דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

דוגמאות לחישוב הזיכוי והניכוי עפ"י הסעיפים 45א ו- 47 לפקודה בשנת המס 2005

 
רשות המסים בישראל - חטיבת  שומה וביקורת
 
 
 
 
‏כ"ד חשון, תשס"ח
30 , מאי 2005 
מספרנו: 2651705
 
 
 
 
אל
פקידי השומה, רכזים, מפקחים ונותני אישורים
המעבידים ולשכות השירות
 
 
הנדון: דוגמאות לחישוב הזיכוי והניכוי עפ"י הסעיפים 45א ו- 47 לפקודה בשנת המס 2005
 
1.         כללי
            סעיף 45א לפקודה עוסק בזיכוי ממס להפקדות בקופות גמל או לרכישת כיסוי ביטוחי מפני סיכון מוות.
 
            החל מה- 1.1.05 נקבע כי הסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו כאמור בסעיף 45א לפקודה, לא יעלה על הגבוה מבין אלה:
 
1.         סכום של 1,644 ₪.
 
2.         הסכום הנמוך מבין אלה:
 
א.         הסכומים ששולמו לביטוח חיים כאמור בסעיף 45א(א)(1) לפקודה ולקופות גמל כאמור בסעיפים 45א(א)(2) ו- 45א(ב) לפקודה.
 
ב.         לגבי יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 5% מהכנסתו המזכה.
            לגבי יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 7% מהכנסתו המזכה, ובלבד שהזיכוי שיינתן, לגבי סכומים ששולמו לביטוח חיים כאמור בסעיף 45א(א)(1) לפקודה ועל הכנסה שאינה מעבודה, לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.
 
לענין זה, הכנסה מזכה – כהגדרתה בסעיף 47 כנוסחו לאחר התיקון.
 
            סעיף 47 לפקודה (שאף הוא תוקן בתחולה מיום 1/1/05 קובע כי ההכנסה המזכה תהיה כדלקמן:
 
א.         לגבי יחיד שהיתה לו רק הכנסת עבודה – עד לסכום של 85,200 ₪ לשנה.
 
ב.         לגבי יחיד שלא היתה לו הכנסת עבודה – עד לסכום של 120,000 ₪ לשנה.
 
 
רח' כנפי נשרים 5 , ת"ד 1170 ירושלים 91010, טל:02-6559576 פקס: 02-6559498
www.mof.gov.il/taxes
ג.          לגבי יחיד שהיו לו הכנסת עבודה והכנסה שאינה הכנסת עבודה, בשל הכנסת עבודה – עד לסכום של 85,200 ₪ לשנה ובשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה – עד לסכום של 120,000 ₪ בניכוי הכנסת העבודה שלו, או בניכוי סכום של 85,200 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שתובא בחשבון, תחילה, הכנסת העבודה שלו.
 
להלן נביא את עקרונות החישוב ומספר דוגמאות ליישום בשנת המס 2005. החישובים נכונים גם לגבי השנים הבאות, בכפוף לעידכון הסכומים, כל עוד לא יהיו תיקוני חקיקה.  
           
 
2.         עקרונות החישוב בסעיף 45א לפקודה
א.         תקרת סכומי ההפרשות (בכפוף לסכום ההפקדה) אשר בעדם יינתן זיכוי, שווה לסכום כל אלה (1 + 2) :
 
            (1)        לגבי הכנסה חייבת שהיא הכנסת עבודה, הנמוך שבין:
 
(א)        הכנסת העבודה כשהיא מוכפלת ב- 7%.
 
(ב)        5,964 (= 7% * 85,200).
 
(2)        לגבי הכנסה חייבת שאינה הכנסת עבודה, הנמוך שבין:
 
(א)        סך כל ההכנסה החייבת שאינה הכנסת העבודה מוכפלת ב- 5%.
 
(ב)        120,000 ש"ח בניכוי הכנסת העבודה או 85,200 ש"ח, לפי הנמוך, כשהתוצאה מוכפלת ב- 5%.
 
ב.         תקרת סכומי ההפרשות לביטוח חיים לא תעלה על הנמוך שבין אלה:
 
(1)        5% מההכנסה המזכה.
 
(2)        6,000 ש"ח (= 5% * 120,000).
 
ג.          סדר ההפרשות לענין חישוב הזיכוי הממצה את זכות הניצול בצורה אופטימלית, בכפוף לתקרות לעיל יהיה כדלקמן:
 
1.         הפרשה לקרן פנסיה, במסגרת תוכנית פנסיה מקיפה.
 
