דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסת מס - היוון קצבה (היוון פנסיה)

סעיף 8 (ג) (3) לפקודת מס הכנסה

 

פריסת מס - סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה

8. חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת

(ג) לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לעניין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:

(3) הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (5) או (6) להגדרתה שבסעיף 1 – בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה, לפי העניין, אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק או היוון הקיצבה; אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.

"הכנסה מיגיעה אישית"סעיף 1 לפקודת מס הכנסה

לרבות –

(1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;

(2) קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית;

(3) קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן;

(3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2);

(4) קיצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי;

(5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות;

(6) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (4);

(7) סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד; לענין זה, "אדם" - לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו;

כאמור על פי פקודת מס הכנסה ניתן לפרוס היוון קצבה (היוון פנסיה) חייב במס (החלק שמעבר להיוון קצבה פטור ממס) על פני (עד) 6 שנים לאחור או (עד) 6 שנים קדימה, ראה ניסוח מדוייק בסעיף. (בדומה לפריסה של מענק פרישה ופיצויי פיטורים חייבים במס, לרבות הכלל של ה- 30 בספטמבר לפיו נקבעת שנת הפריסה הראשונה).

בכל מקרה יש לבחון באופן מקצועי את הכדאיות בפריסת ולבצע בדיקה מקדמית (סימולציה) לחישוב המס בכל אחת מהאלטרנטיבות באמצעות איש מקצוע (רואה חשבון או יועץ מס).


מידע נוסף רלבנטי:

מתוך חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013 - תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה - סעיף 7.5 (עמוד מס' 24 לחוזר) - 

"היוון קצבה מזכה שהוא משיכה כדין ושלא ביקשו בגינו פטור לפי סעיף 9א לפקודה, חייב במס שולי החל על יחיד. על היוון קצבה כאמור חלות הוראות הפריסה וניתן לפרוס לאחור או לפרוס קדימה שש שנים לכל היותר על פי הוראות סעיף 8(ג)(3). יובהר כי הפריסה קדימה משקפת יחס של שנה אחת לכל ארבע שנות היוון, לפיכך יש לבחון את גילו של מי שבחר להוון, וכל ארבע שנים שלאחר גיל 70 (לאישה ולגבר) יפחיתו מתקופת הפריסה שנה אחת, מכאן, מי שמלאו לו 74 במועד ההיוון יוכל לפרוס ל- 5 שנים לכל היותר, ומי שמלאו לו 78 יוכל לפרוס ל- 4 שנים לכל היותר וכך הלאה. מי שמלאו לו 94 שנים לא יוכל לפרוס את הכנסתו מהיוון קצבה מזכה."
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לתכנון מס בפרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד. בחירה בפריסת מס הינה על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הפורש. נקיטת פעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה ולליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי-ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר מס הכנסה 78/5 (מקור "הסטורי" לעניין פריסת מענק פרישה, פיצויי פיטורים או היוון חייב במס) - "כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה"
 
פסק הדין - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן - ע"מ 59612-02-15 - מיום 18/06/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ?
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.