דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קצבה מוכרת - מי יודע ?

על מי מוטלת החובה לספק את הנתונים הדרושים לצורך חישוב הפטור ממס על קצבה מוכרת כהגדרתה בפקודת מס הכנסה ?

קצבה מוכרת – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מ"תשלומים פטורים".
 
קרן ותיקה קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל, לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995).
 
לעניין "התשלומים הפטורים" אנו מתייחסים במאמר זה לשני סוגים של תשלומים פטורים (יש יותר...) אשר לגביהם נדרש לבצע איסוף נתונים שנים אחורנית...

1. סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה על ידי מעביד ועובד (עמית שכיר) -  

(א) על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה, לפי הנמוך;

(ב) על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השיעור המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך;

(ג) על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב הפיצוייםאשר ראו אותם כהכנסת עבודה של העובד במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה לפי סעיף 3(ה3)(1א) או (1ב) (עדכון מחודש ינואר 2017).

הסבר:

הכוונה לאותם כספי תגמולים, חלק המעביד, שהופקדו בקופת גמל לקצבה, שמעבר לשיעור של 7.5% * משכורת העובד (או תקרת השכר להפקדה כקבוע בחוק) וכן לאותם כספי תגמולים, חלק העובד, שהופקדו בקופת גמל לקצבה שמעבר לשיעור של 7% * משכורת העובד (או שכר ממוצע במשק), דהיינו לעניין תגמולי המעביד, כספים שבעת ההפקדה, במהלך תקופת העבודה, חוייבו במס ולעניין תגמולי העובד, עקרונית, לא זיכו את העובד בהטבת מס. כמו כן, הכוונה גם לאותם כספי פיצויים, שהופקדו בקופת גמל לקצבה, שמעבר לתקרת הפיצויים או לתקרת ההשלמה לפיצויים, דהיינו כספי פיצויים שבעת ההפקדה, חוייבו במס.
 
עדכון ינואר 2017 - ראו הערות והתייחסות ספציפית לעניין מרכיב הפיצויים (סעיף קטן (ג) כמופיע מעלה) בקישור הבא: היוון קצבה מוכרת.

יש לשים לב כי טרם תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, כל תגמולי העובד נחשבו ל"תשלומים פטורים" לעניין קצבה מוכרת (לעניין זה ראה ההגדרה "הישנה" בסעיף 9א לפקודה ל"תשלומים פטורים" טרם תיקון מס' 190: "סכומים שהפקיד מקבל הקיצבה, ואשר לא היה זכאי בעבורם לניכוי כאמור בסעיף 47" וגם הוראות סעיף 4.5 (2) לחוזר מס הכנסה מס' 7/2000 מיום 01/06/2000 העוסק בהטבות מס לחיסכון לטווח ארוך: "אין מניעה לראות כ"תשלומים פטורים" סכומים שמקורם בהפקדות שמקבל הקצבה היה זכאי בגינם לזיכוי על פי סעיף 45א לפקודה - ואפילו ניצל בפועל זיכוי מוגדל של 35%"). כמו כן לעניין רכיב הפיצויים, מיסוי רכיב זה, מעבר לתקרות שנקבעו, החל בחודש ינואר 2017.

2. סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל לקצבה, בלא תשלום מקביל מטעם מעביד, ושהיחיד אינו זכאי בשלהם לזיכוי לפי סעיף 45א או לניכוי לפי סעיף 47;

הסבר: 

הכוונה לאותם כספים, שהופקדו באופן עצמאי בקופת גמל לקצבה, שבעת ההפקדה, במהלך תקופת החיסכון, החוסך לא היה זכאי להטבות מס (כמו ניכוי או זיכוי) בגין אותן הפקדות.