2.         הפרשה לקרן פנסיה, במסגרת תוכנית פנסיה שאיננה מקיפה, הפרשה לקופת גמל כעמית שכיר והפרשה לביטוח חיים.
 
ד.          יש להתחשב בסכום המזערי הקבוע בסעיף 45א(ד) לפקודה (1,644 ₪).
 
3.         עקרונות החישוב בסעיף 47 לפקודה
השינוי בסעיף 47 לפקודה משנה את החישוב באופן ההתייחסות לתקרה. יש להבדיל בין הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה לבין הכנסה מזכה שאיננה הכנסת עבודה, כמפורט בסעיף 1 לעיל.  
 
4.         דוגמאות
4.1.       דוגמא א' – סעיף 45א לפקודה
            נתונים:
            הכנסת עבודה – 144,000 ₪.
            הפרשה לקרן פנסיה כעמית שכיר, במסגרת תוכנית פנסיה מקיפה – 3,600 ₪.
            הפרשה לביטוח חיים – 4,800 ₪.
           
חישוב:
 
            (א)   תקרה כללית -                                  5,964 = 7% *{85,200; 144,000} Min
נתון זה מחשב את הסכום המירבי שבגינו ניתן לקבל זיכוי.
 
            (ב)   תקרה לגבי ביטוח חיים –                 4,260 = 5% *{120,000; 85,200} Min
            (ג)    חישוב הזיכוי –
      1.                                                                                   1,260  =  35% *  3,600
            נתון מחושב זה הוא סכום הזיכוי, והסכום שבגינו ניתן לקבל זיכוי בגין הפקדה לקרן פנסיה.
      2.                                      591 = 25% *{(3,600 – 5,964); 4,260; 4,800} Min
            נתון מחושב זה הוא סכום הזיכוי והסכום המירבי שניתן לקבל בגינו זיכוי בשל הפקדה לביטוח חיים. נתון זה הוא הנמוך מבין :
א.      סכום ההפקדה בפועל.
ב.      סכום ההפקדה המירבי שבגינו ניתן לקבל זיכוי בגין הפקדות לביטוח חיים.
ג.        יתרת הסכום שנותרת מסכום ההפקדה המירבי שניתן לקבל בגינו זיכוי. מובהר כי אם סכום זה (היתרה) עולה על הסכום שמפורט בסעיף ב' לעיל, הזיכוי יינתן לפי הסכום הנמוך מביניהם.
           
      סה"כ זיכוי:                                                                     1,851 = 591 + 1,260
 
4.2.       דוגמא ב' – סעיף 45א לפקודה
            נתונים:
            הכנסת עבודה – 60,000 ₪.
            הכנסה שאינה מעבודה – 50,000 ₪.
הפרשה לקרן פנסיה כעמית שכיר, במסגרת תוכנית פנסיה מקיפה – 4,000 ₪.
            הפרשה לביטוח חיים – 3,000 ₪.
 
            חישוב:
 
            (א)        תקרה כללית –
             6,700 =5%*{(60,000 – 120,000) ; 50,000} Min + 7% *{85,200; 60,000} Min
 
            (ב)        תקרה לגבי ביטוח חיים –         5,500 = 5% * {120,000; 110,000} Min
 
            (ג)         חישוב הזיכוי –
 
            1.                                                                              1,400 = 35% * 4,000
            2.                             675 = 25% *{(4,000 – 6,700); 5,500; 3,000} Min
 
            סה"כ זיכוי:                                                         2,075 = 675 + 1,400  
 
4.3.       דוגמא ג' – סעיף 45א לפקודה
            נתונים:
            הכנסת עבודה – 100,000 ₪.
הכנסה שאינה מעבודה – 50,000 ש"ח.
הפרשה לקרן פנסיה כעמית שכיר, במסגרת תוכנית פנסיה מקיפה – 1,000 ש"ח.
הפרשה לביטוח חיים – 7,000 ש"ח.
 
             חישוב:
 
א.          תקרה כללית –
   7,704=5%*{(85,200 - 120,000);50,000} Min +7%*{85,200; 100,000} Min
 
ב.          תקרה לגבי ביטוח חיים– 6,000=5%*{120,000;(85,200+34,800)}Min
 
ג.           חישוב הזיכוי -
 
1.                                                                                 350 = 35% * 1,000
2.                           1,500 = 25%* {(1,000 – 7,704); 6,000; 7,000} Min
 
סה"כ זיכוי:                                                              1,850 = 1,500 + 350
 
4.4.        דוגמא ד' – סעיף 45א לפקודה
             נתונים:
             הכנסת עבודה – 150,000 ₪.
             הכנסה שאינה מעבודה – 20,000 ₪.
             הפרשה לקרן פנסיה כעמית שכיר, במסגרת תוכנית פנסיה מקיפה – 5,000 ש"ח.
             הפרשה לביטוח חיים – 6,000 ש"ח.
 
