דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי חברת ארנק

חלק מהעדכון האחרון מתוך - מיסוי רווחי חברה (חברת ארנק) - פרק ח' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 (דגש על ההוראות המתייחסות לנושא משרה בתאגיד שהכנסתו מתקבלת בידיו כנגד חשבונית, באמצעות חברה (שבבעלותו) שהקים לצורך כך, כחלופה לקבלת ההכנסה ככל עובד שכיר אחר במסגרת תלוש משכורת וכן למי שמעניק שירותי ניהול באמצעות חברה (שבבעלותו) שהקים לצורך כך).

 
 

הערה: יש לשים לב כי בהתייחס לכל ההגדרות והמונחים שטרחנו להדגיש ולבאר, טרחנו לעשות זאת פעם אחת - בהזדמנות הראשונה שהם אוזכרו במאמר בלבד.

מאמר זה מתייחס לחלק מהשינויים בחוק בלבד, תוך שימת דגש על ההוראות המתייחסות לנושא משרה בתאגיד שהכנסתו מתקבלת בידיו כנגד חשבונית, באמצעות חברה (שבבעלותו) שהקים לצורך כך, כחלופה לקבלת ההכנסה ככל עובד שכיר אחר במסגרת תלוש משכורת וכן למי שמעניק שירותי ניהול באמצעות חברה (שבבעלותו) שהקים לצורך כך. מומלץ לעיין בכל השינויים בחוק !

סעיף 62א לפקודת מס הכנסה (בעל מניות מהותי בחברת מעטים) – (חדש)

(א) "הכנסה חייבת" של "חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76", שאינה "חברת משלח יד זרה כהגדרתה בסעיף 75ב1", הנובעת מפעילות של יחיד שהוא "בעל מניות מהותי בה כהגדרתו בסעיף 88", תיחשב כהכנסתו של היחיד כמפורט להלן:

(1) "הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1), (2), או (10)", לפי העניין – אם הכנסת "חברת המעטים" נובעת מפעילות היחיד ב"חבר בני אדם" אחר, לרבות ב"צד קשור" לאותו "חבר בני אדם", כ"נושא משרה" או הענקת שירותי ניהול ויוצא באלה, והיחיד או "חברת המעטים" היו "נושאי משרה" באותו "חבר בני אדם".

הוראות פסקה זו לא יחולו על יחיד שהוא "בעל מניות מהותי" במישרין או בעקיפין, ב"חבר בני האדם" האחר.

(2) "הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2)" – אם הכנסת "חברת המעטים" נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור "אדם אחר", והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו.

לעניין זה, "אדם אחר" – למעט מי שהיחיד הוא "בעל מניות מהותי" בו, במישרין או בעקיפין, או שותף בו.

(3) לעניין פסקה (2), יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו, על אף כל דין או הסכם, אם מקורן של 70% או יותר מסך "כל הכנסתה" או "הכנסתה החייבת" של "חברת המעטים" בשנת המס, למעט "הכנסות מיוחדות" או "רווחים מיוחדים", הוא בשירות שניתן על ידי היחיד או "קרובו כהגדרתו בסעיף 76", לרבות עובדי החברה, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות "חברת מעטים" קשורה, לאדם אחד או ל"קרובו כהגדרתו בסעיף 88", במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של 4 שנים, ובלבד שבתום 30 החודשים יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן השירות, וזאת לצורך דיני המס בלבד.

לעניין זה –

"הכנסות מיוחדות" – הכנסות כמשמעותן בסעיף 89, שווי המכירה כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או דיבידנד.

"רווחים מיוחדים" – רווח הון, שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או רווח מדיבידנד.

(4) על אף האמור בפסקה (3), לא יראו שירות שניתן על ידי שותף בשותפות, לאותה שותפות, כשירות שניתן לאדם אחד.

(5) הוראות פסקה (3) לא יחולו על "חברת מעטים" המעסיקה 4 מועסקים או יותר.

לעניין זה –

(א) הועסק אדם לא יותר מ- 4 שעות ביום – ייחשב לחצי מועסק, ואם הועסק אדם בחלק משנת המס – ייחשב לחלק ממועסק כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה.

(ב) אדם ו"קרובו כהגדרתו בפסקאות (1) ו- (2) לסעיף 88" ייחשבו למועסק אחד.

(ב) לעניין מקדמות לפי סעיף 175, של יחיד כאמור בסעיף זה, תצורף ההכנסה כאמור בסעיף זה למחזור העסקאות המהווה בסיס לסכום שלפיו מחושבות המקדמות.

(ג) ניתן לגבות את המס על הכנסה לפי סעיף זה, לרבות המקדמות, הן מ"חברת המעטים" והן מהיחיד.

(ד) בסעיף זה –

"נושא משרה" – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) בחברה – נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות.

(2) בעמותה – נושא משרה כהגדרתו בסעיף 30(א)(4) לחוק העמותות.

(3) בחברת בני אדם אחר – אדם הממלא תפקיד מקביל לאלה המנויים בפסקאות (1) ו- (2), ובלבד שלא יראו שותף בשותפות שאינה נסחרת בבורסה כנושא משרה באותה שותפות.

"צד קשור" – כהגדרתו בסעיף 103.

