דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970

ראו כללים חדשים החל משנת 2012 לגבי הפסקת הניכוי החודשי מהפנסיה בגין היוון שבוצע

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"זכאי" - זכאי לקיצבת פרישה;

"המקדם" - המספר בטור ב' בלוח המתאים שבתוספת הראשונה מול גילו של הזכאי או מול גילם של שאיריו, הכל במועד ההיוון;

"גיל" - של אדם במועד ההיוון - הגיל הקרוב ביותר לגילו הנקוב בטור א' בלוח המתאים שבתוספת הראשונה;

"האחוז הקובע" - האחוז מהקיצבה אשר הזכאי מבקש להוון לפי תקנות אלה;

"מועד ההיוון" –

(1) לגבי זכאי שביקש להוון חלק מקיצבתו - המאוחר משני אלה:

(א) היום הראשון לחודש שלאחר החודש שבו פרש מהשירות;

(ב) היום הראשון לחודש שלאחר החודש שבו הוגשה הבקשה להיוון, בין שהבקשה נכללה בגוף התביעה לגימלה ובין שהוגשה בנפרד לאחר המועד שבו הוגשה התביעה לגימלה;

(2) לענין סעיף 49 לחוק - היום האחרון לחודש שבו הוגשה תביעת אוצר המדינה נגד הצד השלישי לבית המשפט, ואם לאחר הגשת התביעה האמורה נתבקש בית המשפט להגדיל את סכום התביעה ובית-המשפט נענה לבקשה - היום האחרון לחודש שבו הוגשה הבקשה להגדלת סכום התביעה;

"קיצבה שנתית" - הקיצבה המגיעה במועד ההיוון כפול שתים עשרה;

"קיצבה שנתית מופחתת" - הקיצבה השנתית, כשהיא מחושבת לפי הקיצבה המופחתת כמשמעותה בסעיף 26 לחוק;

"C" - סכום שהוא האחוז הקובע מקיצבתו השנתית של הזכאי או מקיצבתו השנתית המופחתת, הכל לפי קיצבתו של הזכאי המגיעה לו במועד ההיוון.

פרק ב': היוון על ידי זכאי

2. חישוב קיצבת פרישה –

לצורך חישוב הקיצבה לענין פרק זה רואים קיצבה שהיא במועד ההיוון מוקטנת או שאינה משתלמת עקב הוראות סעיף 31 לחוק, כאילו היתה משתלמת במלואה.

3. היוון קיצבת פרישה של זכאי - זכאי רשאי להוון לכל החיים עד עשרים וחמישה אחוזים מקיצבתו.

4. החלק המתהוון של הקיצבה –

בהיוון קיצבה לפי פרק זה מתהוון ממועד ההיוון ואילך האחוז הקובע מהקיצבה המגיעה לזכאי לולא ההיוון, כפי שקיצבה זו משתנה מזמן לזמן, ובלבד שלא יובאו בחשבון –

(1) שינוי בקצבה עקב כך שהזכאי התחיל לקבל לאחר מועד ההיוון קיצבת ביטוח כמשמעותה בסעיף 26(א) לחוק או הפסיק לקבלה לאחר אותו מועד;

(2) אי-תשלום הקיצבה או חלק ממנה עקב הוראות סעיף 31 לחוק;

(3) אי-תשלום הקיצבה או חלק ממנה עקב הוראות סעיפים 29 או 30 לחוק;

(4) בזכאי שהוא נכה - הגדלה או הקטנה של הקיצבה לאחר מועד ההיוון עקב שינוי בדרגת נכותו.

5. תשלום לאוצר המדינה –

זכאי, שעקב הוראות סעיפים 29, 30 או 31 לחוק לא ניתן בחודש פלוני לנכות מקיצבתו את האחוז הקובע שהתהוון, את כולו או את מקצתו, ישלם לאוצר המדינה, לא יאוחר מהיום האחרון לחודש שלאחר אותו חודש את הסכום שלא ניתן לנכותו.

6. בקשה להיוון קיצבה –

המבקש להוון חלק מקיצבתו יגיש לממונה בקשה בכתב ויציין בה את האחוז הקובע; הבקשה כאמור יכול שתיכלל בגוף התביעה לגימלה ויכול שתוגש לממונה בנפרד במועד מאוחר יותר, ובלבד שהבקשה לא תוגש אלא תוך ארבע שנים ממועד היציאה לקיצבה.

6א. הפסקת ניכוי חודשי –

(א) זכאי שהיוון חלק מקיצבתו, תחושב קיצבתו כאילו לא הוונה, אם מלאו לו שבעים שנים ונתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא קיבל קיצבה במשך עשרים שנים לפחות;

(2) הוא קיבל קיצבה במשך עשר שנים לפחות, ומבדיקה שערך הממונה עולה כי סכומי הניכוי החודשי מקצבתו בשל היוון, עד חודש הבדיקה, ב-5% ריבית שנתית כשהם מתואמים למדד המחירים לצרכן, עולים על סכום ההיוון שקיבל.

