דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161ד - בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה

קו הפרדה אדום

  
טופס 161ד I בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - טופס בקשה לקבלת פטור ממס על קצבה או היוון קצבה.
 

כל מי שמגיע לגיל הזכאות כהגדרתו בחוק ומבקש לקבל פטור ממס לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסהנדרש למלא טופס טופס 161ד ולהגישו לפקיד השומה אליו הוא שייך לפי איזור מגוריו. כיום ניתן לבצע את ההגשה של הבקשה גם באמצעות אתר מס הכנסה.

באופן מעשי, כל פורש, במעמד מסירת טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה של עובד) וטופס 161א (הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה) לפקיד השומה, במידה ובמסגרת הטפסים הנ"ל מדווח לפקיד השומה על קבלת פנסיה חודשית בצמוד למועד הפרישה, בהנחה שהפורש הגיע לגיל הפרישה או חצה אותו, הנ"ל יידרש למלא ולמסור גם טופס 161ד.

כך גם כאשר פורש, פונה לראשונה לפקיד השומה בבקשה לקבל אישור על תאום מס על הכנסה מפנסיה, בהנחה שהגיע לגיל הפרישה או חצה אותו.

מטרת מילוי טופס 161ד הינה –

 • מסירת כל הפרטים הדרושים לפקיד השומה לחישוב הזכאות לפטור ממס על קצבה מזכה ולחישוב הזכאות לפטור ממס על היוון קצבה מזכה, בהתחשב בנתונים האישיים של הפורש.
 • מסירת כל המידע הרלבנטי (מועדי התשלום והסכומים, לרבות המצאת אסמכתאות רלבנטיות) בדבר מענקי הפרישה (לרבות כספי פיצויי פיטורים) הפטורים ממס, כהגדרתם בחוק, שקיבל לידיו הפורש במהלך התקופה הרלבנטית לחישוב הזכאות לפטור ממס על קצבה מזכה והיוון קצבה מזכה והכל לפי אופן החישוב הקבוע בחוק (נוסחת השילוב או נוסחת הקיזוז) ובהתאם להוראות המעבר לתיקון 190 לפקודה.
 • מסירת מידע לפקיד השומה בדבר היוון קצבה פטור ממס אשר בוצע בעבר ותקופת ההיוון שלו החלה לפני גיל הזכאות כהגדרתו בחוק ומסתיימת לאחר גיל הזכאות כהגדרתו בחוק ולפיכך יש להביא בחשבון מידע זה בעת חישוב הזכאות לפטור ממס על קצבה מזכה והיוון קצבה מזכה.
 • מסירת הודעה מפורטת לפקיד השומה על המשך עבודה אצל מעסיק (עבודה כשכיר). רלבנטי לגבי פורש אשר במקביל לקבלת הפנסיה, ממשיך לעבוד לאחר גיל הזכאות כהגדרתו בחוק, אצל מעסיק, אשר החל לעבוד אצלו, בטרם הגיע לגיל הזכאות. מטרת מסירת הפרטים הנ"ל, בין היתר, הינה הצהרה על כוונה או אי כוונה למשוך בעתיד, במועד הפרישה המוחלטת מעבודה, מענקי פרישה (לרבות כספי פיצויי פיטורים), בפטור ממס, המיוחסים גם לשנים שקדמו לגיל הזכאות. מידע זה דרוש לפקיד השומה על מנת להביא בחשבון נתונים אלו, במסגרת חישוב הזכאות לפטור ממס על קצבה מזכה והיוון קצבה מזכה לפי אופן החישוב הקבוע בחוק (נוסחת הקיזוז) ובהתאם להוראות חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013 הדן בהוראות סעיף 9א למתן פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה.
 • מסירת הודעה לפקיד השומה, על ידי מי שזכאי לכך, על בחירתו בחישוב הזכאות לפטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב הישנה. (אופן החישוב שקדם לשינוי הוראות החוק במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה).
 • מסירת הנחיות לפקיד השומה, אשר יהיו רלבנטיות בהמשך הדרך בכל פעם שיחול שינוי בשיעור הפטור ממס על קצבה מזכה (ראו מטה מידע נוסף בדבר ההגדלה הצפויה, כקבוע בחוק, בשיעור הפטור ממס על קצבה מזכה המתבצעת בהדרגה החל משנת 2012 ועד לשנת 2025). האם לנצל את הגדלת שיעור הפטור ממס:
  • לטובת הקצבה החודשית המשולמת לפורש באופן שוטף בתקופת הפנסיה
  • לטובת היוון קצבה (נוסף, בעתיד)
  • הן לטובת הקצבה החודשית והן לטובת היוון קצבה – ביחס זהה לזה שנקבע בבקשה הנוכחית.

מושגים רלבנטיים לעניין טופס 161ד:

"גיל הזכאות" – גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, לפי המאוחר;

"גיל פרישה" – כהגדרתו בסעיף 1, ואולם לענין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב);

פטור לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה –
 • פטור ממס על קצבה חודשית (פנסיה) המשתלמת מאת מעביד, קרן פנסיה או חברת ביטוח.
 • סעיף 9א לפקודה מתייחס גם לפטור ממס על קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1 לפקודת מס הכנסה ומחריג מתחולתו קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה).
 • סעיף 9א לפקודת מס הכנסה מתייחס גם לפטור ממס על היוון קצבה!
 
