דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988

קו הפרדה אדום

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד4) ו-20 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הודעת עובד –

עובד המבקש להיעדר מהעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק, ימסור למעבידו הצהרה על כך לפני תחילת ההעדרות מהעבודה, חתומה בידו ובידי בת זוגו - ובנסיבות האמורות בסעיף 7(ד1)(2) לחוק - בידו בלבד, לפי הטופס שנוסחו מובא בתוספת.

2. אישור רפואי –

עובד כאמור בתקנה 1, שילדו נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלת בת זוגו - יצרף להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג.

3. תקופת ההודעה –

עובד לא יהיה זכאי להיעדר מעבודתו מכח סעיף 7(ד1) לחוק, אלא בתום חמישה עשר ימים מיום שקיים את הוראות תקנות 1 ו-2, זולת אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או שהילד נמצא בטיפולו הבלעדי כאמור בתקנה 2.

4. שמירת הוראות –

חלה לגבי עובדת, על פי ההוראות הנהוגות במקום העבודה, חובת מתן הודעה מוקדמת בדבר היעדרותה מהעבודה מכח סעיף 7(ד) לחוק, ותקופת ההודעה עולה על 15 יום, תחול חובה זו גם על העובד לענין העדרותו מהעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק.

תוספת

(תקנה 1)

הצהרה

לענין היעדרות עובד מעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן - החוק).

(1) אני הח"מ ……………………………………………………………

   שם משפחה ופרטי ת"ז

………………………………………………………………………

מען

מודיע בזה, כי אעדר מעבודתי מכח סעיף 7(ד1) לחוק מיום עד יום . 

(2) פרטי הרך הנולד או המאומץ …………………………………………

   שם פרטי ומשפחה ת"ז

…………………………………………………………………………

 מען

הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או בטיפולך הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגך — עבור לסעיף (8).

לענין זה, אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:

(3) פרטי המעביד של בת הזוג ……………………………………………

  שמו..... שם העסק או מקום העבודה

…………………………………………………………………………

מען

(4) בת הזוג ………………………………………………………………

 שם פרטי ומשפחה ת"ז

…………………………………………………………………………

  מען

הועסקה כעובדת במקום העבודה האמור לעיל, במשך ששה חודשים לפני תחילת ההעדרות מעבודה, כאמור בסעיף (1) לטופס.

(5) (א) בת הזוג לא נעדרה מעבודתה מכח סעיף 7(ד) לחוק עקב לידה או אימוץ של הילד שפרטיו רשומים בסעיף (2) לטופס, או*

(ב) בת הזוג נעדרה מעבודתה מכח סעיף 7(ד) לחוק עקב לידה או אימוץ של הילד שפרטיו רשומים בסעיף (2) לטופס מיום עד יום  

(6) העתק מהצהרה זו נמסר למעביד של בת הזוג, לפי הפרטים שבסעיף (3) לטופס ביום    

(7) אנו מצהירים כי כאשר אחד מאתנו ייעדר מעבודתו מכח סעיף 7(ד) או (ד1) לחוק, לפי הענין, לא ייעדר השני מכח הסעיף האמור.

(8) אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בסעיף 2 לטופס, נמצא בהחזקתי הבלעדית/בטיפולי הבלעדי* מחמת נכות או מחלת בת זוגי (מצ"ב אישור רפואי).

  

תאריך  חתימת בן הזוג חתימת בת הזוג

* מחק את הטעון מחיקה.

י"ז באב תשמ"ח (31 ביולי 1988)

משה קצב

שר העבודה והרווחה  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.