דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קופת גמל להשקעה

קו הפרדה אדום

 
קופת גמל להשקעה – קופת גמל המיועדת לתשלום סכום הון לעמית עצמאי או למוטביו.
 
 

תשלומים לקופת גמל – סע' 22(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005

השר, באישור ועדת הכספים, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית-שכיר – גם של מעבידו, לקופת גמל, ואולם סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 79,005 שקלים חדשים בכל שנת כספיםנכון לשנת 2024. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016).

הערה: ניתן לפתוח קופת גמל להשקעה ולבצע בה הפקדות - גם על שם קטין ! גם ההורים יכולים לפתוח לקטין קופת גמל להשקעה על שם הקטין וגם "מקנה מתנה", יכול לפתוח לקטין קופת גמל להשקעה על שם הקטין ("מקנה מתנה" - לדוגמא סבא וסבתא המעוניינים לפתוח קופת גמל להשקעה לנכד). בעת פתיחת החשבון מומלץ לשים לב לכל ההנחיות בטרם חותמים על טפסי ההצטרפות, הן לעניין ביצוע הפקדות, הן לעניין ניהול שוטף של החשבון (לדוגמא שינוי מסלולי השקעה) והן לעניין ביצוע משיכות, ייתכן וההנחיות ישפיעו על האופן בו תפתחו את החשבון ותמלאו את טפסי ההצטרפות, חשוב מאוד !

הכנסות אחרות – סע' 3(ה4)(3) לפקודת מס הכנסה –

ריבית ורווחים אחרים שמשך יחיד מקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה והנובעים מכספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל או שמשך יחיד מקופת גמל להשקעהיראו אותם כהכנסה מריבית, ואולם רווחים שקיבל כאמור בסכום הפרשי הצמדה שחושבו על הכספים כאמור יראו אותם כהכנסה מהפרשי הצמדה; משך יחיד חלק מהכספים כאמור, יראו אותם כאילו נמשכו על חשבון קרן, ריבית והפרשי הצמדה, באופן יחסי.

בשורה תחתונה: ככלל, על הרווחים הריאליים (מעבר לעליית המדד) יחול מס בשיעור של 25%, החישוב וניכוי המס במקור מבוצע באופן יחסי, בעת משיכת כספים מקופת הגמל להשקעה...

ואולם, שימו לב !

כספים שהופקדו בקופת גמל להשקעה - מוגדרים בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה: "תשלומים פטורים".

"תשלומים פטורים" – כל אחד מאלה: (4) סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל להשקעה.

כאשר, ככלל, מכספים כגון אלו (כספים המוגדרים "תשלומים פטורים"), ניתן לקבל "קצבה מוכרת" כהגדרתה בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה והכל בכפוף לכל התנאים בפקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה ובחוקים הרלבנטיים.

"קצבה מוכרת" – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים;

 
  
על כוונת המחוקק ניתן ללמוד מתוך תזכיר החוק שפורסם - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס'__), התשע"ו-2016 :
 
"במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני, ועידוד הציבור למשיכת כספים שייצברו בו כקצבה בתקופת הפרישה, מוצע לאפשר לחברות מנהלות של קופות גמל להקים מוצר חיסכון נוסף שייקרא "קופת גמל להשקעה". קופת גמל כאמור תאפשר לחסוך סכומים שחוסך יכול למשוך אותם בכל עתללא הטבות מס בהפקדהומתן פטור ממס רווחי הון אם העמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבה".
  

האם ניתן לנייד קופת גמל להשקעה ? האם ניתן להעביר קופת גמל להשקעה מגוף פיננסי אחד לגוף פיננסי אחר ללא משיכת הכספים וניכוי מס במקור מהרווחים ?


החל מחודש אוגוסט 2020 ניתן לנייד קופת גמל להשקעה מגוף פיננסי אחד לגוף פיננסי אחר > תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התש''ף – 2020 - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור.

כמו כן, בנוסף, יש לשים לב להנחיות הספציפיות בתקנות הניוד בהתייחס להעברת כספים מקופת גמל להשקעה לקופה לקצבה (נניח לצורך קבלת קצבה מוכרת כמוזכר מעלה) - 

2. העברת כספים לקופת גמל לקצבה –

(א) לקופת גמל לקצבה ניתן להעביר כספים רק מקופת גמל שהיא אחת מאלה:

(7) קופת גמל להשקעה, ובלבד שהעמית הגיע לגיל הפרישה המוקדמת (גיל 60).

