דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שינויי חקיקה בסעיפים 3(ה1) ו- 3(ה3) לפקודה ותקנה 19 לתקנות קופות גמל

חוזר מס הכנסה I קופות גמל I פורסם ב- 20/09/05

 
רשות המסים בישראל - חטיבת שומה וביקורת
                                                                                                                       
‏20 ספטמבר 2005
‏ט"ז אלול תשס"ה
 00015205.SHP
 
 
אל
פקידי השומה, רכזים, מפקחים ונותני אישורים
המעבידים ולשכות השירות
 
 
הנדון: שינויי חקיקה בסעיפים 3(ה1) ו- 3(ה3) לפקודה ותקנה 19 לתקנות קופות גמל
 
1.  כללי
בתיקון 138 לפקודה, טופל, בין היתר, נושא ההפרשות לקופות גמל ונקבעו הוראות לענין זקיפת הכנסה בגין הפרשות כאמור.  במקביל תוקנה גם תקנה 19 לתקנות קופות גמל, אשר עוסקת בקביעת שיעורי ההפקדה המותרים לקופות גמל, ביטוחי מנהלים המאושרים כקופות גמל וקופות גמל לקיצבה ותיקות וחדשות (נא ראו הנחייתנו מס' 2600204 מיום 11/5/05).
 
הנחיה זו מפרטת את שינויי החקיקה בסעיפים 3(ה1) ו- 3(ה3) לפקודה וכוללת הנחיות לפעולה לאור שינויי החקיקה הנ"ל.
 
2.  תיקון סעיף 3(ה3) לפקודה וביטול סעיף 3(ה1) לפקודה
 
עד לביטולו קבע סעיף 3(ה1) לפקודה הוראות לענין כספים ששילם מעביד לקופת גמל לתגמולים עבור עובדו, בעוד שסעיף 3(ה3) לפקודה קבע הוראות לענין הפקדות כאמור לקופת גמל לקיצבה.
 
 
 
 
 
במסגרת התיקון בוטל סעיף 3(ה1) לפקודה ונקבעה בסעיף 3(ה3) לפקודה הוראה המתייחסת הן לסכומים ששילם מעביד בעבור עובדו לקופת גמל לתגמולים והן לסכומים ששילם המעביד בשל עובדו לקופת גמל לקיצבה.
 
כמו כן, הגדרת "סכום התקרה" בסעיף תוקנה, ונקבעה תקרה לפטור ממס לתשלומי מעביד לקופת גמל לתגמולים ולקיצבה בגין מרכיב התגמולים, כמפורט להלן:
 
א.   על סכומים המשולמים לקופת גמל לקיצבה, תהיה התקרה סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק.
 
ב.    על סכומים המשולמים לקופת גמל לתגמולים, תהיה התקרה סכום השווה לחלק השנים עשר של תקרת ההכנסה המזכה.
 
במקביל נקבע כי, אם שולמו עבור עובד סכומים הן לקופת גמל לקיצבה והן לקופת גמל לתגמולים, תהיה התקרה להפקדה בקופת גמל לתגמולים סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק בהפחתת המשכורת שבשלה הופקדו כספים ע"י המעבידים לקופות גמל לקיצבה, ובלבד שהסכום לא יעלה על החלק השנים עשר של תקרת ההכנסה המזכה.
 
הוראה זו נקבעה במטרה למנוע כפל הטבות מס בהפקדות לקופות גמל לתגמולים ולקופות גמל לקיצבה ולהעניק העדפה לחיסכון פנסיוני בקופות גמל לקיצבה.  תוצאת הוראה זו היא שהתקרה הכוללת הפטורה ממס בהפקדות לקופות גמל לקיצבה ולתגמולים יחד, לא תעלה על סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק.
 
הנוסח המתוקן של סעיף 3(ה3) לפקודה מבהיר גם כי התקרה לתשלומים הפטורים ממס, בעת ההפקדה לקופת גמל, חלה על כל הפקדות המעבידים לקופות גמל לתגמולים ולקיצבה.
 
