דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע גימלאי צה"ל על זכאותו לפטור ממס על תשלומי פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה ?

טבלה בהתאם להוראות רשות המסים מיום 15/09/2020 - זכאות לפטור ממס בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל


גמלאי שביצע היוון פנסיה במועד השחרור מצה"ל
גמלאי שהגיע ל"גיל הזכאות" לפני 1.1.2012 גמלאי שהגיע ל"גיל הזכאות" לאחר 1.1.2012 (החל)
גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס עד לשנת 1992 - (היוון לתוחלת חיים) גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס החל משנת 1992 - (היוון לתקופה קצובה) גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס עד לשנת 1992 - (היוון לתוחלת חיים) גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס החל משנת 1992 - (היוון לתקופה קצובה)
תקופת חישוב א' - בתקופה שבמהלכה בתלוש הקצבה עדיין מופיעה הפחתה עקב היוון (במהלך תקופת ההיוון ועד לסיומה) תקופת חישוב ב' - בתקופה שבמהלכה בתלוש הקצבה כבר לא מופיעה הפחתה עקב היוון (תקופת ההיוון הסתיימה)
ההיוון שבוצע יובא בחשבון בחישוב הפטור על הקצבה החודשית ! (דהיינו, משיעור הפטור המגיע לגמלאי יפחיתו את שיעור הפטור שכבר מומש במסגרת ההיוון שבוצע) ההיוון שבוצע לא יובא בחשבון בחישוב הפטור על הקצבה החודשית ! (דהיינו, משיעור הפטור המגיע לגמלאי יפסיקו להפחית את שיעור הפטור שכבר מומש במסגרת ההיוון שבוצע) ההיוון שבוצע יובא בחשבון בחישוב הפטור על הקצבה החודשית ! (דהיינו, משיעור הפטור המגיע לגמלאי יפחיתו את שיעור הפטור שכבר מומש במסגרת ההיוון שבוצע) ההיוון שבוצע יובא בחשבון בחישוב הפטור על הקצבה החודשית ! (דהיינו, מיתרת ההון הפטורה, ממנה נגזר שיעור הפטור המגיע לגמלאי, יפחיתו את הסכום היחסי של הפטור המצטבר שכבר מומש במסגרת ההיוון שבוצע בהתייחס לתקופה שלאחר גיל הזכאות כשהוא צמוד למדד) (אופן חישוב זה שונה מיתר המקרים)
יופחת "אחוז ההיוון", שהוא היחס שבין סכום ההפחתה המקורי שנוכה במועד ההיוון לבין סכום הקצבה המזכה המירבי באותו מועד, ולא יותר מ- 35% (להלן: "אחוז ההיוון"). לצורך עריכת חישוב מדויק ככל האפשר, הגמלאי יידרש להמציא נתונים ממשלם הקצבה לגבי סכום המענקים הפטורים, מועד ההיוון, סכום ההיוון הפטור וסכום ההפחתה עקב היוון מקצבתו הראשונה לאחר היוון. שיעור הפטור שיינתן הינו שיעור הפטור הקבוע בסעיף 9א לפקודה (52% נכון לשנת המס 2020), בניכוי אחוז ההיוון ביחס לתקרת הקצבה המזכה ובכפוף להוראות סעיף 9 א לפקודה. במקרים בהם הגמלאי לא ימציא נתונים כאמור ממשלם הקצבה על ההיוון, ניתן יהיה לבצע הערכה של אחוז ההיוון בהתבסס על המידע המצוי בתלוש הקצבה של החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל הזכאות. אחוז ההיוון המוערך כאמור יהיה הנמוך מבין: 1. היחס שבין 25% מסכום הקצבה לפני ההפחתה לתקרת הקצבה המזכה. 2. שיעור של 35%. ההיוון שבוצע במועד השחרור מצה"ל חדל מלהשפיע על חישוב הפטור על הקצבה לאחר שתקופת ההיוון הסתיימה ! יופחת "אחוז ההיוון", שהוא היחס שבין סכום ההפחתה המקורי שנוכה במועד ההיוון לבין סכום הקצבה המזכה המירבי באותו מועד, ולא יותר מ- 35% (להלן: "אחוז ההיוון"). לצורך עריכת חישוב מדויק ככל האפשר, הגמלאי יידרש להמציא נתונים ממשלם הקצבה לגבי סכום המענקים הפטורים, מועד ההיוון, סכום ההיוון הפטור וסכום ההפחתה עקב היוון מקצבתו הראשונה לאחר היוון. שיעור הפטור שיינתן הינו שיעור הפטור הקבוע בסעיף 9א לפקודה (52% נכון לשנת המס 2020), בניכוי אחוז ההיוון ביחס לתקרת הקצבה המזכה ובכפוף להוראות סעיף 9 א לפקודה. במקרים בהם הגמלאי לא ימציא נתונים כאמור ממשלם הקצבה על ההיוון, ניתן יהיה לבצע הערכה של אחוז ההיוון בהתבסס על המידע המצוי בתלוש הקצבה של החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל הזכאות. אחוז ההיוון המוערך כאמור יהיה הנמוך מבין: 1. היחס שבין 25% מסכום הקצבה לפני ההפחתה לתקרת הקצבה המזכה. 