דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קרנות פנסיה

קו הפרדה אדום
תקנון קרן פנסיה ותיקה - כל קרנות הפנסיה הותיקות !
תקנון קרן פנסיה חדשה - כל קרנות הפנסיה החדשות !
קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית / משלימה
תקנון קופה מרכזית לקצבה - כל קופות הגמל המרכזיות לקצבה !
פנסיה תקציבית
מדריך פנסיה תקציבית - עובדי מדינה
קרנות הפנסיה הותיקות - מבטחים - מקפת - קג"מ ועוד...
כניסה לחשבון, טפסים ואיתור מרכזי השירות ושעות הפעילות - אתר האינטרנט של עמיתים
קרן פנסיה ותיקה - הפסקת עבודה
מסמך המתאר את האפשרויות בעת עזיבת עבודה - הנשלח לעמית בקרן פנסיה ותיקה.
רציפות זכויות פנסיה בין קרנות פנסיה ותיקות
הסכם רציפות זכויות פנסיה בין קרנות הפנסיה הותיקות: קג"מ, מבטחים, פועלים חקלאיים, מקפת, נתיב, פועלי בנין, גילעד.
מדריך פנסיה צוברת לעובדי מדינה
מידע בדבר זכויות צבורות לפנסיה - קרן פנסיה ותיקה
דוגמא לתחזית קצבה צפויה - קרן פנסיה ותיקה
אלמן זכאי לקבל פנסיית שאירים בשיעור זהה לזה של אלמנה - בג"ץ 4948/03
עמיתי קרנות הפנסיה הותיקות
רציפות זכויות לפנסיה של עובדים, שהיו מבוטחים בקרן פנסיה ועברו לעבוד אצל מעסיק שעל עובדיו חל הסדר של פנסיה תקציבית כגון המדינה ולהפך - פס"ד קוריצקי - בג"ץ 2944/10
עמיתי קרנות הפנסיה הותיקות ופנסיה תקציבית
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה מקיפה), תשע"ז-2017
פורום החוסכים לפנסיה בישראל, איגוד בתי ההשקעות והתאחדות חברות לביטוח חיים נגד שר האוצר, משרד האוצר, החשבת הכללית של מדינת ישראל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר + בועז אופלר נגד שר האוצר
בג"ץ 6925/14 + בג"ץ 5128/17 מיום 24/12/2017 בנושא: הקצאת אג"ח מיועדות.
תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - תיקון
חוזר פנסיה 2020-3-1 - פורסם ביום 04/02/2020
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה – הוראת שעה
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 10/02/2021
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - עדכון
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 01/01/2018
הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה
פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־ 2022), התשפ"ב - 2021 - תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - מס' 26 - 15/11/2021
פרישה מוקדמת במימון המעביד בקרנות פנסיה ותיקות - תיקון
חוזר פנסיה 2008-3-2
חובת הודעה ומסירת מידע מפורט לזכאי לקצבה
לפי תקנה 41לא לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
דוח הצוות להגברת הודאות בחיסכון פנסיוני
מיום 23 בדצמבר 2015
דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה - חוזר פנסיה 2013-3-1
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 30 בינואר 2013
תיקון החוזר המאוחד - דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה - עדכון
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 1 בינואר 2018
כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 27 ביולי 2022
הוראות לניהול קרן חדשה - תיקון
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 27 ביולי 2022
הוראות לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה - תיקון
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 20 בנובמבר 2019
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.