 
 
עוד נקבע בהגדרת "השיעור להפקדה" כי שיעור זה יהיה הנמוך שבין השיעור הקבוע בכללים להפקדה על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, או השיעור ממשכורתו של העובד שאותו הפקיד המעביד בקופת גמל על חשבון מרכיב תגמולי המעביד.
 
תחילתו של התיקון מיום 1/1/05.
 
3.  הוראות לפעולה
 
     לאור התיקונים האמורים, החל מיום 1/1/05 יחולו ההוראות הבאות:
 
3.1      תקרות השכר החודשיות החדשות כפי שנקבעו בסעיף 3(ה3) לפקודה:
(א) קופת גמל לקצבה בלבד (קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים לקצבה  המתנהלת על-ידי חברת ביטוח) – 4 פעמים השכר הממוצע במשק (בשנת המס 2005- 27,856 ₪).
(ב) קופת גמל לתגמולים בלבד (לרבות פוליסת ביטוח מנהלים לתגמולים     המתנהלת על-ידי חברת ביטוח) – 7,100 ₪ (בשנת המס 2005).
(ג)   קופת גמל לתגמולים + קופת גמל לקיצבה:
(1)    קופת גמל לקצבה – 4 פעמים השכר הממוצע במשק.
(2)  קופת גמל לתגמולים  - 4 פעמים השכר הממוצע במשק, בניכוי      המשכורת  שלגביה הופקדו סכומים בקופת גמל לקיצבה , אך לא יותר מ- 7,100   ₪.
 
3.2       שיעורי ההפקדה המרביים המותרים להפקדת העובד ומעבידו למרכיב  התגמולים שבקופות גמל לתגמולים ולקיצבה כפי שנקבעו בתקנה 19 לתקנות קופות הגמל:
(א) על חשבון תגמולי המעביד – 7.5%.
(ב) על חשבון תגמולי העובד – 7%.
 
 
 
 
חשוב להדגיש, כי במסגרת תיקון 138 לפקודה נקבע גם כי במקרה והמעביד מפקיד למרכיב התגמולים שבקופות גמל אלה סכומים העולים על  5% ממשכורתו של העובד, ההפרש שהופקד מעל  ל- 5% יופחת מהשיעור המותר בניכוי בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה עבור העובד (השיעור המרבי המותר בניכוי בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – 2.5%).
 
3.3          לאור התקרות המפורטות בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל, יודגש כי:
(א) תקרות סכומים חדשות אלה מורכבות משני מרכיבים – תקרת שכר מבוטח ותקרת שיעור להפקדה.
(ב) קביעת סכום התקרה החדש לכל סוג של קופה (תגמולים או קצבה), ייעשה על-ידי הכפלת משכורתו של העובד המבוטחת בקופת הגמל כשהיא מוגבלת בתקרות האמורות בסעיף 3.1 לעיל לגבי כל סוג של קופה, בשיעור שהופקד בפועל על-ידי המעביד למרכיב התגמולים שבקופה כשהוא מוגבל בשיעור המרבי האמור בסעיף 3.2 לעיל.
 
דוגמא א' :
-         משכורתו של עובד – 10,000 ₪ לחודש.  המעביד והעובד מפקידים במקביל בקופת גמל לתגמולים שיעור של 5%.
-        קביעת סכום התקרה החדש ייעשה כדלקמן:
המשכורת שלגביה הופקדו סכומים בקופת גמל לתגמולים (10,000) > תקרה (7,100) => תקרת המשכורת תהא 7,100 ₪ לחודש.  
      השיעור שהופקד בפועל  (5%) < תקרה (7.5%).
      סכום התקרה החדש –                                                         355 = 5% * 7,100
-   הסכום שהופקד בפועל -                                                     500 = 5% * 10,000
-   הסכום שייזקף לעובד כהכנסת עבודה במועד ההפקדה –      145 = 355 – 500
 
 
 
 
 
לחילופין, המעביד היה רשאי להקטין את השכר המבוטח בקופת הגמל ל - 7,100 ₪ בלבד ולהגדיל את שיעור ההפקדה ל – 7% (< 7.5%).  באמצעות פעולה זו היה מופקד על-ידו סכום זהה בקופת הגמל, אך היתה נמנעת זקיפת השווי לעובד כבר במועד ההפקדה.
 
