דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסת מס - הפרשי קצבה (פנסיה)

סעיף 8 (ג) (1) לפקודת מס הכנסה

פריסת מס - סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה

8. חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת
 
(ג) לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לעניין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:
 
(1) הפרשי שכר או הפרשי קצבה – בשנים שאליהן הם מתייחסים, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו. לעניין זה, "קצבה" – קצבה המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 9(6ו), וכן קצבה כאמור בפסקאות (2) עד (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1.
 
 
כאמור על פי פקודת מס הכנסה ניתן לפרוס הכנסה מהפרשי קצבה (פנסיה) על פני (עד) 6 שנים לאחור (ראה ניסוח מדוייק בסעיף).
 
יש לשים לב כי הוראות אלו בתוקף החל מיום 01.01.2011 לפי תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה וחלות על תשלומים בגין הפרשי קצבה שנתקבלו החל מיום זה ואילך בלבד.
 
עוד לעניין ההגדרות הרלבנטיות לסעיף:
 
"קצבה" – קצבה המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 9(6ו), וכן קצבה כאמור בפסקאות (2) עד (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1.
 
9(6ו)
(א) קצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים;
(ב) קצבת שאירים שאינה נובעת מתשלומים פטורים, המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתכנית ביטוח, או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית, והכל בסכום שאינו עולה על תקרת הקצבה המזכה;
לעניין פסקה זו – "הסדר פנסיה תקציבית" – הסדר לפי דין או הסכם לרבות הסכם קיבוצי, שלפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף, מקופת המעביד, לעובד שפרש מעבודתו, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו;
"קצבת שאירים" – קצבה המשולמת עקב פטירתו של אדם, לאחד מאלה:
(1) בן זוגו של הנפטר בעת הפטירה, לרבות מי שהיה הידוע בציבור כבן זוגו של הנפטר;
(2) ילדו של הנפטר, לרבות ילדו המאומץ, וכן ילדו של בן זוגו של הנפטר, ובלבד שטרם מלאו לו 21 שנים או שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד;
(3) הורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ערב פטירתו, ואין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד;
"תקרת הקצבה המזכה" ו"תשלומים פטורים" – כהגדרתם בסעיף 9א;
 
"הכנסה מיגיעה אישית" - לרבות –
(1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;
(2) קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית;
(3) קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן;
(3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2);
 
מתי זה כדאי ?
 
מהלך זה עשוי להיות כדאי לפורש, כאשר בכל אחת מהשנים שקדמו לשנה בה שולמו לו הפרשי הקצבה (פנסיה) בסכום אחד - הכנסתו החייבת במס הייתה נמוכה באופן יחסי לעומת סך הכנסתו החייבת במס בשנה שנתקבלה ההכנסה מהפרשי הקצבה, או כאשר יש פער (לטובה) בין שיעורי המס בין השנים או גם כאשר ההכנסה היתה קבועה במהלך השנים אך הפרשי הקצבה (החד פעמיים) חוייבו בשיעור מס שולי גבוה משיעור המס השולי בו הם היו מחוייבים אילו היו משולמים באופן יחסי בצמוד לתשלומי הפנסיה השוטפים במהלך אותן שנות מס שקדמו לשנה בה שולמו בפועל.
 
מה עוד כדאי לבדוק בטרם מבצעים פריסה של הפרשי קצבה ?
 
פנסיה - לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי, היא קצבה המשתלמת לעובד מכוח חוק או הסכם פרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית.
 
פנסיה חודשית או קצבה חודשית החייבת במס במקרים מסויימים, בתקופות מסויימות, חייבת גם בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, לדוגמא כאשר היא משולמת לפורש בפרישה מוקדמת בטרם הגיע לגיל פרישה לפי החוק (למעט אותם מקרים כמו לדוגמא אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה ובעלה מבוטח בביטוח זקנה). לפיכך כאשר מבצעים פריסה לאחור של הפרשי קצבה, ההכנסה עשויה להיות מחוייבת בדמי ביטוח לאומי ובמס בריאות וצריך לשים לב לזה ולבדוק מראש את הנושא, במסגרת בחינת כדאיות הפריסה. נניח כאשר פורש בגיל 68 פורס לאחור הפרשי קצבה המתייחסים גם לשנים בטרם הגיע לגיל 67 , שנים בהן על הכנסות מפנסיה צריך היה לשלם גם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בעוד שבגיל 68 הכנסתו מפנסיה לא חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
 
כמו כן יכולות להיות למהלך זה השלכות נוספות כמו לעניין הזכאות או שיעור הזכאות היחסי, לדמי אבטלה. למה הכוונה ?
 
 ראה הסעיף הרלבנטי מתוך חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 - סעיף  175. דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה:

(א) הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מקצבת פרישה, או
מגמול פרישה ינוכה מדמי האבטלה, המגיעים לו ליום לפי סעיף 167,
סכום השווה להכנסתו היומית שמקורה בקצבה או בגמול כאמור.


(ג) השר יקבע את דרכי חישוב ההכנסה היומית כאמור בסעיף קטן (א).

(ד) בסעיף זה, "קצבת פרישה" - קצבה המשתלמת עקב פרישה מכל אחד מאלה:

(1) עבודה
(2) שירות ב- צבא הגנה לישראל
(3) שירות ב- משטרת ישראל
(4) שירות בשירות בתי הסוהר
 
לפיכך, ייתכן כי לאחר פריסה של הפרשי קצבה, יווצר מצב לפיו, בדיעבד, הזכאות לדמי האבטלה ששולמו לפורש, קטנה והמוסד לביטוח לאומי, רטרואקטיבית, ידרוש בחזרה חלק מהתשלומים ששילם לפורש באותן השנים.
 
יש לציין כי על מנת להיות בטוחים באשר למדיניות המוסד לביטוח לאומי, ערכנו בירור מול המוסד לביטוח לאומי לעניין סוגיות אלו ואכן זוהי מדיניות המוסד לביטוח לאומי המשתקפת מהתשובות שניתנו לנו.
 
 
בכל מקרה יש לבחון באופן מקצועי את הכדאיות בפריסת מס בגין הפרשי קצבה ולבצע בדיקה מקדמית (סימולציה) לחישוב המס בכל אחת מהאלטרנטיבות באמצעות איש מקצוע (רואה חשבון או יועץ מס).
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
 
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לתכנון מס בפרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד. בחירה בפריסת מס הינה על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הפורש. נקיטת פעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה ולליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי-ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פסק הדין - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן - ע"מ 59612-02-15 - מיום 18/06/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ?
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.