דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

אילו שירותים אסור לסוכן ביטוח או ליועץ פנסיוני להציע לכם ?

קו הפרדה אדום

איסור על מתן ייעוץ משפטי, עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי וייצוג משפטי לרבות במשא ומתן

בקשר לאיסור מוחלט זה, אין צורך להרחיב ודי בלהזכיר את דבריה של כבוד השופטת זהבה קאודרס:

"... עם הכנת כתב התביעה ע"י סוכן הביטוח, שאינו עו"ד, ודרישת שכ"ט בגין ביצוע פעולה משפטית זו – יש לכאורה, ואני מבקשת לנקוט בלשון זהירה ומוקפדת, משום הסגת גבול מקצוע עריכת הדין. הפעולה הראויה במסגרת פעילותו כסוכן ביטוח היא הדרכה והסבר לתובע וסיוע בהשגת המסמכים הרלוונטיים לקראת הכנת כתב התביעה ע"י הלקוח בעצמו..." (תק 001780/06 מיום 05/12/2006).
 
הרצון המובן לחסוך בתשלום שכר טרחה לעורך דין מתאים, אם מדובר בייעוץ משפטי ואם מדובר בייצוג משפטי, עלול להיות לכם לרועץ.
 

איסור על מתן שירותים של ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות

בפרקטיקה ובאישור הרגולטור, סוכני ביטוח פנסיונים ויועצים פנסיונים עוסקים בייעוץ השקעות במסגרת אותם המוצרים שהם מורשים לשווק או לייעץ לגביהם. ראו לדוגמא, האמור בסעיף 5ב(2) לחוזר סוכנים ויועצים מס' 2016-10-1 – העוסק במסמך ההנמקה: "בעל רישיון ימלא את מידת הסיכון המועדפת, ... הבירור יכלול הסבר בכל הנוגע לקשר שבין תשואה וסיכון, המשמעויות של רמות הסיכון השונות... כמו כן ישאל בעל הרישיון את הלקוח שאלות מנחות בכל הנוגע ליחסו לסיכון...".

ואולם, למעט האמור ובהתעלם ממקרים חריגים המפורטים בסעיף 3 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, חל איסור על מתן שירותים של ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות על מי שאינו בעל רישיון לפי חוק זה.

בתקופה בה סוכני ביטוח ויועצים פנסיונים רבים מגדירים עצמם "מתכננים פיננסיים" מוטב לכם לשים לב במהלך ביצוע מלאכתם עבורכם כי הם אכן נמנעים מגלישה למתן ייעוץ השקעות "כולל", אלא אם כן, הם מחזיקים ב"רישיון כפול".

יפים לעניין זה דבריו של כבוד השופט גלעד נויטל: "...האחריות כלפי ציבור הלקוחות מביאה למסקנה שלפיה, מומחיותו המקצועית של הנאשם איננה תחליף לחובת הרישוי שבחוק הייעוץ, שלה מטרות חשובות משל עצמה, להגנת הלקוח ולטובתו..." (ת.פ. 4580/02 מיום 23/05/2004).

איסור על ייצוג מול מס הכנסה

 
בעת פניה לסוכן ביטוח או ליועץ פנסיוני לקבלת שירות של ייעוץ מס מומלץ לשים לב לקו הדק המפריד בין הזכות המוקנית לכל אדם לעסוק בייעוץ מס (המצב החוקי נכון להיום) לבין הזכות המוקנית אך ורק לאלו הרשאים לפי חוק לעסוק בייצוג נישומים בפני רשות המסים.
 
זה המקום להזכיר את הוראות סעיף 236 לפקודת מס הכנסה, סעיף 9 לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס וסעיפים 20 ו- 21 לחוק לשכת עורכי הדין, כאשר לפי כל הוראות אלו בעלי הרשות לייצג נישומים בפני רשות המסים הם: רואה חשבון, יועץ מס מייצג ועורך דין.
 
בסופו של דבר איסור זה נועד, בראש ובראשונה, להגן עליכם ולהבטיח כי תקבלו ייעוץ מס מקצועי וייצוג הולם מול רשויות המס ככל שיידרש.
 

