דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב הישנה

לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - הסברים - לפני (!) תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה!

להלן סקירה של הזכאות לפטור ממס על "קצבה מזכה" לפני תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה , לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

 
פטור על "קצבה מזכה" – אופן החישוב

מהי "קצבה מזכה" ?

קצבה מזכה – קיצבה המשתלמת מאת מעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1.

לצורך פישוט אופן החישוב ולצורך הדוגמא, במאמר זה, למען הכלל ומרבית הפורשים, לא התייחסנו לעניין שאירים וכן לא התייחסנו לעניין קצבה מוכרת.

גיל הזכאות הוא גיל הפרישה !

גיל פרישה לפי החוק (ואולם, כאשר אדם פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) יראו גם אותו כאילו הגיע לגיל פרישה לפי החוק).

דהיינו, לדוגמא לגבי גבר, ככלל, הרי שמדובר בגיל 67.

 
 
"נוסחת השילוב" הישנה

הפטור על קצבה מזכה בפועל בהתחשב בקבלת מענקים פטורים ובהתחשב בהיוון קצבה פטור ממס לגבי השנים בהן בוצע היוון בלבד - (S) -
 
  

S=IF((K*F)>T, N*R-(N*((K*F)-T)/(K*F))-H,N*R-H)
  
תקרת הקצבה המזכה (T) - סך של 8,460 ש"ח נכון לשנת המס 2021.

הערה מקדימה - הפטור על "קצבה מזכה" בטרם השינוי לחוק (תיקון מס' 190) חושב לפי מכפלה של שיעור הפטור בפנסיה המשולמת בפועל או בתקרת הפטור, כנמוך מביניהן.

לפיכך נעשה שימוש גם בנתון סכום הקצבה בפועל(P).

"קצבה מזכה" – (N)

((N=(MIN(P,T

שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה (R) - שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה מוגדל בהדרגה משיעור של 35% בשנת המס 2011, עד לשיעור של 67% בשנת המס 2025. כאשר, בשנים 2012-2015 שיעור הפטור יעמוד על 43.5%, בשנים 2016-2019 שיעור הפטור יעמוד על 49%, בשנים 2020-2024 שיעור הפטור יעמוד על 52% ורק החל משנת המס 2025 יעמוד שיעור הפטור על 67%.

אופן החישוב ובדיקת הזכאות לפטור ממס על קצבה מזכה - הנוסחה

אם לאחר תחילת תשלום הקיצבה או תוך 15 שנה שלפני תחילת התשלום - קיבל הפורש גם מענק בשל השנים שבעדן משתלמת הקיצבה: אם "הסכום הכולל" (K) עולה על תקרת הקצבה המזכה (T), יופחת הפטור על הקיצבה (T*R) בסכום השווה למכפלת "הקיצבה המזכה" (N) בהפרש שבין "הסכום הכולל" לתקרת הקצבה המזכה (T), מחולק ב"סכום הכולל" (K).

חישוב יחסי של "הסכום הכולל" – (F)

לעניין "הסכום הכולל" (K) הוא יובא בחשבון באופן יחסי בהתאם לכללים הבאים –

(א) אם המענק נתקבל לאחר תחילת קבלת הקיצבה, או בתוך חמש שנים שלפני תחילת קבלתה – 100% מ"הסכום הכולל" (K).

(ב) אם המענק נתקבל בין השנה השישית לבין השנה החמש-עשרה שלפני תחילת קבלת הקיצבה – 100% פחות 10% לכל שנה החל מהשנה השישית לקבלת המענק ועד השנה החמש-עשרה, מ"הסכום הכולל" (K).

להלן הנוסחה לחישוב הפטור המופחת על הפנסיה –
 
   
S=IF((K*F)>T, N*R-(N*((K*F)-T)/(K*F)),N*R)
   
"הסכום הכולל" – (K) – "המענק הפטור" (A) מחולק במספר שנות העבודה שבשלהן הוא נתקבל (V), בצירוף "הקיצבה המזכה" (N).

K=(A/V)+N

 
"מענק פטור" (A) – אותו חלק ממענק פרישה או מחצית אותו חלק ממענק עקב מוות שניתן עליו פטור ממס על פי סעיף 9(7א) ושנתקבל לאחר 31 במרס 1973, למעט מענק נוסף לקיצבה ששולם לפורשי צה"ל, לשוטרים או לסוהרים ולעובדי שירותי הביטחון.

מספר שנות העבודה בשלהן המענק הפטור נתקבל (V).

הוראה נוספת, חשובה, במקרה שבוצע היוון קצבה פטור ממס – (H)

ניתן פטור ממס על היוון קצבה, יופחת מסכום הקצבה החודשית הפטורה, בשנות המס שבשלהן הוון אותו חלק מהקצבה בלבד, סכום השווה לקצבה החודשית הפטורה שהוונה, כשהוא מוכפל ביחס שבין הסכום הנקוב בהגדרה "קצבה מזכה" בשנת המס שבה משולמת הקצבה, לבין הסכום שהיה נקוב באותה הגדרה בשנת המס שבה נעשה ההיוון.
 
 
  
קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים - לאור תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה ותיקוני חקיקה נוספים שבאו לאחריו.

 
 
 


קצבה מוכרת - פטור ממס על קצבה מוכרת - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
 
 
 
 
תחילה, תחולה והוראות מעבר - לעניין הוראות הסעיף החדשות - יש לעיין ביסודיות בסיפא של תיקון 190 לפקודה.
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.