דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שיעור מס על רווח הון או הכנסה מריבית של יחיד שמלאו לו 60 שנים בשנת המס

25% או פחות ? קרא את המאמר

 

המס על ריווח הון

סעיף 91(ב)(1) לפקודת מס הכנסה: "יחיד יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי כאמור בסעיף 121, בשיעור שלא יעלה על 25% (נכון לשנת המס 2012) ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת".(לא לגבי בעל מניות מהותי...).

סעיף 91(ב)(3)(א) לפקודת מס הכנסה: "על אף האמור בפסקאות (1) ו- (2), רווח הון במכירת איגרת חוב, נייר ערך מסחרי, מילווה או הלוואה, שאינם צמודים למדד, יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 15%, (נכון לשנת המס 2012) (או של 20% לעניין בעל מניות מהותי), ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי".

"שלא יעלה על" דהיינו שיעור המס המירבי (המקסימלי) ולא בהכרח שיעור מס קבוע ומוחלט !

שיעור המס ליחיד (נכון לשנת המס 2019)

סעיף 121(ב)(1) לפקודת מס הכנסה: "על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ובכפוף לאמור בפסקה (2), לגבי הכנסה חייבת בשנת המס מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו לו 60 שנים, יחולו שיעורים אלה:

(א) על כל שקל חדש מ- 75,720 השקלים החדשים הראשונים – 10%.

(ב) על כל שקל חדש מ- 75,720 שקלים חדשים עד 108,600 שקלים חדשים – 14%.

(ג) על כל שקל חדש מ- 108,600 שקלים חדשים עד 174,360 שקלים חדשים – 20%.

(ד) ..."
 
 
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית או על הכנסות חייבות במס של יחיד שבשנת המס מלאו לו 60 שנים (לרבות הכנסות שאינן מיגיעה אישית) - שנת המס 2019
 

מדרגת המס

הכנסה חודשית למדרגה

הכנסה חודשית מצטברת

הכנסה שנתית מתואמת

10%

6,310

6,310

74,880

14%

2,740

9,050

108,600

20%

5,480

14,530

174,360

הערות:

המדרגות מעודכנות נכון לשנת המס 2019.

"הכנסה חייבת" – מאחר ואין הגדרה ספציפית למונח זה במסגרת סעיף 91 ובסעיף 121 נפנה לסעיף 1 (הגדרות) לפקודת מס הכנסה:

""הכנסה חייבת" – הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין".

""הכנסה" – סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו- 3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לעניין פקודה זו".

מה דינו של רווח הון ? נפנה לסעיף 89 (א) (דין תמורה ודין ריווח הון) לפקודת מס הכנסה: "דין תמורה כדין הכנסה לפי סעיף 2 ודין ריווח הון כדין הכנסה חייבת, והכל בשינויים המחוייבים לפי הענין ובאין פירוש אחר מפורש או משתמע מהוראות חלק זה או חלק ה1".

סיכום ומסקנות:

ככלל, יחיד שמלאו לו 60 שנים בשנת המס ויש לו הכנסה חייבת במס מרווח הון, על רווח ההון הריאלי ישלם מס בשיעור של 25% (או בשיעור של 15% מהרווח, במידה ומדובר בנייר ערך שאינו צמוד) ואולם, אם אין לו כלל הכנסות חייבות במס נוספות או ההכנסות החייבות במס הנוספות אינן מגיעות לסך של 174,360 ₪ בשנת המס 2019, יכול הוא במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לדרוש לשלם מס בשיעורים נמוכים מאלו, דהיינו "לנצל" את מדרגות המס הנמוכות הרלבנטיות להן הוא זכאי בשיעורים של 10% , 14% ו- 20% בלבד גם על רווח הון ! (או מה שנותר מהן לאחר שהביא בחשבון את ההכנסות החייבות במס הנוספות במידה ויש לו).

כלל אצבע מעשי:

אם יש לך, לדוגמא בלבד, בשנת המס 2019, הכנסה חייבת במס מעבודה או מפנסיה חודשית (חייבת במס) בסך של 14,530 ₪ ברוטו לחודש (או יותר), או לדוגמא בלבד, ביצעת פריסה של מענק פרישה או פיצויי פיטורים חייבים במס והחלק היחסי של הפריסה לשנת המס 2019 הינו סך של 174,360 ₪ (או יותר) – על רווח ההון יחולו שיעורי המס "הרגילים" ולא תהנה מהטבה כלשהי....

