דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קרן פנסיה ותיקה I תקנון אחיד I שאלות ותשובות

התקנון  האחיד - קרן פנסיה ותיקה – הגדרות עיקריות - שאלות ותשובות - עודכן בפעם האחרונה לפי מהדורה 5 / אוגוסט 2005 - מומלץ לעיין בתקנון המעודכן נכון להיום !
 
(מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לתקנון קרן פנסיה ותיקה והוא מובא כאן להמחשה בלבד, לעיון ב- התקנון האחיד - תקנון קרן פנסיה ותיקה, לחץ כאן. למידע נוסף גם ניתן להיכנס ל- אתר אינטרנט של קרנות הפנסיה הותיקות שבניהול מיוחד)
 
להלן הגדרות עיקריות, שאלות ותשובות - התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר :
 
 
 • אילו קרנות פנסיה ותיקות בהסדר / ניהול מיוחד ולגביהן חל התקנון האחיד ?
 • קרן פנסיה ותיקה שבהסדר - כל אחת מאלה:
                
 
                   
 
                        
 
               
 
               
 
                 
 
             
 
                               
 
                 
 
                  
 
                   
 
                      
 
                      
                        
 
                    
                  
                    
                    
                 
                       
                  
 
                
                
 
              
                               
       
                     
 
 
 • מהו גיל פרישה / גיל קבלת קצבת זקנה ?
 • גיל קצבת זקנה(תיקון מס' 1-בתוקף מ- 1.4.04) – גיל כאמור בנספח א' לתקנון בהתאם למין המבוטח ולחודש לידתו. (ראה קישור)
 • גיל פרישה מוקדמת (תיקון מס' 1- בתוקף מ- 1.4.04) –

(1)   לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955 – גיל כאמור בנספח א1' לתקנון בהתאם לחודש לידתה. (להלן נספח א1')

(2)   לגבי גבר ולגבי אישה שנולדה מחודש מאי 1955 ואילך – גיל 60.

נספח א'1 – גיל פרישה מוקדמת לגבי אישה
שנולדה עד חודש אפריל 1955
 
גיל פרישה מוקדמת
לגבי אישה (בשנים)
חודש הלידה
56 ו-8 חודשים
עד אפריל 1947
 
57
מאי 1947 עד דצמבר 1949
 
57 ו-4 חודשים
ינואר עד אוגוסט 1950
 
57 ו-8 חודשים
ספטמבר 1950 עד אפריל 1951
58
מאי עד דצמבר 1951
 
58 ו-4 חודשים
ינואר עד אוגוסט 1952
 
58 ו-8 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953
 
59
מאי עד דצמבר 1953
 
59 ו-4 חודשים
ינואר עד אוגוסט 1954
 
59 ו-8 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955
 
הערת אתר פרישה: גיל קצבת זקנה = גיל פרישה על פי חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 
 • אלו תכניות קיימות בקרן הפנסיה ומה ההבדל ביניהן ?
 
 • תכנית יסוד – תכנית פנסיה הכוללת אך ורק זכאות לקצבת זקנה וקצבת שאירי פנסיונר.
 • תכנית מקיפה – תכנית פנסיה הכוללת אך ורק זכאות לקצבת זקנה, קצבת שאירי מבוטח, קצבת שאירי פנסיונר וקצבת נכות.
   
   
  • קצבת זקנה -  מה הם תנאי הזכאות לקצבה ? מהו המועד לקבלת קצבת זקנה ?
   
   
  9. תנאי זכאות לקצבת זקנה:
  מבוטח יהיה זכאי לקבל מהקרן קצבת זקנה, ובלבד שהתקיימו כל התנאים האלה:
  (1)   המבוטח הגיע ל-גיל קצבת זקנה;
  (2)   סכום קצבת זקנה של מבוטח עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה לא יפחת מ- קצבת מינימום. לגבי מבוטח בקרן שהינו מבוטח גם בקרן ותיקה אחרת שבהסדר אחת או יותר – יראו לעניין פסקת משנה זו את סכום קצבת זקנה בשל חודש הזכאות הראשון לקצבה לפי הוראות פרק יא' לתקנון;
  (3)     המבוטח לא משך לאחר המועד הקובע כספים כלשהם מחשבונו בקרן או בקרן ותיקה אחרת שבהסדר אשר בשלהם היו רשומים לזכותו חודשי ביטוח. האמור לעיל לא יחול לגבי משיכת כספים בגין תקופת ביטוח של המבוטח בקרן או בקרן ותיקה אחרת שבהסדר, ובלבד שבמועד המשיכה כל תקופת הביטוח של המבוטח באותה הקרן אינה עולה על שלושה חודשי ביטוח. (תיקון מס' 4-בתוקף מ-1.2.05)
 •  
  71. קביעת גיל: (תיקון מס' 4 – בתוקף מ-1.2.05)
  א. גילו של מבוטח, פנסיונר או שאיר, יקבע בהתאם לתאריך שצוין כתאריך הלידה בתעודת הזהות שלו, בכפוף לאמור בסעיף קטן ג'. לא צוין בתעודת הזהות חודש הלידה – יקבע הגיל בהתאם לחודש הלידה שצוין בטופס ההצטרפות של המבוטח לקרן ותיקה אחרת שבהסדר, ואם לא צוין חודש כאמור ייקבע הגיל בהתאם ליום שלושים ביוני של שנת לידתו. לא צוין בתעודת הזהות יום הלידה – יקבע הגיל בהתאם ליום הלידה שצוין בטופס ההצטרפות של המבוטח לקרן או לקרן ותיקה אחרת שבהסדר, ואם לא צוין יום כאמור ייקבע הגיל בהתאם ליום האחרון של חודש לידתו.
  ב. לעניין חישוב זכויות מהקרן על פי התקנון, יראו את גילו של אדם כמתגבש בסוף חודש לידתו.
  ג.  כל שינוי שנעשה ברישום הגיל בתעודת הזהות יחייב את הקרן, ובלבד שהתקיימו כל התנאים האלה:
  (1)   השינוי כאמור נקבע בפסק דין או בהחלטה של ערכאה שיפוטית מוסכמת לכך לפי חוק;
  (2)   נקבע פסק דין או החלטה כאמור בתנאי האמור בפסקת משנה (1) לאחר הצטרפותו של האדם לקרן או לקרן ותיקה אחרת שבהסדר – הייתה הקרן או קרן ותיקה אחרת שבהסדר צד להליך, אלא אם הומצאו לקרן מסמכים שהניחו את דעתה;
  (3)   רישום תאריך הלידה בתעודת הזהות תוקן בעקבות השינוי כאמור;
  (4)   לגבי מבוטח ופנסיונר – תיקון הרישום כאמור נעשה מכוח החלטה שיפוטית בהליך שנפתח לפני הגיע המבוטח לגיל קצבת זקנה לפי תאריך הלידה המתוקן או לפני אירוע הנכות, בהתאם לנסיבות העניין.
  ד. על אף האמור בסעיף קטן ג', שינוי שנעשה ברישום הגיל בתעודת הזהות יחייב את הקרן, גם אם לא התקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף האמור, ובלבד שהומצאו לקרן מסמכים שהניחו את דעתה, וההמצאה כאמור ושינוי הרישום בתעודת הזהות נעשו לפני הגיע המבוטח לגיל קצבת זקנה לפי תאריך הלידה המתוקן או לפני אירוע הנכות, בהתאם לנסיבות העניין.
  ה. לגבי מבוטח בקרן שהינו מבוטח גם בקרן ותיקה אחרת שבהסדר אחת או יותר – הוראת סעיף זה תבוצע אך ורק בקרן המשלמת והחלטות הקרן האמורה בעניין זה יחייבו את כל הקרנות המשתתפות.
   
  • מה הם התנאים להמשך הביטוח בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר ?
   
