דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רצף קצבה וחרטה מרצף קצבה - הבהרה

 

רשות המסים מפרסמת חוזר מקצועי וחברות הביטוח ממהרות להתבלבל

ביום 1 במאי 2011 פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי (מס' 3/2011) הדן באופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9 (7א) (ז) לפקודת מס הכנסה. את החוזר המקצועי פתחה רשות המסים בדברי הסבר כלליים ובסעיף 1.2 לחוזר, בחרה רשות המסים לשוב ולהזכיר כי ככלל: "רצף קצבה יתקיים רק לאחר קבלת אישורה של רשות המסים לבקשה לרצף קצבה כאמור". די היה באזכור כללי זה כדי לגרום לבלבול בחברות הביטוח. לדוגמא, מאז פרסומו של החוזר, מגדל חברה לביטוח החלה לשלוח למשרדי מס הכנסה כל מבוטח אשר פנה אליה בבקשה לרצף קצבה מבלי שהיה בידו אישור מפקיד שומה לרצף הקצבה. במקרים אלו, מגדל פעלה בניגוד לחובה שחלה עליה לאפשר למבוטח לבצע רצף קצבה ללא אישור מפקיד שומה בהתקיים כל התנאים המפורטים בחוזר מס הכנסה מיום 9 ביולי 2008, חוזר שכל מטרתו הייתה להקל על ציבור הפורשים מהעבודה ולחסוך מהפורשים את הטרחה בפניה מיותרת לפקיד השומה. כאן המקום להזכיר כי, לאחר שמגדל לא נענתה לכל פניותיי ולא חזרה בה מדרישתה המיותרת ממבוטחיה לפנות לפקידי השומה ולהמציא עבורה אישורים לרצף הקצבה, ביום 5 במאי 2011 פניתי בכתב לרו"ח יעקב כהן, מנהל מחלקת קופות גמל ברשות המסים בבקשה להוציא הבהרה לחברות הביטוח ואף שוחחתי עימו בנושא ובשיחתנו הטלפונית אישר מר יעקב כהן את אשר טענתי בפני חברת הביטוח מגדל מתחילה, כי החוזר האחרון של רשות המסים דן בחרטה מרצף קצבה בלבד ולא באישור לרצף קצבה ובכל מקרה בא להוסיף על האמור בחוזרים הקודמים ולא לגרוע מהם ואין להסיק ממנו לגבי אופן הטיפול במקרים פרטיים אליהם התייחסה רשות המסים, ספציפית, בחוזרים מקצועיים קודמים. דהיינו עדיין, ישנם מקרים, בהתקיים תנאים מסוימים, בהם לא חלה על הפורש החובה להמציא לחברת הביטוח אישור לרצף קצבה מפקיד שומה ועמדת רשות המסים לגבי מקרים אלו – לא השתנתה.

"אירוע של חרטה מרצף קצבה מחייב ביצוע התחשבנות עם פקיד השומה לצורך חישוב המס לתשלום, בגין כל כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד אשר הופקדו על ידי אותו מעביד" (סעיף 1.5 לחוזר)

אני חייב להודות, שככל שקראתי שוב ושוב את האמור בסעיף זה, פחות הבנתי אותו. האם התכוונה רשות המסים לומר כי חרטה מרצף קצבה לגבי כספי פיצויים שיועדו לקצבה בקופה לקצבה אחת גוררת אחריה חרטה מרצף קצבה לגבי כל כספי הפיצויים שיועדו לקצבה בכל הקופות לקצבה ? האם התכוונה רשות המסים לומר כי חרטה מרצף קצבה לגבי כספי פיצויים שיועדו לקצבה בקופה לקצבה אחת גוררת אחריה חרטה גם מרצף זכויות פיצויים, אם במקביל לרצף הקצבה בחר העובד בעת עזיבת מקום העבודה להחיל רצף זכויות פיצויים לגבי חלק אחר של כספי הפיצויים באותה הקופה או בקופה אחרת ? למה התכוונה רשות המסים במילים "ביצוע התחשבנות" ? לנו אין את התשובות ובכוונתנו לפנות בימים הקרובים לרשות המסים לצורך הבהרת נושא זה. נקדים ונאמר כי כל הנחיה של רשות המסים שיש בה להטיל מגבלות וסנקציות כגון אלו, על פורש המבקש לבצע חרטה מרצף קצבה, נתנגד לה בדרכים המקובלות, אלא אם כן יוכח כי היא מעוגנת באופן מפורש בפקודת מס הכנסה ובתקנות. וגם אז, חשוב להאיר את עיניי רשות המסים והמחוקק ולחבר אותם למציאות השוררת מחוץ למשרדי מס הכנסה. די בכך שניקח מקרה אחד לדוגמא של פורש, שבמהלך תקופת העבודה הופקדו לו כספי פיצויים, מלבד לקרן פנסיה חדשה, גם לקופת גמל אישית לפיצויים שמאז ינואר 2008 מוגדרת כקופת גמל לא משלמת קצבה..(אותם ה- 2.33%...) והוא, בהיסח דעת, בעת פרישתו, בחר ברצף קצבה גם לגבי כספים אלו וכיום מאחר ומדובר בסכום זניח שנצבר לו בקופה ובכל מקרה לא מובטח לו מקדם המרה סביר לקצבה, מעוניין לבצע חרטה מרצף קצבה רק לגבי כספי פיצויים אלו שבקופה לא משלמת קצבה. לדעתנו, זה יהיה עוול שלא לאשר לו לבצע חרטה חלקית מרצף קצבה ולחייב אותו לבצע חרטה מרצף קצבה על כל כספי הפיצויים בכל הקופות לרבות קרן הפנסיה.