אך אם אינך מגיע לסך הכנסה חייבת במס בסך של 174,360 ₪ בשנת המס 2019 (למעט רווח ההון) ויש לך רווח הון חייב במס, שווה לבדוק אם מגיע לך החזר מס (מאחר ובדרך כלל המס מנוכה במקור ולפי שיעור המס "הרגיל").

דוגמא מספרית:

  • גיל 60+
  • הכנסה שנתית חייבת במס בסך של 60,000 ₪ ממקורות אחרים.
  • רווח הון ריאלי חייב במס בסך של 50,000 ₪ .

רווח הון בסך של 15,720 ₪ צ"ל מחויב בשיעור מס של 10% בלבד ( 75,720-60,000)

רווח הון בסך של 32,880 ₪ צ"ל מחויב בשיעור מס של 14% בלבד (108,600-75,720)

רווח הון בסך של 1,400 ₪ צ"ל מחויב בשיעור מס של 20% בלבד (110,000-108,600)

סך תשלום המס צ"ל כ – 6,455 ₪ בלבד (שיעור מס ממוצע כ - 13% בלבד), במקום סך של – 12,500 ₪ (שיעור מס קבוע 25%) אשר לבטח נוכה במקור ויש לדרוש את החזר המס במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

מה לגבי הכנסה שנתקבלה מדיבידנד ?

בסעיף 125ב (1) לפקודת מס הכנסה (שיעור המס על דיבידנד) נקבע כי "דיבדינד בידי יחיד - 25%" (נכון לשנת המס 2012), דהיינו להבדיל מרווח הון, דיבידנד חייב בשיעור מס קבוע ומוחלט. (לא בעל מניות מהותי...)

מה לגבי רווחים שחילקה קרן נאמנות ?

בסעיף 125ב1 (ב) לפקודת מס הכנסה (שיעור המס ופטור ממס על רווחים של יחיד מקרן נאמנות) נקבע כי "רווחים שחילק מנהל קרן נאמנות פטורה לבעל יחידה שהוא יחיד, (וההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מעסק או ממשלח יד), חייבים במס בשיעור של 25%" (נכון לשנת המס 2012), דהיינו גם כאן מדובר בשיעור מס קבוע ומוחלט.

מה לגבי הכנסה מריבית ודמי ניכיון ?

בסעיף 125ג (ב) לפקודת מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה מריבית ודמי ניכיון) נקבע כי "יחיד חייב במס על הכנסה מריבית בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת". בסעיף 125ג (ג) (1) לפקודת מס הכנסה נקבע כי "על אף האמור בסעיף קטן (ב), שולמה הריבית על נכס שאינו צמוד למדד, או שהוא צמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינו צמוד למדד עד לפדיון או עד להחזר, תחויב הכנסתו של היחיד מריבית במס בשיעור של 15%". דהיינו באופן דומה להכנסה מרווח הון ריאלי, גם על הכנסה מריבית מנכס צמוד יחול שיעור מס מירבי (מקסימלי) של 25% ולא בהכרח שיעור מס קבוע ומוחלט וגם כאן יש לבדוק את האפשרות "לנצל" מדרגות מס נמוכות יותר. לגבי הכנסה מריבית מנכס לא צמוד, מלשון הסעיף, עולה כי הדבר נתון לפרשנות, האם כוונת המחוקק היא כי שיעור המס של 15% הוא מירבי (מקסימלי) או קבוע ומוחלט.

כאן המקום להוסיף ולהדגיש כי מלבד "ההטבה" בשיעורי המס הנמוכים, אליה התייחסנו במאמר זה לבני 60 שנים ומעלה ישנן הטבות מס נוספות לגמלאים (כהגדרתם בפקודה) ולבעלי הכנסות נמוכות (כהגדרתם בפקודה) על הכנסות מריבית ואולם הן רלבנטיות לגבי הכנסות מריבית מפיקדון בנקאי או מתכנית חסכון (כהגדרתן בפקודה) בלבד ובכפוף לכל התנאים בפקודה.
 
למידע נוסף לגבי הטבות מס נוספות קרא עוד בקישורים הבאים:
 
 
 
 

המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. 
 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.