דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסת מס - הפרשי קצבה (פנסיה)

קו הפרדה אדום

סעיף 8(ג)(1) לפקודת מס הכנסה

  

פריסת מס - סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה

8. חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת
 
(ג) לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לעניין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:
 
(1) הפרשי שכר או הפרשי קצבה – בשנים שאליהן הם מתייחסים, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו. לעניין זה, "קצבה" – קצבה המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 9(6ו), וכן קצבה כאמור בפסקאות (2) עד (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1.
 
הסבר:
 
"בשנים שאליהן הם מתייחסים" - דהיינו ניתן לפרוס את ההכנסה מהפרשי קצבה  (פנסיה) לאחור לשנים הרלבנטיות. ליתר דיוק לייחס את הפרשי הקצבה לאותם החודשים בגינם הם שולמו, כלומר אין מדובר בפריסה ליניארית (שווה) על פני שנות הפריסה אלא מדובר בייחוס ספציפי של הפרשי הקצבה לתקופות בגינן הם שולמו.

"אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו" - ניתן לייחס את הפרשי הקצבה לאותם החודשים בגינם הם שולמו לכל היותר עד 6 שנים אחורה (כולל השנה בה הם נתקבלו). כלומר הפרשי הקצבה ששולמו בגין חודשי פנסיה מעבר ל- 6 שנים אחורה (כולל השנה בה הם נתקבלו) - לא ניתן לייחס אותם לשנות מס קודמות, הם ימוסו על "בסיס מזומן" בשנת קבלתם (ללא אפשרות לפריסה).

כמו כן, שימו לב איך משפיע שילוב שתי מגבלות אלו על האפשרות לבצע פריסה, באופן הבא: קחו לדוגמא מצב בו הפרשי הקצבה משולמים רק לאחר כמה שנים, עם סיום סכסוך משפטי או כל סיבה אחרת. בהתחשב בשילוב שתי מגבלות אלו, ככל שפרק הזמן בין השנה בה נתקבלו הפרשי הקצבה לבין "השנים שאליהן הם מתייחסים" ארוך יותר, מספר שנות הפריסה קטן יותר, עד כדי אפס שנות פריסה.

 
יש לשים לב כי הוראות אלו בתוקף החל מיום 01.01.2011 לפי תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה וחלות על תשלומים בגין הפרשי קצבה שנתקבלו החל מיום זה ואילך בלבד.
 
עוד לעניין ההגדרות הרלבנטיות לסעיף:
 
"קצבה" – קצבה המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 9(6ו), וכן קצבה כאמור בפסקאות (2) עד (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1.

סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה
 
(א) קצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים.

(ב) קצבת שאירים שאינה נובעת מתשלומים פטורים, המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתכנית ביטוח, או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית, והכל בסכום שאינו עולה על תקרת הקצבה המזכה.

לעניין פסקה זו – "הסדר פנסיה תקציבית" – הסדר לפי דין או הסכם לרבות הסכם קיבוצי, שלפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף, מקופת המעביד, לעובד שפרש מעבודתו, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו.

"קצבת שאירים" – קצבה המשולמת עקב פטירתו של אדם, לאחד מאלה:

(1) בן זוגו של הנפטר בעת הפטירה, לרבות מי שהיה הידוע בציבור כבן זוגו של הנפטר.

(2) ילדו של הנפטר, לרבות ילדו המאומץ, וכן ילדו של בן זוגו של הנפטר, ובלבד שטרם מלאו לו 21 שנים או שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד.

(3) הורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ערב פטירתו, ואין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד.

"תקרת הקצבה המזכה" ו"תשלומים פטורים" – כהגדרתם בסעיף 9א.
 
"הכנסה מיגיעה אישית" - סעיף 1 לפקודת מס הכנסה - הגדרות - 

לרבות –

(1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר.

(2) קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית.

(3) קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן.

(3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2).
 
מתי זה כדאי ?
 
פריסה זו עשויה להיות כדאית כלכלית לפורש, כאשר בכל אחת מהשנים שקדמו לשנה בה שולמו לו הפרשי הקצבה (פנסיה) בסכום אחד - הכנסתו החייבת במס הייתה נמוכה באופן יחסי לעומת סך הכנסתו החייבת במס בשנה שנתקבלה ההכנסה מהפרשי הקצבה, או כאשר יש פער (לטובה) בין שיעורי המס בין השנים או גם כאשר ההכנסה היתה קבועה במהלך השנים אך הפרשי הקצבה (החד פעמיים) חוייבו בשיעור מס שולי גבוה משיעור המס השולי בו הם היו מחוייבים אילו היו משולמים באופן יחסי בצמוד לתשלומי הפנסיה השוטפים במהלך אותן שנות מס שקדמו לשנה בה שולמו בפועל.
 
מה עוד כדאי לבדוק בטרם מבצעים פריסה של הפרשי קצבה ?
 
פנסיה - לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי, היא קצבה המשתלמת לעובד מכוח חוק או הסכם פרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית.
 