  2. חידוש ביטוח או המשכתו (תיקון מס' 5-בתוקף מ-1.8.05)
  א.  מבוטח יהיה רשאי לעבור ממעמד של מבוטח לא פעיל למעמד של מבוטח פעיל או להמשיך במעמד של מבוטח פעיל, בהתאם לנסיבות העניין (להלן: חידוש הביטוח), לאחר המועד הקובע, ובלבד שהתקיימו לגביו כל התנאים האלה:
  (1)   התקופה שחלפה בין חודש הביטוח האחרון בקרן או בקרן ותיקה אחרת שבהסדר לבין החודש בו ביקש המבוטח לחדש את הביטוח בקרן אינה עולה על 24 חודשים;
  (2)   חידוש הביטוח נעשה מכוח הסכם או הסדר בדבר צירוף עובדי המעביד לקרן שנעשה לפני המועד הקובע.
  ב.  על אף האמור בסעיף קטן א', מבוטח שעבר לעבוד אצל מעביד שלא נחתם בינו לבין הקרן הסכם בדבר צירוף עובדי המעביד לקרן או מבוטח המבקש לשלם לקרן דמי גמולים בעצמו, יהיה רשאי לעבור ממעמד של מבוטח לא פעיל למעמד של מבוטח פעיל או להמשיך במעמד של מבוטח פעיל, בהתאם לנסיבות העניין, ובלבד שהתקיימו לגביו כל התנאים האלה:
  (1)   התקופה שחלפה בין חודש הביטוח האחרון בקרן לבין החודש בו ביקש המבוטח לחדש את הביטוח בקרן אינה עולה על 24 חודשים;
  (2)   המבוטח או מי מטעמו והנהלת הקרן חתמו על הסכם המשכת ביטוח, בנוסח שקבעה לכך הנהלת הקרן באישור המפקח, הכולל, בין היתר, את התנאים הבאים:
  (א)   דמי הגמולים ישולמו על ידי המבוטח, מעבידו, מעבידו לשעבר או מי מטעמם.
  (ב)   המשכורת המבוטחת של המבוטח בשל חודש המשכת הביטוח (להלן: משכורת מבוטחת בסיסית) לא תעלה על ממוצע משכורות מבוטחות.
  (ג)    המשכורת המבוטחת של המבוטח בשל חודש המשכת הביטוח לא תפחת מהסכומים הבאים:
  (1)   לגבי מבוטח שיש לו הכנסה מעבודה – סכום הכנסתו מעבודה, ובלבד שלא יעלה על ממוצע משכורות מבוטחות;
  (2)   לגבי מבוטח שאין לו הכנסה מעבודה – 50% משכר המינימום במשק לפי חוק שכר מינימום.
  (ד)   המבוטח יהיה רשאי להגדיל את המשכורת המבוטחת הבסיסית בתקופת תחולתו של הסכם להמשכת ביטוח, ובלבד ששיעור השינוי במהלך שנה קלנדרית לא יעלה על 2% בתוספת השינויים שיחולו במדד בתקופה האמורה.
  (ה)  על אף האמור בפסקת משנה (ד), המבוטח יהיה רשאי להגדיל את המשכורת המבוטחת הבסיסית בתקופת תחולתו של הסכם להמשכת הביטוח עד לגובה ממוצע משכורות מבוטחות כשהוא מעודכן לפי שיעור שינוי מדד חודש שקדם לחודש בו ביקש המבוטח להגדיל את המשכורת המבוטחת (להלן: חודש ההגדלה) לעומת מדד החודש שקדם לחודש המשכת הביטוח, ובלבד שהתקופה שחלפה בין חודש המשכת ביטוח לבין חודש ההגדלה אינה עולה על 24 חודשים.
  (ו)      למען הסר ספק, מובהר בזאת כי –
  (1)   תשלום דמי גמולים בשל מבוטח שבוצע בהתאם להסכם המשכת ביטוח בשל חודש שקדם לחודש בו נחתם הסכם המשכת הביטוח לא יובא בחשבון לצורך תקופת אכשרה מזערית ותקופת אכשרה למחלה קודמת כאמור בסעיף 66 לתקנון זה.
  (2)   לעניין "תקופת הפסקת ביטוח מותרת של מבוטח" כאמור בסעיף 66 לתקנון, החודש בו הצטרף המבוטח לקרן או החודש בו חזר להיות מבוטח פעיל בקרן יהיה החודש בו נחתם הסכם המשכת הביטוח.
   
  • האם ניתן לעבור בין תכניות פנסיה ו/או בין קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר ?
   
   3. מעבר בין תוכניות פנסיה (תיקון מס' 5 – בתוקף מ- 1.8.05):
  א. מבוטח בתכנית יסוד בקרן או בקרן ותיקה אחרת שבהסדר אינו רשאי לעבור לתכנית מקיפה בקרן, אלא אם נתן לכך המפקח אישור מראש ובכתב והתקיימו לגביו התנאים כאמור בסעיף 1 או 2 לתקנון, בהתאם לנסיבות העניין, והכול בכפוף לכך שהקרן בדקה ומצאה על פי חישוב אקטוארי שנערך ונחתם בידי אקטואר מטעם הקרן כי מעבר כאמור אינו יוצר כשלעצמו גרעון אקטוארי.
  ב. מבוטח בתכנית מקיפה אינו רשאי לעבור לתכנית יסוד בקרן או בקרן ותיקה אחרת שבהסדר.
  ג. האמור בסעיף זה לא יחול על מי שעבר מתכנית יסוד לתכנית מקיפה או להפך מכוח הסדר או הסכם בדבר צירוף עובדי המעביד לקרן שנעשה לפני המועד הקובע.
  ד. על אף האמור בסעיף קטן (א), נמצא לפי חישוב אקטוארי כי מעבר כאמור באותו סעיף קטן יוצר כשלעצמו גרעון אקטוארי תהיה רשאית הקרן לאשר מעבר כאמור, ובלבד שהתקיימו כל התנאים האחרים כאמור בסעיף קטן (א) והמבוטח או מעבידו העבירו לקרן סכום שלא יפחת מגובה הגרעון האקטוארי שהמעבר יוצר.
   
   
   
  • מה הם התשלומים השוטפים לקרן פנסיה ותיקה גרעונית ?
   
  7. תשלום דמי גמולים:
  א.  תשלום דמי גמולים לקרן עבור חודש ביטוח בשל מבוטח יהיה לפי שיעור דמי הגמולים באותו החודש.אופן התשלום ומועדו ייעשה בהתאם לתקנות מס הכנסה.
  ב. כל תשלום שהועבר לקרן שלא בהתאם להוראות תקנון זה או הוראות הדין לא יקנה למבוטח זכויות לקצבה כלשהי מהקרן, ויראו אותו כאילו לא התקבל בקרן. תשלום כאמור יוחזר למבוטח או למעבידו, בהתאם לנסיבות העניין, כשהוא מעודכן לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה במועד ההחזרה לעומד מדד החודש בו שולם התשלום לקרן, ולא יראו אותו כמשיכת כספים מחשבונו של המבוטח לעניין סעיפים 9, 21 ו-30 לתקנון.
  ג. האמור בסעיף קטן ב' יחול גם לגבי תשלום ששולם לקרן בשל נכה מלא שהקרן משלמת לו קצבת נכות או לגבי תשלום ששולם לקרן בשל פנסיונר של הקרן. ( תיקון מס' 5 – בתוקף מ-1.8.05)
  ד.  הקרן תהיה רשאית לסרב לקבל דמי גמולים עבור חודש ביטוח של מבוטח פעיל אם הייתה הפחתה במשכורת המבוטחת של המבוטח לעומת משכורתו המבוטחת בחודש הביטוח שקדם לאותו החודש שאינה נובעת מהפחתה בסך הכנסתו מעבודה באותו החודש לעומת סך הכנסתו מעבודתו בחודש שקדם לו. קיבלה הקרן תשלום כאמור תהיה רשאית לפעול לגביו בהתאם לסעיף קטן ב'.
   
  שיעור ההפרשה לקרן פנסיה מקיפה נכון לשנת 2007 פיצויים (מעביד) תגמולי מעביד תגמולי עובד
  20.50% 6.0% 7.5% 7.0%
   
  • מענק שנים עודפות -
   
  12. מענק שנים עודפות: (תיקון מס' 5 – בתוקף מ-1.5.05)
  א. מבוטח שצבר בקרן חודשי ביטוח עודף יהיה זכאי לקבל מהקרן סכום חד פעמי השווה
      למכפלת כל אלה (להלן: מענק שנים עודפות):
  (1) סך כל חודשי ביטוח עודף שצבר המבוטח. לעניין זה לא יובא בחשבון חודש
       ביטוח עבורו זכאי המבוטח להחזר דמי גמולים כאמור בסעיף 14(ג) לתקנון;
  (2) השכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל או השכר הקובע לחישוב קצבת
       מבוטח לא פעיל, בהתאם לנסיבות העניין, ובכפוף לאמור בפרק ט' לתקנון;
   (3) 6.25%.
  ב. לגבי מבוטח בקרן שהינו מבוטח גם בקרן ותיקה שבהסדר אחת או יותר – יחושב מענק
      שנים עודפות בהתאם להוראות פרק יא' לתקנון.
   
