דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שכר קובע לעניין תשלום פיצויי פיטורים ושכר קובע לעניין פטור על פיצויי פיטורים

קו הפרדה אדום

בצירוף קישורים לכל המידע הרלבנטי לחישוב פטור על פיצויים ופטור על מענק פרישה !

 

תחילה, מהו השכר הקובע לעניין תשלום פיצויי פיטורין לעובד ?

להלן הסעיפים הרלבנטיים מתוך החוק והתקנות:

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963

12. שיעור הפיצויים –

(א) שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה בעובד במשכורת אצל מעביד, או באותו מקום עבודה, ושכר שבועיים לכל שנת עבודה בעובד בשכר כאמור; חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים, ולגבי עובד עונתי – חלק של שנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים אף אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה. לענין זה, "עובד במשכורת" – עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר; "עובד-בשכר" – עובד שאינו עובד במשכורת.

(ב) שר העבודה רשאי, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, להגדיל בתקנות את שיעור פיצויי הפיטורים לעובד בשכר; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי ענפי עבודה.

13. חישוב שכר עבודה –

שר העבודה באישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות, דרך כלל או לסוגים, את המרכיבים של שכר העבודה הכולל שיובאו בחשבון שכר העבודה לענין פיצויי פיטורים, את שיטת חישוב השכר שישמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים ואת ההפסקות שחלו בעבודה בנסיבות האמורות בפסקאות (1) – למעט שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים – (5), (7) או (9) לסעיף 2 שלא יבואו במנין לקביעת סכום הפיצויים; בהתקנת תקנות אלה יתחשב שר העבודה בהוראות לענין זה שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים שהתקנות נוגעות להם.

13א. חישוב הפיצויים כשהשכר הופחת זמנית –

נקבע בהסכם קיבוצי כי שכרם של העובדים יופחת זמנית או לתקופה מסויימת בלבד שנקבעה בו, לעומת השכר שהיו זכאים לו אילולא כן, יראו לענין חישוב הפיצויים של עובד שההסכם חל עליו, כאילו שכרו לא הופחת; לענין זה, "הסכם קיבוצי" – לרבות הסדר קיבוצי.

13ב. חישוב הפיצויים לפי שכר מינימום –

על אף הוראות סעיף 13, לא יפחת שכר העבודה שיובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים, משיעור שכר המינימום כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, לפי היקף המשרה.

 

אילו רכיבי שכר יובאו בחשבון לצורך חישוב המשכורת הקובעת לפיצויי פיטורים ? כל רכיבי השכר, חוקים, תקנות ופסיקה.

   
 
 

‏6. שינוי בשכר אחרון‏

 
חל בשכרו של העובד שינוי זמני, יחושב השכר האחרון לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור.
 

‏7. עבודה חלקית‏

 
עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.
 

‏8. הפחתת שכר

 
חלה הפחתה בשכרו של עובד, אשר כתוצאה ממנו קטן שכרו האחרון, יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה.
 

‏9. שכר קבלני‏

 
היה שכר עבודתו של עובד, כולו או מקצתו, משתלם בעד ביצוע עבודה מסוימת או בחלק מהפדיון או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים-עשר החודשים שקדמו לפיטורים.
 
 

לסיכום, השכר הקובע לעניין תשלום פיצויי פיטורים לעובד הינו כדלקמן:

 
(המידע המובא להלן מבוסס על חוק פיצויי פיטורים, התקנות ופסיקת בית המשפט)
 
