דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קצבת שאירים - פנסיית שאירים - פטור ממס

קו הפרדה אדום

סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה

 
קצבאות שאירים (פטורות ממס) – סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה
 
 
 

9. פטורים ממס:

(6ו) (א) קצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים;

(ב) קצבת שאירים שאינה נובעת מתשלומים פטורים, המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתכנית ביטוח, או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית, והכל בסכום שאינו עולה על תקרת הקצבה המזכה;

לעניין פסקה זו –

"הסדר פנסיה תקציבית" – הסדר לפי דין או הסכם לרבות הסכם קיבוצי, שלפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף, מקופת המעביד, לעובד שפרש מעבודתו, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו;

"קצבת שאירים" – קצבה המשולמת עקב פטירתו של אדם, לאחד מאלה:

(1) בן זוגו של הנפטר בעת הפטירה, לרבות מי שהיה הידוע בציבור כבן זוגו של הנפטר;

(2) ילדו של הנפטר, לרבות ילדו המאומץ, וכן ילדו של בן זוגו של הנפטר, ובלבד שטרם מלאו לו 21 שנים או שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד;

(3) הורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ערב פטירתו, ואין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד;


"תקרת הקצבה המזכה" – 8,660 ש"ח לשנת המס 2022

 "תשלומים פטורים" – כהגדרתם בסעיף .

תקרת הקצבה המזכה - נתונים לשנים קודמות


הערה לעניין היוון קצבת שאירים

על היוון קצבת שאירים לא חל פטור ממס לפי סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה מאחר והפטור ממס לפי סעיף 9(6ו) הינו חודשי ועד לתקרה באותו החודש וחל אך ורק על קצבת שאירים המשולמת באופן שוטף, חודש בחודשו, ולא על היוון קצבת שאירים.

  
 
 
(6ו) - קיצבת שאירים המשתלמת על פי חוק או הסכם קיבוצי ופסקאות (6) ו- (6ג) אינן חלות לגביה, בסכום שאינו עולה על קיצבה מזכה כמשמעותה בסעיף 9א, ובלבד שאם מגיע פטור גם לפי סעיפים 9א או 9ב יינתן הפטור הגבוה מבין השניים.


ראה הסבר המתייחס לשינויים באופן המיסוי של קצבת שאירים במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה גם במכתב המשנה למנהל רשות המסים לפקידי השומה ולמעבידים מיום 25/10/2012 בנושא - תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - סעיף 2(ב) - תיקון סעיף 9(6ו) לפקודה - פטור על קצבאות שאירים.


 
 
 
תחילה, תחולה והוראות מעבר - לעניין הוראות הסעיף החדשות - יש לעיין ביסודיות בסיפא של תיקון 190 לפקודה.
 
ייעוץ במקרה פטירה - ייעוץ מס ותכנון כלכלי לשאירים


שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.