דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הפקדות לקופת גמל להשקעה בעקבות מכירת דירה

סע' 22(א1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005

  
(א1) עמית יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה עד ליום 31 בדצמבר 2017 מעבר לתקרה הקבועה בסעיף קטן (א), ובלבד שמתקיימים כל אלה:
(1) לפני מועד ההפקדה הוא מכר דירה שהיתה בבעלותו לפני יום 16 בדצמבר 2016 לרוכש תושב ישראל שיש לו דירה יחידה כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מיסוי מקרקעין) או לרוכש כאמור שאין לו דירה.
 
(2) החל מיום 1 בינואר 2017 ועד מועד מכירת הדירה כאמור בפסקה (1), הוא היה חייב במס כהגדרתו בסעיף 115 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016, והגיש הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו לפי סעיף 148 לחוק האמור.
 
(3) סך כל התשלומים שהפקיד לקופת גמל להשקעה, מעבר לתקרה הקבועה בסעיף קטן (א), לא עלו על 2,500,000 ש"ח או על סך התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות שמתקיים בהן האמור בפסקה (1), לפי הנמוך.
 
(4) הוא הציג אישור מהמנהל, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, כי התקיימו התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו- (2), ועל גובה התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות שמתקיים בהן האמור בפסקה (1).
 
(ד) השר, באישור ועדת הכספים, יהיה רשאי לשנות את הסכום הקבוע בסעיף קטן (א1)(3).
 
 
 
 
 
"התקרה הקבועה בסעיף קטן (א)" - 70,913 שקלים חדשים בכל שנת כספים, נכון לשנת 2021.
 
"דירה יחידה כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה), התשכ"ג-1963" - דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא כאמור בסעיף 49ג(3);
 
 
 
 


בית המשפט העליון ביטל את חוק מס ריבוי דירות - בג"ץ 10042/16 (וכן בג"ץ 10046/16, בג"ץ 10054/16, בג"ץ 76/17, בג"ץ 802/17) מיום 06/08/2017.
 
פטור ממס על רווחים מקופת גמל להשקעה - סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה
 
תחולת ההטבות הקבועות בחוק מס ריבוי דירות גם לאחר התקשרות בעסקת פינוי בינוי – החלטת מיסוי בהסכם - החלטת מיסוי: 1020/18 - פורסמה ביום 23/04/2018.
 
 
מיסוי דירה שלישית (הוראות חוק עיקריות)
 
 
 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.