דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מורביה אלי נ' פקיד שומה באר שבע

עמ"ה 552/04 מורביה אלי נ' פקיד שומה באר שבע מיום 23/02/2005 בנושא: זכאות לפטור ממס על פיצויי פיטורים - האם המשך הפעלה של חברה באופן עקיף על ידי מי שהיה שכיר בעל שליטה בחברה, לאחר שנותקו יחסי עובד מעביד, שולל ממנו את הפטור ממס על כספי פיצויי פיטורים ששולמו לו על ידי החברה ביום הפסקת עבודתו כשכיר בחברה שבבעלותו ? האם מדובר בפעולה מלאכותית ?

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בפני: כבוד השופט יוסף אלון

עמ"ה 552/04

המערער: מורביה אלי

נגד

המשיב: פקיד שומה באר שבע

ע"י ב"כ עו"ד: נ. חת-מקוב

פסק דין

1. המערער אלי מורביה ואחיו דני הינם בעלי המניות והמנהלים בחברת פרחי דיאן בע"מ [להלן: "החברה"], וזאת מאז הקמתה בשנת 1989.

בשנת 1997 הקימו השניים חברה נוספת – דיאן נכסים 1997 בע"מ – [להלן: "דיאן נכסים"].

עד לחודש דצמבר 2000 עבדו המערער ואחיו בניהול החברה וקיבלו ממנה את משכורתם.

בדצמבר 2000 החליטו להעביר את ניהול החברה לדיאן נכסים.

במסגרת זו "פוטרו" מהחברה, המערער קיבל בגין פיטורין אלה פיצויי פיטורין בסכום של 104,975 ₪ ובמשך שמונה חודשים המשיך לטענתו [יחד עם אחיו דני] לנהל את החברה באמצעות דיאן נכסים.

בתום אותם שמונה חודשים, באוגוסט 2001, חזר לעבוד כמנהל החברה והחל מחדש לקבל ממנה את משכורתו.

בדוח השנתי שהגיש למשיב לשנת המס 2001, הצהיר על הסכום הנ"ל של 104,975 כפיצויי פיטורין שקיבל מהחברה ובתור שכאלה פטורים הם ממס.

המשיב בשומה שהוציא למערער לא הכיר בסכום הנ"ל כתשלום עבור פיצויי פיטורין, שכן לטענתו אין המדובר כלל ועיקר בפיטורין אמיתיים שהפיצויים בגינם פטורים ממס לפי סעיף 9 (7) (א) לפקודת מס הכנסה.

המשיב מוסיף וטוען בנימוקי השומה כי במהלך התקופה מינואר 2001 ועד אוגוסט 2001 המשיך המערער בניהול החברה בפועל, בתום אותה תקופה חזר לעבוד כמנהל החברה, וכי אין המדובר אלא בפעולה מלאכותית שנועדה להסוות תשלום שכרו של המערער מהחברה משך אותם שמונת החודשים בדרך שתביא לפטור מלאכותי ולא אמיתי מחובת המס החלה על אותם התשלומים.

כנגד שומה זו של המשיב, הגיש המערער ערעור זה שבפני.

2. בסעיף 8 להודעת נימוקי הערעור מאשר המערער את העובדות דלהלן הנטענות בהודעת נימוקי השומה של המשיב – כעובדות נכונות:

א. כי המשיך לנהל את החברה בתקופת שמונת החודשים – ינואר עד אוגוסט 2001.

ב. כי במהלך אותה התקופה לא נכנס מנהל אחר בחברה בנעליו.

ג. כי חזר לעבוד בחברה "באופן רשמי" בתום אותה התקופה.

ד. כי גם במהלך אותה התקופה "לא התנתק מהחברה בה עבד".