על אף העובדה כי בשני התרחישים שתוארו לעיל מופקד אותו הסכום בקופה על-ידי המעביד, יוצא, כי לאור הוראות החוק החדשות, במקרה בו לא יוקטן השכר המבוטח בקופת הגמל ויוגדל בהתאם שיעור הפקדת המעביד למרכיב התגמולים שבקופה – תיזקף לעובד הכנסת עבודה כבר במועד ההפקדה כאמור בדוגמא.
 
הוראות אלה במלואן יחולו הן לגבי סכומים המופקדים על-ידי המעביד בקופות גמל לתגמולים והן לגבי סכומים המופקדים על-ידו בקופות גמל לקצבה.
 
דוגמא ב':
נתונים:
משכורתו של עובד – 10,000 ₪ לחודש.  המעביד והעובד מפקידים במקביל בקופות גמל לתגמולים – באחת 3% על שכר של 5,000 ₪ ובשניה 2% על שכר של 5,000 ₪.
 
פיתרון:
א.  אם המעביד לא המציא ללשכת השירות נתונים נוספים, החישוב ייעשה כדלקמן:
-                 המשכורת שלגביה הופקדו סכומים בקופת גמל לתגמולים הראשונה (5,000) < (7,100).
-                השיעור שהופקד בפועל (3%) < (7.5%) תקרה.
-                סכום התקרה –                                                        150 = 3% * 5,000
-                הופקד בפועל –                                                        150 = 3%  * 5,000
 
 
לפיכך, אין זקיפה בגין הקופה הראשונה.
-                 המשכורת שלגביה הופקדו סכומים בקופת גמל לתגמולים השניה     (5,000) > (5,000 – 7,100) => תקרת המשכורת תהא 2,100 ₪ לחודש.
-                השיעור שהופקד בפועל (2%) < תקרה (7.5%).
-                סכום התקרה -                                                           42 = 2% * 2,100
-                הסכום שהופקד בפועל –                                          100 = 2% * 5,000
-                הסכום שייזקף לעובד כהכנסת עבודה כבר במועד ההפקדה:
              58 = 42 – 100
 
ב.     אם המעביד ציין בפני לשכת השירות כי ההפקדות בשתי הקופות היו בגין אותם 5,000 ₪, החישוב ייעשה כדלקמן:
-                 המשכורת שלגביה הופקדו סכומים בקופות גמל לתגמולים,     (5,000) < (7,100).
-                השיעור שהופקד בפועל (5%) < תקרה (7.5%).
-                סכום התקרה –                                                        250 = 5% * 5,000
-                הסכום שהופקד בפועל -                                           250 = 5% * 5,000
לפיכך, אין זקיפה.
 
   3.4          לאור האמור, במטרה לאפשר ללשכות השירות לפעול בהתאם להוראות החוק ולחשב באופן מדויק את אותן תקרות סכומים שהמעביד רשאי להפקיד עבור עובדו בקופות גמל לתגמולים ולקיצבה מבלי שהעובד יחויב במס במועד ההפקדה, על ציבור המעבידים הממוכנים לדווח ללשכת השירות עבור כל עובד בנפרד ובאופן שוטף, חודש בחודשו, את כל הנתונים הבאים (בהעדר נתונים אלה כל ההפרשה תיזקף לעובד כהכנסה חייבת כבר במועד ההפקדה):
(א) גובה השכר שלגביו מופקדים על-ידי המעביד עבור העובד סכומים למרכיב התגמולים שבקופות גמל לתגמולים, לכל קופה בנפרד.
 