--------------------------

ואנו מוסיפים:

"הכנסה חייבת" – "הכנסה" לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין.

"הכנסה" - סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו-3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לענין פקודה זו.

"חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76" – ... חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר ואיננה בת-חברה ולא חברה שיש לציבור ענין ממשי בה (להלן - חברת מעטים).

"חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר", לענין פרק זה - חברה שחמישה בני-אדם או פחות מזה, ביחד, שולטים שליטה ישירה או עקיפה בעניניה של החברה, או יכולים לשלוט, או זכאים לרכוש שליטה כאמור, ובפרט - אך בלי לגרוע מן הכלל האמור - כשהם, ביחד, מחזיקים או זכאים לרכוש, רובו של הון המניות או של כוח ההצבעה של החברה, או רובו של הון המניות שהוצא, או אותו חלק ממנו שהיה מזכה, במקרה של חלוקת כל הכנסת החברה בין החברים, לקבל את רובו של הסכום המתחלק.

"בת-חברה", לענין סעיף זה - חברה שמניות שלה, המייצגות לא פחות מ- 80% של הון מניותיה, הן בידיהן או בשליטתן של חברה או חברות שאין הוראות פרק זה חלות עליהן.

כשבאים לקבוע, אם חברה נמצאת בשליטתם של חמישה בני-אדם או לא, ייחשבו לאדם אחד

(1) אדם וקרובו; "קרוב", לענין זה - בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה;

(2) אדם ובא כוחו;

(3) שותפים בשותפות.

"בעל מניות מהותי בה כהגדרתו בסעיף 88" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם.

"אמצעי שליטה", בחבר-בני-אדם – כל אחת מאלה:

(1) הזכות לרווחים;

(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר-בני-אדם אחר;

(3) זכות הצבעה באסיפה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר-בני-אדם אחר;

(4) הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק;

(5) הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות (1) עד (4) על הדרך להפעלת זכותו;

והכל, בין שהיא מכוח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות, ובין בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות;

"יחד עם אחר" – יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר-בני-האדם, במישרין או בעקיפין;

"קרוב" – כל אחד מאלה:

(1) בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(2) צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;

(3) חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו, "החזקה" – במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;

(4) נאמן כהגדרתו בסעיף 75ג, לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה;

ואולם לענין פטור ממס לפי סעיף 97 יראו כקרוב רק את המנויים בפסקאות (1) ו-(2);

"הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1), (2), או (10)" –

הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודהעסק ומשלח יד – השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח-יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי.

הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודה – עבודה - (א) השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל - בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; (ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את שוויו של השימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד כאמור לרשות העובד;

הכנסה לפי סעיף 2(10) לפקודה – מקורות אחרים - השתכרות או ריווח מכל מקור אחר שאינו כלול בפסקאות (1) עד (9), אך לא הוצא מהם בפירוש ולא ניתן עליו פטור בפקודה זו או בכל דין אחר.

"אדם" - לרבות "חברה" ו"חבר בני-אדם", כהגדרתם...

"חבר בני אדם" - כל גוף ציבורי, מואגד או מאוחד, וכל "חברה", אגודת אחים, חברותה או התאחדות, בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות.

"חברה" - חברה שהואגדה או שנרשמה על פי דין בר-תוקף בישראל או במקום אחר, לרבות אגודה שיתופית.

"חברת משלח יד זרה כהגדרתה בסעיף 75ב1" - "חבר בני אדם" תושב חוץ, שמתקיימים בו כל התנאים כמפורט בסעיף 75ב1 לפקודה. (לא מצאנו מקום לפרט את כל התנאים, במסגרת זו).

"קרובו כהגדרתו בסעיף 76", "קרובו כהגדרתו בסעיף 88", "קרובו כהגדרתו בפסקאות (1) ו- (2) לסעיף 88" – לעניין הגדרות אלו ראה פירוט והתייחסות מעלה לסעיפים 76 ו- 88 לפקודה.

"צד קשור" – כהגדרתו בסעיף 103 – "צד קשור", לחבר בני אדם (בהגדרה זו - תאגיד), או ליחיד - מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) קרוב כהגדרתו בסעיף 76;

(2) בעל שליטה בתאגיד;

(3) חבר בני אדם שהתאגיד או שהיחיד בעלי שליטה בו.

(4) לתאגיד ולחבר בני האדם יש אותו בעל שליטה.

תחולה – סעיף 95(1) לחוק

במניין התקופה האמורה בסעיף 62א(א)(3) לפקודה,..., לעניין פעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו, תימנה גם התקופה שלפני "יום תחילתו של חוק זה".

--------------------------

ואנו מוסיפים:

"יום תחילתו של חוק זה" – תחילתו של חוק זה ביום 1 בינואר 2017 אלא אם כן נקבע בו אחרת (סעיף 164 לחוק, כמו כן לעניין סעיף זה אין כל קביעה אחרת במסגרת החוק ולכן זהו יום התחילה).

 
 
 
 
 
בעריכת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
מיסוי רווחי חברה (חברת ארנק) - פרק ח' - סימן ב' - לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
 
הוראות לענין מיסוי רווחי חברה - תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016.
 
מיסוי חברת ארנק - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לחברות ארנק - מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.