דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסת מס

קו הפרדה אדום

פריסת מענק פרישה חייב במס ופיצויי פיטורין חייבים במס.

 
לקראת מועד הפרישה ניחתים עליך מכל עבר מונחים מקצועיים רבים מעולם המיסוי שאינם בהכרח מוכרים לך, ביניהם "פריסת מס". במאמר זה ננסה להסביר בצורה פשוטה מהי פריסת מס.
 
בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, על מנת להקטין את נטל המס על כספי מענקי הפרישה וכספי הפיצויים, בין היתר, ניתן לשקול לפרוס את מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס, על פני (עד) 6 שנים, ניתן לפרוס לאחור או קדימה. זה המקום להדגיש כי במקרים מסוימים פריסת מס עשויה להוות לעובד חרב פיפיות ולכן מומלץ לבחון ביסודיות את הכדאיות של ביצוע הפריסה ואופן ביצוע הפריסה בהתאם לנתונים האישיים של העובד הפורש ובסיוע של איש מקצוע מתאים.


איך קובעים את מספר השנים לפריסה ?

פריסה לאחור - ניתן לפרוס את החלק החייב במס לאחור - בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה שבשלהן משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים אך לא יותר מ- 6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו מענקי הפרישה וכספי הפיצויים. 

הערות: יש לשים לב לניסוח "שנות העבודה" דהיינו - 

1. אם מספר שנות העבודה בפועל הינו 3 אזי מספר שנות הפריסה הינו 3 ולא 6....
2. אם לצורך הדוגמא בלבד בשנה הרביעית לאחור העובד היה בחל"ת (חופשה ללא תשלום) שנת מס שלמה במלואה (במלואה, לא בחלק ממנה, שנה בה עובדים בחלק ממנה כן תיחשב לשנת עבודה) אותה שנת חל"ת מלאה לא תיחשב לשנת עבודה בשלה משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים ולא ניתן יהיה לכלול אותה בשנות הפריסה לאחור, כלומר במילים פשוטות בדוגמא זו בפועל הפריסה תתאפשר בחלקים שווים על פני מקסימום 5 שנות מס ולא על פני 6 שנות מס.

פריסה קדימה - יש שני כללים מצטברים, פריסה קדימה תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה (נטו, בניכוי חל"ת) שווה או עולה על שש שנים + על כל 4 שנות עבודה (נטו, בניכוי חל"ת) מגיעה לפורש שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס (הערה: בפריסה קדימה כל תקופת חל"ת תשפיע על חישוב תקופת העבודה נטו).
 
כמובן שההחלטה על פני כמה שנים לפרוס את מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס (בכפוף למגבלות) היא של העובד או הפורש ועליו לקבל את ההחלטה בהתאם לצפי ההכנסות העתידיות בשנים שלאחר עזיבת מקום העבודה או הפרישה או להיסטוריית ההכנסות בשנים שלפני עזיבת מקום העבודה או הפרישה, כאמור, ניתן לפרוס לשנים קודמות וניתן לפרוס לשנים הבאות.

 

 

ממה מושפעת הפריסה ואיך נקבע החיוב הסופי במס על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס ?

 
 
במידה ובחר העובד או הפורש בפריסה קדימה, הפריסה מושפעת מכל הכנסה חייבת במס שולי שיש לעובד או הפורש החל ממועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה. לדוגמא, הכנסה ממקום עבודה חדש, קצבה חודשית (למעט קצבה פטורה ממס) ובמידה ושנת הפריסה הראשונה היא השנה בה עזב את מקום העבודה או פרש, גם פדיון ימי חופשה, תשלומים אחרים ומשכורת שקיבל העובד או הפורש עד למועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה. במקרים בהם העובד או הפורש עזבת את מקום העבודה או פרש לפני גיל הפרישה המוחלט הקבוע בחוק וקיבל דמי אבטלה, גם לדמי האבטלה תהיה השפעה על הפריסה. במילים פשוטות, ההכנסה היחסית החייבת במס ממענקי הפרישה וכספי הפיצויים, בכל אחת משנות הפריסה, מתווספת לכלל ההכנסות של העובד או הפורש ויוצא מכך כי שיעור המס השולי האפקטיבי החל על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים שנפרסו, נגזר מכלל ההכנסות החייבות במס שולי, מכל המקורות, על פי מדרגות המס.
 
