דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988

             
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד)  ו - 33 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגון ארצי יציג של מעבידים, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
         
1. הודעת עובד
           
עובד המבקש להתפטר מעבודתו מכח סעיף 7(ב) לחוק, ימסור למעבידו הודעה על כך בכתב לפני מועד התפטרותו חתומה בידו ובידי בת זוגו - ובנסיבות האמורות בסעיף 2(4) לחוק - בידו בלבד, לפי הטופס שבתוספת.
              
2. אישור רפואי
        
עובד המבקש להתפטר מעבודתו כדי לטפל בילדו מחמת נכות או מחלת בת זוג יצרף להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג.
            
3. מועד תשלום פיצויי פיטורים
             
עובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מכח סעיף 7(ב) לחוק אלא בתום חמישה עשר ימים מיום שקיים את הוראות תקנות 1 -2.
                   
4. שמירת הוראות
          
תקנות אלה אינן באות לגרוע מההוראות בדבר חובת הודעה מוקדמת הנהוגות במקום עבודתו של העובד לענין התפטרות מעבודה.
תוספת
 
              
(תקנה 1)
טופס הודעה על התפטרות מעבודה
 (לפי סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963)
 
 (1) אני הח"מ................................................................
                        שם פרטי ומשפחה          ת"ז
..................................................................................
                                מען
מודיע בזה על התפטרותי מעבודה מכח סעיף 7(ב) לחוק, לצורך טיפול בילד שפרטיו רשומים להלן:
                
(2) פרטי הילד
..................................................................................
            שם פרטי ומשפחה            ת"ז
..................................................................................
            מען               תאריך לידה או תאריך קבלת הילד לאימוץ
 
הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או בטיפולך הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגך עבור לסעיף (6).
 
אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:
 
(3) בת הזוג...................................................................
                 שם פרטי ומשפחה                 ת"ז
..................................................................................
                                    מען
הועסקה כעובדת במשך ששה חודשים רצופים לפני מועד ההתפטרות כאמור בסעיף 1 לטופס, ולא התפטרה מעבודתה מכוח סעיף 7(א) לחוק.
          
(4) פרטי המעביד של בת הזוג
..................................................................................
     שם המעביד של בת הזוג     שם העסק או מקום העבודה
           
(5) אנו מצהירים כי בתאריך ...........  מסרנו העתק מהצהרה זו למעביד של בת הזוג לפי הפרטים הרשומים בסעיף (4) לטופס.
             
(6) הילד נמצא בהחזקתי הבלעדית בטיפולי הבלעדי* מחמת נכות או מחלה של בת זוגי (מצורף אישור רפואי).
             
         
 ............             ..................             ..................
  תאריך                חתימת בן הזוג            חתימת בת הזוג
 
* מחק את הטעון מחיקה.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 5.


 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.