דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שלילת זכאות לפיצויי פיטורים

קו הפרדה אדום

האם מעסיק יכול לשלול מהעובד את הזכאות לפיצויי פיטורים ובאילו מקרים ?

 
 
זכותו של המעסיק לפטר עובד - אין לכך עוררין, בייחוד כאשר העובד ביצע עבירת משמעת ו/או מעל באמון, בכספים או גנב ו/או ביצע כל עבירה חמורה אחרת. השאלה הנשאלת היא האם במקרים אלו יכול המעסיק מעבר לפיטוריי העובד לכשעצמם, לשלול מהעובד את זכותו לפיצויי פיטורים הקמה לו בעת פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963 ? באותה נשימה נשאל האם במקרים אלו רשאי המעסיק לשלול זכויות נוספות כגון מתן הודעה מוקדמת לעובד ?

במקרים רבים, בתי הדין לעבודה אינם מאפשרים למעסיק לשלול מהעובד את מלוא זכאותו לפיצויי פיטורים גם במקרים חמורים, שכן מדובר לכאורה בענישה כפולה ומכופלת עבור עובד, גם לאבד את מקום העבודה המהווה לו מקור לפרנסה וגם לאבד את הזכות לפיצויים. לפיכך, מעסיק המעוניין לשלול מהעובד את הזכאות לפיצויי פיטורים, עליו להציג בפני בית הדין לעבודה ראיות חותכות ונימוקים משכנעים למדיי על מנת שבית הדין יאשר לו לשלול מהעובד את זכותו לפיצויי פיטורים.
 
הפסיקה קבעה את מידת ההוכחה (ציטוט מתוך פסק דין ישן יותר, שהוזכר בפסק הדין שניתן בעניינו של מר זעפרני אברהם נגד רב בריח מוצרי בטחון בע"מ:
 
"מעביד הטוען כי אינו חייב בתשלום פיצויי פיטורים כאשר פיטר את העובד בשל מעשה פלילי, צריך להוכיח את טענתו במידת הוכחה גדולה יותר מאשר בתביעה אזרחית רגילה"
 
בפסק הדין בעניינו של מר זעפרני אברהם נגד רב בריח מוצרי בטחון בע"מ מיום 25 באפריל 2007 פסק בית הדין האזורי בבאר שבע כי למרות מעשה הגניבה שבוצע על ידי העובד ישולמו לעובד פיצויים בשיעור חלקי של 60%.

לעומת זאת, בפסק הדין סע"ש 5815-05-20 - אביבית משרקי נגד מנחם פרנקל וניצנים בטבע בע"מ - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב - מיום 19/05/2022 - נשללו מלוא פיצויי הפיטורים מהעובדת לרבות אלה שהופקדו בקופת הגמל ונשללה זכותה להודעה מוקדמת.
 
לעניין הוראות חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, בכל הקשור לשלילת הזכאות של עובד לפיצויי פיטורים בעת פיטורים על ידי מעסיק, אין התייחסות ברורה וחד משמעית מלבד שלושה סעיפים כלליים הרלבנטיים לעניין זה –

16. פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי –

לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכל לפי הענין, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד – ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף – מצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד.

17. פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין –

בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע; בדונו בענין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.

18. אישור –

אישור של שר העבודה, או של מי שהוסמך לכך על ידיו, כי הסכם קיבוצי פלוני חל על מעביד ועובד, או על המספר הגדול ביותר של עובדים בענף או על המספר הגדול ביותר של עובדים, הכל לפי הענין, יהיה ראיה מכרעת לענין הסעיפים 16 ו-17.


עולה מהוראות החוק כי קיימים מקרים בהם עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים גם כאשר הוא מפוטר על ידי המעסיק. יש לפנות להסכם הקיבוצי הרלבנטי (לפי תחום העיסוק) או לפנות לתקנון העבודה בתעשייה במידה ואין הסכם קיבוצי החל על המעסיק.

זה המקום גם להזכיר את הוראות סעיף 10(2) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 - פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת - לפיהן - הוראות סעיפים 2 עד 7 לחוק לא יחולו -"על מעביד, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי".

