דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בנושא מס על פנסיה - דברי ביקורת והערות

 

הנדון: דברי ביקורת והערות לתזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ), התשע"ב-2011 (מיום 26.10.2011)

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ), התשע"ב-2011  - לצפיה בתזכיר בקובץ בפורמט PDF - לחץ על הקישור

1. סעיף א (2) לתזכיר (עמ' 6)  

"מוצע לקבוע, כי בשל משיכת קצבה מכספים אשר הופקדו מיום כג' בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) בקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, ואשר הפקדתם לא הקנתה למפקיד זכאות להטבת מס בעת ההפקדה, יינתן פטור מלא ממס החל מהמועד בו הגיע בעל הקצבה לגיל 60 שנה או בעת פרישתו פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר שנקבעה לפי אחד מהחוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודה או על פי תקנות מכוח סעיף 9(5)(ב).,;".

1.1. לדעתנו, יש לקבוע, כי האמור לעיל, בהתייחס להפקדות לחשבון בקרן פנסיה במעמד עצמאי, יחול על כספים אשר הופקדו מיום 30.4.1997. (ראה תקנה 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 (תשלום לעמית עצמאי) לפיה משיכת כספי תגמולים שנצברו בתכנית לקצבה מסוג קרן פנסיה, במעמד עצמאי, ושמקורם בהפקדות החל מיום 30.04.1997, ככלל, אינם ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי אלא רק בדרך של קצבה חודשית בהגיע העמית לגיל 60.

1.2. לדעתנו, יש לקבוע, כי האמור לעיל, בהתייחס להפקדות לפוליסת ביטוח במעמד עצמאי שתאריך תחילתה מאוחר מיום 30.4.1997, יחול על כספים אשר הופקדו מיום 30.4.1997. (ראה תקנה 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 (תשלום לעמית עצמאי) לפיה משיכת כספי תגמולים שנצברו בתכנית לקצבה מסוג פוליסת ביטוח במעמד עצמאי, שתאריך תחילתה מאוחר מיום 30.04.1997, ככלל, אינם ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי אלא רק בדרך של קצבה חודשית בהגיע המבוטח לגיל 60.

1.3. לדעתנו, אין מקום לקבוע כי האמור לעיל לא יחול על קרן פנסיה ותיקה.

אם נפנה לדברי ההסבר להצעת חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000 ), התש"ס - 2000 שם הוצע לראשונה שלא להחיל הוראות מהסוג הנ"ל על קרן פנסיה ותיקה, נמצא את הדברים הבאים: "מוצע שלא להחיל שינוי זה על קופות גמל לקצבה שנוסדו לפני 1 בינואר 1995, משני טעמים: האחד, בקופות אלה אין קשר ישיר בין הפקדות העובד לבין קצבתו, ועל כן אין בהן כפל מס הניתן לזיהוי ולכימות, השני, שכן קופות אלה נהנות, על פי החלטת הממשלה, מסבסוד ממשלתי עודף לעומת האפיקים האחרים".

1.3.1. באשר לנימוק הראשון לפיו "אין קשר ישיר בין הפקדות העובד לבין קצבתו, ועל כן אין בהן כפל מס הניתן לזיהוי ולכימות" – לדעתנו נימוק זה אינו נכון שכן ניתן לחשב את התרומה של כל הפקדה לקצבתו של העמית.

1.3.2. באשר לנימוק השני לפיו "קופות אלה נהנות, על פי החלטת הממשלה, מסבסוד ממשלתי עודף לעומת האפיקים האחרים" – די בכך שנזכיר כי:

1.3.2.1. מצבם של העמיתים בקרנות הפנסיה הותיקות נכון להיום אינו זהה למצבם נכון לשנת 2000, בייחוד לאור הרפורמות שחלו בשנים 2003 ו- 2004 , בכל הקשור לזכויות העמיתים בקרנות הפנסיה הותיקות, לרבות העלאת גיל הפרישה , העלאת שיעור דמי הגמולים, קביעת דמי ניהול מהפנסיה החודשית, שינוי שיטת החישוב של הפנסיה, קביעתמגבלה לגידול בשכרושינויים נוספים.

1.3.2.2. קרנות הפנסיה הותיקות אינן אפיק החיסכון הפנסיוני היחיד הזוכה לתמיכה או גיבוי ממשלתי.

1.3.2.3. עמיתים רבים בקרנות הפנסיה הותיקות אשר יצאו לפנסיה מוקדמת במימון המעביד וכחלק מתנאי הפרישה, המעביד ממשיך לבצע עבורם הפקדות לקרן הפנסיה - נכון להיום "סובלים" מכפל מס שכן הן בעת ההפקדה, חלק המעביד נחשב להכנסה בידם החייבת במס ובדמי ביטוח לאומי ומס בריאות והן לאחר הגיעם לגיל הפרישה כקבוע בחוק, הקצבה החודשית המשולמת להם על ידי קרן הפנסיה הותיקה, חייבת במס. זהו עיוות מס שעד היום לא ניתן לו מענה והתיקון המוצע לפקודת מס הכנסה מהווה הזדמנות לספק פתרון גם לסוגיה זו.

2. סעיף ג (ב) לתזכיר (עמ' 7)  

 

"...עם זאת, על מנת לעודד אנשים להשקיע כספים בקופות הגמל לקצבה ללא חשש, מוצע, כי ייקבע, שעל אף הוראות סעיף 121 לפקודה, על סכום שהתקבל עקב היוון קצבה מוכרת לא יוטל מס על מרכיב הקרן בסכום המהוון כדי למנוע כפל מס, ומרכיב הרווח ימוסה בשיעור של 20% בדומה לאפיקי חיסכון אחרים... מוצע, כי אחרי פסקה (2) תבוא פסקה (3) בה ייקבע, כי על אף הוראות סעיף 121 לפקודה, על סכום שהתקבל עקב היוון סכום הנובע מתשלומים פטורים, אשר אינו פטור לפי סעיף קטן (1), יוטל מס רק בגין מרכיב הרווח בחלק היחסי בשיעור של 20%...".

2.1. נכון להיום, לגבי אפיק השקעה צמוד - מוטל מס בשיעור של 20% על הרווח הריאלי בלבד והפרשי ההצמדה פטורים ממס. לעומת זאת, לגבי אפיק השקעה לא צמוד – מוטל מס בשיעור של 15% על כל הרווח. לדעתנו, קופת גמל נחשבת לאפיק השקעה צמוד ולפיכך החלופה לפיה יוטל מס בשיעור של 20% רק על הרווח הריאלי, היא הנכונה. בכל מקרה, במסגרת התיקון המוצע לפקודת מס הכנסה, המחוקק צריך לבחור בין החלופות המתוארות ואולם לבטח שלא לקבוע כי שיעור המס יהיה 20% על כל הרווח. בהקשר זה, נסב את תשומת הלב כי הסעיף המעניק את הפטור על הפרשי ההצמדה מקופת גמל שונה במסגרת תיקון 171 לפקודת מס הכנסה, כך שכיום אין סעיף בפקודה המאפשר באופן מפורש מתן פטור על הפרשי ההצמדה ויש להתייחס לעניין זה במסגרת התיקון המוצע לפקודת מס הכנסה.תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ), התשע"ב-2011  - לצפיה בתזכיר בקובץ בפורמט PDF - לחץ על הקישור
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.