(א1) זכאי שהיוון חלק מקצבתו, תחושב קצבתו כאילו היוון חלק מהקצבה בשיעור חמישית מהשיעור שאותו היוון בפועל אם התקיימו בו שלושת אלה:

(1) מלאו לו שישים וחמש שנים;

(2) הוא קיבל קצבה במשך חמש עשרה שנים לפחות;

(3) מבדיקה שערך הממונה עולה כי סכומי הניכוי החודשי מקצבתו בשל היוון, עד חודש הבדיקה, ב-5% ריבית שנתית כשהם מתואמים למדד המחירים לצרכן, עולים על סכום ההיוון שקיבל.

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א1), זכאי שמתקיים בו האמור בתקנת המשנה האמורה

(1) שקצבתו, אלמלא הוונה אינה עולה על הסכום הבסיסי – תחושב קצבתו כאילו לא הוונה;

(2) שקצבתו אלמלא הוונה עולה על הסכום הבסיסי וקצבתו לאחר ההיוון, המחושבת לפי האמור בתקנת המשנה האמורה, אינה עולה על הסכום הבסיסי תחושב קצבתו כאילו היוון בשיעור נמוך מן השיעור שאותו היוון בפועל, כך שקצבתו המהוונת תהיה שווה לסכום הבסיסי.

בתקנת משנה זו –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון;

"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון – מדד חודש דצמבר 2011;

"הסכום הבסיסי" – 4,300 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן בחודש ינואר של כל שנה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם.

(א3) זכאי שהיוון חלק מקצבתו, תחושב קצבתו כאילו לא הוונה, אם התקיימו בו שני אלה:

(1) פוטר משירות הקבע לפי סעיפים 10(א)(2) או (3) לחוק;

(2) הגיע לגיל הקבוע בטור ב', לצד מועד פרישתו כמצוין בטור א', בתוספת השנייה.

(ב) לצורך הבדיקה בתקנת משנה (א)(2) (או (א1), באין נתונים או כשזמינות הנתונים נמוכה, רשאי הממונה לקבוע נתונים מחושבים, לפי שיקול דעתו, ובלבד שאופן חישובם יהיה סביר.

(ג) חישוב הקיצבה כאמור בתקנת משנה (א) או (א1) יחל ב-1 בחודש שלאחר החודש שבו נתקיימו בזכאי תנאי תקנות משנה (א) או (א1).

7. חישוב היוון קיצבה של זכאי –

סכום ההיוון של האחוז הקובע במועד ההיוון יהיה –

(1) בגבר - C x המקדם שבלוח 1 בתוספת הראשונה;

(2) באשה - C x המקדם שבלוח 2 בתוספת הראשונה.

8. קיצבת שאירי הזכאי –

נפטר הזכאי, שהיוון קיצבתו לפי תקנות אלה, תחושב קיצבת שאיריו, כאילו לא היוון כל חלק מקיצבתו.

פרק ג': תביעות נגד צד שלישי

9. הגדרות –

בפרק זה –

"נפגע" - אדם שנפגע והוא או שאיריו זכאים עקב פגיעתו לגימלה לפי החוק, והמקרה שחייב את אוצר המדינה לתשלום הגימלה משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן - העילה);

"הפיצוי על גימלה" - הסכום שאוצר המדינה רשאי לתבוע לפי סעיף 49 לחוק מאת הצד השלישי כפיצוי על הגימלה ששילם לנפגע או לשאיריו ושעתיד לשלם להם;

"הקיצבה החוקית" - הקיצבה המגיעה לשאיר אילולא הוראות סעיף 27 לחוק;

"E" - קיצבתה השנתית המופחתת של אלמנת נפגע;

"F" - קיצבתו השנתית של אלמן של נפגע שהוא אשה;

"G" - קיצבתו השנתית המופחתת של אלמן של נפגע שהוא אשה;

"H" - קיצבתו השנתית של יתומו של נפגע, ורואים לענין זה את קיצבתו של היתום הצעיר ככוללת את התוספת שזכאים לה כלל היתומים;

"I" - קיצבתו השנתית המופחתת של תלוי של נפגע;

"J" - קיצבתו השנתית של נפגע;

"K" - קיצבתו השנתית המופחתת של נפגע.

10. חישוב קיצבת השאירים –

(א) עלה במועד ההיוון סך כל הקיצבאות החוקיות המגיעות לשאיריו של נפגע על השיעור הקיצוני, יראו לענין החישוב של E, F, G, H או I, כאילו היתה קיצבתו של כל שאיר ושאיר הסכום הקטן משני אלה:

(1) הקיצבה החוקית;

(2) עודף השיעור הקיצוני על סך כל הקיצבאות החוקיות של הקודמים לו בסדר ההיוון.

(ב) וזה סדר ההיוון:

(1) אלמנותיו של הנפגע, והצעירה קודמת למבוגרת הימנה;

(2) אלמן של נפגע שהוא אשה;

(3) יתומים עד גיל 8, והצעיר קודם למבוגר הימנו;

(4) יתומים מעל גיל 8 ותלויים, והצעיר קודם למבוגר הימנו.

לענין זה רואים גילו של תלוי כאילו היה גילו 8.

(ג) יתום מעל גיל 8 שהיה נכה במועד ההיוון, רואים אותו, לענין תקנת משנה (ב), כאילו היה בגיל 8.

