דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקרת פטור למשיכת כספים מקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי במקרה של אבטלה

סעיף 9(7ב) לפקודת מס הכנסה (חדש)

 
(א) הסכום הנמוך מבין אלה:

(1) סכומים מקופת גמל לקצבה שמשך יחיד לפי סעיף 23(ב3) לחוק הפיקוח על קופות גמל.

(2) הסכום הנקוב בפסקה (7א)(א)(2), כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה שבהן הפקיד העצמאי תשלומים לקופת גמל לקצבה, ולאחר שהופחתו ממנו סכומים שמשך בפטור ממס לפי פסקה (7א) בגין אותן שנות עבודה.

(ב) המנהל יקבע כללים לדיווח ולחישוב הסכום הפטור לפי פסקה זו.

(ג) בפסקה זו –

עצמאי – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017-2018.

שנת עבודה – כל שנה החל משנת המס שבה החל עצמאי להפקיד למרכיב חיסכון למצב אבטלה לפי פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו- 2018, לראשונה, או החל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה ללא חבות מס לפי פסקה זו, לפי המאוחר, ולעניין עצמאי שהחל להפקיד לקופת גמל לקצבה במעמד עצמאי לפני מועד תחילתו של החוק האמור – כל שנה החל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה ללא חבות מס, לפי המאוחר.

(יום התחילה של סעיף זה הינו 1 בינואר 2018).
 
 
 
 
לנוחיותכם להלן ביאור המושגים:

"עצמאי" – מי שיש לו "הכנסה חייבת בהפקדה".

"הכנסה חייבת בהפקדה" – הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה.

לעניין הגדרה זו, "ניכוי" – למעט ניכוי כמפורט להלן:

(1) ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 47 או 47א לפקודה.

(2) ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה.

הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודהעסק ומשלח יד – "השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח-יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי".

הכנסה לפי סעיף 2(8) לפקודהחקלאות – "השתכרות או ריווח שמקורם בחקלאות, בעבודת אדמה, בייעור או בגידולי קרקע, לרבות שוויה של תוצרת המתקבלת בשל השימוש בהון, בנכס, בזרעים או בחיות- בית לצרכי מקורות ההכנסה האמורים בפסקה זו, ולרבות חלק ברווחים המתקבלים מן השימוש כאמור".

ניכוי לפי סעיף 17(5א) לפקודהתשלומים לקרן השתלמות לעצמאים (בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף זה).

ניכוי לפי סעיף 47 לפקודהתשלומים בעד תגמולים או קצבה (בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף זה).

ניכוי לפי סעיף 47א לפקודהתשלומי ביטוח לאומי ומס מקביל (בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף זה).

ניכוי לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודההוצאה לרכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה (בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף זה).

"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" – סכומים שהפקיד עצמאי לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף 5 לשם משיכתם ב"מצב אבטלה".
 
מה הם הסכומים שהפקיד עצמאי לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף 5 לחוק, לשם משיכתם במצב אבטלה ?

מתשלומים שמפקיד "עצמאי" לקופת גמל לקצבה, בשנת מס, ייוחס ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" הסכום הנמוך מבין שני אלה:

(1) 1/3 מכל תשלום שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה.

(2) "הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודה", לשנה.

"מצב אבטלה" – לעניין עצמאי, מצב שבו עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, או מצב שבו הגיע העצמאי לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 ואין לו "הכנסה חייבת בהפקדה".

"גיל פרישה" - גיל 67 לגבר ולגבי אישה גיל 62 ועולה בהדרגה (לפי חוק גיל פרישה).

"הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודה" - 12,340 ש"ח נכון לשנת 2021.


הוראות לעניין משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה - אסדרה מוצעת - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מיום 04/03/2018

 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.