דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיה וקופת גמל - חוקים ותקנות

קו הפרדה אדום
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015
מיום 29/07/2015
הצעת תקציב המדינה לשנת 2015-2016 - פרק החיסכון הפנסיוני
צמצום הטבות המס בגין הפקדות ותשלומים לטובת חיסכון וביטוח פנסיוני
דוח הצוות להגברת הודאות בחיסכון פנסיוני
מיום 23 בדצמבר 2015
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו-2016
מיום 13/06/2016
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015
מיום 02/11/2015
בקשה לפרסם לציבור את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה
מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 21/08/2016 לרבות תזכורת מיום 18/2/2019.
משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל - חוזר גמל 2016-2-1
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 29 בספטמבר 2016
הפקדות מעסיק לקופה מרכזית לפיצויים
סעיף 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני - תיקון - חוזר גופים מוסדיים - 2017-9-15
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 11 בספטמבר 2017
תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - תיקון
חוזר פנסיה 2020-3-1 - פורסם ביום 04/02/2020
מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים - 2020-9-18
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 16 בנובמבר 2020
פורום החוסכים לפנסיה בישראל, איגוד בתי ההשקעות והתאחדות חברות לביטוח חיים נגד שר האוצר, משרד האוצר, החשבת הכללית של מדינת ישראל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר + בועז אופלר נגד שר האוצר
בג"ץ 6925/14 + בג"ץ 5128/17 מיום 24/12/2017 בנושא: הקצאת אג"ח מיועדות.
קבלת מידע ואישור ממעסיקים - חוזר גופים מוסדיים - 2018-9-13
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 4 במרץ 2018
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה – הוראת שעה
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 10/02/2021
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 21), התשע"ח-2018
מיום 02/07/2018
תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 25/08/2015
תקנון תקני קופת גמל לחיסכון - תיקון - חוזר גמל - 2021-2-1
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 21/10/2021
הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - עדכון
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 01/01/2018
הפקדות לקופת גמל בתקופת שמירת הריון ולידה - הבהרות
מכתב הנחיות רשות המסים לציבור המעסיקים, הנישומים, המייצגים ולשכות השירות מיום 09/11/2021
הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה
פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־ 2022), התשפ"ב - 2021 - תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - מס' 26 - 15/11/2021
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב-2012
אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - עדכון
חוזר גופים מוסדיים - 2022-9-5 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 08/02/2022
שיעורי תשלום של מעביד ושל עמית שכיר לקופת גמל
תקנה מס' 19 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29 בספטמבר 2016
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 9 באוגוסט 2022
שירות ללקוחות גופים מוסדיים
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29 ביוני 2022
תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ולקרנות הפנסיה
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 30 ביוני 2022
דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה - חוזר פנסיה 2013-3-1
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 30 בינואר 2013
הנחת התשואה במקדמי המרה לקצבה
נייר התייעצות שהופץ על ידי משרד האוצר ביום 12/08/2013 למנהלי הגופים המוסדיים
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב–2012
מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 29 בנובמבר 2012
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), תשע"ג-2013
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה מקיפה), תשע"ז-2017
חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל - תיקון
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 24 במאי 2021
חובת הודעה ומסירת מידע מפורט לזכאי לקצבה
לפי תקנה 41לא לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
הבהרה לעניין משיכה שלא כדין מקופת גמל לא משלמת לקצבה
חוזר משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון - שהופץ למנהלי גופים מוסדיים ביום 04.03.2009
משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד
חוזר גמל 2003/5
פוליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואה
חוזר אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון - טיוטה מיום 12.08.2012
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"א–2010
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תש"ע-2009
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 .
הבהרה לעניין טיפול בכספי פיצויים לאחר ניתוק יחסי עובד - מעביד בעקבות תיקון 3
חוזר למנהלי חברות הביטוח שהופץ ביום 20/01/09
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3) התשס"ח 2008
נוסח סופי נכון ליום 24.02.08
תקנות מס הכנסה כללים לאישור וניהול קופות גמל (הוראת שעה) התשס"ח 2008
תקנות מס הכנסה כללים לאישור וניהול קופות גמל (הוראת שעה מס' 2) התשס"ח 2008
סוגיות בנושא תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל),התשס"ה-2005
תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח 2008
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) (הוראת שעה) התשס"ט 2008
הארכה של הוראת השעה.
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.