11. התביעה בגרימת מוות –

גרמה העילה למות הנפגע, יהא הפיצוי על גימלתו של שאיר פלוני צירוף שני אלה:

(1) סך כל הגימלאות המגיעות לאותו שאיר עד מועד ההיוון;

(2) קיצבתו המהוונת של אותו שאיר במועד ההיוון.

12. התביעה בגרימת נכות –

גרמה העילה לנכותו של הנפגע, יהא הפיצוי על גימלתו צירוף שני אלה:

(1) סך כל הגימלאות המגיעות לנפגע עד מועד ההיוון;

(2) קיצבתו המהוונת של הנפגע במועד ההיוון.

13. היוון קיצבת אלמנה -

(א) אלמנת נפגע שבמועד ההיוון היתה זכאית לקיצבה לפי סעיף 32 לחוק, תהא קיצבתה המהוונת: E x המקדם שבלוח 3 בתוספת הראשונה.

(ב) אלמנת נפגע שלאור האמור בסעיף 32 לחוק לא היתה זכאית לקיצבה במועד ההיוון, תהא קיצבתה המהוונת: E x המקדם שבלוח 4 בתוספת הראשונה.

14. היוון קיצבת אלמן –

אלמן של נפגע שהוא אשה הזכאי לקיצבה תהא קיצבתו המהוונת: (F x המקדם בלוח 5 בתוספת הראשונה) + (G x המקדם בלוח 6 בתוספת הראשונה).

15. היוון קיצבת יתום –

(א) יתומו של נפגע שהשאיר אחריו אלמנה, תהא קיצבתו המהוונת: H x המקדם בלוח 7 בתוספת הראשונה.

(ב) יתומו של נפגע שלא השאיר אחריו אלמנה, תהא קיצבתו המהוונת: H x המקדם בלוח 8 בתוספת הראשונה.

16. היוון קיצבת תלוי –

(א) קיצבתו המהוונת של תלוי של נפגע תהא: I x המקדם בלוח 9 בתוספת הראשונה.

(ב) קיצבתה המהוונת של תלויה של נפגע תהא: I x המקדם בלוח 10 בתוספת הראשונה.

17. היוון קיצבת נפגע גבר –

היה הנפגע גבר, תהא קיצבתו המהוונת: (J x המקדם בלוח 5 בתוספת הראשונה) + (K x המקדם בלוח 6 בתוספת הראשונה).

18. היוון קיצבת נפגע אשה –

היה הנפגע קשה, תהא קיצבתה המהוונת (J x המקדם בלוח 11 בתוספת הראשונה) + (K x המקדם בלוח 12 בתוספת הראשונה).

פרק ד': הוראות שונות

19. ביטול –

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבה), תשכ"ד-1963 - בטלות.

20. הוראות מעבר –

(א) הוראות תקנות אלה יחולו על מי שהגיש בקשה להוון אחוז קובע מקיצבתו ביום ט"ו בסיון תש"ל (19 ביוני 1970) או לאחריו.

(ב) (1) זכאי שלפני יום ט"ו בסיון תש"ל (19 ביוני 1970) היוון חלק מקיצבתו שהשתלמה לו אותה שעה לפי סעיף 31(ב) (2) לחוק, זכאי להיוון נוסף ובלבד שיגיש לממונה בקשה בכתב על כך עד יום ט"ז בניסן תשל"ב (31 במרס 1972);

(2) בתקנת משנה זו, "היוון נוסף" - היוון ההפרש שבין האחוז מהקיצבה שהזכאי היוון, מחושב לפי הקיצבה המופחתת ששולמה לו לפי סעיף 31(ב) (2) לחוק, לבין אותו אחוז המחושב לפי מלוא קיצבתו, בלי להביא בחשבון אי-תשלום חלק ממנה עקב הוראות הסעיף האמור.

21. השם –

לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל" (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970".

תוספת ראשונה

לוח 1

(תקנה 7(1))

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

20

18.482

37

16.556

54

12.896

20.5

18.444

37.5

16.475

54.5

12.759

21

18.405

38

16.393

55

12.622

21.5

18.365

38.5

16.308

55.5

12.482

22

18.325

39

16.223

56

12.343

22.5

18.283

39.5

16.135

56.5

12.201

23

18.241

40

16.047

57

12.059

23.5

18.197

40.5

15.955

57.5

11.913

24

18.153

41

15.864

58

11.768

24.5

18.107

41.5

15.769

58.5

11.620

25

18.061

42

15.675

59

11.473

25.5

18.013

42.5

15.577

59.5

11.323

26

17.965

43

15.480

60

11.174

26.5

17.914

43.5

15.376

60.5

11.022

27

17.863

44

15.277

61

10.870

27.5

17.810

44.5

15.178

61.5

10.711

28

17.757

45

15.069

62

10.562

28.5

17.702

45.5

14.966

62.5

10.402

29

17.646

46

14.853

63

10.252

29.5

17.588

46.5

14.767

63.5

10.090

30

17.529

47

14.631

64

9.939

30.5

17.469

47.5

14.567

64.5

9.781

31

17.408

48

14.403

65

9.624

31.5

17.344

48.5

14.285

65.5

9.466

32

17.280

49

14.168

66

9.308

32.5

17.214

49.5

14.047

66.5

9.150

33

17.147

50

13.926

67

8.992

33.5

17.078

50.5

13.802

67.5

8.834

34

17.009

51

13.678

68

8.676

34.5

16.937

51.5

13.550

68.5

8.518

35

16.864

52

13.423

69

8.360

35.5

16.789

52.5

13.293

69.5

8.203

36

16.713

53

13.163

70

8.046

36.5

16.635

53.5

13.029

לוח 2

(תקנה 7(2))