טענתו הינה כי על אף מסכת עובדות זו, הרי משעה שבמהלך שמונת החודשים הנ"ל ניהל את החברה לא "באופן רשמי" אלא במסגרת שירותי הניהול שניתנו לחברה ע"י דיאן נכסים, הרי שפיטוריו מהחברה בדצמבר 2000 היו "פיטורי אמת" ובדין זכאי היה לפיצויי הפיטורין ולפטור ממס בגינם.

לטענתו, מהלך זה של "העברת הניהול" למסגרת דיאן נכסים נעשה "משיקולים כלכליים טהורים וללא כל שיקולי חסכון במס הכנסה".

אותם "שיקולים כלכליים טהורים", עפ"י הנטען בנימוקי הערעור, היו בהחלטתו לצקת תוכן מסחרי בדיאן נכסים על מנת לעשותה חברת אחזקות וניהול ובמסגרת זו להעביר אליה את ניהול החברה.

לדבריו, דיאן נכסים "התכוונה להיכנס לתחומי פעולות נוספים כגון ייבוא מכונות אוטומאטיות ומכירת פרחים, כניסה לגידולים חקלאיים אחרים כגון ענבים וכו'" [סעיף 6 לנימוקי הערעור].

ברם, מוסיף הוא וטוען, "הואיל והפעילויות הנוספות לא העלו דבר, חזרו המנהלים [דהיינו – המערער ודני – י.א.] לעבוד בחברה לאחר שמונה חודשים" [ס' 7 שם].

3. בחקירתו הנגדית מוסר המערער כי אכן לא היתה פעילות כלשהי לדיאן נכסים, כי בניגוד לאמור בסעיף 2 לנימוקי הערעור הרי ש:

"...לא היו רעיונות עיסקיים או החזקות שחשבנו עליהם [המערער ודני – י.א.] במסגרת דיאן נכסים פרט לניהול החברה ולתוכניות לעניין ייבוא מכונות מכירה אוטומטיות".

הוא מאשר כי בדוח שהגישה דיאן נכסים ביום 9.12.02 לשנת 2001, החתום על ידו, נרשם כי במהלך כל אותה השנה לא היתה פעילות כלשהי לדיאן נכסים [נספח א' לתצהיר המשיב].

אין הוא יכול להסביר כיצד זה שלמעלה משנה וחצי לאחר מכן ביום 29.7.04 הוגש דוח נוסף של דיאן נכסים לשנת 2001, אף הוא חתום על ידו, אשר במאזן המצורף לו תחת הכותרת "הכנסות לקבל" מופיע הסכום 40,300 ₪ המבוארות בביאור המצורף למאזן כ"הכנסות מדמי ניהול".

כששב ונשאל בחקירה הנגדית מהו הדוח הנכון, הראשון או השני [שכן שניהם חתומים על ידו] הוא מפנה את השואלת לרואה החשבון שלו.

רוה"ח הנ"ל העיד גם הוא מטעם המערער ולדבריו, בדוח הראשון של דיאן נכסים נפלה שגיאה שנבעה מטעות משרדית שלו וכשהבחין באותה הטעות הגיש את הדוח השני כדוח מתקן – וזאת ללא כל מכתב הסבר או הסברים אחרים כלשהם – וכי בעדותו זו בביהמ"ש ניתן הסבר זה לראשונה.

הדברים תמוהים ביותר, ומעט מן התמיהה מתבהרת נוכח העובדה שהדוח "המתקן" הוגש שבעה ימים לאחר שהגיש המערער את ערעורו זה.

4. ב"כ המשיב מפנה את המערער בחקירתו הנגדית ל"נוסח ב'" של דוח דיאן נכסים לשנת 2001, ולפיו דמי הניהול בסך 40,300 ₪ הינם בגדר התחייבות עתידית בלבד. המערער מכחיש זאת וטוען בתוקף כי "קבלתי תלוש משכורת מדיאן נכסים ב2001- על כל הסך של 40,300 ₪".

מאידך, רוה"ח שנשאל לאותו העניין, מאשר כי אכן הרישום בדוח הנ"ל משמעותו כי הסכום של 40,300 ₪ כלל לא שולם ב2001- וכי רישומו הינו בגדר התחייבות עתידית בלבד.