2. שיעור של 35%. כאמור, ככלל תקופת ההיוון נמשכת עד הגיעו של הגמלאי לגיל 70 ובהתקיים התנאים הנדרשים הנוספים בתקנה 6א לתקנות 1970. גמלאי שהיוון חלק מקצבתו הפטורה לתקופה קצובה, ותקופת ההיוון חופפת לתקופת הפטור שלאחר גיל הזכאות, יתרת ההון הפטורה לקצבה תהא ההון הפטור בניכוי החלק היחסי מן הסכום שהוון, כשהוא צמוד למדד ממועד היוון ועד לתחילת השנה שבה הגיע לגיל הזכאות. במועד שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות יש להגיש לפקיד השומה בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9 א לפקודה באמצעות טופס 161ד, ולציין בסעיף 3 בטופס שנעשה "היוון בעבר" לתקופה קצובה. יש לרשום את הסכום המתייחס לתקופה שמתחילה מהיום שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות ועד לתום תקופת ההיוון (להלן: "סכום ההיוון לתקופה קצובה"). הגמלאי יידרש להמציא פרטים על סכום היוון בפטור ממס ותקופת היוון. במקרים בהם הגמלאי לא ימציא נתונים כאמור ממשלם הקצבה, ניתן יהיה לבצע הערכה של סכום ההיוון לתקופה קצובה בהתבסס על תלוש הקצבה של החודש שבו הגמלאי הגיע גיל הזכאות. הסכום האמור יהיה מכפלת הנמוך מבין: 1. 25% מהקצבה בפועל (כמובן כוונת רשות המסים לקצבה בפועל אך "לפני" ההפחתה עקב היוון). 2. 35% מתקרת הקצבה המזכה ביום שהגיע לגיל הזכאות - במספר החודשים מיום שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות ועד לתום תקופת ההיוון.
חובה להתייחס לכל ההנחיות הנוספות ולכל ההערות הנוספות המופיעות באופן מפורט במסמך שפורסם על ידי רשות המסים, טבלה זו אינה מכילה את כל ההנחיות ואת כל ההוראות במלואן אלא רק תמצית המידע שפורסם !
"גיל הזכאות" – ככלל, גימלאי צה"ל שהגיע לגיל הפרישה על פי החוק, וזאת מאחר ופורש צה"ל מקבל את הקצבה החודשית כבר החל מיום השחרור מצה"ל. (למען הזהירות, למעט אלו שפרשו מצה"ל ללא זכאות מיידית לתשלום פנסיה חודשית).
ללא כל קשר לנושא ההיוון - ככל שהגימלאי במעמד השחרור מצה"ל מימש חלק מיתרת הפטור ממס המגיעה לו גם כנגד "פדיון ימי המחלה" / "מענק ההתארגנות" ששולם לו דאז, גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות" - יש לבקש מצה"ל העתק טופס 161 הן לצורך הבדיקה והן לצורך מסירת הטופס לפקיד השומה במסגרת ביצוע הליך הנקרא "קיבוע זכויות".
ללא כל קשר לנושא ההיוון - ככל שהגימלאי, במהלך התקופה לאחר שחרורו מצה"ל, המשיך לעבוד במקומות עבודה נוספים עד להגעתו ל"גיל הזכאות" ובמעמד סיום יחסי עובד-מעביד באותם מקומות עבודה מימש פטור ממס כנגד מענקי פרישה וכספי פיצויי פיטורים נוספים ששולמו לו, ככלל, גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות" - יש לבקש מכל המעסיקים הרלבנטיים העתק טופס 161 הן לצורך הבדיקה והן לצורך מסירת הטופס לפקיד השומה במסגרת ביצוע הליך הנקרא "קיבוע זכויות".
מיותר לציין כי כל היוון פטור נוסף אשר מבוצע על ידי הגימלאי ב"גיל הזכאות" גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות".
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד והוא אינו מהווה מידע מלא ומפורט. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בחוזרים המקצועיים ובהנחיות שפורסמו על ידה ולפי שיקול דעת פקיד השומה !

הטבלה מבוססת על הוראות רשות המסים הבאות: זכאות לפטור ממס בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - הוראות רשות המסים מיום 15/09/2020

הנחיות לניכוי מס במקור מקצבאות המשתלמות לגמלאי צה"ל - מכתב הנחיות מרשות המסים בישראל לצה"ל מיום 02/01/2020 

אופן הגשת בקשה לקבלת פטור על קצבה עפ"י סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מכתב הנחיות צה"ל - מחלקת פרישה - לפורשי צה"ל - מיום 04/02/2020
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.