 
(ב) גובה השכר שלגביו מופקדים על-ידי המעביד עבור העובד סכומים למרכיב התגמולים שבקופות גמל לקיצבה, לכל קופה בנפרד.
(ג) השיעור שהופקד בפועל על-ידי המעביד וע"י העובד למרכיב התגמולים בכל אחת   מהקופות בנפרד.
במקרה בו שילם המעביד סכומים גם לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה עבור העובד, על המעביד לציין גם (בנוסף לשכר המבוטח) את השיעור ששולם בשל רכישת ביטוח כאמור, וזאת בשל גובה השכר שלגביו מופקדים סכומים למרכיב התגמולים שבקופות גמל אלה (נא ראו הנחייתנו מס' 2651705 מיום 30/5/05 העוסקת בחישוב ההוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה וזקיפת הכנסה בגין הפרשות עודפות).
 
3.5           בהתבסס על הנתונים שנמסרו כאמור לעיל, לשכת השירות תחשב את תקרות   הסכומים שהמעביד רשאי להפקיד עבור עובדו בקופות גמל לתגמולים ולקיצבה מבלי שהעובד יחויב במס כבר במועד ההפקדה, תשווה אותן לסכומים שהופקדו בפועל על-ידי המעביד למרכיב התגמולים שבכל אחת מהקופות בנפרד, ובהתאם לכך תקבע מהו הסכום החייב במס בידי העובד כבר במועד ההפקדה. שימו לב להדגשה בסעיף 3.4 לעיל.
 
לצורך כך, לשכת השירות תיאלץ ל"צבוע" את חלק השכר הספציפי שהופרש עבורו.
 
3.6           לאור השינויים הנ"ל בחקיקה ועל מנת לאפשר למעבידים ולעובדים היערכות   נאותה באמצעות שינוי הסכמי העבודה (לפי בחירתם), תינתן גם תקופת היערכות ללשכות השירות לחישובי שכר, כדלקמן:
(א)  יש ליישם את ההוראות כפי שהובאו לעיל החל מיום 1/1/06.
(ב)  בשנת המס 2005 בלבד ניתן לחשב את הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) לפקודה תוך השוואת סכום ההפרשה בפועל לכלל הקופות (לכל סוג בנפרד) לעומת שיעור ההפרשה המרבי כשהוא מוכפל בנמוך שבין המשכורת בפועל לתקרת המשכורת כמפורט בסעיף 3(ה3) לפקודה.
 
 
4.   דוגמאות
    להלן יובאו דוגמאות בנוגע לחישוב ההוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, תוך ביצוע חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) לפקודה בשנות המס 2005-2006.
שימו לב: החישובים לשנת המס 2006 נעשו תוך שימוש בתקרות הידועות כיום (נכון   לשנת המס 2005).  בשנת המס 2006 יש להשתמש בתקרות המעודכנות שיפורסמו בתחילת השנה.
 
      דוגמא א'
      נתונים:
      הכנסת עבודה חייבת (לא כולל שווי רכב) – 30,000 ₪ לחודש.
      הפרשות מעביד למרכיב תגמולים בקופת גמל לקיצבה (5% מ-30,000) – 1,500 ₪  לחודש. הפרשת העובד זהה.  
      הפרשת מעביד לאובדן כושר (3% מ-30,000) – 900 ₪ לחודש.
 
חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2005:
תקרה-                                                                                           2,089 = 7.5%* 27,856
הפרשה בפועל-                                                                               1,500
לפיכך, אין זקיפה.
 
חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2006 (בכפוף לעדכון התקרות):
השיעור להפקדה -                                                                  5% = {7.5% ; 5% } MIN
תקרת משכורת-                                                         27,856=  {27,856 ; 30,000} MIN
הפרשה מותרת-                                                                                1,393= 5% * 27,856
זקיפה עפ"י סעיף 3(ה3)-                                                                       107=1,393- 1,500                                                                
 
     חישוב ההוצאה המותרת בגין אובדן כושר עבודה:
             א.    סה"כ הפרשות לקופ"ג –  1,500 ₪.
              ב.     שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת -                                       5%= 30,000/ 1,500
 
 
               ג.     חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –
       שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי-                                    2.5%= 5%- 7.5%
       לפיכך סכום ההוצאה המותרת-                                                  750= 2.5%* 30,000
             היתרה (150=750- 900) תיזקף כשווי במשכורתו של העובד.
 