מבחינה מעשית, לפי עמדת רשות המסים ופרשנותה, זה לא משנה אם ניצל או לא ניצל את הטבות המס בפועל בעת ההפקדה ובכל מקרה המבחן הוא ביחס לתקרה, רק מה שמעבר לתקרה המזכה בהטבות מס… (ושהיחיד אינו זכאי…)

יש לשים לב כי טרם תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, גם כספים שהופקדו באופן עצמאי בקופת גמל לקצבה והחוסך היה זכאי להטבת מס מסוג זיכוי (להבדיל מניכוי) בגין אותו חלק של הפקדות, נחשבו ל"תשלומים פטורים" לעניין קצבה מוכרת. (לעניין זה ראה ההגדרה "הישנה" בסעיף 9א לפקודה ל"תשלומים פטורים" טרם תיקון מס' 190: "סכומים שהפקיד מקבל הקיצבה, ואשר לא היה זכאי בעבורם לניכוי כאמור בסעיף 47")

על מנת להשיב על השאלה, פנינו לחוזר מקצועי משנת 2000 שפירסמה רשות המסים הנוגע גם לקצבה מוכרת:

דיווח לקופת הגמל

(סע' 3.10 לחוזר מס הכנסה - הטבות מס לחסכון לטווח ארוך - מיום 1 ביוני 2000):

"קופת גמל לקצבה אינה רשאית לקבוע מהי קצבה פטורה ממס ועל כן, על מנת שעמית יוכל ליהנות בעתיד מפטור על קצבה מוכרת, על המעביד להעביר לקופת הגמל באופן סדיר את כל המידע והפירוט הנחוצים לצורך קביעת הקצבה המוכרת.

הנתונים הדרושים לקופת הגמל הינם הנתונים הבאים:

(א) חלקו של העובד בהפקדה לקופת הגמל;

(ב) סכום הפקדות המעביד לקופת הגמל, בגין תגמולים אשר נזקף לעובד כהכנסת עבודה עפ"י סעיפים 3(ה1) או 3(ה3) לפקודה, בשל היותו חורג מהתקרה.

המעביד חייב ממילא לפרט נתונים אלו בתלוש המשכורת ובטופס 106 ועל כן אין בהעברתם גם לקופת הגמל, משום הכבדה מיוחדת על המעבידים.

קופת הגמל לקצבה אינה רשאית שלא לנכות מס במקור בגין קצבה מוכרת, אלא אם הוכח לה, ע"י המעביד או העמית, שהתשלומים שהועברו אליה הינם בגדר "תשלומים פטורים", דהיינו סכומים ששולמו ע"י העובד.

יצוין, כי בהעדר דיווח כאמור של המעביד לקופת הגמל, רשאי העובד עצמו להמציא את המידע הנחוץ לקופת הגמל (תלושי משכורת וט' 106).

בהעדר פירוט מלא, כמבוקש לעיל, ובמיוחד בדבר מיסוי חלק הפקדות המעביד שהופקד לאותה קופת גמל (בהתאם להוראת סעיף 3(ה3), לא תוכל קופת הגמל להתייחס לסכומים כאל "תשלומים פטורים" המהווים בסיס לחישוב קצבה מוכרת."

יישום

(סע' 4.10 ל- חוזר מס הכנסה - הטבות מס לחסכון לטווח ארוך - מיום 1 ביוני 2000):

"לשם יישום מסלול הפטור על "קיצבה מוכרת", חייבים להיות בידי קופות הביטוח וקופות הגמל לקיצבה נתונים מלאים אודות מרכיבי ההפקדות כלהלן:

עמית שכיר:

(1) מרכיב הפיצויים.

(2) חלק העובד במרכיב התגמולים.

(3) חלק המעביד במרכיב התגמולים שנזקף להכנסת העובד בעת ההפקדה לאותה קופת גמל.

(4) חלק המעביד במרכיב התגמולים שלא נזקף להכנסת העובד.

בהעדר נתונים ברורים אודות הנ"ל, לא תהיה קופת הגמל לקיצבה רשאית לשלם קיצבה מוכרת פטורה ממס. על כן קיימת חשיבות רבה לדיווח מלא וסדיר של המעבידים, כנדרש לעיל.

עמית עצמאי:

יש להניח כי עמית עצמאי אינו מפקיד לקופת גמל לקיצבה מעבר לסכום הניתן לניכוי לפי סעיף 47 לפקודה. על כן, מסלול הפטור לקיצבה לפי סעיף 9א, לעמית עצמאי, הינו 35% מהקיצבה המזכה, פרט למקרים חריגים, בהם יוכיח עמית עצמאי כי הפקיד לקופת הגמל לקיצבה סכומים מעבר לתקרות בגינם מגיע לו או לקרובו ניכוי לפי סעיף 47. (נעיר כי כיום שיעור הפטור על הקצבה גדול יותר).

