דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23(ב)(1) ו- (1א) ו- 60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות -

בתקנות אלה –

"יתרה צבורה" – כהגדרתה בתקנות דמי ניהול;

"קופת גמל מורשית" – קרן ותיקה, קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לחיסכון וקופת גמל אישית לפיצויים, שאינן קופת ביטוח;

"תקנות דמי ניהול" – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב-2012.

2. משיכה מקופת גמל

על אף הוראות לפי תקנות קופות גמל כהגדרתן בסעיף 86(א) לחוק, עמית שרשומים על שמו כספים באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית רשאי למשוך את הכספים מחשבונו בקופה בסכום חד-פעמי אם התקיימו התנאים האלה:

(1) בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך;

(2) לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת, לפי העניין, מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך;

(3) היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום הקובע לא עלתה על הסכום האמור בסעיף 23(ב)(1א) לחוק; לעניין זה, "היום הקובע" –

(א) לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי ביום 1 באפריל או לאחריו בשנה מסוימת – יום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים (בפסקה זו – השנה הקודמת);

(ב) לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי עד יום 31 במרס בשנה מסוימת – יום 31 לדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת;

(ג) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי מיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) עד יום ד' בניסן התשע"ז (31 במרס 2017) – יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015);

(4) לעניין כספים ממרכיב הפיצוייםהתקיימו הוראות הדין לעניין משיכת כספי פיצויים;

לעניין תקנה זאת יראו קרן אשר קיבלה מהממונה יותר מאישור אחד כקופת גמל לפי סעיף 13 לחוק, כקופת גמל אחת.

3. הודעה לעמיתים –

חברה מנהלת של קופת גמל מורשית תשלח לעמית כאמור בתקנה 2 הודעה נפרדת, במועד ובנוסח שעליו הורה הממונה לפי סעיף 35 לחוק, שבה יפורטו כל אלה:

(1) זכותו למשיכת כספים כאמור בתקנה 2;

(2) לעניין קופת גמל מורשית שאינה קרן ותיקה – משמעות הותרת הכספים בקופה לעניין תשלום דמי ניהול לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון), התשע"ד-2014.

4. תחילה –

(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט לגבי קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח (בתקנה זו – קרן ותיקה שבהסדר), ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).

(ב) תחילתן של תקנות אלה לגבי קרנות ותיקות שבהסדר מיום תחילתו של תיקון לתקנון האחיד של הקרנות הוותיקות שבהסדר לפי סעיף 78י לחוק הפיקוח על הביטוח, ולפיו משיכה מקרן אחת שבהסדר לפי הוראות תקנות אלה, לא תגרע מזכויותיו בקרן ותיקה שבהסדר אחרת.

א' בשבט התשע"ו (11 בינואר 2016) משה כחלון

שר האוצר 
משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל - חוזר גמל 2016-2-1 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 29 בספטמבר 2016
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.