שימו לב!
 
טופס 161ד מתייחס באופן ספציפי לפטור ממס על "קצבה מזכה" כהגדרתה בחוק ואינו רלבנטי לפטור ממס על "קצבה מוכרת" כהגדרתה בחוק.

"קצבה מזכה" - למעט קצבה מוכרת ! (מהי קצבה מוכרת ? ראה קישור: קצבה מוכרת).

תקרת הקצבה המזכה –  סך של 9,430 ש"ח נכון לשנת המס 2024.

שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה - שיעור הפטור ממס (המקסימלי, בכפוף לזכאות) על קצבה מזכה מוגדל בהדרגה:

בשנים 2012-2015 שיעור הפטור עומד על 43.5%.

בשנים 2016-2019 שיעור הפטור עומד על 49%.

בשנים 2020-2024 שיעור הפטור עומד על 52%.

החל משנת המס 2025 שיעור הפטור יעמוד על 67%.

אל תמהרו לחתום !

 • בכל מקרה בו מתעורר חשש קל, כי לא תדעו למלא טופס זה כהלכה באופן עצמאי, או בכל מקרה בו מתעורר ספק קל, כי פקיד השומה עלול להמציא עבורכם אישורים שגויים – עיצרו. זה לא "רק טופס"... מוטב כי תפנו לאיש מקצוע מתאים, מומחה למיסוי ופרישה, אשר יסייע לכם הן בהבנת התמונה הכוללת, הן בקבלת ההחלטות הנכונות ביותר בעבורכם והן במילוי הטופס, מהסיבה הפשוטה – השווי הכספי המצטבר של הפטור ממס לו אתם עשויים להיות זכאים הן במועד הפרישה והן במהלך כל תקופת הפנסיה המתארכת משנה לשנה יכול להגיע למאות אלפי שקלים ואף יותר! שימו לב, זו לא סיסמא שיווקית – זו המציאות!
 • החלטות אלו ילוו אתכם במשך 20 ו- 30 שנים קדימה וככלל, הן בלתי הפיכות (למעט במהלך תקופה מוגבלת של זמן למשך 90 יום מיום הגשת הבקשה לפקיד השומה (נעיר כי לפי הוראות חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013 - 90 ימים לשינויים ויש הוראות ומגבלות נוספות בחוזר זה, לפי הכתוב בטופס 161ד ובאישור לקיבוע הזכויות המתקבל מפקיד השומה - 120 ימים לשינויים. למי שמעוניין לבצע שינויים אנו ממליצים לפעול מהר ככל האפשר, במסגרת 90 הימים מיום הגשת הבקשה לפקיד השומה, כמו כן ייתכנו עניינים טכניים נוספים שעלולים להקשות על שינוי הבחירה ולסרבל ולהאריך את התהליך כמו לדוגמא מעבר שנת מס).

 
 
 
מאמר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. האינפורמציה אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו והמידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף" - הנחיות רשות המסים בישראל לציבור המעסיקים, לשכות השירות ומנכים אחרים מיום 18/11/2019.

טופס 161ד - מכשולים בדרך לקיבוע זכויות והמלצות לעריכה והגשה של טופס 161ד - ידיעה ומאמר שפורסמו בגיליון עדיף - בתאריך 20/12/2017.

קיבוע זכויות - ייעוץ מס וסיוע מקצועי בכל הקשור להגשת בקשה לפקיד השומה (מס הכנסה) לפטור על קצבה או על היוון קצבה באמצעות טופס 161ד ונספחיו.

מחשבון קיבוע זכויות - מהו הפטור ממס המגיע לך על הכנסתך מפנסיה חודשית ?

אישור קיבוע זכויות - דוגמאות שונות

תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה - חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור

קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב החדשה- לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים - לאור תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה!

קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב הישנה- לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - הסברים - לפני ! תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה!

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - הוראות מס הכנסה למעבידים - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור

מאמר - 32 שנים או 32 שנות עבודה ? ניואנס קטן, יותר מס.

מאמר - מענק הפרישה החייב לשנה – מונח חדש שחובה להכיר

                
 
 
 
מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה - חוזר מס הכנסה מס' 03/2015 מיום 08/09/2015
 
 
 


מה המחיר שמשלמים על שיהוי בטיפול בסיום עבודה במקום עבודה ? - דוגמאות לפגיעה מיותרת בפטור על הקצבה

רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן ואינה נוהגת בצורה אחידה ועקבית בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה - (אופן הצמדה) - מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 14/11/2022

רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה - (אופן החישוב) - מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 16/11/2022

אישור קיבוע זכויות – הוספת אישור למשלם הקצבה - מכתב רשות המסים בישראל לפקידי השומה, מעסיקים ולשכות שרות - מיום 06/12/2023

אופן ההצמדה למדד של "המענקים הפטורים" במסגרת קיבוע זכויות - מהו היום שבו התקבלו ? - טבלה מפורטת בהתייחס לכל סוגי "המענקים הפטורים" השונים (כגון: מענקי פרישה וכספי פיצויים המשולמים במזומן על ידי המעסיק, מענקים ופיצויים המשולמים על ידי משלם הפנסיה, פיצויים המשולמים מקופה מרכזית לפיצויים, פיצויים שנצברו בקופות המיועדים לתשלום במזומן)
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.