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

20

18.777

37

17.215

54

14.121

20.5

18.746

37.5

17.149

54.5

13.998

21

18.715

38

17.082

55

13.878

21.5

18.683

38.5

17.013

55.5

13.752

22

18.650

39

16.943

56

13.627

22.5

18.616

39.5

16.871

56.5

13.498

23

18.582

40

16.799

57

13.370

23.5

18.546

40.5

16.724

57.5

13.237

24

18.510

41

16.649

58

13.105

24.5

18.473

41.5

16.571

58.5

12.969

25

18.435

42

16.493

59

12.833

25.5

18.396

42.5

16.412

59.5

12.693

26

18.357

43

16.331

60

12.554

26.5

18.316

43.5

16.242

60.5

12.411

27

18.275

44

16.163

61

12.269

27.5

18.232

44.5

16.076

61.5

12.123

28

18.189

45

15.989

62

11.978

28.5

18.144

45.5

15.893

62.5

11.829

29

18.099

46

15.808

63

11.681

29.5

18.052

46.5

15.714

63.5

11.529

30

18.005

47

15.621

64

11.378

30.5

17.956

47.5

15.524

64.5

11.224

31

17.906

48

15.428

65

11.070

31.5

17.855

48.5

15.327

65.6

10.914

32

17.803

49

15.227

66

10.758

32.5

17.749

49.5

15.123

66.5

10.600

33

17.695

50

15.020

67

10.441

33.5

17.639

50.5

14.913

67.5

10.282

34

17.583

51

14.806

68

10.122

34.5

17.524

51.5

14.690

68.5

9.961

35

17.465

52

14.585

69

9.799

35.5

17.404

52.5

14.471

69.5

9.637

36

17.343

53

14.357

70

9.475

36.5

17.279

53.5

14.239

לוח 3

(תקנה 13(א))

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

18

8.967

44

13.457

70

7.767

18.5

9.074

44.5

13.454

70.5

7.606

19

9.181

45

13.451

71

7.446

19.5

9.290

45.5

13.437

71.5

7.287

20

9.399

46

13.424

72

7.129

20.5

9.511

46.5

13.399

72.5

6.974

21

9.622

47

13.374

73

6.820

21.5

9.736

47.5

13.339

73.5

6.670

22

9.850

48

13.304

74

6.519

22.5

9.964

48.5

13.258

74.5

6.374

23

10.079

49

13.212

75

6.228

23.5

10.195

49.5

13.157

75.5

6.088

24

10.311

50

13.101

76

5.948

24.5

10.428

50.5

13.034

76.5

5.811

25

10.544

51

12.968

77

5.674

25.5

10.660

51.5

12.892

77.5

5.540

26

10.776

52

12.817

78

5.406

26.5

10.891

52.5

12.732

78.5

5.277

27

11.006

53

12.646

79

5.147

27.5

11.120

53.5

12.551

79.5

5.021

28

11.234

54

12.456

80

4.895

28.5

11.346

54.5

12.354

80.5

4.774

29

11.458

55

12.252

81

4.652

29.5

11.567

55.5

12.140

81.5

4.535

30

11.676

56

12.029

82

4.418

30.5

11.782

56.5

11.910

82.5

4.306

31

11.888

57

11.791

83

4.194

31.5

11.990

57.5

11.665

83.5

4.086

32

12.091

58

11.538

84

3.978

32.5

12.188

58.5

11.406

84.5

3.876

33

12.285

59

11.273

85

3.773

33.5

12.337

59.5

11.133

85.5

3.676

34

12.468

60

10.994

86

3.579

34.5

12.554

60.5

10.850

86.5

3.487

35

12.640

61

10.705

87

3.395

35.5

12.719

61.5

10.555

87.5

3.307

36

12.798

62

10.404

88

3.220

36.5

12.870

62.5

10.248

88.5

3.138

37

12.942

63

10.092

89

3.057

37.5

13.006

63.5

9.931

89.5

2.980

38

13.070

64

9.770

90

2.903

38.5

13.125

64.5

9.606

90.5

2.832

39

13.181

65

9.441

91

2.761

39.5

13.228

65.5

9.272

91.5

2.694

40

13.275

66

9.104

92

2.627

40.5

13.312

66.5

8.936

92.5

2.565

41

13.350

67

8.767

93

2.503

41.5

13.378

67.5

8.599

93.5

2.447

42

13.406

68

8.430

94

2.391

42.5

13.424

68.5

8.263

94.5

2.338

43

13.442

69

8.096

95

2.286

43.5

13.449

69.5

7.932

לוח 4

(תקנה 13(ב))