   
  • חודש ביטוח עודף – חודש ביטוח בקרן בתכנית מקיפה בשל מבוטח שצבר לפני חודש זה 420 חודשי ביטוח או יותר בקרן.
  לעניין הגדרה זו –
  (1)   לגבי מבוטח בקרן בתכנית מקיפה שצבר בה חודשי ביטוח בתכנית יסוד – יובא בחשבון כל חודש ביטוח בקרן בתוכנית יסוד כשהוא מוכפל ביחס שבין שיעור דמי גמולים המרבי לתכנית יסוד לפי הוראות הדין שהיו בתוקף באותו החודש  לבין שיעור דמי גמולים המרבי לתכנית מקיפה לפי הוראות הדין שהיו בתוקף באותו החודש;
  (2)    לגבי מבוטח בקרן שהיה נכה מלא וקיבל קצבת נכות – לא יובא בחשבון חודש בו הוא קיבל קצבת נכות מהקרן בשל נכותו המלאה;
  (3)   לגבי מבוטח שהיה נכה חלקי וקיבל קצבת נכות – יובא בחשבון כל חודש ביטוח בתקופת הנכות כשהוא מוכפל ביחס שבין הסכום של משכורת מבוטחת בגין דמי גמולים לבין המשכורת המבוטחת באותו החודש.
  • היוון פנסיה
   
  15. היוון:
  א.      מבוטח רשאי לצרף לבקשה לקבלת קצבת זקנה בקשה להוון חלק מקצבתו לסכום חד פעמי, ובלבד שהתקיימו כל התנאים האלה:
  1)     התקיימו לגביו כל התנאים האמורים בסעיף 9 לתקנון.
  2)     חלק הקצבה המהוון לא יעלה על 25% מסכום קצבת הזקנה ולא יפחת מ-5% מסכום קצבת הזקנה;
  3)     התקופה להיוון לא תעלה על חמש שנים (להלן: תקופת ההיוון);
  4)     סכום קצבת זקנה לאחר ביצוע ההיוון לא יפחת משכר מינימום לחודש.
  5)     המבוטח לא היה זכאי לקבל מהקרן קצבת נכות בתכוף להגיעו לגיל קצבת זקנה.
  ב.      הסכום המהוון יהיה שווה למכפלת שני אלה:
  (1) חלק הקצבה המהוון;
  (2) מקדם היוון כאמור בנספח ד'.
  ג.       במהלך תקופת ההיוון יופחת מסכום קצבת זקנה חלק הקצבה המהוון.
  ד.      לגבי פנסיונר שנפטר במהלך תקופת ההיוון – יחושב סכום קצבת שאיר פנסיונר בחודש הזכאות הראשון לקצבת שאיר פנסיונר כאילו לא בוצע ההיוון.
   
   
   
  נספח ד' – מקדמי היוון
   
  לגבי גבר – יקבע מקדם ההיוון בהתאם לתקופת ההיוון והגיל בו המבוטח יצא לקצבה, כלהלן:
   
               תקופת היוון
   
  5
  4
  3
  2
  1
  גיל יציאה לקצבה
  49.5457
  40.963
  31.876
  22.069
  11.469
  65
  49.3495
  40.836
  31.804
  22.037
  11.461
  66
  49.1350
  40.697
  31.725
  22.001
  11.453
  67
  48.9009
  40.545
  31.638
  21.962
  11.443
  68
  48.6449
  40.379
  31.543
  21.920
  11.433
  69
  48.3657
  40.197
  31.439
  21.873
  11.421
  70
   
  לגבי אישה – יקבע מקדם ההיוון בהתאם לתקופת ההיוון והגיל בו המבוטחת יצאה לקצבה, כלהלן:
   
            תקופת היוון
   
  5
  4
  3
  2
  1
  גיל יציאה לקצבה
  50.747
  41.737
  32.315
  22.265
  11.517
  60
  50.663
  41.683
  32.285
  22.251
  11.514
  61
  50.570
  41.624
  32.252
  22.236
  11.510
  62
  50.468
  41.558
  32.215
  22.220
  11.506
  63
  50.354
  41.458
  32.174
  22.202
  11.502
  64
  50.229
  41.405
  32.128
  22.181
  11.497
  65
  50.091
  41.316
  32.078
  22.159
  11.491
  66
  49.939
  41.219
  32.023
  22.135
  11.485
  67
  49.772
  41.111
  31.962
  22.107
  11.479
  68
  49.587
  40.992
  31.894
  22.077
  11.471
  69
  49.385
  40.861
  31.820
  22.044
  11.463
  70
   
  מקדם היוון עבור תקופת היוון שאינה מפורטת בטבלאות שבנספח זה יקבע בהתאם לטבלאות המלאות המצויות במשרדי הקרן.
   
  מקדם היוון עבור גיל יציאה לקצבה שאינו מופיע בטבלאות כאמור – יחושב באמצעות אינטרפולציה ליניארית בין המקדמים המתאימים לשני גילאי יציאה לקצבה המופיעים בטבלה, ושגיל יציאה לקצבה של המבוטח הוא ביניהם.
   
  • קצבת שאיר פנסיונר במקרה פטירה של פנסיונר המקבל קצבת זקנה - תנאים לזכאות ואופן החישוב
   
  17. תנאי זכאות לקצבת שאיר פנסיונר :
  א. שאיר פנסיונר שנפטר יהיה זכאי לקבל מהקרן קצבת שאיר פנסיונר, ובלבד שהגיש לקרן בקשה בכתב לקבלת קצבת שאיר פנסיונר, וצירף לה תעודת פטירה של הפנסיונר או הצהרת מוות לאימות פטירתו, מאושרת כדין, ומסמכים המוכיחים קרבתו של השאיר לפנסיונר.
  ב. על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיפים קטנים 21(א) עד (ג) לתקנון, אלמן או אלמנה שהתקיימו בו כל התנאים כאמור בסעיף קטן (א) והוא זכאי באותו המועד לקבל מהקרן קצבת שאירים נוספת יהיה זכאי לקבל מהקרן קצבת שאיר אחת בלבד בסכום הגבוה מבין שתי הקצבאות האמורות. (תיקון מס' 5 – בתוקף מ-1.8.05)
   
  19. חישוב קצבת שאיר פנסיונר:
  א.  סכום קצבת שאיר פנסיונר עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת שאיר פנסיונר יהיה לפי השיעורים האלה מסכום הקצבה האחרונה ששולמה לפנסיונר (להלן: סכום הקצבה האחרונה):
  (1)   לאלמנת פנסיונר – 60% מסכום הקצבה האחרונה (להלן: סכום קצבת אלמנת פנסיונר). השאיר פנסיונר יותר מאלמנה אחת יחולק סכום קצבת אלמנת פנסיונר באופן שווה ביניהן;
  (2)    לאלמן פנסיונרית – 30% מסכום הקצבה האחרונה (להלן: סכום קצבת אלמן פנסיונרית). השאירה פנסיונרית יותר מאלמן אחד יחולק סכום קצבת אלמן פנסיונרית באופן שווה ביניהם;
  (3)    ליתום של פנסיונר או פנסיונרית – 20% מסכום הקצבה האחרונה. על אף האמור בפסקת משנה זו, השאיר פנסיונר שלושה יתומים או יותר או השאירה פנסיונרית ארבעה יתומים או יותר, בהתאם לנסיבות העניין, יחולק ההפרש בין סכום הקצבה האחרונה לסכום קצבת אלמנה או לסכום קצבת אלמן באופן שווה בין היתומים;
  (4)   ליתום של פנסיונר שנפטרו שני הוריו – 40% מסכום הקצבה האחרונה. על אף האמור בפסקת משנה זו, השאיר פנסיונר שלושה יתומים או יותר – סכום הקצבה לכל יתום יתקבל על ידי חלוקת סכום הקצבה האחרונה באופן שווה בין היתומים;
  (5)   להורה של פנסיונר – 15% מסכום הקצבה האחרונה (להלן: סכום קצבת הורה), ובלבד שלא עלה סך כל הקצבאות שישולמו לכל שאירי הפנסיונר על סכום הקצבה האחרונה. עלה סך הקצבאות האמור על סכום הקצבה האחרונה, יהיה סכום קצבת הורה לגבי כל הורה הנמוך מבין שני אלה:
  (א)  15% מסכום הקצבה האחרונה;
  (ב)  ההפרש שבין הקצבה האחרונה לבין סך כל הקצבאות לאלמן או לאלמנה וליתומים. השאיר הפנסיונר שני הורים יחולק ההפרש כאמור באופן שווה ביניהם.
  ב. על אף האמור בסעיף זה, לגבי אלמן פנסיונרית שאין לו הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר, למעט קצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי או קצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי, יחולו הוראות סעיף זה לעניין אלמנת פנסיונר.
   