       דוגמא ב'
        נתונים:
        הכנסת עבודה חייבת (לא כולל שווי רכב) - 27,000 ₪ לחודש.
        הפרשות מעביד למרכיב תגמולים בקופת גמל לקיצבה (7.5% מ-18,000) – 1,350 ₪   לחודש. הפרשת העובד 7%.
        הפרשת מעביד לאובדן כושר (2.5% מ-27,000) – 675 ₪ לחודש.
 
       חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2005:
       תקרה-                                                                                      2,025 = 7.5% * 27,000
       הפרשה בפועל-                                                                          1,350
       לפיכך, אין זקיפה.
 
       חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2006:
       השיעור להפקדה -                                                            7.5% = {7.5%; 7.5%}MIN
       תקרת משכורת –                                                     18,000 = {27,856 ; 18,000 } MIN
       הפרשה מותרת -                                                                         1,350 = 7.5% * 18,000
        זקיפה עפ"י סעיף 3(ה3)-                                                                      0 = 1,350- 1,350
 
       חישוב ההוצאה המותרת בגין אובדן כושר :
                 א.        סה"כ הפרשות לקופ"ג – 1,350 ₪ .
                  ב.         שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת –                                   5%= 27,000/ 1,350
                   ג.                            חישוב ההוצאה המותרת בניכוי-
          שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי –                             2.5% = 5% - 7.5%
    
 
       לפיכך, סכום ההוצאה המותרת –                                           675 = 2.5% * 27,000
        ההוצאה תותר במלואה.
 
       דוגמא ג'     
    נתונים:
    הכנסת עבודה חייבת (לא כולל שווי רכב) - 30,000 ₪ לחודש.
הפרשות מעביד למרכיב תגמולים בקופת גמל לקיצבה (6.67%  מ-26,000) – 1,734 ₪ לחודש. הפרשת עובד זהה.
    הפרשת מעביד לאובדן כושר (1.5% מ- 26,000 )- 390 ₪.
 
    חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2005:
    תקרה -                                                                                        2,089 = 7.5% * 27,856
    הפרשה בפועל-                                                                             1,734
    לפיכך אין זקיפה.
 
    חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2006:
    השיעור להפקדה -                                                      6.67% = {7.5% ; 6.67% } MIN 
    תקרת המשכורת -                                                 26,000 = { 27,856 ; 26,000 } MIN
    הפרשה מותרת -                                                                       1,734 = 6.67% * 26,000  
    זקיפת עפ"י סעיף 3(ה3) -                                                                    0 = 1,734 – 1,734
 
    חישוב ההוצאה המותרת בגין אובדן כושר עבודה:
                         א.     סה"כ הפרשות לקופ"ג – 1,734 ₪ .
                          ב.    שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת -                          5.78% = 30,000 / 1,734
                           ג.      חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –
       שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי -                   1.72% = 5.78% - 7.5% 
       לפיכך סכום ההוצאה המותרת -                             390< 516 = 1.72% * 30,000
       ההוצאה תותר במלואה.
 
 
      דוגמא ד'
       נתונים:
       הכנסת עבודה חייבת (לא כולל שווי רכב) – 30,000 ₪ לחודש.
הפרשות מעביד למרכיב תגמולים בקופת גמל לקיצבה (7.5% מ- 30,000) – 2,250 ₪ לחודש. הפרשת עובד 7%.
        הפרשת מעביד לאובדן כושר (0.5% מ-30,000) – 150 ₪ לחודש.
 
      חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2005:
      תקרה -                                                                                   2,089 = 7.5% * 27,856
      הפרשה בפועל –                                                                      2,250
      זקיפת עפ"י סעיף 3(ה3) –                                                          161 = 2,089 – 2,250
 
      חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2006 :
      השיעור להפקדה -                                                      7.5% = { 7.5%; 7.5% } MIN
      תקרת משכורת -                                                27,856 = { 27,856 ; 30,000 } MIN
      הפרשה מותרת -                                                                     2,089 = 7.5% * 27,856
      זקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) -                                                            161 = 2,089 – 2,250
 
      חישוב ההוצאה המותרת בגין אובדן כושר:
                             א.     סה"כ הפרשות לקופ"ג –  2,250 ₪.
                              ב.      שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת –                         7.5% = 30,000 / 2,250
                               ג.      חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –
 שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי –                        0% = 7.5% - 7.5%
 לפיכך ההוצאה אינה מותרת בניכוי וכל ההפרשה (150) תיזקף כשווי    במשכורת.
 
 
 
 
 
      דוגמא ה'
       נתונים:
     הכנסת עבודה חייבת – 32,000 ₪ לחודש (מתוכם 2,000 ₪ שווי רכב).
       הפרשת מעביד ועובד למרכיב תגמולים בקופ"ג לקיצבה   (7% מ-14,000)– 980 ₪ לחודש.
הפרשת מעביד ועובד למרכיב תגמולים בקופ"ג לקיצבה (6% מ-6,000) – 360 ₪        לחודש.
  הפרשת מעביד ועובד למרכיב תגמולים בקופ"ג לתגמולים (5% מ- 7,100 ) – 355 ₪ לחודש.
הפרשת מעביד לאובדן כושר (2.5% מ- 21,700) – 542.5 ₪ לחודש.
 
חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2005:
תקרה לגבי קופ"ג לקיצבה –                                                2,089 = 7.5% * 27,856
הפרשה בפועל –                                                                          1,340 = 360 + 980
לפיכך, אין זקיפה בגין ההפרשה לקופ"ג לקיצבה.
    תקרה לגבי קופ"ג לתגמולים-       533={(7.5% * 7,100);(1,340–2,089)} MIN                                                                                                    הפרשה בפועל -                                     355
לפיכך, אין זקיפה בגין ההפרשה לקופ"ג לתגמולים.
 
חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2006:
קופ"ג לקיצבה:
השיעור להפקדה בקופה א' –                                         7% = { 7.5% ; 7% } MIN
תקרת משכורת –                                             14,000 = { 27,856 ; 14,000 } MIN
הפרשה מותרת –                                                                         980 = 7% * 14,000
הפרשה בפועל –                                                                           980
זקיפה עפ"י סעיף 3 (ה3) בגין קופה א' –                                             0 = 980 – 980
השיעור להפקדה בקופה ב' –                                    6% = { 7.5% ; 6% } MIN
תקרת משכורת -                                  6,000 = {(14,000 – 27,856); 6,000 } MIN
 
 
הפרשה מותרת –                                                                           360 = 6% * 6,000
הפרשה בפועל -                                                                             360
זקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בגין קופה ב' –                                               0 = 360 – 360
קופ"ג לתגמולים:
השיעור להפקדה –                                                          5% = {7.5% ; 5% } MIN
תקרת משכורת-                 7,100 = {7,100;(27,856-14,000-6,000 );7,100} MIN
הפרשה מותרת-                                                                            355 = 5% * 7,100
הפרשה בפועל -                                                                             355
זקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בגין קופ"ג לתגמולים –                                0 = 355 – 355
 
חישוב ההוצאה המותרת בגין אובדן כושר עבודה:
                                         א.        סה"כ ההפרשות לקופ"ג –                                  1,695 = 355 + 360 + 980
                                          ב.         שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת –                 5.65% = 30,000/ 1,695
                                           ג.         חישוב ההוצאה המותרת בניכוי-
שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי–           1.85% = 5.65% - 7.5%
  סכום ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי-               555 = 1.85% * 30,000
לפיכך ההוצאה תותר בניכוי במלואה, שכן:                             555 > 542.5
 
