק פרישה, לכל שנת עבודה, הינו 150% מהמשכורת או 12,120 ש"ח, כנמוך מביניהם).

2.2. שאלה שניה: האם כלל זה יחול על כל כספי הפיצויים שנצברו בקופות השונות במהלך תקופת העבודה, כלומר, גם על כספי פיצויים מסוג הון ? (נזכיר כי רק החל משנת המס 2008 כל ההפקדות לקופות הגמל, ללא יוצא מן הכלל, הן מסוג קצבה ואולם, עד לינואר 2008 , ייתכנו בקופות גם כספי פיצויים מסוג הון).

3. השינוי השני – תקרה לרצף קצבה –

אם אנו לא חוטאים באי הבנת הנקרא הרי שמדובר בשערוריה של ממש: לראשונה נקבעה תקרה לרצף קצבה. בין אם מדובר במקרה בו ניתן לעובד אישור "אוטומטי" לרצף קצבה ובין אם מדובר במקרה בו העובד נדרש לפנות לפקיד השומה, בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה.

במסגרת התכנית הכלכלית מוצע להגביל בתקרה את כספי הפיצויים שנצברו בקופות נכון ליום עזיבת מקום העבודה או הפרישה אשר ניתן לייעד לרצף קצבה.

גובה התקרה - מכפלת הוותק (נטו) במקום העבודה (שנות העבודה בפועל) בפעמיים תקרת הפטור לפיצויי פיטורים/מענק פרישה לכל שנת עבודה. (נכון לשנת המס 2013 תקרת הפטור הינה 12,120 ש"ח לכל שנת עבודה).

3.1. שאלה ראשונה: האם אכן כך ?

3.2. שאלה שניה: במידה ואכן כך, האם אין הבחנה בין מקרה בו עובד בגיל 67 , רגע לפני יציאתו לפנסיה, מעוניין לייעד לקצבה את כל כספי הפיצויים שלו כאשר מיד לאחר מכן הוא יחל לקבל את תשלומי הפנסיה לעומת מקרה בו מדובר בעובד בגיל 32 המחליף מקום עבודה ?

3.3. שאלה שלישית: במידה ואכן כך, מה הדין לגבי כספי פיצויים שנצברו בקרן פנסיה ותיקה ?

עוד לא יבש הדיו על הנייר, מאז התיקונים האחרונים לחוק, לפיהם אחד התנאים לביצוע היוון קצבה פטור ממס בגיל פרישה לפי סעיף 9א לפקודה הינו כי המשיכה בוצעה כדין כהגדרתה בסעיף 87 לפקודה. אחד התנאים למשיכה כדין הינו שלחוסך תישאר פנסיה מינימלית לכל הפחות בגובה "סכום הקצבה המזערי" לאחר ביצוע ההיוון. האם הביאו בחשבון שאולי הגבלה חדשה זו עשויה להביא לכך שחלק מהחוסכים לא יצליחו לצבור מספיק כסף לקצבה ולא יוכלו בסופו של דבר לבצע משיכה פטורה בגיל פרישה ? אני לא מכיר הרבה אנשים שלאחר שנדרשו לשלם מס על כספי פיצויים, עדיין בחרו להשאיר בקופה למטרת קצבה, את הכספים הנזילים לאחר שנוכה מהם המס...

במסגרת דברי ההסבר לתכנית הכלכלית נטען כי התקרה לרצף קצבה נקבעה "כדי למנוע דחיית מס שאינה לתכלית הגדלת החיסכון הפנסיוני".

לפני הכל, זהו טיעון בלתי ראוי, שכן מצב זה משול לדוגמא אותה כולם מכירים מהצבא, שבמסדר חולים, בגלל כמה שקרנים, הרופא מחליט לא להאמין לאף אחד ! המדינה בפירוש לא יכולה להרשות לעצמה לנהוג כך כלפי ציבור שלם של חוסכים מבוגרים רגע לפני פרישתם מהעבודה ויציאתם לפנסיה ובכלל כך גם כלפי חוסכים צעירים המחליפים מקומות עבודה במהלך הקריירה. מדיניות זו, במידה והדברים נכונים, אינה עולה בקנה אחד עם כל מהלכי החקיקה שבוצעו בשנים האחרונות, אשר פגעו פגיעה קשה בציבור החוסכים לפנסיה באמתלה שהכל מבוצע למען מטרה נעלה – לעודד את הציבור לחסוך לקצבה ! מה עכשיו ? בשנת 2008 קבעו כי כל ההפקדות הן למטרת קצבה ובשנת 2014 מעודדים את הציבור, בדרך של סנקציות מיסוי, להעדיף משיכת כספי פיצויים במזומן תוך תשלום מס, על פני השארתם לטובת קצבה ?

4. השינוי השלישי – מדיניות באשר לחרטה מרצף קצבה –

משיכת כספי פיצויים שלא בדרך של קצבה (פנסיה חודשית) בתקופה שלאחר 3 חודשים ממועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה (או ממועד הפטירה של עובד), לפי העניין, תחוייב בתשלום מס במועד המשיכה לפי שיעור המס השולי שחל על העובד במועד המקורי של עזיבת מקום העבודה או הפרישה (או הפטירה) (שבו היה עליו לשלם את המס אלמלא נדחה) ולא לפי שיעור המס השולי שחל על העובד במועד ביצוע החרטה מרצף קצבה.

4.1. שאלה ראשונה: כלל ידוע הוא כי יחיד ממוסה על הכנסותיו על בסיס מזומן, ולכן שיעור המס שצריך לחול לעניין חרטה מרצף קצבה הוא שיעור המס השולי שחל על העובד במועד ביצוע החרטה מרצף קצבה ולא שיעור המס השולי שחל על העובד במועד המקורי של עזיבת מקום העבודה. מעבר לכך שהוראה חדשה זו מהווה סטיה מעיקרון מיסוי בסיסי זה היא מהווה הוראה שאינה מתיישבת עם השכל הישר, לא סוציאלית ולא אנושית, קחו לדוגמא עובד אשר בגיל צעיר ביצע רצף קצבה בעת שהחליף מקום עבודה מתוך כוונה כנה לזכות לקצבה מכובדת בתקופת הפנסיה ולכשהגיע לגיל מסוים, באמצע הדרך, חלה במחלה קשה עד כדי שכך שהוא לא צופה שיאריך ימים ולכן מעדיף לבצע חרטה מרצף קצבה. במקום שיוכל לממש את הפטור ממס בגין נכות בתקופה הקשה בחייו כנגד ההכנסה מרצף קצבה הוא יידרש לשלם מס בשיעור המס השולי שחל עליו בעת שהחליף את מקום העבודה, שנים אחורה.

4.2. שאלה שניה: במקרה בו עובד ביצע רצף קצבה בגיל 32 בעת שהחליף מקום עבודה ובגיל 52 מעוניין לבצע חרטה מרצף קצבה ולמשוך את כספי הפיצויים במזומן. עד כמה זה מעשי להחזיר אותו 20 שנים אחורה למועד עזיבת מקום העבודה לצורך קביעת שיעור המס ?

נסיים ונאמר כי בנוסף, יש לבחון לעומק, תיקונים חדשים אלו מול החוזרים המקצועיים הרלבנטיים לנושא זה, שרשות המסים טרחה לפרסם בשנים האחרונות:
 
 
 

עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על פנסיה מוקדמת - שינויים לפי התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014
 
עדכון (31/07/2013) - בשלב זה, השינויים בתחום המיסוי הפנסיוני הוצאו מהחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013.
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.