דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קופה ציבורית - עובד מדינה

סעיף 35 לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970

 
 
קופה ציבורית - עובד מדינה אשר לאחר פרישתו, חזר לעבוד באותו המשרד (או באותה היחידה) או באותו הגוף - ממנו פרש בלבד (כמוגדר בסעיף. יתר המצבים אינם רלבנטיים לאחר התיקון האחרון לחוק) - סעיף 35 לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970
 
סעיף 35 - קצבה ומשכורת 

(א) זכאי לקצבת פרישה שחזר לשירות במשרד הממשלתי, ביחידת הסמך או בגוף אחר שהוראות סעיף קטן זה חלות עליו או הוחלט עליו שמהם פרש, והכנסתו הכוללת עולה על המשכורת הקובעת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים מקצבתו הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, והכול לפי הסכום הגבוה יותר; לא עלתה ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, לא תופחת קצבתו מכוח סעיף קטן זה.

(ב) לענין סעיף קטן (א) תחושב המשכורת הקיימת לפי המשכורת שקיבל הזכאי לקצבה מאוצר המדינה בעד החודש שבו מגיעה הקצבה.

(ג) חל סעיף 12 על החישוב של המשכורת הקובעת, יובא בחשבון לצורך ההפחתה לפי סעיף קטן (א) רק אותו חלק ממשכורתו הקיימת של הזכאי לקצבה ששיעורו כיחס שבין חלקיות משרתו של העובד שלפיה מחושבת משכורתו הקובעת לבין משכורת של משרה מלאה.

(ד) זכאי לקצבת פרישה שתכוף לפני פרישתו עבד במשרה חלקית ושנתמלאו בו אלה:

(1) ערב פרישתו עבד במשרה נוספת בשירות המדינה ומשרה זו אינה מזכה בגמלה או בתשלום כיוצא בה;

(2) הוא מוסיף לעבוד במשרה כאמור בפסקה (1);

משכורתו בעד העבודה כאמור בפסקה (2) לא תובא בחשבון לענין ההפחתה לפי סעיף זה, אלא במידה ששיעור חלקיות משרתו בעבודה כאמור ביחד עם שיעור חלקיות המשרה שממנה פרש עולים על משרה מלאה.

(ה) זכאי לקצבת פרישה שהיוון חלק מקצבתו, ייעשה החישוב לענין סעיף קטן (א) כאילו מקבל הזכאי קצבה מלאה, ורק לאחר שתופחת הקצבה עקב קבלת משכורת מאוצר המדינה, ינוכה ממנה חלק הקצבה שהיוון.

(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על זכאי לקיצבת פרישה שהגיע לגיל 60; ואם ערב פרישתו מהשירות היה עובד שירותי הבטחון כמשמעותו בסעיף 63א, שוטר או סוהר, משהגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השנייה.

(ז) בסעיף זה –

"הכנסה כוללת" – המשכורת הקיימת בצירוף הקצבה הרגילה;

"משכורת קובעת" – משכורת קובעת משוקללת כהגדרתה בסעיף 32(ד), ואולם הסיפה להגדרה האמורה, החל במילים "לעניין הגדרה זו" – לא תחול.

"המשכורת הקיימת" – המשכורת שהזכאי לקצבת פרישה מקבל מאוצר המדינה;

"קצבה רגילה" – קצבה שהיתה מגיעה אילולא הוראות סעיף זה.

 
 

חלק ב'

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד מרס 1949 55
אפריל עד אוגוסט 1949 55 ו-4 חודשים
ספטמבר 1949 עד אפריל 1950 55 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1950 56
ינואר עד אוגוסט 1951 56 ו-4 חודשים
ספטמבר 1951 עד אפריל 1952 56 ו-8 חודשים
מאי 1952 ואילך 57


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.