האם תשלומים ששילמתם לסוכן ביטוח או ליועץ פנסיוני, בעבור ייעוץ פנסיוני או בעבור שירות אחר, הינם הוצאה מוכרת לצרכי מס ? - לחצו על הקישור לקריאת המאמר.

 

על אילו שירותים מותר לסוכן ביטוח לגבות מכם תשלום נוסף ? - לחצו על הקישור לקריאת המאמר

      
 
לנוחיותכם, להלן סעיפי החוק המוזכרים במאמר זה -
 
 ייחוד פעולות - סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961

הפעולות המנויות להלן, לא יעשה אותן דרך עיסוק, או בתמורה אף שלא דרך עיסוק, אלא עורך דין; ואלה הפעולות:

(1) ייצוג אדם אחר וכל טיעון ופעולה אחרת בשמו לפני בתי משפט, בתי דין, בוררים וגופים ואנשים בעלי סמכות שיפוטית, או מעין שיפוטית;

(2) ייצוג אדם אחר וכל פעולה אחרת בשמו לפני –

משרד ההוצאה לפועל; לשכת רישום הקרקעות; הפקיד המוסמך לענין חוק בתים משותפים, תשי"ג– 1952; רשם החברות; רשם השותפויות; רשם האגודות השיתופיות; רשם הפטנטים והמדגמים; רשם סימני המסחר; פקיד השומה ונציג מס ההכנסה לענין פקודת מס הכנסה; המנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין, תש"ט–1949; מנהל מס עזבון לענין חוק מס עזבון, תש"ט–1949.

(3) עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר, לרבות ייצוג אדם אחר במשא ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך כזה;

(4) ייעוץ וחיווי דעת משפטיים.

שמירת הוראות - סעיף 21 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961

הוראות סעיף 20 אינן פוגעות באלה:

(1) סמכויותיהם של היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו;

(2) ייצוג לפני בתי דין דתיים ולפני בתי דין צבאיים;

(3) ייצוג לפני בית משפט, בית דין, גוף או אדם אחר שהייצוג לפניהם מוסדר בחיקוק, לרבות הוראות סעיף 236 לפקודת מס הכנסה;

(4) סמכויות של סוכן פטנטים לפי פקודת הפטנטים והמדגמים ולפי פקודת סימני המסחר, 1938;

(5) זכותם של רואי חשבון למלא תפקידים שהותרו להם על פי דין;

(6) ייצוג של ארגון עובדים או מעסיקים או של חבר בהם על ידי נציגו של ארגון כזה, בבוררות לעניני עבודה או בקשר להסכם עבודה;

(7) חיווי דעת משפטי על ידי אדם שנתבקש לכך על ידי עורך דין או על ידי רשות מרשויות המדינה;

(8) ייצוג לפני בוררים כשאחד מבעלי הדין בבוררות הוא תושב חוץ או תאגיד הרשום בחוץ לארץ, על ידי תושב חוץ המוסמך לעריכת דין במדינה שהוא תושב בה.

 

רשות לייצג נישומים - סעיף 236 לפקודת מס הכנסה

אלה רשאים לייצג נישומים...

(1) "רואה חשבון" כמשמעותו בחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955;

(2) ...

(3) "יועץ מס מייצג" כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005;

* הוראה זו אינה באה לפגוע בזכותו של "עורך דין" על פי חוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961.

איסור ייצוג לפני רשות מס בלא רישיון – סעיף 9 לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה-2005

(א) לא יעסוק אדם בייצוג נישומים או חייבים במס (בחוק זה – נישומים) לפני רשות מס לפי חוק מס אלא אם כן הוא יועץ מס מייצג הרשום בפנקס, ויש בידו רישיון בר-תוקף לפי חוק זה, או שהוא רשאי לייצג נישומים כאמור לפי חוק אחר.

(ב) לא יתחזה אדם כיועץ מס מייצג, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא רשאי לייצג נישומים לפני רשות מס, אלא אם כן הוא רשאי לעשות כן לפי חוק זה או לפי חוק אחר.

(ג) ...
 