(ב)(2) העברת כספים מקופת גמל להשקעה, תיעשה למסלול השקעה המיועד למקבלי קצבה בקופה המקבלת, בהתאם לבחירתו של העמית, לשם קבלת קצבה בלבד.

""גיל הפרישה המוקדמת" - כמשמעותו בסעיף 5 לחוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004" - הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, הוא גיל 60 לגבר ולאישה (בחוק זה – גיל הפרישה המוקדמת), ויחולו לענין זה ההוראות שנקבעו בדין או בהסכם לגבי הפחתת הגמלה בשל הפרישה המוקדמת כאמור, ככל שנקבעו.

"קופת גמל לקצבה" – למעט קרן ותיקה ולמעט קופת גמל מרכזית לקצבה;

נכון להיום קופת גמל לקצבה יכולה להיות קרן פנסיה חדשה מקיפה (בכפוף לתקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה), קרן פנסיה חדשה כללית או פוליסת ביטוח לקצבה בחברת ביטוח. בהתייחס למגבלה לגבי קרן פנסיה חדשה מקיפה - להלן ההוראה הרלבנטית בתקנות הניוד לעניין תקרת ההפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה - 

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ניתן להעביר –

(1) מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקופת גמל לקצבה שהיא קרן חדשה זכאית, כספים בסכום העולה על הסכום המרבי החודשי שניתן להפקידו לאותה קרן במועד המעבר, לפי הוראות תקנות קופות גמל או תקנות לפי סעיף 22 לחוק שיבואו במקומן, כשהוא מוכפל במספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון לקופה המעבירה; ואולם לגבי עמית שהופקדו בשלו כספים לאותה קרן או לקרן חדשה זכאית אחרת בשל אותם חודשים, יופחת מהסכום המרבי האמור, סכום בגובה היתרה הצבורה בשל אותם כספים; לעניין זה, "מועד התשלום הראשון" – כהגדרתו בסעיף 9(18א) לפקודת מס הכנסה;

"קרן חדשה זכאית" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

"קרן חדשה שאינה זכאית" – קופת גמל שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה כי אינה זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

הערה: מהוראות אלו ניתן להבין שככלל, מומלץ לכל חוסך לפתוח קופת גמל להשקעה מוקדם ככל האפשר, גם אם ביכולתו להפקיד בהתחלה רק סכום קטן, במהלך כל תקופת החיסכון להימנע ממשיכה מלאה של כל הכספים באותו החשבון הספציפי בקופת הגמל להשקעה (על מנת למנוע סגירת החשבון) וזאת על מנת "לצבור וותק" כך שבמידה וירצה החל מגיל 60 להעביר כספים מקופות הגמל להשקעה שלו לקרן פנסיה חדשה מקיפה, "תקרת ההפקדה" תהיה גדולה ככל האפשר בהתאם לכל הנתונים הרלבנטיים לחישוב התקרה.

הערה: יש לשים לב שהעברת הכספים מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה, לפי תקנות הניוד, הינה אך ורק לשם קבלת קצבה בלבד !


מה הן האפשרויות של המוטבים במקרה פטירה של העמית בקופת גמל להשקעה ?

                      
מלבד האפשרות למשיכת הכספים במזומן לאחר ניכוי מס במקור מהרווחים שנצברו כמוסבר מעלה, כל אחד מהמוטבים רשאי לבקש להעביר את חלקו בקופת הגמל להשקעה לחשבון חדש בקופת גמל להשקעה על שמו (וזאת כמובן מבלי שהעברת הכספים לחשבון חדש תגרור חיוב במס על הרווחים, מיסוי על הרווחים יחול בעתיד בעת משיכת הכספים במזומן או לא יחול בכלל במידה והמוטב שהוא העמית בחשבון החדש, יבחר בעתיד לקבל קצבה מוכרת מכספים אלו).

סעיף 23 (א)(2ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 - "העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל להשקעה, לחשבון חדש בקופת גמל להשקעה על שמו של המוטב".

סעיף 23 (ב2) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 - "לעניין דיני המס בלבד, יראו כספים – (3) המגיעים למוטב מקופת גמל להשקעה שהועברו לחשבון בקופת גמל להשקעה על שם המוטב כאמור בסעיף קטן (א)(2ג), ככספים שהפקיד המוטב בחשבון כאמור במועד שבו הופקדו בידי העמית שנפטר".

 


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ובחוקים הרלבנטיים.פטור ממס על רווחים מקופת גמל להשקעה - סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה
 
 

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.