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

18

0.502

27.5

2.207

37

6.607

18.5

0.551

28

2.354

37.5

6.948

19

0.599

28.5

2.517

38

7.288

19.5

0.655

29

2.680

38.5

7.654

20

0.711

29.5

2.859

39

8.015

20.5

0.776

30

3.038

39.5

8.403

21

0.840

30.5

3.235

40

8.791

21.5

0.914

31

3.431

40.5

9.205

22

0.987

31.5

3.646

41

9.618

22.5

1.071

32

3.860

41.5

10.056

23

1.154

32.5

4.094

42

10.495

23.5

1.249

33

4.327

42.5

10.960

24

1.344

33.5

4.580

43

11.425

24.5

1.450

34

4.834

43.5

11.917

25

1.556

34.5

5.108

44

12.410

25.5

1.675

35

5.382

44.5

12.930

26

1.794

35.5

5.677

45

13.451

26.5

1.927

36

5.973

27

2.060

36.5

6.290

לוח 5

(תקנות 14, 17)

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

18

17.790

34

15.299

50

9.947

18.5

17.736

34.5

15.181

50.5

9.716

19

17.683

35

15.064

51

9.484

19.5

17.629

35.5

14.941

51.5

9.242

20

17.574

36

14.818

52

9.000

20.5

17.519

36.5

14.689

52.5

8.749

21

17.463

37

14.560

53

8.497

21.5

17.404

37.5

14.425

53.5

8.234

22

17.345

38

14.290

54

7.971

22.5

17.284

38.5

14.149

54.5

7.697

23

17.223

39

14.007

55

7.422

23.5

17.159

39.5

13.860

55.5

7.134

24

17.094

40

13.712

56

6.846

24.5

17.025

40.5

13.557

56.5

6.545

25

16.957

41

13.402

57

6.243

25.5

16.884

41.5

13.241

57.5

5.925

26

16.811

42

13.079

58

5.608

26.5

16.733

42.5

12.910

58.5

5.274

27

16.656

43

12.741

59

4.941

27.5

16.573

43.5

12.564

59.5

4.589

28

16.491

44

12.388

60

4.237

28.5

16.404

44.5

12.204

60.5

3.865

29

16.317

45

12.020

61

3.493

29.5

16.225

45.5

11.828

61.5

3.099

30

16.134

46

11.637

62

2.705

30.5

16.037

46.5

11.438

62.5

2.285

31

15.940

47

11.239

63

1.865

31.5

15.838

47.5

11.032

63.5

1.416

32

15.737

48

10.825

64

0.966

32.5

15.630

48.5

10.610

64.5

0.483

33

15.523

49

10.394

65

0.000

33.5

15.411

49.5

10.171

לוח 6

(תקנות 14, 17)

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

18

0.673

39

1.950

60

6.300

18.5

0.691

39.5

2.001

60.5

6.519

19

0.708

40

2.052

61

6.738

19.5

0.727

40.5

2.106

61.5

6.979

20

0.745

41

2.160

62

7.221

20.5

0.764

41.5

2.217

62.5

7.488

21

0.784

42

2.274

63

7.755

21.5

0.804

42.5

2.334

63.5

8.052

22

0.825

43

2.394

64

8.349

22.5

0.846

43.5

2.457

64.5

8.681

23

0.868

44

2.520

65

9.012

23.5

0.890

44.5

2.588

65.5

8.862

24

0.913

45

2.655

66

8.711

24.5

0.937

45.5

2.726

66.5

8.562

25

0.961

46

2.798

67

8.412

25.5

0.986

46.5

2.874

67.5

8.263

26

1.011

47

2.949

68

8.113

26.5

1.037

47.5

3.030

68.5

7.965

27

1.063

48

3.111

69

7.816

27.5

1.091

48.5

3.197

69.5

7.669

28

1.118

49

3.283

70

7.523

28.5

1.147

49.5

3.376

70.5

7.378

29

1.176

50

3.468

71

7.234

29.5

1.207

50.5

3.567

71.5

7.092

30

1.237

51

3.665

72

6.949

30.5

1.269

51.5

3.771

72.5

6.808

31

1.301

52

3.877

73

6.667

31.5

1.335

52.5

3.991

73.5

6.527

32

1.368

53

4.105

74

6.387

32.5

1.404

53.5

4.227

74.5

6.249

33

1.439

54

4.350

75

6.111

33.5

1.476

54.5

4.481

75.5

5.976

34

1.514

55

4.613

76

5.840

34.5

1.553

55.5

4.756

76.5

5.706

35

1.592

56

4.898

77

5.572

35.5

1.633

56.5

5.052

77.5

5.439

26

1.675

57

5.206

78

5.306

36.5

1.718

57.5

5.373

78.5

5.176

37

1.762

58

5.540

79

5.045

37.5

1.808

58.5

5.721

79.5

4.918

38

1.854

59

5.903

38.5

1.902

59.5

6.102

לוח 7

(תקנה 15(א))

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

0

12.454

6.5

9.037

13

4.496

0.5

12.223

7

8.735

13.5

4.085

1

11.991

7.5

8.420

14

3.674

1.5

11.748

8

8.104

14.5

3.245

2

11.506

8.5

7.775

15

2.816

2.5

11.253

9

7.445

15.5

2.367

3

11.000

9.5

7.100

16

1.918

3.5

10.735

10

6.756

16.5

1.449

4

10.470

10.5

6.395

17

0.980

4.5

10.194

11

6.035

17.5

0.490

5

9.917

11.5

5.659

18

0.000

5.5

9.628

12

5.283

6

9.339

12.5

4.890

לוח 8

(תקנה 15(ב))

