דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על פיצויי פיטורין ומענק פרישה

קו הפרדה אדום
החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019
השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה – אופן התרת ההוצאה אצל המעסיק, חובת דיווח מול ביטול הצורך בקבלת אישור מוקדם ממס הכנסה לביצועה
לפי חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה
סעיף 8(ג) לפקודה - פריסת הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 מיום 02/06/2022
מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק
טבלת השוואה בין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (שבוטל!) לבין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (שבתוקף מיום פרסומו) - לעניין אופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק.
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - עדכון נוסף
חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 עדכון נוסף - מיום 28/03/2019
הארכת תוקף נוספת והבהרה ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
הארכת תוקף של חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 - מיום 28/03/2019
שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה
קול קורא מיום 19/04/2019
קביעת תקרה להשלמת התחייבות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4
קביעת תקרה להפקדה שוטפת במרכיב הפיצויים
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4 + עדכון מתוך "הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה" - חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019.
שכר קובע לעניין תשלום פיצויי פיטורים ושכר קובע לעניין פטור על פיצויי פיטורים
בצירוף קישורים לכל המידע הרלבנטי לחישוב פטור על פיצויים ופטור על מענק פרישה !
תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה
פיצויי פיטורים - תקרה להפקדות מעסיק
חיוב במס בשלב ההפקדה.
מענק פרישה או פיצויים
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות
פריסת פיצויים - פריסה אחורה או פריסה קדימה ?
אם חשבת על פריסה – כדאי שתקרא
חרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011
רצף זכויות פיצויים - תיקון 173 לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 4/2011 מיום 08/05/2011 הוראות ודוגמאות שפרסמה רשות המסים - המתייחסות לאופן החישוב של התקרה לרצף זכויות פיצויים
תקרת פיצויים ו תקרת השלמה לפיצויים
סעיף 3(ה3)(1א) לפקודת מס הכנסה + סעיף 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה + סעיף 3(ה3)(2) לפקודת מס הכנסה
הזכאות לפטור על מענקי פרישה - סעיף 9(7א) לפקודה
חוזר מס הכנסה מס' 21/2004 מיום 31/08/2004 (מה הם התנאים לפטור ממס על מענקי פרישה)
פריסת מס
פריסת מענק פרישה חייב במס ופיצויי פיטורין חייבים במס.
פטור מוגדל על פיצויי פיטורין ו/או מענקי פרישה
האם מגיע "פטור מוגדל" על "מענק עקב מוות" גם במקרה פטירה של עובד ?
עדכון מדיניות רשות המסים
פריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף קצבה
פריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים)
מענק פרישה בפטור בהתאם לסעיף 9(7א) לפקודה בעקבות הסדר נושים בהליכי חדלות פרעון
הבהרה - מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2017 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 98
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 מיום 11/06/2017
הארכת תוקף והבהרה ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מספר 4/2017 - רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
הודעת רשות המסים מיום 06/03/2018.
עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
מכתב הבהרה של רשות המסים מיום 31/03/2020
היוון קצבה הרואים בו חרטה מרצף קצבה לעניין דיני המס
סעיף 9א (ה)(4) לפקודת מס הכנסה
מענק מוות - מס הכנסה על מענק מוות של עובד שנפטר ואפשרויות תכנון מס
מענק עקב פרישה - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה
סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק עקב מוות
סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (וחיוב במס של הרווחים שנצברו בגינם)
סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו)
סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - הוראות נוספות לעניין חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
סעיף 9(7א)(ח) לפקודת מס הכנסה
רצף מעסיקים - רצף זכויות פיצויים
סעיף 9(7א)(א)(4) + (5) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - הגשת ערעור למס הכנסה ודיווח
סעיף 9(7א)(ה) + (ו) לפקודת מס הכנסה
עובד שביצע פריסה קדימה ונפטר לפני תום תקופת הפריסה
סעיף 8(ד) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - חישוב תקרת הפטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - במקרה בו הוגדלה המשכורת בסמוך למועד הפרישה
סעיף 9 (7א)(ג) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - חישוב תקרת הפטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - במקרה שחלו שינויים בשיעור המשרה במהלך תקופת העבודה
סעיף 9 (7א)(ד) לפקודת מס הכנסה
מענק פרישה או מענק מוות ששילמה חברה לחבריה בשל השנים שבהן היתה חברה משפחתית
סעיף 64א(א)(3) לפקודת מס הכנסה
סיימת לעבוד ביום האחרון של שנת המס (31/12 - 31 בדצמבר) - איזו תקרת פטור ממס על מענק פרישה וכספי פיצויי פיטורים תחול לגביך ? של שנת המס בה סיימת לעבוד במקום העבודה או של שנת המס העוקבת ?
האם עובד המסיים לעבוד במקום עבודה נזקק לאישור ממס הכנסה למשיכת כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה ?
כולל עדכונים שוטפים - אוקטובר 2023
רצף קצבה - ייעוד פיצויי פיטורים לקצבה
סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה + סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה
פריסת מס - חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת
סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה
פריסת מס - חלוקת הכנסה ומת הנישום במהלך תקופת הפריסה
סעיף 8(ד) לפקודת מס הכנסה
מס על כספי פיצויים ברצף קצבה של אדם שנפטר בטרם החל לקבל קצבה
מס על כספי "פיצויי פיטורים – מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" של אדם שנפטר
(לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש)
מס על מענק פרישה ששולם לאחר פטירה
(לא מענק שנתקבל עקב מוות ששולם בעקבות פטירה של עובד)
אישור ניכוי מס במקור
ראה טופס לדוגמא - חובה לצרף לדוח השנתי בשנת הפרישה - יש לדרוש את האישור מכל קופה !
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב–2012
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.