זה המקום להזכיר כי יחיד אשר הכנסתו הכוללת החייבת במס, מכל המקורות, בשנת המס עלתה על 721,560 ש"ח (נכון לשנת המס 2024), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת במס העולה על 721,560 ש"ח (נכון לשנת המס 2024) בשיעור של 3%. (לפי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה יש מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 3% נוספים, מעבר לשיעור המס השולי המירבי החל על יחיד בישראל. ייתכן ובהתאם לנתונים האישיים שלך, כל עוד אתה בעל הכנסות גבוהות עליך להביא עניין זה בחשבון באופן הנכון בעת הפעלת שיקול הדעת וקבלת ההחלטה האם לבצע פריסה או לא. (הכנסות גבוהות - הן מעבודה, הן מעסק, הן מקצבה חייבת במס, הן ממענקי פרישה וכספי פיצויים חייבים במס, הן מרווח הון ושבח מקרקעין, אפשר לומר כמעט הכל... חובה לקרוא את הסעיף, הכנסות גבוהות הינן הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה, העולה על 721,560  ש"ח לשנה נכון לשנת המס 2024).
 
(הערה: בשנות מס קודמות עד לשנת 2016 כולל, השיעור היה 2% בלבד אך על הכנסה העולה על סכום גדול יותר מזה נכון להיום, במידת הצורך ניתן להתעדכן בקישור הבא: מדרגות מס הכנסה (שיעור מס שולי) בישראל).האם יש משמעות כספית למועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה במהלך השנה ? מה תהא שנת המס הראשונה בפריסה קדימה ? האם ניתן להתחיל את הפריסה החל מהשנה העוקבת לשנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה ?

 
מועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה במהלך השנה, בחלק המקרים, גם לו יש משמעות כספית, בהתייחס לפריסה קדימה - 


עזיבת מקום עבודה או פרישה לפני ה- 30 בספטמבר באותה השנה, תביא לכך ששנת הפריסה הראשונה תהיה ככלל אותה השנה בה העובד עזב את מקום העבודה או פרש ומאחר ובאותה שנת המס היתה לעובד הכנסה מעבודה עד למועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה וייתכן ושולמו לו במועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה תשלומים נוספים כדוגמת פדיון ימי חופשה, ייתכן ושיעור המס השולי שיחול על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס יהיה גבוה יותר (לא בהכרח, מותנה בבדיקת כל הנתונים האישיים של העובד או הפורש).


מדוע ככלל ? מאחר וגם כאשר עזיבת מקום העבודה או הפרישה לפני ה- 30 בספטמבר באותה השנה, ניתן לבקש לפרוס קדימה את כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה החייבים במס, כך ששנת הפריסה הראשונה תהיה זו העוקבת לשנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה, ואולם בתנאי שסך שנות הפריסה, לרבות שנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה שאליה לא יוחס החלק החייב במס, לא יעלה על מספר שנות הפריסה שהעובד הפורש היה זכאי להן בהתאם לכללי הפריסה. כלומר, העובד הפורש יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי.

עזיבת מקום עבודה או פרישה החל מה- 30 בספטמבר באותה השנה (כולל), תביא לכך ששנת הפריסה הראשונה תהיה לפי בחירת הפורש בין 2 החלופות הבאות: השנה בה הוא עזב את מקום העבודה או פרש (שנת הפרישה) או שנת המס הבאה לאחריה, בה ייתכן ולעובד הפורש צפויה ירידה בהכנסה החייבת במס ושיעור המס השולי שלו יהיה נמוך יותר (כמובן ללא פגיעה במספר שנות הפריסה).איך זה עובד ?