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

0

12.004

6.5

8.816

13

4.446

0.5

11.790

7

8.530

13.5

4.044

1

11.577

7.5

8.230

14

3.641

1.5

11.353

8

7.929

14.5

3.219

2

11.129

8.5

7.614

15

2.796

2.5

10.894

9

7.299

15.5

2.353

3

10.659

9.5

6.968

16

1.909

3.5

10.412

10

6.637

16.5

1.444

4

10.165

10.5

6.289

17

0.978

4.5

9.905

11

5.942

17.5

0.489

5

9.646

11.5

5.577

18

0.000

5.5

9.374

12

5.212

6

9.102

12.5

4.829

לוח 9

(תקנה 16(א))

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

18

18.463

44

14.908

70

7.523

18.5

18.427

44.5

14.791

70.5

7.378

19

18.391

45

14.674

71

7.234

19.5

18.355

45.5

14.555

71.5

7.092

20

18.319

46

14.435

72

6.949

20.5

18.283

46.5

14.312

72.5

6.808

21

18.246

47

14.188

73

6.667

21.5

18.208

47.5

14.062

73.5

6.527

22

18.170

48

13.936

74

6.387

22.5

18.131

48.5

13.807

74.5

6.249

23

18.091

49

13.678

75

6.111

23.5

18.049

49.5

13.546

75.5

5.976

24

18.007

50

13.415

76

5.840

24.5

17.962

50.5

13.282

76.5

5.706

25

17.917

51

13.149

77

5.572

25.5

17.869

51.5

13.013

77.5

5.439

26

17.821

52

12.878

78

5.306

26.5

17.770

52.5

12.740

78.5

5.176

27

17.719

53

12.602

79

5.045

27.5

17.664

53.5

12.461

79.5

4.918

28

17.609

54

12.321

80

4.791

28.5

17.551

54.5

12.178

80.5

4.668

29

17.494

55

12.035

81

4.545

29.5

17.432

55.5

11.890

81.5

4.426

30

17.371

56

11.744

82

4.307

30.5

17.306

56.5

11.596

82.5

4.194

31

17.241

57

11.448

83

4.080

31.5

17.173

57.5

11.298

83.5

3.971

32

17.105

58

11.148

84

3.863

32.5

17.034

58.5

10.996

84.5

3.759

33

16.962

59

10.844

85

3.656

33.5

16.887

59.5

10.690

85.5

3.558

34

16.812

60

10.537

86

3.460

34.5

16.734

60.5

10.384

86.5

3.367

35

16.656

61

10.231

87

3.275

35.5

12.574

61.5

10.078

87.5

3.187

36

16.492

62

9.926

88

3.099

36.5

16.407

62.5

9.773

88.5

3.017

37

16.322

63

9.620

89

2.934

37.5

16.233

63.5

9.468

89.5

2.857

38

16.144

64

9.315

90

2.780

38.5

16.051

64.5

9.164

90.5

2.708

39

15.958

65

9.012

91

2.635

39.5

15.861

65.5

8.862

91.5

2.568

40

15.764

66

8.711

92

2.500

40.5

15.663

66.5

8.562

92.5

2.437

41

15.562

67

8.412

93

2.374

41.5

15.458

67.5

8.263

93.5

2.315

42

15.353

68

8.113

94

2.256

42.5

15.244

68.5

7.965

94.5

2.203

43

15.135

69

7.816

95

2.149

43.5

15.022

69.5

7.669

לוח 10

(תקנה 16(ב))