 
       דוגמא ו'
  נתונים:
הכנסת עבודה- שכר יסוד               9,000
             שעות נוספות          9,000 
             פרמיה                     9,000
             בונוס                       15,000 
 
 
 
 
 
הסכם עבודה –
משכר יסוד ומש"נ מפקידים לקופה א' (קצבה) 4% עובד (720), 4% מעביד (720).  מש"נ ומפרמיה מפקידים לקופה ב' (קצבה) 6% עובד (1,080), 6% מעביד (1,080).  משכר יסוד בלבד מפקידים לקופה ג' (קצבה) 2% עובד (180), 2% מעביד (180).  מכל השכר מפקידים לקופה ד (אובדן כושר) 2.5% מעביד (1,050).
 
חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2005:
תקרה-                                                                                   2,089 =7.5% * 27,856
הפרשה בפועל –                                                             1,980 = 180 + 1,080 + 720
לפיכך, אין זקיפה.
 
חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בשנת המס 2006:
השיעור להפקדה בקופה ב' –                                           6% = {7.5% ; 6%} MIN 
      תקרת משכורת –                                              18,000 = {27,856 ; 18,000 } MIN
הפרשה מותרת –                                                                      1,080 = 6% * 18,000
      הפרשה בפועל -                                                                        1,080
זקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בגין קופה ב' –                                        0 = 1,080 – 1,080
השיעור להפקדה בקופה א' –                                          4% = {7.5% ; 4% } MIN
תקרת משכורת –                                  9,856 = {(18,000- 27,856);18,000 } MIN
הפרשה מותרת –                                                                           394 = 4% * 9,856
הפרשה בפועל –                                                                             720
זקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בגין קופה א' –                                          326 = 394 – 720
     השיעור להפקדה בקופה ג' –                                           2% = {7.5% ; 2% } MIN
תקרת משכורת –                                                                    0 = {0 ; 9,000} MIN
הפרשה מותרת –                                                                     0
הפרשה בפועל –                                                                      180
זקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) בגין קופה ג' –                                               180 = 0 – 180
 
 
 חישוב ההוצאה המותרת בגין אובדן כושר עבודה :
                                     א.סה"כ הפרשות לקופ"ג – 1,980.     
                                      ב.         שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת –                    4.7% = 42,000 / 1,980
                                       ג.         חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –
שיעור ההוצאה  המקסימלי המותר בניכוי –                                        2.5%
סכום ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי–              1,050 = 2.5%  * 42,000
      ולכן, אין זקיפה בגין ההפרשה לאובדן כושר עבודה.
 
5.  הבהרות נוספות
     לאור שאלות חוזרות ונשנות הריני להבהיר כדלקמן:
(א)  חישוב הזקיפה עפ"י סעיף 3(ה3) לפקודה הינו על בסיס חודשי.  יחד עם זאת, לאור    השינויים במשכורות מחודש לחודש הוחלט לאשר למעבידים לערוך חישוב חודשי מצטבר אך ורק לגבי חודשי העבודה שהיו בהם הפרשות בפועל לאותה קופה.  האמור חל גם על סעיף 3(ה) לפקודה העוסק בקרנות השתלמות.
 
(ב)  טופס 134 המצורף לדו"ח השנתי חל אך ורק על עובד שעבד בשנת המס אצל שני מעבידים או יותר אשר הפרישו עבורו לקופ"ג או לקרן השתלמות ובלבד שסך כל  משכורתו עולה על התקרה המתפרסמת מעת לעת בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך". החישובים בטופס 134 ייערכו בהתאם לחישובים שפורטו לעיל.
 
                                                                                                  בברכת שנה טובה
 
                                                                                                פואד ג'ודום, רו"ח
                                                                                       מנהל תחום בכיר (שומה-פרט)
 
העתק:
מר שוקי ויטה, רו"ח (משפטן), סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת
מר אילי פיטרמן, רו"ח (משפטן), מנהל אגף בכיר שומה וביקורת


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.