דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קופות הגמל יחזירו לפורשים ולמפוטרים את כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה

(פיצויי פיטורים שהיו זכאים למשוך מהקופה בעת שעזבו את מקום עבודתם) - הודעה לעיתונות - נובמבר 2010

קופות הגמל יחזירו לפורשים ולמפוטרים את כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה

 

הודעה לעיתונות


ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום, יום ב' , 8.11.2010 , את הוראת השעה לפיה יינתן חלון זמן במהלכו יתאפשר לפורשים ומפוטרים לקבל בחזרה מקופת הגמל את כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה בניגוד לרצונם ובלי ידיעתם, בעת שעזבו את מקום עבודתם.


הוראת השעה באה לתת מענה למצוקה הגדולה אליה נקלעו פורשים ומפוטרים רבים אשר עזבו את מקום עבודתם מאז ינואר 2008 ועד היום, ובמועד בו עזבו את מקום העבודה לא משכו מקופת הגמל את כספי פיצויי הפיטורים המגיעים להם, כל עוד הם נזילים וניתנים למשיכה. כך ביום אחד, כל כספי הפיצויים הנזילים שלהם, לאחר עשרות שנות עבודה, (בעקבות הוראות תיקון 3 לחוק קופות הגמל) נסגרו לקצבה. את המאבק הציבורי באוצר, מאז ינואר 2008 ועד היום, הוביל רו"ח אמיר גבאי, מנכ"ל B4 יועצי פרישה, כשהמטרה העיקרית של המאבק הייתה כפולה: א) למנוע מצב בו כל אותם פורשים ומפוטרים ישלמו מס פעמיים (כפל מס). פעם אחת הרי הם שילמו מס על הפיצויים ביום שעזבו מקום עבודתם ופעם שנייה, הרי הם צפויים לשלם מס פעם נוספת על אותם הכספים, במידה ויקבלו אותם בדרך של קצבה חודשית חייבת במס. ב) לשמור על נזילות כספי הפיצויים שהושארו על ידי הפורשים והמפוטרים בקופות הגמל ביום בו עזבו את מקום העבודה – כך שיוכלו הם למשוך את כל אותם כספי הפיצויים - בסכום חד פעמי, במזומן ! שכן הפורשים והמפוטרים ברובם - זקוקים לכספים אלו למחייתם !

לתגובת רו"ח אמיר גבאי, "ובא לציון גואל. מאז ינואר 2008 ועד היום, פורשים ומפוטרים רבים ממתינים בקוצר רוח שישחררו להם בחזרה את כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה בקופות הגמל שלהם, מבלי שרצו בכך, מבלי שידעו על כך ! הוראת השעה המשלבת בתוכה הן חלון זמן במהלכו תינתן האפשרות לעמיתים למשוך בחזרה את כספי הפיצויים במזומן והן הטלת החובה על קופות הגמל ליידע בכתב את כל אותם פורשים ומפוטרים שהם יכולים לדרוש מקופת הגמל את כספי הפיצויים בחזרה - היא מבורכת. שכן אני בספק אם ללא הטלת החובה על קופות הגמל, ליידע את העמיתים בדבר זכותם למשוך את הכספים, עמיתים אשר ברובם אינם בקיאים בהוראות החוק, היו הם יודעים לנצל את ההזדמנות למשוך את הכספים בסכום חד פעמי, במסגרת חלון הזמן שניתן להם לעשות זאת."