כל הנתונים יישמרו במאגר קופות הגמל בלא הגבלת זמן.

בשלב המשיכה יהא על הקופות להפריד בין המרכיבים השונים לרבות רווחיהם".

דהיינו, לעניין עמית שכיר, ככלל על המעביד להעביר לקופת הגמל באופן סדיר את כל המידע והפירוט הנחוצים לצורך קביעת הקצבה המוכרת (וכן חלה עליו החובה לפרט נתונים אלו בתלוש המשכורת ובטופס 106), אך אם לא העביר המעביד את נתונים אלו לקופת הגמל באופן סדיר, רשאי העובד להמציא את הנתונים לקופת הגמל באמצעות הצגת תלושי השכר ו/או טפסי ה- 106 שלו. דה פקטו – מול פקיד השומה, נטל ההוכחה מוטל על הפורש המבקש את הפטור ממס על קצבה מוכרת. לעניין עמית עצמאי, בכל מקרה נטל ההוכחה מוטל עליו ולא על גורם אחר.
 
 
עדכונים (יש לשים לב להוראות החוזר האחרון המעדכנות את הוראות התקנות!! ראו מטה!)
 
סעיף 3(א)(2)(ז) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014 - פרטים שעל מעביד למסור לחברת מנהלת במועד הפקדת תשלומים: (דיווח שוטף של המעביד לקופת הגמל באמצעות קובץ דיגיטלי)

(ז) פירוט התשלומים הפטורים והתשלומים שאינם פטורים לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל.

"תשלומים פטורים" – כהגדרתם בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, למעט כספים שהועברו לחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק קופות גמל.

תחילה – (סעיף 14 לתקנות) -
 
(1) לגבי מעביד המעסיק מעל 100 עובדים - 1 בפברואר 2016.
 
(2) לגבי מעביד המעסיק לפחות 50 עובדים אך לא יותר מ- 100 עובדים - 1 בפברואר 2017.
 
(3) לגבי מעביד המעסיק פחות מ- 50 עובדים - 1 בפברואר 2018.
 
(*) לגבי מעביד המעסיק  עד 5 עובדים - ייתכן פטור מדיווח שוטף באמצעות קובץ דיגיטלי בכפוף לכל התנאים המפורטים בסעיף 3(ג) לתקנות התשלומים.

לעניין התחילה וכל כללי הדיווח ראה עדכונים אחרונים: אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - עדכון - חוזר גופים מוסדיים 2021-9-2 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 19 בינואר 2021 ו- אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - חוזר גופים מוסדיים 2021-9-8 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 13 ביוני 2021

החוזר משנת 2021 - "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" (וכל אלו שבאו לפניו..) הינם עדכונים על עדכונים על עדכונים של התקנות על ידי רשות שוק ההון, ההוראות האחרונות ביותר הן מיום 13 ביוני 2021 ! יש לשים לב לעניין הוראות התחילה לפי מספר העובדים אצל המעסיק.
 
 
הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת - החלטת מיסוי בהסכם 6849/15 - פורסמה ביום 05/05/2015.
 
מומלץ לעיין בהחלטת המיסוי בהתייחס לכספים, שמקורם בהפקדות החל מיום 01/01/2012.
 
 
חוזר מס הכנסה הנוגע לפטור על קצבה מוכרת
 
עדיין בשלבי טיוטה - טרם פורסם. צפוי להתייחס לכלל הכספים, גם אלו שמקורם בהפקדות לפני יום 01/01/2012.


היוון קצבה מוכרת - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
 
קצבה מוכרת - פטור ממס על קצבה מוכרת - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים

 
 
מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2019-9-8 - מיום 29/07/2019 - מומלץ לתת את תשומת הלב על הוראות סעיף 8 לחוזר זה המתייחסות לבקשות עמית להסבת כספים המנוהלים בקופות גמל שונות (לעניין "תשלומים פטורים").

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.