פנסיה חודשית או קצבה חודשית החייבת במס במקרים מסויימים, בתקופות מסויימות, חייבת גם בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, לדוגמא כאשר היא משולמת לפורש בפרישה מוקדמת בטרם הגיע לגיל פרישה לפי החוק (למעט אותם מקרים כמו לדוגמא אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה ובעלה מבוטח בביטוח זקנה). לפיכך כאשר מבצעים פריסה לאחור של הפרשי קצבה, ההכנסה עשויה להיות מחוייבת בדמי ביטוח לאומי ובמס בריאות וצריך לשים לב לזה ולבדוק מראש את הנושא, במסגרת בחינת כדאיות הפריסה. נניח כאשר פורש בגיל 68 פורס לאחור הפרשי קצבה המתייחסים גם לשנים בטרם הגיע לגיל 67 , שנים בהן על הכנסות מפנסיה צריך היה לשלם גם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בעוד שבגיל 68 הכנסתו מפנסיה לא חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
 
כמו כן יכולות להיות למהלך זה השלכות נוספות כמו לעניין הזכאות או שיעור הזכאות היחסי, לדמי אבטלה. למה הכוונה ?
 
 ראה הסעיף הרלבנטי מתוך חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 - סעיף  175. דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה:

(א) הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מקצבת פרישה, או מגמול פרישה ינוכה מדמי האבטלה, המגיעים לו ליום לפי סעיף 167, סכום השווה להכנסתו היומית שמקורה בקצבה או בגמול כאמור.

(ג) השר יקבע את דרכי חישוב ההכנסה היומית כאמור בסעיף קטן (א).

(ד) בסעיף זה, "קצבת פרישה" - קצבה המשתלמת עקב פרישה מכל אחד מאלה:

(1) עבודה
(2) שירות ב- צבא הגנה לישראל
(3) שירות ב- משטרת ישראל
(4) שירות בשירות בתי הסוהר
 
לפיכך, ייתכן כי לאחר פריסה של הפרשי קצבה, יווצר מצב לפיו, בדיעבד, הזכאות לדמי האבטלה ששולמו לפורש, קטנה והמוסד לביטוח לאומי, רטרואקטיבית, ידרוש בחזרה חלק מהתשלומים ששילם לפורש באותן השנים.
 
יש לציין כי על מנת להיות בטוחים באשר למדיניות המוסד לביטוח לאומי, ערכנו בירור מול המוסד לביטוח לאומי לעניין סוגיות אלו ואכן זוהי מדיניות המוסד לביטוח לאומי המשתקפת מהתשובות שניתנו לנו.
 

לסיום, יש לשים לב כי לפי הבהרת מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2017 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 99 - סעיף 8(ג)(1) לפקודה - פריסת הפרשי שכר ו/או הפרשי קצבה לאחור - הבהרה - בפריסת הפרשי שכר ו/או הפרשי קצבה לאחור לא קיימת חובת הגשת דוחות לשנות הפריסה. (ואנו נוסיף ונחדד: 1. אלא אם כן, עם קשר ובלי קשר לפריסה, פקיד השומה דרש מהנישום הגשת דוח שנתי למס הכנסה לפי שיקול דעתו הבלעדי ולפי סמכותו לפי סעיף 131(א)(6) לפקודת מס הכנסה ולפי תקנה מס' 6 (סייג לפטור) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988, או מכל סיבה אחרת. 2. יש לשים לב כי במקרה של הגשת בקשה לפריסה לאחר תום שנת המס שבה נתקבלו ההפרשים - יש להגישה באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס שבה נתקבלו ההפרשים).

במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - מבהירה רשות המסים פעם נוספת כי - 

2.5 .... לצורך חישוב המס יילקחו בחשבון פטורים, ניכויים אישיים, נקודות זיכוי וזיכויים אישיים להם זכאי הנישום, מבלי שהיה נדרש להגשת דוח שנתי....

2.7 ... יובהר, נישום כאמור, המבקש פריסת הכנסות מהפרשים לפי סעיף 8(ג)(1) לפקודה, לא יחויב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה לכל שנות הפריסה רק בשל בקשתו לפריסה כאמור ואם הוגשו דוחות, לא יבוצע תיקון שומה בשנים להן מיוחסות ההכנסות, אלא, ההכנסות מההפרשים והמס שנוכה בגינם ידווחו בשנה שבה הן התקבלו. יודגש כי אין באמור בכדי לגרוע מסמכות פקיד השומה לדרוש מנישום להגיש דוח שנתי לפי סעיף 131לפקודה.


האם אפשר לבצע פריסה אחורה של הפרשי קצבה של אדם שנפטר ? 

אפשר. ראה מעלה, לפי הוראות סעיף 8(ג)(1) לפקודת מס הכנסה, לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לעניין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן: (1) הפרשי שכר או הפרשי קצבה... 
בכל מקרה יש לבחון באופן מקצועי את הכדאיות בפריסת מס בגין הפרשי קצבה ולבצע בדיקה מקדמית (סימולציה) לחישוב המס בכל אחת מהאלטרנטיבות באמצעות איש מקצוע (רואה חשבון או יועץ מס).
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
 
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לתכנון מס בפרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד. בחירה בפריסת מס הינה על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הפורש. נקיטת פעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה ולליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי-ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
 
 
 
 
 
 
 

חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה בעקבות פריסה - טבלה מרוכזת - כל סוגי הפריסות
 
 
פסק הדין - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן - ע"מ 59612-02-15 - מיום 18/06/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ?

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.