 
הגדרות (הרלבנטיות לענייננו) - סעיף 1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995
 
"בעל רשיון" – בעל רשיון יועץ, בעל רשיון משווק או בעל רשיון מנהל תיקים שניתן לו לפי חוק זה;
 
"יועץ השקעות" או "יועץ" - מי שעוסק בייעוץ השקעות;
 
"משווק השקעות" או "משווק" – מי שעוסק בשיווק השקעות;
 
"מנהל תיקי השקעות" או "מנהל תיקים" - מי שעוסק בניהול תיקי השקעות;
 
"ייעוץ השקעות" – מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים; לענין זה, "ייעוץ" – בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר, למעט פרסום בידי המדינה או בידי תאגיד הממלא תפקיד על פי דין במסגרת תפקידו;
 
"ניהול תיקי השקעות" - ביצוע עסקאות, לפי שיקול דעת, לחשבונם של אחרים;
 
"נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;
 
"עסקה" - עסקה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים;
 
"לקוח כשיר" – לקוח שבעת ההתקשרות עמו למתן שירותים, היה מנוי בתוספת הראשונה והתקיימו בו התנאים המנויים בה;
 
"שיווק השקעות" – מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי; לענין זה, "ייעוץ" – כמשמעותו בהגדרה ייעוץ השקעות;
 
"שירותים" – ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, כולם או חלקם;
 
חובת רישוי - סעיף 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995
 
(א) לא יעסוק אדם בייעוץ השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון יועץ; יחיד בעל רשיון יועץ רשאי לעסוק בייעוץ השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון יועץ, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בייעוץ, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון יועץ.
 
(ב) לא יעסוק אדם בניהול תיקי השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון מנהל תיקים, ואם הוא יחיד - הוא בעל רשיון ועובד בחברה שהיא בעלת רשיון מנהל תיקי השקעות.
 
(ב1) לא יעסוק אדם בשיווק השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון משווק; יחיד בעל רשיון משווק רשאי לעסוק בשיווק השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון משווק, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בשיווק, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון משווק.
 
(ב2) על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק, ואם הוא מנהל קרן – יהיו כולם בעלי רישיון משווק או בעלי רישיון מנהל תיקים, ולעניין זה יראו קרן חוץ, כהגדרתה בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות, שמנהל הקרן משמש נציג שלה או של מנהל הקרן שלה, כקרן בניהולו; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' ו-ה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק.
 
(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב1) בעל רשיון מנהל תיקים רשאי לעסוק גם בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, ובאחד מאלה בלבד, ואולם אם הוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או לבעל רשיון משווק, לא יעסוק בייעוץ השקעות; בעיסוקו בייעוץ השקעות שלא במסגרת ניהול תיקים יחולו על בעל רשיון מנהל תיקים הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון יועץ, ובעיסוקו בשיווק השקעות יחולו עליו הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון משווק.
 
(ד) אין בהוראות בסעיפים קטנים (א) עד (ב1) כדי למנוע –
 
(1) ממי שנמצא בתקופת התמחות לקראת קבלת רשיון לפי חוק זה, לעבוד בפיקוחו של בעל רשיון בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות;
 
(2) ממי שאינו בעל רשיון לעבוד אצל בעל רשיון, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות;
 
(3) ממי שהוא בעל רשיון כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, לפי הענין, כהגדרתם בחוק האמור, לגבי מוצר פנסיוני כהגדרתו באותו חוק, שהוא גם נכס פיננסי.
 
עיסוקים שאינם טעונים רשיון - סעיף 3 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995
 
(א) עיסוקים אלה אינם טעונים רשיון לפי חוק זה:
 
(1) (נמחקה);
 
(2) (נמחקה);
 
(3) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי;
 
(4) ייעוץ השקעות בכלי התקשורת;
 
(5) ייעוץ השקעות או שיווק השקעות שנותן אדם מכוח חברותו בועדת השקעות או בדירקטוריון של תאגיד רק לאותו תאגיד אגב מילוי תפקידו כחבר הועדה או כחבר הדירקטוריון, לפי הענין.
 