במעמד הגשת הבקשה לפריסה לפקיד השומה אליו אתה שייך לפי איזור מגוריך ובמסגרת אישור פקיד השומה לפריסה, נקבעת שנת הפריסה הראשונה ומקדמה לתשלום המס. ההתחשבנות הסופית נעשית במסגרת חובת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה בגין כל אחת משנות הפריסה (נדגיש כי לעניין פריסה קדימה, לפי הנחיות רשות המסים, כאשר שנת הפריסה הראשונה היא השנה העוקבת לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה - יש חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות הפריסה + לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה).
 
רק בתום כל שנות הפריסה ניתן לדעת מהו סך המס ששולם בפועל, ואולם, כמובן שניתן להעריך את סך המס לתשלום, כבר במועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה, בהתבסס על הנחות חישוב סבירות, תוך קבלת סיוע מאיש מקצוע מתאים.

פריסה קדימה - לדוגמא, מומלץ למי שצפויה לו ירידה בהכנסה החל ממועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה ובמקרים נוספים, בכפוף לבדיקה אישית.

פריסה אחורה – לדוגמא, עשויה להתאים לעובד אשר יצא לחופשה ללא תשלום במהלך השנים שקדמו לשנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה (עד 6 שנים) (לא למשך שנת מס מלאה, ראה מעלה התייחסות ספציפית למצב בו החל"ת נמשכה כשנת מס מלאה ואז שנה זו לא תיכלל בשנות הפריסה שכן אין מדובר בשנת עבודה כהגדרתה) או לעובד שמשכורתו החודשית היתה קטנה יותר במהלך השנים שקדמו לשנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה ובמקרים נוספים, בכפוף לבדיקה אישית.
 

מימוש נקודות זיכוי, זיכויים וניכויים כנגד ההכנסה החייבת בשנות הפריסה


בטופס הפריסה 116ג העובד או הפורש הצהיר כי: (בנוסח עד ליום 29/12/2016 בו טרחה רשות המסים להסיר פסקה זו לאחר פניות חוזרות ונשנות מצידנו מהן התעלמה במשך שנים, רשות המסים עדכנה את טופס הבקשה לפריסה (טופס 116ג)).
 
"ידוע לי כי פריסת ההכנסה היא לצרכי חישוב המס בלבד וכי לא אהיה רשאי לקזז כנגד סכום ההכנסה שנפרס, ניכויים ו/או פטורים כלשהם למעט ניכוי או פטור המגיעים כחוק בשנת המס בה נתקבלה ההכנסה אותה אני מבקש לפרוס." הפרשנות שהיתה נהוגה עד 06/2007: אם שנת הפריסה הראשונה הינה גם השנה בה נתקבל המענק / סכום הפיצויים דהיינו שנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה, אזי ניתן לנצל קיזוזים למיניהם, ניכויים, זיכויים ופטורים כנגד סכום הפריסה של אותה השנה ולגביי השנים הבאות לא תינתן האפשרות למעט ניצול נקודות זיכוי שלא נוצלו. 

אם שנת הפריסה הראשונה הינה השנה שלאחר השנה בה נתקבל המענק / סכום הפיצויים דהיינו לאחר שנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה, אזי לא ניתן לקזז כל קיזוז ולנצל פטורים, זיכויים וניכויים למעט נקודות זיכוי שלא נוצלו. הסיבה לאבחנה- חלק ההכנסה מהפריסה הנזקף לאותה השנה בה הופסקה העבודה הינו נחשב כהכנסה מעבודה לעומת חלק ההכנסה מהפריסה הנזקף לשנים הבאות לא נחשב כהכנסה מעבודה. 

פרשנות חדשה ניתנה להוראות מס הכנסה בכל הקשור לפריסה ומימוש פטורים כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס לאור פסק דין שניתן ביום 05/06/07 כדלקמן:

בערעורו של שרל שבטון לבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניינו נגד פקיד שומה תל-אביב-יפו 5 ונציבות מס הכנסה (עמה 001017/06) נתבקש בית המשפט להצהיר כי שרל שבטון זכאי לפטור ממס הכנסה בגין מענק פרישה מוקדמת שקיבל ממעבידו, בהתאם להוראות סעיפים 8(ג)(3) ו 9(5) לפקודת מס הכנסה בגין כל חלק מן המענק שנפרס בשנות הפריסה. 

