דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קופת גמל להשקעה

 
קופת גמל להשקעה – קופת גמל המיועדת לתשלום סכום הון לעמית עצמאי או למוטביו.
 
 

תשלומים לקופת גמל – סע' 22(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005

השר, באישור ועדת הכספים, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית-שכיר – גם של מעבידו, לקופת גמל, ואולם סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 71,121 שקלים חדשים בכל שנת כספים, נכון לשנת 2019. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016).

הכנסות אחרות – סע' 3(ה4)(3) לפקודת מס הכנסה –

ריבית ורווחים אחרים שמשך יחיד מקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה והנובעים מכספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל או שמשך יחיד מקופת גמל להשקעה, יראו אותם כהכנסה מריבית, ואולם רווחים שקיבל כאמור בסכום הפרשי הצמדה שחושבו על הכספים כאמור יראו אותם כהכנסה מהפרשי הצמדה; משך יחיד חלק מהכספים כאמור, יראו אותם כאילו נמשכו על חשבון קרן, ריבית והפרשי הצמדה, באופן יחסי.

בשורה תחתונה: ככלל, על הרווחים הריאליים (מעבר לעליית המדד) יחול מס בשיעור של 25%, החישוב וניכוי המס במקור מבוצע באופן יחסי, בעת משיכת כספים מקופת הגמל להשקעה...

ואולם, שימו לב !

כספים שהופקדו בקופת גמל להשקעה - מוגדרים בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה: "תשלומים פטורים".

"תשלומים פטורים" – כל אחד מאלה: (4) סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל להשקעה.

כאשר, ככלל, מכספים כגון אלו (כספים המוגדרים "תשלומים פטורים"), ניתן לקבל "קצבה מוכרת" כהגדרתה בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה והכל בכפוף לכל התנאים בפקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה ובחוקים הרלבנטיים.

"קצבה מוכרת" – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים;

 
  
על כוונת המחוקק ניתן ללמוד מתוך תזכיר החוק שפורסם - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס'__), התשע"ו-2016 :
 
"במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני, ועידוד הציבור למשיכת כספים שייצברו בו כקצבה בתקופת הפרישה, מוצע לאפשר לחברות מנהלות של קופות גמל להקים מוצר חיסכון נוסף שייקרא "קופת גמל להשקעה". קופת גמל כאמור תאפשר לחסוך סכומים שחוסך יכול למשוך אותם בכל עת, ללא הטבות מס בהפקדה, ומתן פטור ממס רווחי הון אם העמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבה".
  

האם ניתן לנייד קופת גמל להשקעה ? האם ניתן להעביר קופת גמל להשקעה מגוף פיננסי אחד לגוף פיננסי אחר ללא משיכת הכספים וניכוי מס במקור מהרווחים ?


נכון לחודש אפריל 2019 התשובה שלילית, מאז שנת 2016 ועד היום לא טרחו לעדכן את תקנות הניוד כך שניתן יהיה לנייד קופת גמל להשקעה מגוף אחד לגוף אחר בדיוק כמו שניתן לנייד כל קופת גמל אחרת. להלן קישור לטיוטת התקנות ולפרוטוקול ישיבת ועדת הכספים בה דנו בנושא - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע"ח-2018 - טיוטה !
 
 


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ובחוקים הרלבנטיים.פטור ממס על רווחים מקופת גמל להשקעה - סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה
 
הפקדות לקופת גמל להשקעה בעקבות מכירת דירה  - סע' 22(א1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 
תחולת ההטבות הקבועות בחוק מס ריבוי דירות גם לאחר התקשרות בעסקת פינוי בינוי – החלטת מיסוי בהסכם - החלטת מיסוי: 1020/18 - פורסמה ביום 23/04/2018.
 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.