דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנון אתר פרישה

קו הפרדה אדום

 

תקנון אתר פרישה

ברוכים הבאים לאתר פרישה

מנהל האתר – בי. פור תכנון פרישה בע"מ

תנאים כלליים

 1. התנאים הכלליים, מדיניות השמירה על הפרטיות, השימוש בקבצי cookie והצהרת הנגישות – כולם יחד מהווים את תקנון אתר האינטרנט "פרישה" (להלן: "תקנון האתר").
 2. השימוש באתר האינטרנט "פרישה" (להלן:"האתר") כפוף לכל התנאים המפורטים להלן, אנא קרא תנאים אלה בעיון, שכן השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תנאי תקנון האתר.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 4. בי. פור תכנון פרישה בע"מ, מיקסום תכנון כלכלי לפרישה בע"מ בתכנים הרלבנטים או כל אדם מטעמן (להלן - "מנהל האתר") לא יישא בכל אחריות ביחס לכל התכנים המוצגים באתר, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על מחשבים של משתמשים באתר. וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו להם, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 5. מנהל האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
 6. מנהל האתר רשאי לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש באתר ולהשתמש בו לצורך שיפור השירות.
 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר או לשנות או לגרוע או להוסיף או לפגוע בתוכן של האתר או בעיצובו או בתוכנות המשמשות אותו.
 8. דין ומקום שיפוט - על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל , מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב או המרכז בישראל.

שימוש לרעה –

 1. בכל מקרה של שימוש לרעה באתר, או של התנהגות בדרך העלולה להתפרש כבלתי הולמת, בלתי מוסמכת או בלתי חוקית, מנהל האתר רשאי לבדוק את הפעילות של המשתמש באתר ולהפסיק ככל שיידרש את השימוש לאלתר.
 2. מנהל האתר לא יישא באחריות בגין התנהגות לא ראויה ושימוש לרעה של המשתמשים באתר ויפעל ככל יכולתו למנוע התנהגות זו. להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם לתנאי השימוש באתר:
  1. לא יהיה רשאי המשתמש לעשות שימוש בכל רובוט, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את הכניסה לאתר או ההצגה של האתר או תכניו.
  2. לא יהיה רשאי המשתמש לפרסם, להפיץ או לשכפל, בדרך כל שהיא, כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני. לא יהיה רשאי המשתמש לפרסם ברבים, להפיץ או לשכפל, בדרך כל שהיא נתונים מתוך האתר.
  3. לא יהיה רשאי המשתמש להסיר הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות באתר.
  4. לא יהיה רשאי המשתמש לשבש או להפריע לפעילות האתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לאתר.
  5. לא יהיה רשאי המשתמש לזייף כותרת עליונה (header) או להסוות את מקור התוכן של האתר.
  6. לא יהיה רשאי המשתמש לבצע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של האתר.
  7. לא יהיה רשאי המשתמש לעשות שימוש ב- meta tags או בקוד תוכנה או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו של האתר כדי להפנות אדם כלשהו לאתר אינטרנט לכל תכלית שהיא.
  8. לא יהיה רשאי המשתמש לתקן, להתאים, לתרגם, למכור, לבצע ריברס אנג'ינירינג, לפענח, לבצע דה קומפילציה או לפרק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא של האתר או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת.

שיפוי על ידי המשתמש –

 1. המשתמש אחראי להגן, לשמור ללא פגע, לשפות את מנהל האתר, מנהליו, עובדיו וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו להם, הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי באתר, לרבות, אך לא רק: הפרה של תנאי הסכם זה, הפעילויות של המשתמש בהקשר של האתר. שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

תכנים באתר –

 1. מנהל האתר לא יהיה אחראי לנכונות, לשלמות או לישימות של מידע כלשהו שיימסר במסגרת האתר, ולא יאמץ או יקבל או יהיה אחראי בכל דרך שהיא לדיוק או הסתמכות על כל חוות דעת, עצה, או הצהרה שייעשו על ידי גורם כלשהו, למעט מנהל האתר. בשום מקרה לא יהיה מנהל האתר אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לאדם כלשהוא אשר הסתמך על מידע או תוכן אחר שיתפרסמו באתר או יועברו למשתמשים באתר.

קניין רוחני –

 1. מנהל האתר הוא הבעלים של כל הזכויות באתר. השירות כולל תכנים שיש לגביהם זכויות יוצרים.

היעדר מצגים –

 1. מנהל האתר מספק את השירות כפי שהוא "as is", ואינו נותן כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם מנהל האתר, נציגיו, או בכל הקשור לשימוש באתר. מנהל האתר במפורש מסייג כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה. בנוסף מנהל האתר אינו מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה מאובטח לחלוטין, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישות המשתמש, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. מנהל האתר מסייג כל מצג או הבטחה ביחס לחיבור לשירות או זמינותו.