הערעור מתקבל בכל הנוגע לייחוס מענק הפרישה תוך ניצול תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, כעמדת שרל שבטון. מס הכנסה יערוך חישוב מחדש בהתאם, של הפריסה והכנסות שרל שבטון בשנות הפריסה, וככל שלא נוצלה תקרת הפטור לנכה בשנים אילו בשל הכנסות אחרות מיגיעה אישית, יושב סכום המס ששולם כמקדמה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בפקודה. טענת שרל שבטון כי מענק הפרישה הינו תקבול שבהון, נדחית. (טענה נוספת שהועלתה בבית המשפט על ידי שרל שבטון).

לדעתי-

החלטת בית המשפט לאפשר מימוש תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס, במהלך כל שנות הפריסה פתחה פתח לאנשים שעוזבים את מקום עבודתם או פורשים לממש גם קיזוזים, זיכויים וניכויים כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה.

לדוגמא...

קיזוזים – מאחר ולדעתי הפרשנות המקובלת מעתה היא כי החלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס על פני שנות הפריסה מהווה הכנסה חייבת לכל דבר ועניין (ולא מדובר בפריסה טכנית בלבד אשר נועדה רק לצורך התחשבות בשיעורי המס והזיכויים ממנו בלבד) – במידה ונוצר לעובד או לפורש הפסד מעסק שפתח לאחר עזיבתו את מקום העבודה או פרישתו במהלך שנות הפריסה יכול הוא לקזז את ההפסד מהעסק כנגד ההכנסה שמקורה בחלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס על פני שנות הפריסה.

זיכויים – על פי אותו עיקרון, במידה והעובד או הפורש שילם לחברת ביטוח במהלך שנות הפריסה פרמיה לביטוח חייו או חיי בן זוגו יכול הוא לקבל זיכוי לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה כנגד המס שמקורו בחלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס על פני שנות הפריסה. (והכול בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה לרבות תנאי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה).

ניכויים – על פי אותו עיקרון, במידה והעובד או הפורש שילם לקופת גמל (במעמד עצמאי) במהלך שנות הפריסה תשלומים בעד תגמולים או קצבה יכול הוא לקבל ניכוי לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה כנגד ההכנסה שמקורה בחלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס על פני שנות הפריסה. (והכול בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה לרבות תנאי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה).


נדגיש כי מדובר בפרשנות לאור פס"ד שרל שבטון. המידע מוצג להמחשה בלבד. אין מדובר ברשימה סגורה של קיזוזים, זיכויים ו/או ניכויים אפשריים אלא בדוגמאות בלבד. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים.
 
בהקשר זה ראה עדכון חשוב מאוד מיום 18.08.2011 - החלטת בית המשפט העליון בעניין שרל שבטון:
 

עדכון 06/2022: במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - רשות המסים מבהירה כי בפריסה, לצורך חישוב המס יילקחו בחשבון פטורים, ניכויים אישיים, נקודות זיכוי וזיכויים אישיים להם זכאי הנישום.
 
פריסת פיצויים - פריסה אחורה או פריסה קדימה ?
 
פריסת פיצויים ומענקי פרישה - אל תמהרו לעשות פריסה !
 
לייעוץ מס בעת עזיבת מקום עבודה וביצוע פריסת מס אופטימלית מול מס הכנסה באמצעות רואה חשבון פנה אלינו - צור קשר
 
כל המידע אודות: פיצויי פיטורים
 

 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


 
 
 

 
 


 


 
 

   
 
חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרהמכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים בנושא מאז ועד היום לרבות העתק מכתב אחרון שהועבר לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת – רשות המסים בישראל - ביום 09.05.2022.
 
פסק הדין - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן - ע"מ 59612-02-15 - מיום 18/06/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ?

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.