             חישוב:
 
א.          תקרה כללית –
      6,964=5%*{(120,000-85,200);20,000} Min +7%*{85,200;150,000} Min
 
                        ב.         תקרה לגבי ביטוח חיים –5,260=5%*{120,000; (85,200+20,000)}Min
 
                        ג.          חישוב הזיכוי –
 
            1.                                                                            1,750 = 35% * 5,000
            2.                             491 = 25% * {(5,000 – 6,964); 5,260; 6,000} Min
 
            סה"כ זיכוי:                                                              2,241 = 491 + 1,750
 
 
4.5.       דוגמא ה' – סעיף 45א לפקודה
            נתונים:
            הכנסת עבודה – 300,000 ₪.
            הכנסה שאינה מעבודה – 50,000 ₪.
            הפרשה לקרן פנסיה כעמית שכיר, במסגרת תוכנית פנסיה מקיפה – 6,000 ₪.
            הפרשה לביטוח חיים – 7,000 ₪.
            הפרשה לקופ"ג כעמית שכיר – 2,500 ₪.
 
            חישוב:
           
א.         תקרה כללית –
      7,704=5%*{(120,000-85,200);50,000}Min + 7%*{85,200;300,000} Min
 
ב.          תקרה לגבי ביטוח חיים– 6,000=5%*{120,000;(85,200+34,800)}Min
 
ג.          חישוב הזיכוי –
 
1.                                                                             2,100 = 35% * 6,000
 
2.     426=25%*{(6,000 – 7,704);(2,500 +6,000);(2,500 +7,000)} Min
 
סה"כ זיכוי:                                                              2,526 = 426 + 2,100
 
4.6.       דוגמא ו' – סעיף 47 לפקודה
            נתונים:
            טרם מלאו ליחיד 50 שנה בתחילת שנת המס.
הכנסת עבודה – 80,000 ₪ (60,000 ללא זכויות).
            הכנסה שאינה מעבודה – 50,000 ₪.
            הפרשה לקופ"ג לתגמולים כעמית עצמאי – 9,000 ₪.
 
            חישוב:
 
            ניכוי בגין הכנסת עבודה-
                                                                     9,000> 3,000 = 5% * {85,200 ; 60,000}Min
            ניכוי בגין הכנסה שאינה מעבודה-
                                (3,000 – 9,000)> 2,800 = 7% * {(80,000 – 120,000) ; 50,000}Min
סה"כ ניכוי:                                                                        5,800 = 2,800 + 3,000
            4.7.       דוגמא ז' – סעיף 47 לפקודה
            נתונים:
            טרם מלאו ליחיד 50 שנה בתחילת שנת המס.
הכנסת עבודה – 100,000 ₪ (70,000 ללא זכויות).
            הכנסה שאינה מעבודה – 50,000 ₪.
            הפרשה לקופ"ג לתגמולים כעמית עצמאי – 9,000 ₪.
 
            חישוב:
 
            ניכוי בגין הכנסת עבודה-
                                                                     9,000> 3,500 = 5% * {85,200 ; 70,000}Min
            ניכוי בגין הכנסה שאינה מעבודה-
                                (3,500 – 9,000)> 2,436 = 7% * {(85,200 – 120,000) ; 50,000}Min
           
סה"כ ניכוי:                                                                        5,936 = 2,436 + 3,500
 
4.8.      דוגמא ח' – סעיף 47 לפקודה
            נתונים:
            טרם מלאו ליחיד 50 שנה בתחילת שנת המס.
הכנסת עבודה – 150,000 ₪ (100,000 ללא זכויות).
            הכנסה שאינה מעבודה – 50,000 ₪.
            הפרשה לקופ"ג לתגמולים כעמית עצמאי – 9,000 ₪.
 
            חישוב:
 
            ניכוי בגין הכנסת עבודה-
                                                                   9,000> 4,260 = 5% * {85,200 ; 100,000}Min
            ניכוי בגין הכנסה שאינה מעבודה-
                                (4,260 – 9,000)> 2,436 = 7% * {(85,200 – 120,000) ; 50,000}Min
           
סה"כ ניכוי:                                                                        6,696 = 2,436 + 4,260
 
4.9.      דוגמא ט' – סעיף 47 לפקודה
            נתונים:
            יחיד שמלאו לו 50 שנה בתחילת שנת המס.
הכנסת עבודה – 100,000 ₪ (60,000 ללא זכויות).
            הפרשה לקופ"ג לתגמולים כעמית עצמאי – 9,000 ₪.
 