 
מקרים לדוגמא בהם ייתכן ותישלל הזכאות לפיצויי פיטורים בחלקה או במלואה - (סעיף 53 להסכם קיבוצי כללי – תקנון עבודה בתעשיה)
  • עבירה פלילית חמורה
  • גניבה
  • מעילה
  • חבלה במהלך התקין של העבודה
  • אי שמירת סודיות
  • עבירת משמעת חמורה
  • גרימת נזק בזדון
(הרשימה הנ"ל אינה סגורה מדובר בדוגמאות בלבד)
 

בהקשר זה נדגיש כי להבדיל מהעדר התייחסות מפורטת בחוק למצבים בהם ניתן לשלול זכאות של עובד לפיצויי פיטורים בעת פיטורים על יד מעסיק, החוק כן מתייחס באופן מפורט למדיי למצבים הפוכים בהם התפטרות של עובד דינה פיטורים – לעניין הזכאות של העובד לפיצויי פיטורים.

להלן ציטוטים נבחרים מתוך פסק הדין סע"ש 5815-05-20 - אביבית משרקי נגד מנחם פרנקל וניצנים בטבע בע"מ - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב - מיום 19/05/2022 המחדדים את הדיון בסוגיה זו:

"נטל ההוכחה כי נתקיימו נסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת מוטל על המעסיק. בנוסף, כאשר נטענת נגד העובד טענה כי ביצע מעשה בעל אופי פלילי, נדרשת מידת הוכחה מוגברת, מעבר למידת ההוכחה הרגילה הנדרשת בהליך אזרחי"

"עוד נפסק כי "הלכה פסוקה היא מימים ימימה כי 'שלילת פיצויי פיטורין ותמורת הודעה מוקדמת נעשית במשורה, במקרים הקיצוניים ביותר'; באשר 'הפיטורים כשלעצמם, אף תוך כדי תשלום פיצויי פיטורים, הם עונש'.  התכלית שבשלילת פיצויי הפיטורים שתי פנים לה: להעניש את העובד בגין עבירת משמעת חמורה שביצע; ולהוות מסר מרתיע לכלל העובדים מפני ביצוע מעשים דומים. בשלילת פיצויי הפיטורים, מעביר המעביד לעובדי המפעל מסר מרתיע, תוך מתן ביטוי הולם להסתייגותו 'מהתנהלותו הפסולה של העובד'".

"בהתאם לפסיקה, שלילת פיצויי פיטורים צריכה להיעשות בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. השיקולים שיש לשקול בבואנו לבחון סוגיה זו נקבעו בהרחבה בפסק הדין בעניין אלוניאל, בו נקבע כדלקמן: 

"השיקולים לחומרה - חומרת המעשים בגינם פוטר העובד; הנזק שנגרם למעביד או שעלול היה להיגרם לו עקב כך, היקפו והשלכותיו; משך הזמן ומספר הפעמים שביצע העובד את מעשיו החמורים; תקופת עבודתו של העובד, מעמדו ותפקידו ומידת האמון הנובעת הימנו; הפרת האמון - המוּעצמת כשמדובר ביחסי עבודה ממושכים, בתפקיד בכיר, או בתפקיד אמון; השפעת התנהגותו של העובד והמעשים בגינם פוטר, על עובדים אחרים ועל יחסי העבודה במקום העבודה והיקף ההרתעה בנסיבות המקרה. השיקולים לקולא - אופן ביצוע העבודה במהלך תקופת עבודתו של העובד ותרומתו למעביד; משך תקופת העבודה, וכפועל יוצא הימנה - עוצמת הפגיעה הצפויה בעובד ובמשפחתו, כתוצאה משלילת פיצויי הפיטורים, במלואם או בחלקם, בשים לב לסכום שיוותר בידיו למחייה; נסיבותיו האישיות של העובד, לרבות גילו, מצבו המשפחתי, מצב בריאותו ויכולת ההשתכרות העתידית שלו"".

"בהתנהלותה של התובעת, היא הפרה באופן בוטה את האמון שניתן בה על ידי מעסיקתה ועל ידי הורי הפעוטות, והפרה אפוא הפרת משמעת חמורה המחייבת הפעלת הסנקציה בדבר שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת באופן מלא. על כן, לא רק שאיננו פוסקים לזכותה של התובעת פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת, אלא בנסיבות פיטוריה, אנו קובעים כי ישללו מלוא פיצויי הפיטורים לרבות אלה שהופקדו על ידי הנתבעת לקופת הגמל, שיושבו לידי הנתבעת".יש לבחון כל מקרה לגופו.
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


חוק פיצויי פיטורים
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.