עוד מוסיף רו"ח אמיר גבאי: " באמצעיתו של המאבק הציבורי, כבר בתחילת 2009 , בשלב ראשון, הצלחנו להביא את האוצר לאשר לכל אותם שכירים, המבוטחים בפוליסות ביטוחי המנהלים בחברות הביטוח, הפורשים או מחליפים מקום עבודתם, להשאיר את כספי הפיצויים שלהם בפוליסות הביטוח, באותם התנאים, כשהם נזילים וניתנים למשיכה בכל עת ! ומאז חתרנו לכך שבשלב שני זכות זו תינתן גם לעמיתי קופות הגמל ולו מהטעם שלא להפלות בין חוסכים, בין מוצרים פנסיונים ובין יצרנים ואולם, לצערי, כל שהצלחנו לעשות זה למנוע תשלום מס ביתר על ידי החוסכים ולהביא את האוצר לאפשר לעמיתי קופות הגמל שכספי הפיצויים שלהם נסגרו לקצבה, למשוך בחזרה את אותם הכספים במזומן. לאורך כל הדרך, השאיפה הייתה למנוע אפליה בין החוסכים, אך בעניין זה לא זכינו לאוזן קשבת והפעם, כנראה ניאלץ להסתפק בתוצאה זו".

עוד פרטים על הנושא, על המאבק הציבורי שהתנהל בשלוש השנים האחרונות:

1. בעקבות תיקון 3 - משרד האוצר מטיל גזירות על עמיתי קופות הגמל וקופות הגמל שותקות – קישור לכל הפרטים וכל המידע בנושא !! לפי תאריכים.

2. להלן הנוסח המוצע להוראת השעה: (בכפוף לאישור הכנסת)

3. (א) כל אחד מהמפורטים להלן רשאי לבקש החזר של היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה, וזאת עד ליום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) (בסעיף זה – המועד האחרון):
(1) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), המשיך לשלם תשלומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ומלאו לו 60 שנים במועד האמור;
(2) מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והועברו הכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה;
(3) מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, שהיה זכאי למשוך כספים מהקופה האמורה, והועברו כספים בשלו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה.
(ב) החברה המנהלת תשלח לכל אחד מהמפורטים בפסקאות (א)(1) עד (3) הודעה נפרדת מהדוחות שעליה לשלוח להם בהתאם להוראות הדין, אשר תכלול את המפורטים להלן; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מיום כ"ה באדר ב' התשע"א (31 במרץ 2011):
(1) זכותו לבקש החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א);
(2) משמעות הותרת הכספים בקופת גמל לא משלמת לקצבה ככל שלא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזר כספים עד למועד האחרון.
(ג) על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ביקש עמית שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (א)(1) עד (3), החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלגבי עמית כאמור בסעיף 3(א)(3) יחולו הוראות סעיף זה רק לאחר שבוצעה התחשבנות המס לפי סעיף 9(7א) לפקודה לרבות לאחר המועד האחרון:
(1) יחולו לגבי הכספים האמורים הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה;
(2) תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס לפי הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה, וזאת לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר כספים.
(ד) לעניין סעיף זה -
"היתרה הצבורה" -
(1) לעניין פסקה (א)(1) – הכספים ששולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה בעד חודש ינואר 2008 עד חודש יולי 2011, בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
(2) לעניין פסקאות (א)(2) או (3) - הכספים שהועברו לזכותו של העמית כאמור באותן פסקאות, בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 .
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי חוק קופות גמל וכל דין.


שימו לב כי הוראת השעה פותרת מצוקה של עוד חוסכים כגון אנשים מבוגרים שהמשיכו לבצע הפקדות לקופות גמל מבלי שידעו שמדובר מינואר 2008 בהפקדות רק למטרת קצבה, וגם מצוקתם של יורשים שירשו קופת גמל ולא ידעו שאם ישאירו את הכספים בקופת גמל על שמם לאחר פטירתו של המוריש, גם כספים אלו יהפכו לקצבה !

 

ראה נוסח הוראת שעה סופי שאושר בכנסת ביום 15 בנובמבר 2010 - הוראת שעה




קופות גמל - בקרוב הוראת שעה - למי זה טוב ?

 

הוראת שעה - בשורה לעמיתי קופות הגמל מתוך תכנית רדיו בעריכתו של מנחם פרידמן - צבע הכסף - יומן בענייני כלכלה - תאריך 09.11.10 - רשת ב' תדר 95FM מרכז. יעל איילון מראיינת את רו"ח אמיר גבאי.

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.