"פטירת נישום שפנה בבקשה לרצף קצבה" (סעיף 4 לחוזר)

"היורשים יוכלו לבקש לבצע חרטה מרצף ולמשוך את הכספים שיועדו לקצבה (במסגרת הבקשה לרצף קצבה) כסכום חד פעמי – במקרה זה יחשב אירוע המס אצל הנפטר (ולא אצל היורשים) בהתאם לשיעור המס שחל עליו בשנת הפטירה (ומבלי שיחול שיעור מס מוגבל של 40% שנקבע במסגרת סעיף 125א לפקודה, הואיל וכאמור וההכנסה מחויבת בתיק הנפטר)....בכל אופן, יצוין כי במידה ופעלו היורשים עפ"י סעיף זה (4.2) בחוזר, ניתן יהיה על פי בקשתם לבצע פריסה לאחור של החלק החייב, כאשר שנת הפריסה האחרונה תהיה שנת הפטירה ושנת הפריסה הראשונה תהיה שנת הפרישה, והכל בכפוף להוראות שנקבעו במסגרת סעיף 8(א)(ג)(3) לפקודה ולעניין פריסת כספי פיצויים, לרבות לעניין מס' השנים המרבי לגביו ניתן לבצע את הפריסה" (סעיף 4.2 לחוזר)

1. נקדים ונאמר כי חרטה מרצף קצבה בעקבות פטירה של נישום אינה מוסדרת מפורשות בפקודת מס הכנסה.

2. חרטה מסוג זה הינה חרטה "כפויה" והיא אינה אקט רצוני מצידו של הנישום ובהכרח הכספים מגיעים לידי היורשים בלבד.

3. לפיכך, אנו לא מוצאים סיבה ראויה (המעוגנת בפקודה) מדוע שלא להעמיד ליורשים חלופה לבחירה לפיה יראו בכספי הפיצויים המתקבלים במזומן כתוצאה מהחרטה הכפויה, כהכנסתם של היורשים ולא של הנישום ובמסגרת חלופה זו, לקבוע כי שיעור המס יהיה שיעור המס השולי של היורשים (המוגבל לפי סעיף 125א לפקודה) ולא שיעור המס השולי של הנישום שנפטר, בשנת הפטירה.  (הערה של אתר פרישה: יש לשים לב כי האמור כאן לעניין שיעור המס המירבי עומד בסתירה לאמור בחוזר הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - חוזר מיום 13.07.2011).

4. די בכך שנזכיר כי חלופה מתוארת זו, לפי הוראות פקודת מס הכנסה, ניתנת לבחירה על ידי יורשים, הן במקרה של קבלת מענק הון שנתקבל עקב מוות של עובד והן במקרה של פטירה של נישום במידה וטרם הגיעה לסיומה תקופת הפריסה, לפי סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה.

5. בכוונתנו לבקש מרשות המסים לבחון מחדש את הנושא ולפרסם בהקדם האפשרי את החלטתה.

נסיים בקריאה לרשות המסים להתייחס גם לסוגיות דומות שהעלנו בפניה בעבר, בעל פה ובכתב ובפורומים המקצועיים השונים וטרם קיבלנו לגביהן תשובה. להלן הסוגיות:

1. מיסוי מענק הון שנתקבל עקב מוות של עובד – האם בכוונת רשות המסים לחזור ולאפשר ליורשים, לבצע פריסה קדימה של מענק הון חייב במס שנתקבל עקב מוות של עובד ?

2. סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה – בהנחה כי "כסכום המס המגיע" (ראה נוסח הסעיף בפקודה) הכוונה למס סופי ולא למקדמה, אם כך מה המשמעות בייחוס ההכנסה ליורשים ובהגשת דוחות מס שנתיים על ידי היורשים בכל אחת משנות הפריסה שנותרו באם בחרו היורשים בחלופה זו לאחר שנפטר הנישום בטרם הגיעה לסיומה תקופת הפריסה ? שכן במרבית המקרים אם לא בכולם, שולמה מקדמה ונוכה מס במקור ואז במקרה זה ייחוס ההכנסה לכל אחד מהיורשים על פי חלקו והגשת דוח שנתי על ידי כל אחד מהם, לא תשנה את חבות המס על כספים אלו !התחרטתם ? שלמו - לצפיה בכתבה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.