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

18

18.749

44

15.347

70

7.767

18.5

18.712

44.5

15.241

70.5

7.606

19

18.675

45

15.136

71

7.446

19.5

18.637

45.5

15.027

71.5

7.287

20

18.598

46

14.919

72

7.129

20.5

18.558

46.5

14.806

72.5

6.974

21

18.518

47

14.693

73

6.820

21.5

18.476

47.5

14.576

73.5

6.670

22

18.434

48

14.459

74

6.519

22.5

18.391

48.5

14.339

74.5

6.374

23

18.347

49

14.218

75

6.228

23.5

18.302

49.5

14.094

75.5

6.088

24

18.256

50

13.970

76

5.948

24.5

18.208

50.5

13.842

76.5

5.811

25

18.161

51

13.714

77

5.674

25.5

18.111

51.5

13.583

77.5

5.540

26

18.061

52

13.451

78

5.406

26.5

18.008

52.5

13.315

78.5

5.277

27

17.956

53

13.180

79

5.147

27.5

17.901

53.5

13.041

79.5

5.021

28

17.846

54

12.902

80

4.895

28.5

17.789

54.5

12.759

80.5

4.774

29

17.731

55

12.617

81

4.652

29.5

17.671

55.5

12.471

81.5

4.535

30

17.612

56

12.325

82

4.418

30.5

17.549

56.5

12.175

82.5

4.306

31

17.487

57

12.025

83

4.194

31.5

17.422

57.5

11.872

83.5

4.086

32

17.357

58

11.719

84

3.978

32.5

17.289

58.5

11.563

84.5

3.876

33

17.221

59

11.407

85

3.773

33.5

17.152

59.5

11.248

85.5

3.676

34

17.082

60

11.089

86

3.579

34.5

17.009

60.5

10.929

86.5

3.487

35

16.936

61

10.768

87

3.395

35.5

16.860

61.5

10.604

87.5

3.307

36

16.784

62

10.411

88

3.220

36.5

16.706

62.5

10.276

88.5

3.138

37

16.627

63

10.110

89

3.057

37.5

16.546

63.5

9.943

89.5

2.980

38

16.464

64

9.776

90

2.903

38.5

16.379

64.5

9.608

90.5

2.832

39

16.293

65

9.441

91

2.761

39.5

16.206

65.5

9.272

91.5

2.694

40

16.118

66

9.104

92

2.627

40.5

16.027

66.5

8.936

92.5

2.565

41

15.936

67

8.767

93

2.503

41.5

15.842

67.5

8.599

93.5

2.447

42

15.747

68

8.430

94

2.391

42.5

15.649

68.5

8.263

94.5

2.338

43

15.551

69

8.096

95

2.286

43.5

15.449

69.5

7.932

לוח 11

(תקנה 18)

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

18

17.512

32.5

14.739

47

9.341

18.5

17.443

33

14.607

47.5

9.079

19

17.374

33.5

14.470

48

8.817

19.5

17.303

34

14.333

48.5

8.543

20

17.231

34.5

14.189

49

8.268

20.5

17.156

35

14.045

49.5

7.981

21

17.081

35.5

13.894

50

7.693

21.5

17.003

36

13.743

50.5

7.391

22

16.924

36.5

13.586

51

7.089

22.5

16.842

37

13.429

51.5

6.772

23

16.760

37.5

13.264

52

6.456

23.5

16.674

38

13.099

52.5

6.123

24

16.588

38.5

12.926

53

5.790

24.5

16.498

39

12.753

53.5

5.439

25

16.408

39.5

12.473

54

5.089

25.5

16.313

40

12.393

54.5

4.721

26

16.218

40.5

12.204

55

4.352

26.5

16.119

41

12.015

55.5

3.964

27

16.019

41.5

11.817

56

3.576

27.5

15.914

42

11.619

56.5

3.166

28

15.810

42.5

11.412

57

2.756

28.5

15.701

43

11.205

57.5

2.323

29

15.591

43.5

10.988

58

1.890

29.5

15.477

44

10.770

58.5

1.431

30

15.362

44.5

10.543

59

0.973

30.5

15.242

45

10.316

59.5

0.486

31

15.122

45.5

10.078

60

0.000

31.5

14.996

46

9.840

32

14.871

46.5

9.590

לוח 12

(תקנה 18)

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

טור א'

הגיל

טור ב'

המקדם

18

1.238

39

3.540

60

11.089

18.5

1.269

39.5

3.633

60.5

10.929

19

1.301

40

3.726

61

10.768

19.5

1.334

40.5

3.823

61.5

10.604

20

1.367

41

3.921

62

10.441

20.5

1.402

41.5

4.024

62.5

10.276

21

1.437

42

4.128

63

10.110

21.5

1.473

42.5

4.237

63.5

9.943

22

1.510

43

4.346

64

9.776

22.5

1.548

43.5

4.461

64.5

9.608

23

1.587

44

4.576

65

9.441

23.5

1.628

44.5

4.698

65.5

9.272

24

1.668

45

4.820

66

9.104

24.5

1.711

45.5

4.950

66.5

8.936

25

1.753

46

5.079

67

8.767

25.5

1.798

46.5

5.216

67.5

8.599

26

1.843

47

5.352

68

8.430

26.5

1.890

47.5

5.497

68.5

8.263

27

1.937

48

5.642

69

8.096

27.5

1.986

48.5

5.796

69.5

7.932

28

2.036

49

5.950

70

7.767

28.5

2.088

49.5

6.113

70.5

7.606

29

2.140

50

6.277

71

7.446

29.5

2.195

50.5

6.451

71.5

7.287

30

2.250

51

6.625

72

7.129

30.5

2.307

51.5

6.810

72.5

6.974

31

2.365

52

6.995

73

6.820

31.5

2.426

52.5

7.193

73.5

6.670

32

2.487

53

7.390

74

6.519

32.5

2.550

53.5

7.601

74.5

6.374

33

2.614

54

7.812

75

6.228

33.5

2.682

54.5

8.038

75.5

6.088

34

2.749

55

8.265

76

5.948

34.5

2.820

55.5

8.507

76.5

5.811

35

2.891

56

8.749

77

5.674

35.5

2.966

56.5

9.009

77.5

5.540

26

3.041

57

9.269

78

5.406

36.5

3.120

57.5

9.549

78.5

5.277

37

3.199

58

9.829

79

5.147

37.5

3.282

58.5

10.132

79.5

5.021

38

3.365

59

10.434

80

4.895

38.5

3.453

59.5

10.762

 

תוספת שנייה

(תקנה 6א(א2))

 
 
מועד הפרישה
גיל - הפסקת הניכוי החודשי (בשנים)
 
 
עד יום י"ג באייר התשמ"ח (30 באפריל 1988)
50
 
 
מיום י"ד באייר התשמ"ח (1 במאי 1988) עד יום י"ח באלול התשמ"ח (31 באוגוסט 1988)
50 ו-4 חודשים
 
