דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979

קו הפרדה אדום

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"עובדת בגיל הפוריות" – עובדת שטרם מלאו לה 45 שנים;

"חשיפה תעסוקתית" – כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992;

"קרינה מייננת" - קרינה אלקטרומגנטית או גופיפית - לרבות קרינה מקרני שפופרות רנטגן, מאיצי חלקיקים, חמרים רדיואקטיביים ונאוטרונים - שיש בה בעברה דרך חומר כדי לגרום, במישרין או בעקיפין, להתהוות יונים;

"קרינה חיצונית" - קרינה מייננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שמחוצה לו;

"קרינה פנימית" - קרינה מייננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שבתוך גופו;

"מנת חשיפה שוות ערך" - מנת החשיפה הנמדדת ע"י מיכשור מתאים לגבי קרינה חיצונית וכפי שהיא מוגדרת בפרסום מס' 26 של הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה ,(I.C.R.P.) לגבי קרינה פנימית (העתק פרסום זה נמצא במשרדים המחוזיים של משרד העבודה והרווחה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות קבלת הקהל במשרדים אלה);

2. הקטנת כמות החשיפה –

מעסיק ינקוט בכל הפעולות הסבירות הדרושות להקטנה מירבית של כמות ושיעורי החשיפה של נשים הנמצאות בחצריו לרגל תעסוקתן או הכשרתן המקצועית.

3. רמת פיקוח –

תנאי עבודה שבהם עובדת עלולה להיחשף למנת חשיפה שוות ערך, העולה על 5 מיליסיברט לשנה, מחייבים קיום פיקוח על רמות ושיעורי החשיפה לגבי אותה עובדת ולגבי תנאי עבודתה.

4. הגבלת חשיפה לעובדת בגיל הפוריות –

חשיפה תעסוקתית של עובדת בגיל הפוריות לא תעלה על ערכי המנה הגבולית כנקוב בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 (להלן – תקנות הניטור).

5. אשה בהריון –

עובדת בגיל הפוריות המועסקת בעבודה המחייבת קיום פיקוח לפי תקנה 3 ואשר נכנסת להריון, תודיע על דבר הריונה למעסיקה, סמוך ככל האפשר למועד בו נודעה לה עובדת הריונה.

6. הגבלת חשיפה של עובדת בהיריון –

(א) החשיפה התעסוקתית של עובדת בהיריון תהיה כנקוב בתוספת השנייה לתקנות הניטור.

(ב) תקנת משנה (א) תחול על עובדת בהיריון מרגע שהודיעה למעסיק לפי תקנה 5, על היריונה, עד סיום היריונה.

7. (בוטלה).

8. (בוטלה).

9. תחולה –

תקנות אלה חלות על אשה בגיל הפוריות המועסקת או הנמצאת לרגל הכשרתה המקצועית בחצרים שבהם היא עלולה להיחשף לקרינה פנימית או חיצונית מעל לרמה המחייבת פיקוח.

10. הצגת התקנות –

תקנות אלה יוצגו במקום הנראה לעין בכל מקום עבודה שבו עובדת אשה בגיל הפוריות בתנאי עבודה המחייבים פיקוח כאמור בתקנה 3.

11. ביטול –

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ח-1978 - בטלות.

ח' בשבט תשל"ט (5 בפברואר 1979)

ישראל כץ

שר העבודה והרווחה  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.