5. מכלול הנתונים והעובדות כפי שהובאו בפני בהליכי ערעור זה, שולל מכל וכל את טענת המערער בדבר שיקול או טעם מסחרי כלשהו במהלכי ה"פיטורין" נשוא ערעור זה – למעט נסיון מלאכותי לזכות בפטור ממס על אותם הסכומים.

מתוך העובדות שפורטו לעיל, המתאשרות כולן מפי המערער בעדותו ובנימוקי הערעור החתומים על ידו, דיאן נכסים בע"מ מעולם לא היתה "חברת אחזקות" או "חברת ניהול", היא מעולם לא עסקה בפעילות כלשהי למעט אותם "שירותי ניהול" שנתנה כביכול לחברה.

"כביכול", שכן בדוח שהגישה דיאן נכסים בע"מ לשנת 2001, נרשם על ידה כי במהלך כל אותה השנה לא בוצעה על ידה פעילות כלשהי.

רק לאחר שהגיש המערער את ערעורו לבימ"ש זה, הבחין לפתע מעשה פלא [הוא או רוה"ח שלו] ב"טעות" שטעו שנה וחצי קודם לכן וכך – וללא הסבר כלשהו – מוגש לפתע על ידם דוח נוסף לאותה השנה, ללא הסבר כלשהו וללא התייחסות ל"טעות" שטעה מאן דהוא.

וגם משהוגש נוסח "ב" – הרי שאליבא דעדות המערער אין האמור בו נכון, שכן לדבריו "דמי הניהול" שולמו לדיאן אחזקות במהלך אותה השנה ומאידך רוה"ח בר אבי טוען כי האמור בו נכון ודמי הניהול אמנם לא שולמו אלא נרשמו כהתחייבות עתידית של החברה דיאן נכסים.

6. סיכומם של דברים הינו כי מכל היבט שהוא לא חל שינוי כלשהו בניהולה של החברה [פרחי דיאן בע"מ] בין התקופה שקדמה לדצמבר 2000 – עת נוהלה באופן "רשמי" ע"י המערער – לתקופה שלאחר דצמבר 2000.

ניהול החברה בפועל המשיך להתבצע ע"י המערער ללא כל שינוי והמסווה של "שירותי הניהול" כביכול באמצעות דיאן נכסים – היה חסר תוכן של ממש.

דיאן נכסים היתה חסרת כל תוכן מסחרי או כלכלי, היא לא עסקה בעבודות ניהול כלשהן, לא פעלה כחברת אחזקות והיתה כלי ריק ונטול תוכן כלשהו.

התוכן היחידי שהיה בה, במהלך אותם שמונת החודשים, היה בנסיונו של המערער להשתמש בה ככלי מלאכותי לזכות בו בפטור ממס.

מסקנה זו מתחזקת בעליל נוכח העובדה שבתום שבעה חודשים מה"פיטורין", שב המערער לעבוד בניהול החברה פרחי דיאן בע"מ "באופן עצמאי" – כלשונו הוא בנימוקי הערעור.

7. סוף דבר – "פיצויי הפיטורין" אינם אלא מסווה מלאכותי לתשלום שכר העבודה ששילמה החברה למערער עבור התקופה ינואר עד אוגוסט 2001 – עבודה שבוצעה על ידו קודם לדצמבר 2000, ובמהלך התקופה ינואר עד אוגוסט 2001 ואילך ובדין חייב המשיב את המערער בתשלום המס בגין אותם התקבולים.

לאור זאת – הערעור נדחה.

8. המערער ישלם למשיב הוצאות הערעור בסכום של 10,000 ₪.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

ניתן היום י"ד ב אדר א, תשס"ה (23.2.05) בהעדר הצדדים.דוגמא לשאלון לשכיר בעל שליטה עקב פרישה (מס הכנסה)
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.