 
מיום י"ט באלול התשמ"ח (1 בספטמבר 1988) עד יום כ"ג בטבת התשמ"ט (31 בדצמבר 1988)
50 ו-8 חודשים
 
 
מיום כ"ד בטבת התשמ"ט (1 בינואר 1989) עד יום כ"ה בניסן התשמ"ט (30 באפריל 1989)
51
 
 
מיום כ"ו בניסן התשמ"ט (1 במאי 1989) עד יום ל' באב התשמ"ט (31 באוגוסט 1989)
51 ו-4 חודשים
 
 
מיום א' באלול התשמ"ט (1 בספטמבר 1989) עד יום ג' בטבת התש"ן (31 בדצמבר 1989)
51 ו-8 חודשים
 
 
מיום ד' בטבת התש"ן (1 בינואר 1990) עד יום ה' באייר התש"ן (30 באפריל 1990)
52
 
 
מיום ו' באייר התש"ן (1 במאי 1990) עד יום י' באלול התש"ן (31 באוגוסט 1990)
52 ו-4 חודשים
 
 
מיום י"א באלול התש"ן (1 בספטמבר 1990) עד יום י"ד בטבת התשנ"א (31 בדצמבר 1990)
52 ו-8 חודשים
 
 
מיום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1990) עד יום ט"ז באייר התשנ"א (30 באפריל 1991)
53
 
 
מיום י"ז באייר התשנ"א (1 במאי 1991) עד יום כ"א באלול התשנ"א (31 באוגוסט 1991)
53 ו-4 חודשים
 
 
מיום כ"ב באלול התשנ"א (1 בספטמבר 1991) עד יום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991)
53 ו-8 חודשים
 
 
מיום כ"ה בטבת התשנ"ב (1 בינואר 1992) עד יום כ"ז בניסן התשנ"ב (30 באפריל 1992)
54
 
 
מיום כ"ח בניסן התשנ"ב (1 במאי 1992) עד יום ב' באלול התשנ"ב (31 באוגוסט 1992)
54 ו-4 חודשים
 
 
מיום ג' באלול התשנ"ב (1 בספטמבר 1992) עד יום ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992)
54 ו-8 חודשים
 
 
מיום ח' בטבת התשנ"ג (1 בינואר 1993) עד יום ט' באייר התשנ"ג (30 באפריל 1993)
55
 
 
מיום י' באייר התשנ"ג (1 במאי 1993) עד יום י"ד באלול התשנ"ג (31 באוגוסט 1993)
55 ו-4 חודשים
 
 
מיום ט"ו באלול התשנ"ג (1 בספטמבר 1993) עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993)
55 ו-8 חודשים
 
 
מיום י"ח בטבת התשנ"ד (1 בינואר 1994) עד יום י"ט באייר התשנ"ד (30 באפריל 1994)
56
 
 
מיום כ' באייר התשנ"ד (1 במאי 1994) עד יום כ"ד באלול התשנ"ד (31 באוגוסט 1994)
56 ו-4 חודשים
 
 
מיום כ"ה באלול התשנ"ד (1 בספטמבר 1994) עד יום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994)
56 ו-8 חודשים
 
 
מיום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) עד יום ל' בניסן התשנ"ה (30 באפריל 1995)
57
 
 
מיום א' באייר התשנ"ה (1 במאי 1995) עד ים ה' באלול התשנ"ה (31 באוגוסט 1995)
57 ו-4 חודשים
 
 
מיום ו' באלול התשנ"ה (1 בספטמבר 1995) עד יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995)
57 ו-8 חודשים
 
 
מיום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996) עד יום י"א באייר התשנ"ו (30 באפריל 1996)
58
 
 
מיום י"ב באייר התשנ"ו (1 במאי 1996) עד יום ט"ז באלול התשנ"ו (31 באוגוסט 1996)
58 ו-4 חודשים
 
 
מיום י"ז באלול התשנ"ו (1 בספטמבר 1996) עד יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996)
58 ו-8 חודשים
 
 
מיום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) עד יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997)
59
 
 
מיום כ"ד בניסן התשנ"ז (1 במאי 1997) עד יום כ"ח באב התשנ"ז (31 באוגוסט 1997)
59 ו-4 חודשים
 
 
מיום כ"ט באב התשנ"ז (1 בספמבר 1997) עד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997)
59 ו-8 חודשים

 

ח' בסיון תש"ל (12 ביוני 1970) משה דיין שר הבטחון
 
 
 
 
 

פרשת מצה"ל בעבר הרחוק והגעת כעת לגיל פרישה כחוק ? מעוניין לבצע קיבוע זכויות ? (הגשת טופס 161ד, קבלת פטור על פנסיה חודשית) ראה דוגמאות למסמכים שיש לבקש מצה"ל: דוגמא למכתב (אישור) מצה"ל על היוון שבוצע במועד הפרישה.

הנחיות לניכוי מס במקור מקצבאות המשתלמות לגמלאי צה"ל - מכתב הנחיות מרשות המסים בישראל לצה"ל מיום 02/01/2020 

אופן הגשת בקשה לקבלת פטור על קצבה עפ"י סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מכתב הנחיות צה"ל - מחלקת פרישה - לפורשי צה"ל - מיום 04/02/2020
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.