  • עובד בשכר חודשי – השכר האחרון
  • עובד בשכר יומי - ממוצע ימי העבודה של 12 חודשי העבודה שקדמו למועד הפיטורים מוכפל בתעריף אחרון ליום עבודה.
  • עובד בשכר שעתי - ממוצע שעות העבודה של 12 חודשי העבודה שקדמו למועד הפיטורים מוכפל בתעריף אחרון לשעת עבודה.
  • עובד בשכר קבלני - המשכורת הממוצעת של 12 חודשי העבודה שקדמו לפיטורים.
  • עובד בשכר בסיס + עמלות - שכר בסיס אחרון ערב הפיטורים + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
  • עובד שעבר ממשרה חלקית למשרה מלאה ולהיפך - החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה בכל תקופת עבודה, על פי השכר האחרון ערב הפיטורים.
  • עובד ששכרו האחרון הופחת - לגבי התקופה שלפני ההפחתה- לפי השכר ערב ההפחתה. לגבי יתרת התקופה – לפי השכר האחרון ערב הפיטורים.
  • עובד שחל שינוי זמני בשכרו האחרון - לפי השכר האחרון לפני השינוי כאמור.
  • עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו - החישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת עבודה בנפרד, על-פי השכר האחרון ששולם בכל תקופה.
  • עובד שחל שינוי מהותי בתפקידו - החישוב יעשה עבור כל תקופת עבודה בנפרד, כאשר, לגבי התפקיד הראשון יחושב השכר, בהתאם לשכר עובד אחר בתפקיד זהה, נכון למועד הפיטורים.
 
 

מהו השכר הקובע לעניין קביעת הפטור על פיצויי פיטורין - לשיטת מס הכנסה ?

 
להלן הוראות מס הכנסה שהועברו לפקידי השומה המתייחסות לעניין זה מתוך חוזר מס הכנסה 04/2006 – משפטית / שומה שפורסם ב- 8 בנובמבר 2006 :
 
"משכורת אחרונה מלאה לפני הפרישה " - יש לדווח נתון זה גם אם העובד עבד סמוך לפרישה – במשרה חלקית. (סעיף ו' בטופס 161). (זהו הנתון הרלבנטי לעניין קביעת תקרת הפטור).
 
הגדרת משכורת אחרונה מלאה לפני הפרישה: הכנסת עבודה למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד. "משכורת חודש" אצל עובד יומי הוא השכר הממוצע של 12 חודשים שקדמו לפיטורים. סכום המשכורת יכול להיות גבוה מ"שכר עבודה" (כמשמעותו בתקנות פיצויי פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים.
 
 
"תקופות עבודה לא רציפות וחלקיות משרה" - יש לדווח נתונים אלו רק אם היו לעובד חופשות ללא תשלום , שינויים בהיקפי המשרה או הפחתות שכר משמעותיות, יש להזין את תקופות העבודה, שיעורי המשרה באחוזים, ומשכורת אחרונה לתקופה. (סעיף ז' ב- טופס 161).
 
"משכורת אחרונה משוקללת" – זו המשכורת הממוצעת , לאחר לקיחה בחשבון של שינויים שחלו , בתקופת העבודה, בגובה המשכורת ובהיקפי המשרה. המשכורת המשוקללת תחושב על ידי מערכת מס הכנסה באופן אוטומטי בהתאם לנתונים שדווחו.
 
 
לפיכך, המשכורת הקובעת לצורך הפטור היא : הנמוך מבין "המשכורת המשוקללת" או סכום תקרת הפטור על פי פקודת מס הכנסה וגם היא מחושבת באופן אוטומטי על ידי מערכת מס הכנסה בהתאם לנתונים שדווחו.
 
 
למען הסר ספק:
 
הגבלת המשכורת האחרונה בסכום תקרת הפטור על פי פקודת מס הכנסה נעשית רק לגבי המשכורת המשוקללת עצמה לאחר שחושבה על ידי מערכת מס הכנסה ולא לגבי משכורות שונות שאפשר והיו במהלך תקופת העבודה, על כן אפשר אם למשל המשכורת האחרונה לתקופת עבודה עלתה על תקרת הפטור – יש לקחת אותה במלואה לצורך חישוב המשכורת המשוקללת ואין להקטינה לסכום תקרת הפטור.
 
 
פטור על פיצויים ופטור על מענק פרישה - להלן קישורים לכל המידע הרלבנטי:
 
הזכאות לפטור ממס על כספי פיצויי פיטורים או מענק פרישה נקבעת במסגרת סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה - מענק עקב פרישה או מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה.
 
 
מענק פרישה או פיצויים - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - עיגון הוראות המוסד לביטוח לאומי בחקיקה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.


מחשבון פיצויי פיטורים - חשב את הפיצויים המגיעים לך - חישוב פיצויים פטורים ממס, חישוב פיצויים חייבים במס, חישוב מענק פרישה פטור ממס, מענק פרישה חייב במס.
 
 
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.