(6) ניהול תיקי השקעות של תאגיד בידי מי שעושה זאת אגב מילוי תפקידו באותו תאגיד או בתאגיד הקשור לאותו תאגיד;
 
(7) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות עבור בן משפחה;
 
(8) ייעוץ השקעות בידי תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי של תאגיד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ השקעות אחר או בניהול תיקים;
 
(9) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בידי רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס, אשר נילווים למתן שירות ללקוח בתחום מקצועו כאמור;
 
(10) ניהול תיקי השקעות בידי מי שנתמנה בצו של בית משפט או בית דין מוסמך, לפעול בנכסי הזולת אגב ביצוע תפקידו כאמור;
 
(11) ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, ללקוח כשיר;
 
(12) ייעוץ השקעות או שיווק השקעות לגבי נכס פיננסי או סוגים של נכסים פיננסיים כפי שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.
 
(א1) על אף הוראות פסקה (3) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה, בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –
 
(1) יחולו לגביו הוראות פרקים ג' או ד', לפי הענין, כאילו היה בעל רישיון;
 
(2) יודיע ללקוח, שלו הוא נותן ייעוץ או שבעבורו הוא מנהל תיק השקעות, קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.
 
(א2) על אף הוראות פסקה (11) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –
 
(1) יחול לגביו הוראות פרק ג', למעט סעיפים 12, 13, 14, 16 ו-18, כאילו היה בעל רישיון ולגבי מי שעוסק בניהול תיקי השקעות – גם הוראות פרק ד', למעט סעיף 24; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם;
 
(2) יודיע ללקוח שלו הוא נותן שירותים קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.
 
(א3) על אף הוראות פסקה (5) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בשיווק השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה, יודיע לוועדת ההשקעות או לדירקטוריון, לפי העניין, על זיקתו לנכס פיננסי, מהותה ופרטיה.
 
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בין בידי בעל רשיון ובין בידי מי שאין לו רשיון, יכלול הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
 
(ג) ............
 
הצעה למתן שירות - סעיף 3א לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995
 
לא יפנה אדם בהצעה למתן שירותים, אלא אם כן השירות ניתן בידי בעל רישיון מתאים לפי חוק זה, או בידי מי שרשאי לתת שירות כאמור גם בלא רישיון, לפי הוראות סעיפים 3 או 9 או פרק ב'1; בסעיף קטן זה, "פנייה בהצעה" – בין במשירין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימילה, בטלפון או בכל דרך אחרת.
 
 
תוספת ראשונה (ההגדרה "לקוח כשיר" שבסעיף 1) - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995
 
1. קרן להשקעות משותפות בנאמנות או מנהל קרן.
 
2. חברה מנהלת או קופת גמל כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל.
 
3. מבטח.
 
4. תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), למעט חברת שירותים משותפת.
 
5. בעל רישיון.
 
6. חבר בורסה.
 
7. חתם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג) לחוק ניירות ערך.
 
8. תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת קבלת שירותים, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים; בפסקה זו, "הון עצמי" – לרבות לפי כללי חשבונאות זרים, תקני חשבונאות בין-לאומיים, וכללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית כהגדרתם לפי סעיפים 17(ב)(1) ו-36 לחוק ניירות ערך.
 
9. יחיד שמתקיימים בו שניים מאלה ואשר נתן מראש הסכמתו בכתב לכך שייחשב כלקוח כשיר לעניין חוק זה:
 
(1) השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שבבעלותו, עולה על 12 מיליון שקלים חדשים;
 
(2) הוא בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי שדורש מומחיות בשוק ההון;
 
(3) הוא ביצע לפחות 30 עסקאות, בממוצע, בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים שקדמו להסכמתו; לעניין זה, "עסקה" – למעט עסקה שביצע מנהל תיקים בעבור יחיד הקשור עמו בהסכם לניהול תיק השקעות.
 
10. תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בתוספת זו.
 
11. תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל שמאפייני הפעילות שלו דומים לאלה של תאגיד המנוי בתוספת זו.
 
 
 
במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר ובכל מקרה אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או ייעוץ בכלל. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.


בקשה לתיקון הצהרת הנישום במסגרת טופס 161ד – "בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה" - מכתב שהועבר לרו"ח משה אשר - מנהל רשות המסים - ביום 23/08/2016.
 
קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות - חוזר סוכנים ויועצים - 2009-10-3 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 11 בנובמבר 2009.
 
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - חוזר סוכנים ויועצים - 2011-10-2 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 14 במרץ 2011

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.