            
   
  • קצבת שאיר מבוטח במקרה פטירה של מבוטח שטרם החל לקבל קצבת זקנה - תנאים לזכאות ואופן החישוב
   
  23. חישוב קצבת שאיר מבוטח פעיל:
  א.  סכום קצבת שאיר של מבוטח פעיל עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת שאיר מבוטח יהיה לפי השיעורים האלה מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל, בכפוף לאמור בפרק ט' לתקנון:
  (1)   לאלמנת מבוטח פעיל – 40% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל (להלן: סכום קצבת אלמנת מבוטח). השאיר מבוטח יותר מאלמנה אחת יחולק סכום קצבת אלמנת מבוטח באופן שווה ביניהן.
  (2)   לאלמן מבוטחת פעילה – 20% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל (להלן: סכום קצבת אלמן מבוטחת). השאירה מבוטחת יותר מאלמן אחד יחולק סכום קצבת אלמן מבוטחת באופן שווה ביניהם.
  (3)   ליתום של מבוטח פעיל – 20% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל. על אף האמור בפסקת משנה זו, השאיר מבוטח שלושה יתומים או יותר או השאירה מבוטחת ארבעה יתומים או יותר, בהתאם לנסיבות העניין, יחולק באופן שווה בין היתומים ההפרש שבין 80% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל לבין סכום קצבת אלמנה או סכום קצבת אלמן.
  (4)   ליתום של מבוטח פעיל שנפטרו שני הוריו –
  (א)   ליתום אחד – 40% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל;
  (ב)   לשני יתומים – 30% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל לכל אחד משניהם;
  (ג)    לשלושה יתומים או יותר – סכום השווה ל-80% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל יחולק באופן שווה ביניהם.
  (5)    להורה של מבוטח פעיל – 15% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל (להלן: סכום קצבת הורה של מבוטח פעיל), ובלבד שסך כל הקצבאות שישולמו לשאירי המבוטח לא יעלה על 85% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל (להלן: סכום התקרה). עלה סך כל הקצבאות כאמור על סכום התקרה, יהיה סכום קצבת הורה של מבוטח פעיל הנמוך מבין שני אלה:
  (א)  15% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל;
  (ב)  ההפרש שבין סכום התקרה לבין סך כל הקצבאות לאלמן או לאלמנה וליתומים. השאיר המבוטח שני הורים יחולק ההפרש כאמור באופן שווה ביניהם.
  ב.  על אף האמור בסעיף זה, לגבי אלמן מבוטחת פעילה שאין לו הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר, למעט קצבת זקנה או קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי, יחולו הוראות סעיף זה לעניין אלמנת מבוטח פעיל.
   
  24. חישוב קצבת שאיר מבוטח לא פעיל:
   א.  סכום קצבת שאיר של מבוטח לא פעיל עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת שאיר מבוטח יהיה שווה למכפלת כל אלה:
  (1)   שיעור קצבה זקנה (באחוזים) שהמבוטח צבר עד לחודש הביטוח האחרון בקרן;
  (2)   שיעור הזכאות לשאיר פנסיונר כאמור בסעיף 19 לתקנון;
  (3)   השכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח לא פעיל, בכפוף לאמור בפרק ט' לתקנון.
   ב. לגבי שאיר מבוטח לא פעיל בקרן שנפטר והיה לפני פטירתו מבוטח גם בקרן ותיקה אחרת שבהסדר אחת או יותר – תחושב קצבת השאיר בהתאם להוראות פרק יא' לתקנון.
   ג. לגבי שאיר של מבוטח שנפטר, הזכאי לקבל מהקרן קצבת שאיר מבוטח לא פעיל לפי סעיף 21 (ב) לתקנון – יראו את חודש הביטוח האחרון של המבוטח בתקופה שקדמה לתקופת הביטוח החדשה כחודש הביטוח האחרון של המבוטח בקרן לעניין חישוב סכום קצבת שאיר מבוטח לא פעיל עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת שאיר מבוטח לא פעיל לפי סעיף קטן א'. דמי הגמולים ששולמו לקרן בתקופת הביטוח החדשה יוחזרו בהתאם לאמור בסעיף 49 (ב) לתקנון.
   
      
   
  • קצבת נכות למבוטח בקרן הפנסיה הותיקה שבהסדר
   
  34. חישוב קצבת נכות:
  א. סכום קצבת הנכות עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת נכות יהיה שווה למכפלת כל אלה:
  (1)   שיעור נכותו של המבוטח;
  (2)   השכר הקובע לקצבת מבוטח פעיל בכפוף לאמור בפרק ט' לתקנון;
  (3)   שיעור קצבת זקנה (באחוזים) שהמבוטח צבר בקרן בצירוף שיעור קצבת זקנה (באחוזים) שהמבוטח יכול היה לצבור בתקופת ביטוח עתידית.
  ב. לגבי מבוטח בקרן שהינו מבוטח גם בקרן ותיקה אחרת שבהסדר אחת או יותר – תחושב קצבת הנכות שלו בהתאם להוראות פרק יא' לתקנון.
  ג.  הגיש נכה חלקי בקשה לשינוי שיעור נכותו כאמור בסעיף 28(ה), וצבר תקופת אכשרה כאמור בסעיף 66 (ב) לתקנון יחולו לגביו הוראות אלה-
  (1)   קבע רופא הקרן כי חל שינוי בשיעור נכותו – יחושב סכום קצבת הנכות עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת נכות לפי שיעור הנכות החדש כאמור בסעיף קטן א' לעיל (להלן: חודש הזכאות החדש לקצבת נכות), ובלבד שהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל לא יעלה על השכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל בחודש הזכאות הראשון לקצבת נכות מעודכן עד לחודש הזכאות החדש לקצבת נכות בהתאם להוראת סעיף 67 לתקנון; (תיקון מס' 5 – בתוקף מ-1.8.05)
  (2)   קבע רופא הקרן כי לא חל שינוי בשיעור נכותו לא יחול שינוי בסכום קצבת הנכות.
   
  35. תשלום קצבת נכות:
   א. סכום קצבת נכות עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת נכות ישולם לנכה לא יאוחר מהיום התשיעי של החודש העוקב לחודש בו החליט רופא הקרן כאמור בסעיף 29 לתקנון או של חודש הזכאות הראשון לקצבת נכות, המאוחר מבין שניהם. חל מועד הזכאות הראשון לקצבת נכות לאחר האחד בחודש הזכאות הראשון לקצבת נכות ישולם לנכה סכום קצבת נכות באופן יחסי לפי מספר הימים שנותרו עד סוף אותו החודש. (תיקון מס' 5 – בתוקף מ-1.8.05)
  ב.  בכפוף לאמור בסעיף 29 לתקנון, תשולם למבוטח קצבת נכות במשך כל תקופת הנכות ועד לחודש המוקדם מבין אלה:
  1)  החודש האחרון בתקופת הנכות;
  2)  החודש בו הגיע המבוטח לגיל קצבת זקנה. לגבי נכה חלקי שדחה פרישתו כאמור בסעיף 14 לתקנון – חודש הביטוח האחרון שלו בקרן; (תיקון מס' 4-בתוקף 1.2.05)
  3)  חודש פטירתו של המבוטח.
  ג. על אף האמור בסעיף זה, לא תשולם למבוטח קצבת נכות בעד תקופה העולה על שישה חודשים שלפני מועד הגשת הבקשה לקבלת קצבת נכות.
   
  • משיכת כספים מקרן פנסיה ותיקה שבהסדר
   
  48. משיכת כספים:
  א. מבוטח או מבוטח לשעבר רשאי למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן, ובלבד שהתקיימו כל התנאים האלה: (תיקון מס' 5 – בתוקף מ-1.8.05)
  1)  המבוטח או המבוטח לשעבר הגיש לקרן בקשה למשיכת כספים שנצברו בחשבונו וצירף לה כתב ויתור, בטופס שהכינה לכך הנהלת הקרן, בו הוא מוותר על זכאותו לקבלת קצבה כלשהי מהקרן;
  2)  נותקו יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין מעבידו;
  3)  המבוטח לא קיבל מהקרן קצבת נכות במשך תקופה של 12 חודשים או יותר או עבור חודש אחד במהלך התקופה של 60 חודשים לפני חודש הזכאות הראשון שלו לקצבת זקנה;
  4)  במועד הגשת הבקשה המבוטח אינו מקבל קצבת נכות או קצבת זקנה מקרן ותיקה אחרת שבהסדר;
  5)   מבוטל.
  ב. על אף האמור בסעיף קטן א', מבוטח שהחל לקבל קצבת זקנה מהקרן או שחלפו למעלה משישים ימים מחודש הזכאות הראשון שלו לקצבת זקנה או שישים ימים מהמועד בו נותקו יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין המעביד האחרון שביטח אותו בקרן, לפי המועד המאוחר מביניהם, לא יהיה רשאי למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן.
  ג. יתומיו של מבוטח שנפטר רשאים למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן, ובלבד שהתקיימו כל התנאים האלה:
  1. המבוטח לא השאיר אחריו שאירים אחרים;
  2. לכל אחד מהיתומים מלאו 18 שנים או יותר במועד בו נפטר המבוטח;
  3. כל היתומים הגישו לקרן בקשה למשיכת כספים שנצברו בחשבונו וצירפו לה כתב ויתור, בטופס שהכינה לכך הנהלת הקרן, בו הם מוותרים על זכאותם לקבלת קצבה כלשהי מהקרן;
  4. תנאים (3) עד (5) בסעיף קטן א' התקיימו לגבי המבוטח במועד בו נפטר.
  ד. הסכום שישולם על ידי הקרן כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג) לעיל יחושב על פי נוסחת ערכי פדיון כמפורט בנספח ה'.
   
