דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

משיכה מקופת גמל וקרן השתלמות

משיכת כספי תגמולים מקופת גמל, קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים
כללי מס למשיכת כספי תגמולים מתכנית חיסכון פנסיוני, במעמד שכיר ובמעמד עצמאי.
משיכת כספים מקרן השתלמות
הוראות פקודת מס הכנסה
משיכה של כספי תגמולים בסכום חד פעמי פטור ממס במקרים של הכנסות נמוכות, הוצאות רפואיות או נכות.
משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה
חוזר גופים מוסדיים 2017-9-8 - פורסם ביום 03/05/2017.
הנחיות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן השתלמות - הוראת שעה
משיכת כספים בפטור ממס מקרן השתלמות בתקופת הקורונה - הוראות החוק והנחיות מס הכנסה - 07/2020
פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים קטנים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות לשנת 2021
לפי הוראות רשות המסים בישראל לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, פקידי שומה מיום 22/01/2020 לרבות עדכון ההוראות והארכת תוקפן מיום 06/01/2021
הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות
הוראות רשות המסים בישראל לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, פקידי שומה מיום 22/01/2020 לרבות עדכון ההוראות והארכת תוקפן מיום 06/01/2021
משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל - תיקון
חוזר גמל 2018-2-1 - פורסם ביום 04/03/2018.
משיכת כספים מקופת גמל - חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה
נקבע במסגרת תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 - מיום 29/07/2015 ובמסגרת תקנות חדשות מחודש ינואר 2016.
עצמאים - משיכת כספים מקופת גמל לקצבה במקרה של אבטלה
חדש - מתוך - חיסכון וסיוע לעצמאים - פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
תקרת פטור למשיכת כספים מקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי במקרה של אבטלה
סעיף 9(7ב) לפקודת מס הכנסה (חדש)
משיכה שלא כדין - מתי וכמה מס נשלם ?
קצבה מזערית ? צבירה מזערית ? מידע ופרשנות
משיכת כספים מקופת גמל - סעיפי החוק הרלבנטיים - מעודכן לשנת 2021
סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 I סעיפים 34 + 34א + 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 I סעיף 87 לפקודת מס הכנסה I סעיף 3 (1) לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ"ב-1962 I סעיף 9 (17ב) לפקודת מס הכנסה I תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016
העברת כספים בין קופות גמל - לרבות קרן השתלמות, קרן פנסיה ופוליסת ביטוח - כללי מעבר
הטבלה מעודכנת בהתאם לכללים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008 (כולל כל התיקונים לתקנות)
העברת כספים בין קופות גמל
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008 (כולל כל התיקונים לתקנות)
כספי פיצויים נזילים שהושארו בפוליסה לאחר התחשבנות מס – האם ניתנים לניוד ?
אופן החישוב של "סכום קצבה מזערי" – עמדה שנויה במחלוקת
מאמר שלישי בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)
משיכה של "סכום צבירה מזערי" – סתירה בין הוראות מס הכנסה ?
מאמר רביעי בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)
דיווח לקופת גמל - ייחוס תשלומים (מעסיק או עמית עצמאי), בקשה לייחס יתרה צבורה פטורה כיתרה צבורה שאינה פטורה או להיפך, בקשה לייחס תשלומים שסווגו כתשלומים שאינם תשלומים פטורים כתשלומים פטורים
תמצית הוראות סעיף 8 לחוזר גופים מוסדיים 2019-9-8 - מיום 29/07/2019 - מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון - החל מינואר 2020.
מועדי התשלום לעמית המושך כספים
תקנה 41יא לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 + תקנה 41יא1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
ריבית פיגורים
תקנה 41יז1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
העברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל
תקנה 33ב לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
העברת פוליסת ביטוח עם מקדם קצבה מובטח מחברת ביטוח אחת לחברת ביטוח אחרת
חוזר ביטוח 2016-1-12- פורסם ביום 31/08/2016.
העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים
חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16 - פורסם ביום 02/10/2017.
העברת כספים בין קופות גמל
חוזר גופים מוסדיים 2017-9-17 - פורסם ביום 02/10/2017.
איסור העברה, שעבוד או עיקול של זכויות עמית בקופת גמל
איחוד חשבונות בקרן פנסיה
סעיף 24א + סעיף 24ב לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה - יישום נוסף
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 3 בספטמבר 2017
איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 30 ביוני 2016
אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות
מכתב הנחיות רשות המסים למעסיקים ולקופות הגמל מיום 28/07/2020 (הנחייה זו מתייחסת לאופן ניכוי המס במקור בעת תשלום סכומים לעמית מקרן השתלמות וזאת לפני שחלפו המועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה למשיכת כספים מקרן השתלמות)
משיכת כספים מקרן השתלמות- סעיפי החוק הרלבנטיים
סעיף 9(16א), סעיף 9(16ב), סעיף 3(ה), סעיף 3(ה2), לפקודת מס הכנסה.
מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון
חוזר גופים מוסדיים 2019-9-8 - פורסם ביום 29/07/2019 - מומלץ לתת את תשומת הלב על הוראות סעיף 8 לחוזר זה המתייחסות לבקשות עמית להסבת כספים המנוהלים בקופות גמל שונות (לעניין "תשלומים פטורים") החל מינואר 2020.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), תשע"א-2011
סדר משיכת כספים מקרן השתלמות
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), תשנ"ח-1997
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), תשנ"ח-1997
קרן השתלמות - הגדרות חשובות
תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), תשנ"ג-1993
החלת וותק של קרן השתלמות אחת על קרן השתלמות שניה לצורך משיכת כספים מקרן השתלמות
ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל
מכתב הנחיות רשות המסים למעסיקים ולקופות הגמל מיום 03/06/2019 כולל עדכון (תיקון טעות) מיום 03/01/2021.
סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל
סעיף 3(ד) לפקודת מס הכנסה
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), תשמ"ב-1981
משיכת כספים ממרכיב הפיצויים - הבהרה
מכתב הבהרה מאת רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מיום 10/03/2019
הבהרה לעניין העברת כספים מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה
מכתב הבהרה מאת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון מיום 08/12/2020.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה) (הוראת שעה), התשפ"א-2021
הוראות לעניין משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה
אסדרה מוצעת - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מיום 04/03/2018.
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקופת גמל לקצבה לעמית עצמאי במצב אבטלה כהכנסה לעניין ניכוי במקור), התשפ"א-2021
צו מס הכנסה מיום 09/06/2021
העברת כספים מקרן פנסיה חדשה לא פעילה לקרן פנסיה חדשה פעילה I העברת כספים מקרן פנסיה חדשה פעילה לקופת גמל I העברת כספים מקרן פנסיה חדשה לא פעילה לקופת גמל
מאמר זה מתמקד בתקופת החיסכון בקרן הפנסיה ולא במועד הסמוך לקבלת קצבה או בתקופת הפנסיה
תנאי תקנון קרן פנסיה חדשה ותקנון קופת גמל לחיסכון למשיכת כספי תגמולים שלא בדרך של קצבה
עדכון 10/2021
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.