דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם פסק דין של בית המשפט המחוזי מחייב את מס הכנסה ?


דיון בשאלה העקרונית: האם פסק דין אשר ניתן בבית המשפט המחוזי מחייב את רשות המסים או שמא רשות המסים יכולה שלא ליישם את פסק הדין של בית המשפט המחוזי לגבי כלל הנישומים וזאת עד לערעור / קביעה של בית המשפט העליון.


גישה א': רשות המסים אינה רשאית להתעלם מפסק דין של בית המשפט המחוזי.

לעניין זה ראה - עתמ 2357/05 - עו"ד שאול אפלבוים נגד עיריית רחובות ושוהר שירותי חנייה בע"מ.

להלן הקטע הרלבנטי המתייחס לעניין זה מתוך פסק הדין - (טענת הנתבעת ולאחריה תשובת השופטת) (ההדגשות אינן במקור!) -

"היועצת המשפטית של המשיבה טוענת במכתב תגובתה לעותר כך:

"אין כל עילה להסרת העיקול שנרשם על רכב שבבעלותך, העיקול יוסר כנגד סילוק חובך. אשר לפסק הדין שאוזכר במכתבך, המדובר בפסק דין שניתן בבית משפט השלום המחוזי ולפיכך אינו מהווה הלכה מחייבת, מה גם שנסיבות ביטול העיקול המפורטות בפסק הדין אינן חלות בענייננו".

(נספח לעתירה).

מכאן, שלא פגיעה בתדמית עוה"ד העותר עמדה לנגד עיני המשיבה, אלא העמדה, שמה שמחייב אותה אינה איזושהי החלטה של בימ"ש לא ברור שלום או מחוזי, אלא כנראה אך ורק החלטות של בית המשפט העליון.

אבל מה לעשות, בשיטת המשפט שלנו בתיהמ"ש "שבשטח" בין אם שלום ובין אם מחוזי, הם הראשונים להתמודד לעיתים בסוגיות עקרוניות ולקבוע בנושא; ואם לא תהיה עדיין בשנים הקרובות הכרעה בביהמ"ש העליון, האם היועץ המשפטי של העירייה הוא זה שיכריע מה הדין? סמכות זו, נכון להיום, נתונה לבתיהמ"ש על ערכאותיהם השונות. והרשות מחויבת להן, אפילו אם היא אינה מבררת אם המדובר בבימ"ש שלום או מחוזי. "אכן רק פסק דין של בית המשפט העליון מחייב את בתי המשפט האחרים שמתחתיו (עקרון התקדים / קביעת הלכה), אך כל עוד בית המשפט העליון לא פסק בעניין זה אחרת, החלטות בתי המשפט האחרים (בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי) מחייבות את רשות המסים. כעיקרון, לפי הוראות פקודת מס הכנסה, רשות המסים חייבת לקבל מנישום דוח שנתי למס הכנסה כשומה עצמית ולהחזיר לנישום את המס המגיע לו בתוך 90 יום כך שעד להתבררות הסוגיה בבית המשפט העליון אם בכלל, המס שנגבה ביתר לטענת הנישום, יוותר בידו.


גישה ב': רשות המסים רשאית להתעלם מפסק דין של בית המשפט המחוזי.


פסק דין של בית המשפט המחוזי הינו פסק דין מנחה בלבד (דהיינו אינו מחייב בתי משפט אחרים) ולפיכך רשות המסים יכולה להתעלם ולא ליישם את פסק הדין של בית המשפט המחוזי לגבי כלל הנישומים עד שיובא עניין זה להכרעה בבית המשפט העליון, אם בכלל.

גם לפי גישה זו, עדיין מומלץ לנישום להגיש דוח שנתי למס הכנסה על מנת לערער על החלטת רשות המסים אולם לפי גישה זו, ייתכן ועליו יהיה להמתין להכרעה בעניין ורשות המסים אינה מחוייבת לקבל את עמדתו של הנישום בה הוא מצדד לפי פסק דין של בית משפט מחוזי בעניינו של נישום אחר.
 
הרחבת הדיון:
 
במהלך השנים, בתי המשפט, בפסקי דין שונים, שפכו אור על הסוגיה שבנדון, להלן דוגמאות:
 
בג"צ 653/83 - מבע מוציאים לאור בע"מ נגד סגן נציב מס הכנסה / נציבות מס הכנסה - מקבץ ציטוטים רלבנטים (ההדגשה אינה במקור)
 
"אם, למשל, הלכה זו הייתה מתאשרת על-ידי בית המשפט העליון, אין ספק כי הייתה מהווה תקדים, המחייב, כחלק מהדין, לא רק את בתי המשפט לדרגותיהם, להוציא את בית המשפט העליון עצמו, אלא גם את כל אותם מוסדות ונישומים הנדרשים לאותה הוראה שבדין, שזכתה לפרשנות מוסמכת ולהלכה מחייבת של בית המשפט.
 