   
  • ביטוח בתכנית יסוד
    
   
  70. ביטוח בתכנית יסוד:
  א. לעניין מבוטח בתכנית יסוד יחולו כל הוראות תקנון זה, למעט אם נקבע אחרת בתקנון ולמעט הוראות פרק ז' – קצבת שאיר מבוטח – והוראות פרק ח' – קצבת נכות.
  ב. על אף האמור בסעיף קטן א', מבוטח בקרן בתכנית מקיפה שהיה מבוטח בה בעבר בתכנית יסוד, יובאו בחשבון לעניין חישוב קצבת שאיר מבוטח פעיל בהתאם לסעיף 23 לתקנון או לעניין חישוב קצבת נכות בהתאם לסעיף 34 לתקנון, לפי נסיבות העניין, חודשי ביטוח בקרן בתכנית יסוד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף קטן זה לא יחול לגבי מבוטח בקרן בתכנית מקיפה שהיה מבוטח בעבר אך ורק בתכנית יסוד בקרן ותיקה אחרת שבהסדר. (תיקון מס' 4- בתוקף מ-1.2.05)
   
   
  • מיצוי זכויות בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר
   
   
  78. מיצוי זכויות:
  א.  נפטר מבוטח או פנסיונר ולא השאיר אחריו זכאים לתשלום מהקרן מכוחו כאמור בתקנון זה – פגו כל חיוביה של הקרן בגינו.
  ב.  נפטר שאיר שזכאי לקצבת שאיר או פקעה זכאותו לקצבת שאיר כאמור בתקנון זה – פגו כל חיוביה של הקרן בגינו.
  ג.   חודש ביטוח בגינו משך מעביד כספים כלשהם הרשומים בחשבון המבוטח בקרן לא יקנה למבוטח זכויות לקצבה כלשהי מהקרן.
  ד.   משך מבוטח כספים כלשהם מחשבונו בקרן אשר בשלהם רשומים לזכותו חודשי ביטוח בה לאחר המועד הקובע – לא יהיו למבוטח זכויות לקצבה כלשהי מהקרן וימחקו כל חודשי הביטוח הרשומים לזכותו.
   
   
  • קצבת זקנה -  איך מחשבים אותה ?
   
  11. חישוב קצבת זקנה:
  א. סכום קצבת זקנה עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה (להלן: סכום קצבת זקנה)
      של מבוטח יהיה שווה למכפלת שני אלה:
  (1) השכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל או השכר הקובע לחישוב קצבת
       מבוטח לא פעיל, בהתאם לנסיבות העניין, ובכפוף לאמור בפרק ט' לתקנון;
  (2) שיעור קצבת זקנה (באחוזים) שצבר המבוטח בקרן.
  ב. לגבי מבוטח בקרן שהינו מבוטח גם בקרן ותיקה שבהסדר אחת או יותר – יחושב סכום
      קצבת הזקנה שלו בהתאם להוראות פרק יא' לתקנון.
   
   
  • קצבת מינימום – 5% מאומדן השכר הממוצע.
  • שיעור קצבה לחודש ביטוח בתקופת דחיית פרישה (באחוזים) – שיעור קצבה ל- חודש ביטוח רגיל לפני החודש הקובע (באחוזים) או שיעור קצבה לחודש ביטוח רגיל החל מהחודש הקובע, בהתאם לנסיבות העניין, בתוספת 0.0833%.
  • שיעור קצבה לחודש ביטוח רגיל החל מהחודש הקובע (באחוזים) –
  (1)   לגבי מבוטח שאינו מבוטח קבוצת הביניים – 0.1667%;
  (2)   לגבי מבוטח קבוצת הביניים – 0.1333%.
  • שיעור קצבת זקנה (באחוזים) – שיעור השווה לצירוף שתי המכפלות האלה, ובכל מקרה לא יעלה שיעור זה על 70%:
  (1)   מכפלת שיעור קצבה לחודש ביטוח רגיל לפני החודש הקובע (באחוזים) בסך חודשי הביטוח של המבוטח בתקופה שקדמה לחודש הקובע;
  (2)   מכפלת שיעור קצבה לחודש ביטוח רגיל החל מהחודש הקובע (באחוזים) בסך חודשי הביטוח של המבוטח בתקופה החל מהחודש הקובע ועד להגיעו לגיל קצבת זקנה.
  • שיעור קצבת זקנה למבוטח שדחה פרישתו (באחוזים)- שיעור השווה לצירוף שני אלה, ובכל מקרה לא יעלה שיעור זה על 70%:
  (1)   מכפלת תקופת דחיית פרישה של מבוטח בשיעור קצבה לחודש ביטוח בתקופת דחיית פרישה (באחוזים);
  (2)   שיעור קצבת זקנה (באחוזים).
  • חודש ביטוח – אחד משני אלה:
  (1)   חודש עבורו קיבלה הקרן דמי גמולים בשל המבוטח, ובלבד שלא בוצעה משיכה כלשהי מדמי הגמולים בעד אותו החודש;
  (2)   חודש עבורו שלמה הקרן למבוטח קצבת נכות.
   
   
  • תקופת דחיית פרישה – סך כל חודשי ביטוח שצבר מבוטח בקרן לאחר הגיעו לגיל קצבת זקנה.
  • תקופת הקדמת פרישה – סך כל החודשים בתקופה שבין החודש בו יצא מבוטח לקצבת זקנה לבין החודש בו הוא יגיע לגיל קצבת זקנה.
  • תקופת ביטוח של מבוטח – הנמוך מבין שני אלה:
  (1)   סך כל חודשי הביטוח של המבוטח בקרן;
  (2)   420.
  • תקופת ביטוח עתידית – הנמוך מבין שני אלה:
  (1)   סך כל החודשים בתקופה שתחילתה בחודש הזכאות הראשון של המבוטח לקצבת נכות או בחודש הזכאות הראשון של שאיר לקצבת שאיר מבוטח פעיל, בהתאם לנסיבות העניין, וסיומה בחודש בו המבוטח יגיע או יכול היה להגיע – אלמלא נפטר – לגיל קצבת זקנה;
  (2)   הפרש בין 420 לבין תקופת הביטוח של המבוטח.
   
   
  • מי נמנה על מבוטחי קבוצת הביניים ?
  • מבוטח קבוצת הביניים – מבוטח שהצטרף לקרן או לקרן ותיקה אחרת שבהסדר בתקופה שתחילתה ביום 1 בינואר 1995 וסיומה ביום 31 במרץ 1995 (להלן: מועד ההצטרפות), ובלבד שהתקיימו בו שני אלה:
  (1)   הוא לא בוטח בקרן ותיקה אחרת שבהסדר ב- 24 החודשים שקדמו למועד ההצטרפות;
  (2)   הוא לא עבד אצל מעביד שעל עובדיו חל הסדר פנסיה תקציבית ב- 24 החודשים שקדמו למועד ההצטרפות.
   
   
   
   
  • מהי שיטת חישוב השכר הקובע ?
    
   
  קרן בשיטת שלוש שנים – כל אחת מאלה:
  (1)   מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ;
  (2)   נתיב – קרן הפנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות בע"מ;
  (3)   קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל – אגודה שיתופית בע"מ;
  (4)   קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ;
  (5)   קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ;
  (6)   קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ.
    
  קרן בשיטת יחסי שכר – כל אחת מאלה:
  (1)   קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ;
  (2)   קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ.
   