הגבלת אחריות –

 1. בשום מקרה לא יהיה מנהל האתר אחראי כלפי המשתמש לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר הנובעים מן השימוש באתר או היעדר יכולת להשתמש באתר, אף אם מנהל האתר או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, למשתמש או לכל אדם מלבדו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של מנהל האתר כלפי המשתמש בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתמש למנהל האתר עבור השירות ככל ששולם.

יישוב מחלוקות –

 1. כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר או לשירות של מנהל האתר או מי מטעמו, תידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב או המרכז בישראל. המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול לכל דבר ועניין. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי קרא ומוכן להיות מחוייב על ידי התנאים המפורטים בתקנון האתר.

הצהרת המשתמש

המשתמש מאשר ומסכים כי:

 1. ידוע לו כי השימוש באתר כפוף לכל תנאי תקנון האתר וכי השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש למדיניות שמירה על פרטיות.
 2. מוסכם עליו כי למנהל האתר או לכל אדם מטעמו אין כל אחריות על תוכן האתר ותוצאות, ישירות או עקיפות, שעלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו. אם החליט המשתמש לפעול על בסיס תוכן זה, ידוע לו כי זוהי אחריותו המלאה והבלעדית לפעולותיו ותוצאותיהן.
 3. ידוע לו כי חבות המס תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים בישראל.
 4. ידוע לו ומוסכם עליו כי השימוש באתר באחריותו בלבד ובכל מקרה אין מדובר בייעוץ מכל סוג שהוא, לרבות (אך לא רק) - ייעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני או עסקה, כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005.
 5. כל פעולה במוצר פנסיוני או קבלת ייעוץ בנוגע לכדאיות החיסכון באמצעות מוצר פנסיוני תיעשה באמצעות בעל רישיון מתאים מטעמו.
 6. ידוע לו כי השימוש באתר אינו כולל שירותי תמיכה מכל סוג שהוא מאת מנהל האתר או מכל אדם מטעמו והשירות הניתן באתר ניתן לשימוש כפי שהוא בלבד.
 7. ידוע לו כי חלק מעמודי אתר פרישה זמינים למשתמשי סימולטור 161 בלבד (משתמשים בתשלום).
 8. השירות הניתן באתר ניתן לשימוש כפי שהוא. לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין אופיו של השירות שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותו המלאה והבלעדית.
 9. כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהל האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו.
 10. מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול לנבוע מהשימוש באתר. מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

מדיניות שמירה על פרטיות

מדיניות השמירה על הפרטיות המובאית להלן מפרטת את המידע שמנהל האתר אוסף ושומר אודות המשתמש באתר ואת השימוש האפשרי במידע זה (להלן: "המידע").

על ידי הסכמת המשתמש באתר לכל תנאי תקנון האתר, המשתמש נותן מפורשות הסכמתו לשימוש במידע באופן המתואר במדיניות השמירה על הפרטיות.

מדיניות השמירה על הפרטיות חלה על כל פעילות המשתמש באתר בכללותו.

1. איסוף ושמירת מידע 

הנתונים המוזנים באתר אינם נשמרים על ידי מנהל האתר.

מנהל האתר רשאי לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש ולהשתמש בו לצורך שיפור השירות.

2. אבטחת מידע 

מנהל האתר נוקט באמצעים מקובלים להבטחת הסודיות של המידע. מנהל האתר מתייחס למידע זה כאל משאב החייב בהגנה מפני אובדן וגישה בלתי מורשית. מנהל האתר משתמש בשיטות אבטחה שונות להגנה על מידע שכזה מפני גישה בלתי מורשית בידי גורמים בתוך מנהל האתר ומחוצה לו. יובהר כי מנהל האתר נוקט באמצעים מקובלים להגן על מידע זה, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יישא באחריות למידע מעבר להגנה אליה הוא מחויב בכפוף לדין הישראלי ומעבר להגנה סבירה בנסיבות העניין.
 

3. שינויים במדיניות 

מדיניות השמירה על הפרטיות נתונה לשינוי ע"י מנהל האתר ככל שיידרש מעת לעת. השינוי יכנס לתוקף מיידי עם פרסום גרסה עדכנית של תקנון האתר.

שימוש בקבצי cookie

מנהל האתר נכון להיום אינו עושה שימוש בקבצי cookie להפעלת האתר ואולם ייתכן ויעשה זאת בעתיד. קבצי ה- cookie עשויים להיות מאוחסנים בדפדפן של המשתמש. קבצים אלו מאפשרים למנהל אתר אינטרנט לספק למשתמש חווית משתמש טובה יותר ושימוש קל יותר.

הצהרת נגישות

ראה קישור להצהרת נגישות - הצהרת נגישות


 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה שלבי. פור תכנון פרישה בע"מ ו- מיקסום תכנון כלכלי לפרישה בע"מ בתכנים הרלבנטים.

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.