דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ארכיון אתר פרישה - עמוד 6

חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע–2009
הצעת חוק לשינוי חברתי - כלכלי (מיסים) (תיקוני חקיקה) התשע"ב–2011
בהצעת החוק מפורטים בין היתר - ההסברים לשינויים בשיעורי המס לשנת 2012 ולשינויים במיסוי רווח הון והכנסות מריבית - יישום המלצות ועדת טרכטנברג, לרבות התייחסות להוראות מעבר ומדיניות מס
תכנון מקורות הכנסה I תכנון פיננסי I תכנון כלכלי
הכנה לפרישה - סדרת פגישות ייעוץ אישיות
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – הטוב, הרע והמכוער
תמצית השינויים
נוהל גילוי מרצון 2014 - הודעת רשות המסים
07/09/2014
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני - הודעת רשות המסים
17/08/2014
בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור
מכתב שהועבר למר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 26.05.2013
ליווי עסקים קטנים ובינוניים - קריירה שניה
פתיחת עסק
ניוד חסכון פנסיוני - מצגת משרד האוצר
העלאת המצגת אורכת מס' שניות...
לחץ על הלחצן " slide show " בתחתית המצגת להגדלת התצוגה.
המצגת שייכת למשרד האוצר - מדינת ישראל.
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173) התש"ע–2009
דמי ביטוח לאומי I דמי ביטוח בריאות I מידע מפורט למעסיקים ואחרים
מצגת לסיוע במילוי טופס 161 - למעסיקים - לקוחות B4
העלאת המצגת אורכת מס' שניות...
לחץ על הלחצן " slide show " בתחתית המצגת להגדלת התצוגה.
תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 29.06.08
הסכם עבודה - ליווי בעת עריכת הסכם עבודה - היבטים פנסיוניים והיבטי מס
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-13
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 18 במרץ 2015
מסלולי השקעה בקופות גמל - חוזר גופים מוסדיים - 2015-9-7
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 17 בפברואר 2015
רשת ביטחון לקרנות הפנסיה וקופות הגמל - זה עוד יעלה לנו ביוקר...
מאמר דעה
תיקון 190 - מי ערוך לקראתו ?
רשת ביטחון - שאלות תשובות – תכנית הגנה על חוסכים לקראת גיל פרישה
מסמך שפורסם על ידי משרד האוצר - דוברות והסברה - 08/12/08
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א, 1981
חיסכון ארוך טווח – היום - "סופרלנד" של אפשרויות - קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח פנסיוני
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2012 - 2011
המוסד לביטוח לאומי נ' יהודה זפרני - עב"ל 123/07 , עב"ל 840/06
האם תשלום בגין הודעה מוקדמת חייב בניכוי דמי ביטוח לאומי ?
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2011 - 2010
הדיווח השנתי לעמיתים בקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות אקטוארית - חוזר פנסיה 2000/4
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 13 בספטמבר 2000
חוק האזרחים הותיקים (תיקון מס' 8), התש"ע–2009
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2016-9-18
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 29 בספטמבר 2016
בית המשפט העליון ביטל את חוק מס ריבוי דירות
פסיקת בג"ץ מיום 06/08/2017.
מקורות חברת מים בע"מ נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים
ביטול הסכמי הפרישה המיוחדים של עובדי מקורות
התאמת הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לעמיתים ולמבוטחים לתיקון 3 ולביטול מס רווח הון - חוזר גופים מוסדיים 2009-9-23
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 24 בנובמבר 2009
הדיווח השנתי למבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - חוזר פנסיה 2004/3
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 10 במרץ 2004
תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ו – 2016
טיוטה (שניה) !
דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה ובקרן כללית - חוזר פנסיה 2004/15
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 19 באוקטובר 2004
דיווח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים - חוזר גופים מוסדיים 2007-9-1
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 8 בינואר 2007
פטור ממס על רווחים מקופת גמל להשקעה
סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה
בית ההשקעות ממזג את קופות הגמל וכספי העמית מתפצלים
דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה - תיקון הוראת מעבר - חוזר פנסיה 2004/16
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 13 בדצמבר 2004
דיווח שנתי למבוטחים בביטוח חיים - חוזר ביטוח 2005-1-24
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 5 במאי 2005
ביטוח לאומי - עדכון גמלאות ותקרות לשנת 2012
נתונים מעודכנים לשנת 2012
דיווח שנתי לעמית בקופת גמל - חוזר גמל 2004/6
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 27 בספטמבר 2004
תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ה – 2015
טיוטה !!
הסכם לפרישה בקומברס
אין שקט בגיזרת פיצויי פיטורין - תשלום דמי ביטוח לאומי על פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת
מכתב הערות לטיוטת הצעות החלטה לממשלה שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על תקציב המדינה לשנים 2017 ו- 2018 – "הגדרת כספי הפיצויים ככספי העובד ותיקון עיוותי מס" – עמ' 17
מכתב שהועבר לאגף התקציבים במשרד האוצר - ביום 07/08/2016.
המוסד לביטוח לאומי נ' מתן גוטר ואחרים- ע"א 10961/04
הודעה מוקדמת - שכר עבודה או פיצוי - דמי ביטוח לאומי
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - חוזר גופים מוסדיים 2016-9-2
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 6 בינואר 2016
בקשה לקבוע את התנאים שבהתקיימם יראו, לענין סעיפים 3(ה3), 17(5א), 45א ו-47, שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני, כתשלומים ששולמו לקופת גמל - סעיף 47ג לפקודת מס הכנסה
מכתב שהועבר לשר האוצר - מר משה כחלון - ביום 21/08/2016.
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - חוזר גופים מוסדיים 2014-9-12
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 23 ביולי 2014
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-2
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 25 בינואר 2015
הצעת תקציב המדינה לשנת 2015-2016 - פרק המס
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים 1 2 3 4 5
6
7
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.