  • השכר הקובע -  איך הוא מחושב ? בשיטת יחסי שכר
  •  שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל – סכום השווה למכפלת שני אלה:
  (1)   יחס שכר ממוצע של מבוטח פעיל;
  (2)   אומדן השכר הממוצע.
  • שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח לא פעיל – סכום השווה למכפלת שני אלה:
  (1)   יחס שכר ממוצע של המבוטח;
  (2)   ממוצע חודשי של השכר הממוצע ב-12 החודשים הרצופים האחרונים עד לחודש הביטוח האחרון של המבוטח בקרן או עד לחודש שקדם לחודש הקובע, המאוחר מביניהם. לצורך חישוב הממוצע כאמור יובא בחשבון סכום השכר הממוצע בכל חודש כאמור כשהוא מעודכן לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה לעומת מדד אותו החודש. (תיקון מס' 5 – בתוקף מ-1.8.05)
   
  • השכר הקובע -  איך הוא מחושב ? בשיטת שלוש שנים אחרונות
  • שכר קובע בשיטת שלוש שנים אחרונות (תיקון מס' 5-בתוקף מיום 1.8.05) - ממוצע חודשי של משכורות מבוטחות בחודש ביטוח ב- 36 חודשי הביטוח האחרונים של המבוטח בקרן. לצורך חישוב הממוצע כאמור יובא בחשבון סכום משכורת מבוטחת בחודש ביטוח כשהוא מעודכן לפי שינוי שיעור מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לעומת מדד חודש הביטוח או מדד החודש שקדם לחודש בו שולמו לקרן דמי הגמולים עבור חודש הביטוח, המאוחר מביניהם, כשהוא מחולק בשיעור המשרה בחודש הביטוח.
  • שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל – סכום השווה לחלוקת צירוף שני הסכומים האלה בתקופת הביטוח של המבוטח בקרן;
   
  (1)   סכום השווה למכפלת כל אלה:
   
  (א)   שכר קובע בשיטת שלוש שנים אחרונות;
   
  (ב)   תקופת הביטוח של המבוטח לפני החודש הקובע;
   
  (ג)    שיעור משרה ממוצע (באחוזים).
   
  (2)   סכום השווה למכפלת שני אלה:
   
  (א)   שכר קובע בשיטת ממוצע היחסים למבוטח פעיל;
   
  (ב)   תקופת הביטוח של המבוטח החל מהחודש הקובע.
  • שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח לא פעיל – הסכום השווה לחלוקת צירוף שני הסכומים האלה בתקופת הביטוח של המבוטח בקרן:
   
  (1)   סכום השווה למכפלת כל אלה:
   
  (א)   שכר קובע בשיטת שלוש שנים אחרונות;
   
  (ב)   תקופת הביטוח של המבוטח לפני החודש הקובע;
   
  (ג)    שיעור משרה ממוצע (באחוזים).
   
   
  (2)   סכום השווה למכפלת שני אלה:
   
  (א)   שכר קובע בשיטת ממוצע היחסים למבוטח לא פעיל;
   
  (ב)   תקופת הביטוח של המבוטח החל מהחודש הקובע.
   
  • הגדרות נלוות -
  • אומדן שכר ממוצע – ממוצע חודשי של השכר הממוצע במשק ב- 12 החודשים הרצופים האחרונים, שלגביהם פורסם השכר הממוצע במשק, ביום הראשון לחודש הזכאות הראשון לקצבה (להלן: חודשים לאומדן). לצורך חישוב הממוצע כאמור יובא בחשבון סכום השכר הממוצע במשק בכל חודש לאומדן כשהוא מעודכן לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה לעומת מדד חודש לאומדן.
  • יחס שכר בחודש ביטוח (תיקון מס' 5 – בתוקף מ-1.8.05) – היחס שבין משכורת מבוטחת בחודש ביטוח של מבוטח לבין השכר הממוצע במשק של חודש הביטוח או של החודש שקדם לחודש בו שולמו לקרן דמי הגמולים עבור חודש הביטוח, המאוחר מביניהם. לא פורסם שכר ממוצע במשק לגבי חודש כאמור – יחושב היחס לפי אומדן השכר הממוצע.
  • יחס שכר בחודש עתידי (תיקון מס' 5 – בתוקף מ- 1.8.05) – ממוצע חודשי של יחסי השכר ב-60 חודשי הביטוח האחרונים של המבוטח בקרן.
  • יחס שכר ממוצע - (תיקון מס' 5 – בתוקף מ- 1.8.05)
  (1)   לעניין קצבת זקנה של מבוטח וקצבת שאיר מבוטח לא פעיל – ממוצע חודשי של כל יחסי השכר בחודשי הביטוח של המבוטח בקרן. צבר מבוטח למעלה מ- 420 יחסי שכר בחודשי ביטוח שלו בקרן –
  (א)   לצורך חישוב קצבה – יחושב הממוצע כאמור לפי 420 יחסי השכר הגבוהים ביותר של המבוטח.
  (ב)   לצורך חישוב מענק שנים עודפות בהתאם לסעיף 12 לתקנון – יחושב הממוצע כאמור לפי כל יחסי השכר בחודשי הביטוח של המבוטח בקרן
  (2)   לעניין קצבת נכות וקצבת שאיר מבוטח פעיל – הסכום השווה לחלוקת צירוף כל אלה בתקופת ביטוח כוללת לנכה ושאיר מבוטח פעיל:
  (א)   סך כל יחסי השכר בחודשי הביטוח של המבוטח בקרן. צבר מבוטח למעלה מ- 420 יחסי שכר בחודשי ביטוח שלו בקרן –
  (1)   לצורך חישוב קצבה – יובאו בחשבון 420 יחסי השכר הגבוהים ביותר של המבוטח;
  (2)   לצורך חישוב מענק שנים עודפות בהתאם לסעיף 12 לתקנון – יחושב הממוצע כאמור לפי כל יחסי השכר בחודשי הביטוח של המבוטח בקרן.
  (ב)   מכפלת יחס שכר בחודש עתידי בתקופת ביטוח עתידית.
  • משכורת מבוטחת בחודש ביטוח
  (א) סכום השווה לחלוקת דמי גמולים עבור חודש ביטוח של מבוטח בשיעור דמי הגמולים באותו החודש (להלן: משכורת מבוטחת בגין דמי גמולים).
  (ב) לגבי חודש ביטוח עבורו שולמה למבוטח קצבת נכות מהקרן – יצורף למשכורת מבוטחת בגין דמי גמולים – ככל שקיימת – סכום השווה למכפלת שני אלה:
  (1) השכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל בחודש הזכאות הראשון לקצבת נכות מעודכן עד לחודש בו שולמה קצבת נכות לפי סעיף 67 לתקנון;
  (2)   שיעור נכותו של הנכה.
  • שכר ממוצע במשק
  (1)   עד לחודש דצמבר 2001 – שכר ממוצע למשרת שכיר, לא כולל עובדים מאזור יהודה שומרון וחבל עזה, בשל חודש כלשהו, כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
  (2)   החל מחודש ינואר 2002 – שכר ממוצע למשרת שכיר, לעובדים ישראליים בלבד, בשל חודש כלשהו, כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עד למועד החישוב.
  • המועד הקובע – יום 1 באוקטובר 2003.

   

  • טיפול בתוספות שכר מיוחדות
  65. טיפול בתוספות שכר בלתי מוכרות:
   
  א. שולמה למבוטח תוספת שכר בלתי מוכרת והועברו בגינה דמי גמולים לקרן ב-36 חודשי הביטוח האחרונים של המבוטח בקרן כולם או מקצתם (להלן: התוספת החודשית) - במקום הגדרת שכר קובע בשיטת שלוש שנים אחרונות יבוא סכום השווה לצירוף שני אלה:
   
  1) ממוצע חודשי של משכורות מבוטחות ב-36 חודשי הביטוח האחרונים של המבוטח בקרן. לצורך חישוב הממוצע כאמור יובא בחשבון סכום משכורת מבוטחת בחודש ביטוח, בניכוי התוספת החודשית, כשהוא מחולק בשיעור המשרה בחודש הביטוח ומעודכן לפי שינוי שיעור מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לעומת מדד החודש שקדם לחודש בו שולמו לקרן דמי הגמולים עבור חודש הביטוח;
   
  2) ממוצע חודשי של התוספת החודשית ב-36 חודשי הביטוח האחרונים של המבוטח בקרן כשהוא מוכפל ביחס שבין סך חודשי הביטוח של המבוטח בקרן עבורם הועברו דמי הגמולים בגין התוספת החודשית לבין סך חודשי הביטוח של המבוטח בקרן או 420, הנמוך מביניהם, ובלבד שהיחס האמור לא יעלה על 1. לצורך חישוב הממוצע כאמור, תובא בחשבון התוספת החודשית כשהיא מעודכנת לפי שינוי שיעור מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לעומת מדד החודש שקדם לחודש בו שולמו לקרן דמי הגמולים בגין תוספת השכר הבלתי מוכרת עבור חודש הביטוח.
   
  ב. למען הסר ספק, יובהר בזאת כי האמור בסעיף קטן א' יחול לגבי כל אחת מתוספות השכר הבלתי מוכרות שהועברו בגינה דמי גמולים לקרן ב-36 חודשי הביטוח האחרונים של המבוטח בקרן כולם או מקצתם.
   
