דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"א–2010חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"א–2010

תיקון סעיף 1 1. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק החברות" יבוא:
""חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה–2005 ;".
תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2(ג) לחוק העיקרי, פסקה (1) – תימחק.
תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4(א)(2) לחוק העיקרי, אחרי "קופות גמל" יבוא "ואולם רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר הנוגע למוצר פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שאישר הממונה, ובכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שאותו עיסוק מוסדר לפי הוראות חוק זה, חוק הפיקוח על הביטוח או חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני".
תיקון סעיף 13 4. בסעיף 13 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א)(4), במקום "לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור" יבוא "לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "לגבי תכנית ביטוח שאושרה כדין כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בתכנית ביטוח כאמור" יבוא "לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין".
תיקון סעיף 23 5. בסעיף 23 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א)(1) –

(א) בפסקת משנה (א)(1), במקום "ואם פחת הסכום האמור מסכום הקצבה המזערי" יבוא "ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי", אחרי "לפי שיעור מהקצבה" יבוא "שלה הוא זכאי מהקופה", ובסופה יבוא "משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון";
(ב) בפסקת משנה (ב), המילים "למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים," – יימחקו, ובסופה יבוא "הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו כל אלה:
(1) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 ;
(2) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת אחרת ובקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;
(3) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;";
(2) בסעיף קטן (ב)(1), בסופו יבוא "ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל משלמת לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי, אלא בשל אחד מאלה:
(א) מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;
(ב) מצב בריאותי של ילדו;
(ג) מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:
(1) נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;
(2) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה
ל-100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;
(3) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;
(4) נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;
(5) הוא מקבל גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, ומתקיים בו האמור בסעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק האמור, ובלבד שהוא מקבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 , או תגמול לנזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957 או חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד–1954 ;
(6) נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;
(ד) בהתקיים התנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (3) של סעיף קטן (א)(1)(ב), בשינויים המחויבים;";
(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1)(ב), קבע השר, לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1) מועדים ותנאים שבהם רשאים עמיתים למשוך כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, שלא בדרך של קצבה או של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי, בשל מצב בריאותי או כלכלי, רשאים העמיתים למשוך כספים גם מקופת גמל לא משלמת לקצבה במועדים ובתנאים כאמור.";
(4) בסעיף קטן (ה) –
(א) לפני ההגדרה "סכום קצבה מזערי" יבוא:
""חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ;
"סכום צבירה מזערי" – 80,000 שקלים חדשים;";
(ב) אחרי ההגדרה "סכום קצבה מזערי" יבוא:
""פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מידי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו;
"תקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה" – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז–1956. ";
(ג) הסיפה החל במילים "הסכום האמור" תסומן "(ו)", ובו, במקום "הסכום האמור יעודכן" יבוא "הסכומים האמורים בסעיף קטן (ה) יעודכנו";
תיקון סעיף 49 6. בסעיף 49(א)(8) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "אלא אם כן הכספים חייבים במס לפי סעיף 87(א)(2) או (ב) לפקודת מס הכנסה".
תיקון סעיף 86 7. בסעיף 86(ח) לחוק העיקרי, אחרי "על הביטוח" יבוא "הקופה לא תנוהל בידי חברה מנהלת".
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
[מס' 24] 8. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981 –
(1) בסעיף 15(א1) –
(א) בפסקה (1), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ג) רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר שאישר המפקח, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהתקיים באותו עיסוק האמור בסעיף 4(א)(2) לחוק הפיקוח על קופות גמל;";
(ב) במקום פסקה (2) יבוא:
"(2) לעניין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה – היא לא תנהל יותר מקרן חדשה מקיפה אחת; לעניין זה, "קרן חדשה מקיפה" – כהגדרתה בסעיף 2(ו) לחוק הפיקוח על קופות גמל;";
(2) בסעיף 92א(ד), אחרי פסקה (2) יבוא:
"(2א) לא מילא אחר ההוראות לפי סעיף 33(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א, לעניין אופן חישוב שווים של נכסים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה;
(2ב) לא שלח למבוטחים בביטוח תלוי תשואה דוחות תקופתיים ודוחות נוספים, בהתאם להוראות לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א;
(2ג) לא מילא אחר ההוראות לפי סעיף 36(א) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א, בדבר פרסום ביטוחים תלויי תשואה;";
(3) בסעיף 104 –
(א) בסעיף קטן (ב)(6), במקום "32(ג)" יבוא "32(ד)";
(ב) בסעיף קטן (ג), פסקאות (13), (15) ו-(16) – יימחקו.
הוראת שעה 9. (א) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) (בסעיף זה – המועד האחרון), רשאי כל אחד מהמפורטים להלן לבקש החזר של היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה:
(1) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) (בסעיף זה – המועד הקובע), המשיך לשלם תשלומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ומלאו לו 60 שנים במועד הקובע;
(2) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לא משלמת לקצבה במועד תחילתו של חוק זה, ומלאו לו 60 שנים במועד הקובע;
(3) מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר הועברו לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה;
(4) מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, היה זכאי למשוך כספים מהקופה האמורה, וכספים כאמור הועברו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה.
(ב) עד יום כ"ה באדר ב' התשע"א (31 במרס 2011) תשלח החברה המנהלת לכל אחד מהמפורטים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א) הודעה נפרדת מהדוחות שעליה לשלוח להם בהתאם להוראות הדין שבה יפורטו אלה:
(1) זכותו לבקש החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א);
(2) משמעות הותרת הכספים בקופת גמל לא משלמת לקצבה אם לא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזר כספים עד המועד האחרון.
(ג) על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ביקש עמית שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א), החזר כספים כאמור באותו סעיף קטן –
(1) יחולו לגבי הכספים האמורים הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה;
(2) תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס לפי הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה, לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר כספים;
(3) לגבי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(4) – יחולו הוראות פסקאות (1) ו-(2) רק לאחר חישוב המס לפי סעיף 9(7א) לפקודה, אף אם חושב לאחר המועד האחרון.
(ד) בסעיף זה –
"היתרה הצבורה" – לעניין פסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א) – הכספים ששולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה בעד תקופה שבין ינואר 2008 עד דצמבר 2011, ולעניין פסקאות (3) או (4) שבסעיף קטן (א) – הכספים שהועברו לזכותו של העמית כאמור באותן פסקאות, והכל בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994 .
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי כל דין לרבות לפי החוק העיקרי.
תחילה 10. תחילתו של סעיף 23(ב)(1) ו-(ב1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5(2) ו-(3) לחוק זה, ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 23(ב)(1) לחוק העיקרי.

בנימין נתניהו
ראש הממשלה יובל שטייניץ
שר האוצרשמעון פרס
נשיא המדינה

 

 

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.