נשאלת השאלה, מה תוקפה הנורמאטיבי ומה היקפה של הלכה זו, כאשר היא יוצאת מפי שופט של בית המשפט המחוז בפסיקתו. אכן, אין כוחה ככוחה של ההלכה הנפסקת בבית המשפט העליון, אולם החסרת משמעות היא כלפי הציבור הרחב? האין לייחס לה כל נפקות נורמאטיבית? האין היא מחייבת את שלטונות המס ואת כלל הנישומים, כל עוד לא נפסק אחרת על-ידי בית המשפט העליון? האין לומר כי הלכה כזו, כל עוד לא נדחתה על-ידי פסיקתו המחייבת של בית המשפט העליון, משקפת לכאורה את הדין, כפי שהוא חל אותה שעה או כפי שמותר היה להבינו אותה שעה? האם, בהקשר לשאלות המוצגות לעיל, יש משמעות לעובדה, שפסק-דינו של בית המשפט המחוזי לא היה לחלוט בשל ערעור שהוגש כנגדו? ובכלל, היש חשיבות אם נישום פלוני, שאינו צד לאותו פסק-דין, ידע או לא ידע על קיומו של הערעור ?
 
14. על כוחו המחייב של פסק-דין של בית המשפט העליון כבר עמדתי לעיל, והרי כך נקבע הדבר בחוק-יסוד: השפיטה, סעיף 20(ב). סעיף זה גם קובע את מעמדו, את השלכותיו ואת משקלו של פסק-דין, שניתן על-ידי בית ­משפט מדרגה נמוכה יותר. נאמר בסעיף 20(א), כי הלכה, שנפסקה בבית-משפט כזה, מנחה את בתי המשפט בדרגה נמוכה ממנו. אמור איפוא, כי פסק-דינו של בית המשפט המחוזי כלל וכלל אינו חסר משקל, משמעות והשפעה, שהרי הלכתו של בית-משפט מחוזי תנחה בתי-משפט בדרגים נמוכים יותר, בעת שהם נדרשים לפסוק בעניינים דומים. אך הגיוני הוא, שלא רק את ערכאות השיפוט הנמוכות יותר ינחה פסק הדין של בית המשפט המחוזי אלא גם את ציבור המשפטנים וציבור האזרחים, הניצבים בפני קושיה, שפסק הדין האמור, על-פי ההלכה העולה ממנו, מתרץ אותה.
 
מסקנתי היא איפוא, כי כאשר מתעוררת מחלוקת משפטית בין בעלי דין באשר לפרשנותו של חוק, ואין לפניהם הלכה ברורה ומחייבת בנושא זה מאת בית המשפט העליון, אולם מצויה לפניהם הלכה בנושא זה מאת בית-משפט מחוזי, מותר להם להנחות עצמם באותה הלכה ולראות בה פסיקה עקרונית, המשקפת נאמנה את המצב המשפטי לאשורו.......
 
נשאלת כאמור גם השאלה האם כל האמור עד כה אינו צריך להיות מושפע מן העובדה, שפסק הדין המחוזי לא היה חלוט ושהוגש עליו ערעור? .... נראה לי, שהתשובה לשאלה ז הינה שלילית. הלכה פסוקה היא, שגם פסק-דין שאיננו סופי הינו תקף, כל עוד לא בוטל. ..... אם רואים בפסקי-דין של בתי-משפט מחוזיים גורם מנחה ומכוון את בתי המשפט בדרגות נמוכות יותר ואת כלל הציבור, יש לראותם כמנחים, גם כשאין הם חלוטים. התקופה בין הגשת הערעור לבין הדיון וההכרעה בו עלולה להימשך זמן רב. במשך תקופה זו על הציבור ועל שלטונות המס לדעת כיצד לכלכל צעדהם. אין זה סביר, שבזמן זה יתעלמו מקיומו של פסק הדין. העובדה, שההלכה בו עלולה להשתנות בפסק-דין של בית המשפט העליון, אינה צריכה לפגום במעמדו, כל עוד היא לא נהפכה. גם הלכה של בית המשפט העליון עלולה להתהפך בדיון נוסף, אך אין הדבר גורע מתוקפה, כל עוד היא לא נהפכה."
 
 


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.