  ג. כל הוראות סעיף זה יחולו לגבי מבוטח בקרן שבמועד הקובע חישוב השכר הקובע שלו נעשה בהתבסס על שיטת שלוש שנים.
   
  • תוספת שכר בלתי מוכרת – אחד מבין אלה או כל תוספת אחרת שתבוא במקומן:
   
  (1)   תוספת שכר ששולמה למבוטח בקרן, ואשר לא הועברו בגינה דמי גמולים לקרן מהחודש הראשון בו שולמה למבוטח;
   
  (2)   תוספת שכר ששולמה למבוטח בקרן, ואשר לא הועברו בגינה דמי גמולים לקרן מהחודש הראשון בו היא שולמה על ידי מעבידו של המבוטח לעובדיו;
   
  (3)   ביגוד;
   
  (4)   מענק יובל;
   
  (5)   פרמיה א' לעובדי מפעלי ים המלח, רותם ופרילקס;
   
  (6)   תוספת יהודה ושומרון לעובדי מערכת הבטחון;
   
  (7)   תוספת דריכות לעובדי עיריית תל אביב;
   
  (8)   תוספת הפחתה, תוספת נוכחות משמרת ותוספת אישית לעובדי בז"ן ואולפינים;
   
  (9)   תוספת דמי יצוג, תוספת ימית, תוספת אלחוט ימי ותוספת בכירים לעובדי צים;
   
  (10) גמול בגרות ורכוז מקצועי לעובדי הוראה;
   
  (11) תוספת התייעלות לעובדי רפא"ל, ממ"ג ומכון ביולוגי;
   
  (12) תוספת שעות נוספות, תוספת כוננויות, תוספת משמרות תורניות לעובדי רשויות מקומיות וממ"ג.
   
   
  • האם יש דמי ניהול על תשלומי הפנסיה ומה שיעורם ?
   
  5. דמי ניהול (תיקון מס' 1 –בתוקף מ-1.4.04):
  הקרן תנכה דמי ניהול בשיעורים כמפורט להלן, מתוך תשלומים שהיא משלמת על פי תקנון הקרן, בין שהם קצבאות ובין שהם תשלומים חד פעמיים:
  (1)   בשנת 2004 – 0.33%;
  (2)   בשנת 2005 – 1%;
  (3)   בשנת 2006 – 1.50%;
  (4)   בשנת 2007 ואילך – 1.75%;
   
  • האם הקצבה מתעדכנת ובאיזה אופן ?
   
  67. עדכון קצבאות:
  א. סכום כל קצבה שמשלמת הקרן יעודכן בחודש ראשון לעדכון קצבאות באופן הבא:
  (1)   לגבי עדכון ראשון של הקצבה – סכום הקצבה יעודכן לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש ראשון לעדכון קצבאות לעומת מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה.
  (2)   לגבי עדכון אחר של הקצבה – סכום הקצבה יעודכן לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש עדכון קצבאות לעומת מדד בסיסי לעדכון קצבאות.
  ב. סכום כל קצבה המחושבת בהתאם להוראות התקנון יעודכן בחודש אחר לעדכון הקצבאות באופן הבא:
  (1)   לגבי עדכון ראשון של הקצבה – סכום הקצבה יעודכן לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש אחר לעדכון קצבאות לעומת מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה.
  (2)   לגבי עדכון אחר של הקצבה – סכום הקצבה יעודכן לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש אחר לעדכון קצבאות לעומת מדד החודש שקדם לחודש עדכון קצבאות קודם. 
  ג. סכום כל קצבה בהתאם להוראות התקנון יעודכן בהתאם לצעדים שינקטו לפי סעיף 64 לתקנון – ככל שינקטו.
   
  • חודש ראשון לעדכון קצבאות* - החודש המוקדם מבין שני אלה:
  (1)   החודש בו עלה המדד שפורסם באותו חודש ב- 4.25% או יותר לעומת מדד בסיסי לעדכון קצבאות;
  (2)   חודש נובמבר 2005.
   
  • חודש אחר לעדכון קצבאות – החודש המוקדם מבין שני אלה:
  (1) החודש בו עלה המדד שפורסם באותו חודש ב- 4.25% או יותר לעומת מדד  
       חודש לעדכון קצבאות קודם;
  (2) החודש בו חלפו 24 חודשים מחודש עדכון קצבאות קודם.
   
   
  * תיקון מס' 4 – בתוקף מ- 1.12.04
  בנוסף בהוראות המפקח על הביטוח נקבעה הוראת מעבר ביחס להגדרה האמורה כדלקמן:
  (1)     עדכון שלילי של קצבה שבוצע בגין קצבת חודש נובמבר 2004 – יבוטל.
  (2)     עדכון חיובי של קצבה שבוצע בגין קצבת חודש נובמבר 2004 – לא יבוטל ובחודש נובמבר 2005 יבוצע עדכון לקצבה האמורה לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש נובמבר 2005 לעומת מדד חודש אוקטובר 2004.
   
   
  • מתי משולמת הקצבה ? 
   
  72. מועד תשלום קצבה:
  א.  הקרן תשלם קצבה לזכאים לפי הוראות התקנון, מידי חודש בחודשו, בהתאם למועדים המפורטים להלן, אלא אם נקבע אחרת בהוראות התקנון:
  (1)   לגבי חודש הזכאות הראשון לקבלת קצבה – לא יאוחר מהיום התשיעי של החודש העוקב לחודש הזכאות הראשון לקצבה;
  (2)   לגבי כל חודש אחר- ביום הראשון של כל חודש בשל החודש שחלף.
  ב.    הגיש מבוטח או שאיר לקרן בקשה לקבלת קצבה לאחר חודש הזכאות הראשון לאותה קצבה – ישולם לו סכום חד פעמי השווה לצירופן של סך הקצבאות עבור חודשי הזכאות לקצבה החל מחודש הזכאות הראשון לקצבה ועד מועד תחילת התשלום בפועל.כל קצבה כאמור בסעיף קטן זה תעודכן לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום בפועל לעומת מדד חודש הזכאות לאותה קצבה.
   
  • איך מגישים בקשה לקבלת תשלום מקרן הפנסיה ?
   
  76. הגשת בקשה לקבלת תשלום מהקרן:
  א. בקשה לקבלת תשלום מהקרן תוגש בטופס שהכינה לכך הקרן. לכל בקשה כאמור, יצורפו כל המסמכים הדרושים לבירורה, אשר יכללו, בין היתר, את המסמכים האלה, אשר יוגשו בטופס שהכינה לכך הקרן:
  (1)   הצהרה של המבקש בדבר נכונות הפרטים שנמסרו בבקשה, וכי המבקש מודע לכך שבמידה ויתברר כי מסר פרטים שאינם נכונים, וכי הקרן וכל קרן ותיקה אחרת שבהסדר בה הוא מבוטח תהיה רשאית לשלול זכאותו לקצבה, לעדכן את סכום הקצבה, לדרוש החזר סכומים ששולמו לו מן הקרן או לקזז את התשלום ששולם לו בטעות, מתשלום קצבה או מכל סכום שיעמוד לזכותו;
  (2)   הסכמתו של המבקש לויתור על סודיות רפואית;
  (3)   הצהרה של המבקש בדבר זכויותיו באחת מהקרנות הותיקות האחרות שבהסדר – באם צבר זכויות כאלה – וכן יצרף הסכמתו לויתור על סודיות פרטים המצויים ברשות אחת מהקרנות הותיקות האחרות שבהסדר.
  ב. בקשת מבוטח לקבלת קצבת זקנה תוגש לפחות 3 חודשים לפני החודש בו הגיע לגיל קצבת זקנה.
  ג.  הקרן רשאית לדרוש מכל מגיש בקשה לקבלת תשלום מהקרן פרטים או מסמכים נוספים לצורך אישור הזכאות ועליו למלא דרישות אלה כתנאי מוקדם לקבלת התשלום ממנה.
  ד. הקרן תעביר לכל אחת מקרנות ותיקות האחרות שבהסדר, תוך 14 ימי עבודה, מיום הגשת בקשה לקבלת תשלום כלשהו ממנה, תמצית הבקשה שהוגשה.
  ה. כל קרן ותיקה שבהסדר תבדוק אם המבקש זכאי לקבלת תשלום ממנה או מי שהיה מבוטח לשעבר או מבוטח אצלה ותודיע לקרן את האמור, תוך 14 ימי עבודה מיום שקיבלה תמצית הבקשה כאמור בסעיף קטן ד'.
   
  • האם ניתן להקדים את מועד היציאה לפנסיה ?
   
