דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שכיר בעל שליטה בחברה I הפקדה לקופת גמל I תקנה 44(ה) לתקנות מס הכנסה קופות גמל

תקנה 44 (ה) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד - 1964

מאמר זה אינו רלבנטי החל מינואר 2008 לאור הוראות תיקון 3 לחוק קופות גמל
                  
האם שכיר בעל שליטה ומעבידו (החברה בשליטתו) רשאים ליישם את האמור בתקנה 44 (ה) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד - 1964 בכל קופת גמל לתגמולים וקופת גמל לקצבה בהתאמה, לפי בחירתם ? (פיצול הפקדות העובד לתגמולים והפקדות המעביד לקצבה ועד לתקרה)
                                 
במילים פשוטות, במידה ושכיר בעל שליטה בחר לשלם את תשלומיו כעמית שכיר לקופת גמל לתגמולים ולא לקופת גמל לקצבה וזאת עד לגובה של 7% מהכנסתו המזכה בעוד שהמעביד (החברה בשליטתו) משלם את תשלומיו לקופת גמל לקצבה - השאלה הנשאלת היא האם הוא חייב לשלם את תשלומיו לקופת ביטוח לתגמולים (פוליסת ביטוח מנהלים מסוג הון בחברת ביטוח) והוא אינו רשאי לשלם את תשלומיו לקופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח (קופת גמל "רגילה" לפי בחירתו) והאם המעביד חייב לשלם את תשלומיו לקופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח (פוליסת ביטוח מנהלים מסוג קצבה בחברת ביטוח) והוא אינו רשאי לשלם את תשלומיו לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח (קרן פנסיה מקיפה או קרן פנסיה כללית) ?
                        
תחילה נסקור את הסעיפים הרלבנטיים בתקנות מס הכנסה - קופות גמל , בפקודת מס הכנסה ובחוק הפיקוח על קופות גמל -
                     
תקנה 44 (ה) - על אף האמור בתקנות משנה (ג) ו- (ד), עמית שכיר שהוא בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה, שהכנסת עבודתו משולמת על ידי מעביד אחד בלבד, רשאי לשלם את תשלומיו כעמית שכיר לקופת ביטוח לתגמולים, עד לגובה של 7% מהכנסתו המזכה, כהגדרתה בסעיף 47 לפקודה, אם מעבידו שילם את תשלומיו לקופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח.
סעיף הגדרות לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד - 1964 :
  • קופת ביטוח - קופת גמל המתנהלת בידי מבטח ושאושרה לפי תקנה 42.
  • קופת גמל - כמשמעותה בסעיף 47(א)(2) לפקודה.
  • קופת גמל לתגמולים - קופת גמל שנועדה לתשלום תגמולים.
  • קופת גמל לקצבה - קופת גמל שנועדה לתשלום קצבה.
סעיף 47 (א) (2) לפקודת מס הכנסה - נמחקה.
                             
סעיף 1 (הגדרות) לפקודת מס הכנסה - " קופת גמל לתגמולים", "קופת גמל לפיצויים", "קופת גמל לקיצבה", "קרן השתלמות" ו- "קופת ביטוח" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות הגמל.
 
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005  - פרק א': הוראות כלליות:
 
"קופת ביטוח" – תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה;
 
"קופת גמל" או "קופה" - קרן או תכנית ביטוח שניתן לגביהן אישור קופת גמל לפי הוראות סעיף 13;
 
"קופת גמל לקצבה" - קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה
 
"קופת גמל לתגמולים" - קופת גמל המיועדת לתשלום תגמולים;
 
סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005   - בחירת קופת גמל
 
(א) עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל שאינה קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי הוראות סעיף 78ז לחוק הפיקוח על הביטוח, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה - הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם ובכפוף להוראות אלה:
(1) נקבע בדין או בהסכם כי הכספים שישלם עובד ושישלם מעביד בעדו לקופת גמל יופקדו בקופת גמל מסוימת או בקופת גמל המיועדת למטרה מסוימת, רשאי המעביד להתנות את תשלום הכספים בכך שיופקדו בקופת גמל המיועדת לאותה מטרה של קופת הגמל שנקבעה בדין או בהסכם כאמור, ואולם אם נקבע בדין או בהסכם כי על המעביד להפקיד את הכספים בקופת גמל המיועדת לאחת המטרות המפורטות להלן, רשאי העובד לבחור, לצורך הפקדת הכספים, בכפוף לפסקה (2) ובכפוף להגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, בכל קופת גמל שנועדה לאחת המטרות האמורות או בשילוב של מספר קופות גמל כאמור:
(א) תשלום תגמולים
(ב) תשלום פיצויים
(ג) תשלום קצבה
(2) על אף האמור בפסקה (1), לגבי הפקדת כספים לקופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים או למרכיב הפיצויים כמשמעותו בסעיף 21, בקופת גמל לקצבה, רשאי העובד לבחור, לענין כספים אלה, בכל קופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים או שנועדה לתשלום קצבה, או בשילוב ביניהם, ובלבד שכספים אלה יופקדו למרכיב הפיצויים כאמור בקופה שבחר, ואם דרש זאת המעביד  - יופקדו כספים אלה למרכיב הפיצויים באותה קופה שבחר העובד להפקדת מרכיב התגמולים בשל אותה משכורת.
(ב) נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.
(ג) הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.
 
אם נשחזר את המסלול בו הלכנו בעקבות הרפורמות שהתחוללו בתחומי המס והחסכון הפנסיוני במהלך השנתיים האחרונות -
 
תקנה 44(ה) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד - 1964 מפנה לסעיף 47 (א) (2) לפקודת מס הכנסה לעניין הגדרת קופת גמל שכאמור הגדרה זו נמחקה, בלית ברירה הלכנו לסעיף 1 (הגדרות) לפקודת מס הכנסה לחפש את ההגדרה מהי קופת גמל אשר הוביל אותנו לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005  ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)... צדו עיניינו את סעיף 20 לחוק הקובע בכלל כי כל עובד רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו (בכפוף למגבלות שאינן רלבנטיות לעניין דיון זה).
 
אם כך נשאלת השאלה, האם המחוקק "שכח" את בעלי השליטה ולפיכך ממשיך לחייב אותם להפקיד לפוליסות ביטוח מנהלים בחברת ביטוח דווקא בעוד שהשוק הפנסיוני הולך ומשתכלל לגבי כלל העמיתים המפקידים בקופות הגמל לתגמולים ולקצבה באשר הן ?
 
נדגיש כי נכון לעכשיו, צודקות קופות הגמל הטוענות כי לפי האמור תקנה 44(ה) הן אינן יכולות לקבלת תשלומים משכיר בעל שליטה לקופת גמל לתגמולים "רגילה" ו/או לקבל תשלומים ממעביד של שכיר בעל השליטה (החברה בשליטתו) לקרן פנסיה מקיפה ולקרן פנסיה כללית והכל לגבי הפקדות במסגרת תקנה 44(ה) -  אולם את התקנה יש לשנות בהקדם על מנת לאפשר לשכיר בעל שליטה לבחור את אפיק החיסכון הפנסיוני המועדף עליו בדיוק כמו כל עמית אחר.
 
נכון להיום - שכיר בעל שליטה ומעבידו (החברה שבשליטתו) המעוניינים לבצע תשלומים במסגרת תקנה 44(ה) - מחוייבים לבצע זאת במסגרת פוליסות ביטוח מנהלים במסגרת חברת ביטוח וזאת עד להוראה אחרת של מס הכנסה.


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.