דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיה וקופת גמל - חוקים ותקנות

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל - חוזר גמל 2016-2-1
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 29 בספטמבר 2016
סעיפים 3(ה) ו- 3(ה3) לפקודת מס הכנסה - הפקדות המעסיק לקופת גמל
מכתב הנחיות רשות המסים מיום 29/10/2018.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015
מיום 29/07/2015
הצעת תקציב המדינה לשנת 2015-2016 - פרק החיסכון הפנסיוני
צמצום הטבות המס בגין הפקדות ותשלומים לטובת חיסכון וביטוח פנסיוני
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015
מיום 02/11/2015
דוח הצוות להגברת הודאות בחיסכון פנסיוני
מיום 23 בדצמבר 2015
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016
מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים - 2020-9-18
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 16 בנובמבר 2020
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו-2016
מיום 13/06/2016
בקשה לפרסם לציבור את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה
מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 21/08/2016 לרבות תזכורת מיום 18/2/2019.
הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה
פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־ 2022), התשפ"ב - 2021 - תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - מס' 26 - 15/11/2021
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016
הפקדות מעסיק לקופה מרכזית לפיצויים
סעיף 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה – הוראת שעה
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 10/02/2021
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני - תיקון - חוזר גופים מוסדיים - 2017-9-15
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 11 בספטמבר 2017
אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - חוזר גופים מוסדיים 2021-9-8
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 13 ביוני 2021
פורום החוסכים לפנסיה בישראל, איגוד בתי ההשקעות והתאחדות חברות לביטוח חיים נגד שר האוצר, משרד האוצר, החשבת הכללית של מדינת ישראל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר + בועז אופלר נגד שר האוצר
בג"ץ 6925/14 + בג"ץ 5128/17 מיום 24/12/2017 בנושא: הקצאת אג"ח מיועדות.
קבלת מידע ואישור ממעסיקים - חוזר גופים מוסדיים - 2018-9-13
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 4 במרץ 2018
הפקדות לקופת גמל בתקופת שמירת הריון ולידה - הבהרות
מכתב הנחיות רשות המסים לציבור המעסיקים, הנישומים, המייצגים ולשכות השירות מיום 09/11/2021
תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - תיקון
חוזר פנסיה 2020-3-1 - פורסם ביום 04/02/2020
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - עדכון
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 01/01/2018
תקנון תקני קופת גמל לחיסכון - תיקון - חוזר גמל - 2021-2-1
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 21/10/2021
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 21), התשע"ח-2018
מיום 02/07/2018
תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 25/08/2015
הנחת התשואה במקדמי המרה לקצבה
נייר התייעצות שהופץ על ידי משרד האוצר ביום 12/08/2013 למנהלי הגופים המוסדיים
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב–2012
דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה - חוזר פנסיה 2013-3-1
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 30 בינואר 2013
מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 29 בנובמבר 2012
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה מקיפה), תשע"ז-2017
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), תשע"ג-2013
חובת הודעה ומסירת מידע מפורט לזכאי לקצבה
לפי תקנה 41לא לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל - תיקון
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 24 במאי 2021
הבהרה לעניין משיכה שלא כדין מקופת גמל לא משלמת לקצבה
חוזר משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון - שהופץ למנהלי גופים מוסדיים ביום 04.03.2009
ביטול מס על רווחים בקופת גמל - תיקון פקודת מס הכנסה מס' 171
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"א–2010
פוליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואה
חוזר אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון - טיוטה מיום 12.08.2012
משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד
חוזר גמל 2003/5
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תש"ע-2009
חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010, התשס"ט–2009
שינויים - מיסוי רווחים בקופת גמל - שינויים - פנסיה תקציבית - שינויים ביטוח לאומי
תקנות מס הכנסה כללים לאישור וניהול קופות גמל (הוראת שעה מס' 2) התשס"ח 2008
תקנות מס הכנסה כללים לאישור וניהול קופות גמל (הוראת שעה) התשס"ח 2008
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3) התשס"ח 2008
נוסח סופי נכון ליום 24.02.08
תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח 2008
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 .
הבהרה לעניין טיפול בכספי פיצויים לאחר ניתוק יחסי עובד - מעביד בעקבות תיקון 3
חוזר למנהלי חברות הביטוח שהופץ ביום 20/01/09
סוגיות בנושא תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל),התשס"ה-2005
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) (הוראת שעה) התשס"ט 2008
הארכה של הוראת השעה.
אישור בנק ישראל לבנקים לגבות תשלום עבור שירות ייעוץ פנסיוני
פורסם בילקוט הפרסומים ביום 21/08/2016
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2020-9-22
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 14 בדצמבר 2020
חוזר מס הכנסה 07-2000 הטבות מס לחסכון לטווח ארוך
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.