  13. הקדמת יציאה לקצבת זקנה:
  א.  על אף האמור בפסקת משנה (1) שבסעיף 9 לתקנון, מבוטח רשאי להקדים יציאתו לקצבת זקנה החל מהמועד בו הגיע לגיל פרישה מוקדמת, ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים האמורים בפסקאות משנה (2) ו-(3) שבסעיף 9 לתקנון, בשינויים המחויבים, ומעבידו הנוכחי שמשלם בגינו דמי גמולים לקרן – ככל שקיים – נתן הסכמתו בכתב להקדמת יציאתו לקצבת זקנה.
  ב. הקדים מבוטח יציאתו לקצבת זקנה כאמור בסעיף קטן א' – ינוכה מסכום קצבת זקנה שיעור השווה למכפלת תקופת הקדמת פרישה במקדם כאמור בנספח ג' לתקנון בהתאם למינו של המבוטח ואורך תקופת הקדמת הפרישה (להלן: סכום קצבת זקנה מוקדמת).
  ג. על אף האמור בפסקת משנה (1) שבסעיף 9 לתקנון, מבוטח שפרש פרישה מוקדמת במימון מעביד בהתאם להוראות המפקח בעניין זה, כפי שהיו מזמן לזמן, יראו אותו כמי שיצא לקצבת זקנה. (תיקון מס' 5 – בתוקף מ- 1.5.05)
   
  נספח ג' – מקדמי הקדמת יציאה לקצבת זקנה באחוזים
    
  לגבי גבר – יהיה מקדם הקדמת יציאה לקצבת זקנה באחוזים, בהתאם לגיל קצבת הזקנה של המבוטח ותקופת הקדמת פרישה שלו, כלהלן:
    
  גיל קצבת זקנה של מבוטח
    
  65
  65
  ו- 4 חודשים
  65 
  ו- 8 חודשים
  66
  66
  ו-4 חודשים
  66
  ו-8 חודשים
  67
  תקופת הקדמת פרישה
  (בחודשים)
  0.575
  0.579
  0.583
  0.587
  0.590
  0.594
  0.598
  1 עד 12
  0.548
  0.551
  0.554
  0.558
  0.562
  0.565
  0.568
  24
  0.523
  0.526
  0.529
  0.532
  0.535
  0.538
  0.541
  36
  0.500
  0.503
  0.505
  0.508
  0.511
  0.513
  0.516
  48
  0.479
  0.481
  0.483
  0.486
  0.488
  0.491
  0.493
  60
    
  0.462
  0.463
  0.466
  0.468
  0.470
  0.472
  72
    
    
    
    
  0.448
  0.451
  0.453
  84
    
  לגבי אישה – יהיה מקדם הקדמת יציאה לקצבת זקנה באחוזים, בהתאם לגיל קצבת הזקנה של המבוטחת ותקופת הקדמת פרישה שלה, כלהלן:
    
  גיל קצבת זקנה של מבוטחת
    
    
  62
  ו-4
  חודשים
  62
  ו-8
  חודשים
  63
  63
  ו-4
  חודשים
  63
  ו-8
  חודשים
  64
  תקופת הקדמת פרישה
  (בחודשים)
    
  0.569
  0.573
  0.576
  0.580
  0.583
  0.588
  1 עד 12
    
  0.544
  0.547
  0.550
  0.553
  0.557
  0.560
  24
    
  0.521
  0.523
  0.527
  0.529
  0.533
  0.536
  36
    
  0.499
  0.502
  0.504
  0.508
  0.510
  0.513
  48
    
  0.479
  0.482
  0.484
  0.487
  0.489
  0.492
  60
    
  60
  60
  ו-4
  חודשים
  60
  ו-8
  חודשים
  61
  61
  ו-4
  חודשים
  61
  ו-8
  חודשים
  62
  תקופת הקדמת פרישה
  (בחודשים)
  0.546
  0.549
  0.552
  0.555
  0.558
  0.562
  0.565
  1 עד 12
    
  0.526
  0.528
  0.532
  0.534
  0.538
  0.541
  24
    
    
  0.507
  0.509
  0.513
  0.515
  0.518
  36
    
    
    
  0.489
  0.492
  0.494
  0.497
  48
    
    
    
    
  0.473
  0.475
  0.477
  60
    
  לגבי תקופת הקדמת פרישה שאינה מופיעה בטבלאות כאמור בנספח זה- יחושב מקדם הקדמת יציאה לקצבת זקנה באמצעות אינטרפולציה לינארית בין תקופות הקדמת הפרישה שמופיעות בטבלה ותקופת הקדמת הפרישה של המבוטח היא ביניהן.
    
  • האם ניתן לדחות את מועד היציאה לפנסיה ?
   
  14. דחיית יציאה לקצבת זקנה:
  א. על אף האמור בפסקת משנה (1) שבסעיף 9 לתקנון, מבוטח רשאי לדחות יציאתו לקצבת זקנה, לאחר הגיעו לגיל קצבת זקנה ולצבור חודשי ביטוח נוספים (להלן: מבוטח שדחה פרישתו), ובלבד שבמועד הגשת בקשה לקבלת קצבת זקנה התקיים בו התנאי האמור בפסקת משנה (3) שבסעיף 9 לתקנון.
  ב. לגבי מבוטח שדחה פרישתו והתקיים בו התנאי האמור בפסקת משנה (2) שבסעיף 9 לתקנון במועד בו הגיע לגיל קצבת זקנה – יבוא לצורך חישוב סכום קצבת זקנה במקום שיעור קצבת זקנה (באחוזים) שיעור קצבת זקנה למבוטח שדחה פרישתו (באחוזים).
  ג.  מבוטח שדחה פרישתו יהיה זכאי להחזר דמי גמולים ששולמו לקרן עבור חודש ביטוח בתקופת דחיית פרישה, ובלבד שצבר לפני חודש זה שיעור קצבה (באחוזים) של 70%. סכום כאמור יוחזר כשהוא מעודכן לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה במועד ההחזרה לעומת מדד החודש בו שולם התשלום לקרן. למען הסר ספק, יובהר בזאת כי חודש ביטוח כאמור יובא בחשבון לעניין חישוב שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל או שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח לא פעיל, לפי נסיבות העניין.
   
  • האם ניתן לקבל החזר כספי במקרה בו אין לי זכאות לקצבה ?
   
  49. החזרת כספים במקרה בו אין זכאות לקצבה:
  א. הגיע מבוטח לגיל קצבת זקנה ואינו זכאי לקבל מהקרן קצבת זקנה – תשלם לו הקרן סכום חד פעמי שיחושב על פי נוסחת ערכי פדיון כמפורט בנספח ה'. במועד תשלום כאמור יפוגו כל חיוביה של הקרן בגינו של המבוטח.
  ב. מי שהיה מבוטח לשעבר במועד הקובע – זכאי לקבלת סכום חד פעמי מהקרן השווה לגבוה מבין שני אלה:
  (1)   הסכום המתקבל לפי נוסחה tep1/t  כמפורט בנספח ה'; (ראה תקנון מלא של קרן הפנסיה).
  (2)   הסכום המתקבל לפי נוסחה tep2/t  כמפורט בנספח ה'; (ראה תקנון מלא של קרן הפנסיה).
  ג.  על אף האמור בסעיף קטן א', הגיע מבוטח לגיל קצבת זקנה ולא התקיים לגביו התנאי האמור בפסקת משנה (2) שבסעיף 9 לתקנון, יחול לגביו האמור בסעיף קטן ב'.
  ד. האמור בסעיף קטן ב' יחול גם לגבי שאירי מבוטח שנפטר, אשר אינם זכאים לקבלת קצבת שאיר מבוטח מהקרן או מקרן ותיקה אחרת שבהסדר, ובלבד שהמבוטח לא היה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרן או מקרן ותיקה אחרת שבהסדר במועד בו נפטר.
  ה. נפטר מבוטח, למעט נכה שהיה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרן או מקרן ותיקה אחרת שבהסדר במועד בו נפטר, ואין לו שאירים, או נפטר מבוטח שהיה במועד פטירתו מבוטח בקרן בתכנית יסוד – יהיו יורשיו של המבוטח על פי כל דין – זכאים לקבלת סכום חד פעמי מהקרן שיחושב על פי נוסחת ערכי פדיון כאמור בנספח ה' לתקנון.

  מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. •   דף קודם  
  Bookmark and Share
  הדפס את המאמר
  אפליקציות
  מחשבונים
  טפסים
  מצגות
  פיצויי פיטורין
  פיטורין והתפטרות
  מאמרים
  כתבות
  טופס 161
  קיבוע זכויות
  סימולטור מס
  עדכונים שוטפים
  סרטונים

  תכנון פרישה

  תכנון מס
  תכנון כלכלי
  תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
  Facebook Google Plus
  תקנון | קצת עלינו
  לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
  Facebook +Google
  © כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.