            חישוב:
 
            ניכוי בגין הכנסת עבודה-
             1.                                                  9,000> 4,500 = 7.5% * {85,200 ; 60,000}Min
             2.                                                   9,000> 4,260 = 5% * {85,200 ; 100,000}Min
 
            סה"כ ניכוי:                                                                4,260 ={4,260 ; 4,500}Min
 
4.10.     דוגמא י' – סעיף 47 לפקודה
            נתונים:
            יחיד שמלאו לו 50 שנה בתחילת שנת המס.
הכנסת שאינה מעבודה – 100,000 ₪.
            הפרשה לקופ"ג לתגמולים כעמית עצמאי – 9,000 ₪.
 
            חישוב:
 
            ניכוי בגין הכנסת שאינה מעבודה-
             1.                                          9,000< 10,500 = 10.5% * {120,000 ; 100,000}Min
             2.                                                                              9,000> 8,400 = 7% * 120,000     
          
סה"כ ניכוי:                                                               8,400 ={8,400 ; 9,000}Min
            4.11.     דוגמא י"א – סעיף 47 לפקודה
            נתונים:
            יחיד שמלאו לו 50 שנה בתחילת שנת המס.
הכנסת עבודה – 120,000 ₪ (60,000 ללא זכויות).
            הכנסה שאינה מעבודה – 40,000 ₪.
            הפרשה לקופ"ג לתגמולים כעמית עצמאי – 9,000 ₪.
 
            חישוב:
 
            ניכוי בגין הכנסת עבודה-
             1.                                                  9,000> 4,500 = 7.5% * {85,200 ; 60,000}Min
             2.                                                   9,000> 4,260 = 5% * {85,200 ; 120,000}Min
                        סה"כ ניכוי בגין הכנסת עבודה-                                4,260 ={4,260 ; 4,500}Min
           
ניכוי בגין הכנסת שאינה מעבודה-
             1.             (4,260 - 9,000)> 3,654 = 10.5% * {(85,200 – 120,000) ; 40,000}Min
             2.                                                              (4,260 - 9,000)< 8,400 = 7% * 120,000    
                        סה"כ ניכוי בגין הכנסת שאינה מעבודה-  3,654 ={(4,260 – 9,000) ; 3,654}Min
 
סה"כ ניכוי:                                                                        7,914 = 3,654 + 4,260 
 
            4.12.     דוגמא י"ב – סעיפים 45א ו- 47 לפקודה
            נתונים:
            טרם מלאו ליחיד 50 שנה בתחילת שנת המס.
הכנסת עבודה – 150,000 ₪ (100,000 ללא זכויות).
            הכנסה שאינה מעבודה – 30,000 ₪.
            הפרשה לקופ"ג לתגמולים כעמית עצמאי – 9,000 ₪.
           הפרשה לקרן פנסיה כעמית שכיר, במסגרת תוכנית פנסיה מקיפה – 2,000 ש"ח.
                        הפרשה לביטוח חיים – 3,000 ש"ח.
           
חישוב הניכוי:
 
            ניכוי בגין הכנסת עבודה-
                                                                   9,000> 4,260 = 5% * {85,200 ; 100,000}Min
            ניכוי בגין הכנסה שאינה מעבודה-
                                (4,260 – 9,000)> 2,100 = 7% * {(85,200 – 120,000) ; 30,000}Min
           
סה"כ ניכוי:                                                                        6,360 = 2,100 + 4,260
                                    והיתרה 2,640 (=6,360 – 9,000) עוברת לחישוב הזיכוי.    
                       
חישוב הזיכוי:
 
א.          תקרה כללית –
      7,464=5%*{(120,000-85,200);30,000} Min +7%*{85,200;150,000} Min
 
                        ב.          תקרה לגבי ביטוח חיים –5,760=5%*{120,000; (85,200+30,000)}Min
 
                        ג.          חישוב הזיכוי –
 
            1.                                                                               700 = 35% * 2,000
2.  1,366 = 25%*{(2,000–7,464);(2,640 + 5,760);(2,640 + 3,000}Min
 
            סה"כ זיכוי:                                                              2,066 = 1,366 + 700
 
 
                                                                                     בכבוד רב
 
                                                                                                           פואד ג'ודום, רו"ח
                                                                                          מנהל תחום בכיר (שומה – פרט) (בפועל)


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.