דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חיסכון וסיוע לעצמאים - עדכוני חקיקה

תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 - (תזכיר חוק!)

 

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

פרק _': חיסכון וסיוע לעצמאים

תזכיר זה מיישם את החלטות הממשלה מיום 11 באוגוסט 2016, והוא צפוי לעלות על סדר יומה של ועדת השרים המיוחדת לעניין התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 ביום 4 בספטמבר 2016.

א. שם החוק המוצע

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, פרק___': חיסכון וסיוע לעצמאים.

ב. מטרת החוק המוצע, הצורך בו ועיקרי החוק המוצע

במסגרת עבודת צוות בינמשרדי, נשמעו צרכי אוכלוסיית העצמאים ונדונו דרכים שונות לפתרונם. בהתאם למסקנות הצוות, הוחלט לתקן את שיעורי הביטוח הלאומי שמשולמים על ידי עצמאים, להטיל עליהם חובה להפריש מהכנסתם לטובת חיסכון פנסיוני, ולאפשר להם למשוך מקופת הגמל לקצבה סכומים במקרה של אבטלה, כפי שיפורט להלן:

נכון להיום, עצמאים שלהם הכנסה נמוכה מפרישים דמי ביטוח לאומי בשיעורים גדולים יותר בהשוואה לשכירים ברמת הכנסה מקבילה. משכך, מוצע להפחית את שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, מ-6.72% ל-2.87%, ולהעלות את שיעור דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, ב-1.6%.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון להיום, שיעור גדול מהעצמאים, ובפרט עצמאים ברמות הכנסה נמוכות ובינוניות, לא מפרישים תשלומים לחיסכון פנסיוני אשר נועד לסייע לעובדים לשמר את רמת הכנסתם גם לאחר יציאתם לגמלאות. משכך, מוצע לחייב עצמאי להפריש לפנסיה תשלומים מהכנסתו, בשיעור של 4.45% על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ושיעור של 12.55% על חלק השכר שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד לשכר הממוצע במשק. חובת ההפרשה לפנסיה לא תחול על עצמאים מתחת לגיל 21, על עצמאים שהם מעל גיל 60 וכן על עצמאים מעל גיל 55 ביום תחילת החוק. כמו כן, על מנת להבטיח את יישום חובת ההפרשה, מוצע כי רשות האכיפה והגבייה תפעל לאכיפת החובה להפריש לקופת גמל לפי חוק זה, ותטיל קנס בגובה של 500 ₪ על עצמאי שלא הפריש תשלומים כאמור, לאחר שקיבל התראה לעשות כן.

עוד מוצע כי עצמאי אשר סגר את עסקו, ועמד בתנאים שונים, יהיה רשאי למשוך תשלום כולל בסכום של הגבוה מבין שלוש פעמים שכר המינימום במשק או הסכום הנמוך מבין שלושת אלה: א. שליש מהסכום הצבור למצבי אבטלה. ב. 12,230 ₪ כשהם מוכפלים בסך השנים שבהן הפקיד העמית לקופת גמל. ג. שכר מבוטח של העצמאי כשהוא מוכפל בסך השנים שבהן הפקיד העמית לקופת גמל. חיסכון זה מיועד לאפשר לעצמאי לקבל הכנסה בתקופות של אבטלה ולסייע לו במימון הקמת עסק נוסף לצורך השתלבותו בשוק התעסוקה.

בנוסף, על מנת לתמרץ את החיסכון ארוך-הטווח, מוצע להגדיל את הטבת המס של עצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5% וכן להעניק הטבה בהפרשה לקרן השתלמות. כך עצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת מס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים לקרן השתלמות אשר אינם זכאים להטבת מס.

ג. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה והיבטים מנהליים נוספים

200 מיליוני ₪ בהוצאה אשר יוקצו למוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך אובדן הכנסות בסך 180 מיליוני ₪ כתוצאה מניצול צפוי של הטבות המס.

ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים

תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995

תיקון פקודת מס הכנסה [נוסח משולב]

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005

חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985

ה. נוסח החוק המוצע

הגדרות

1.

"אבטלה" - עצמאי שלו עסק לא פעיל;

   

"הכנסה חייבת בתשלום" - הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב לסיוע במצבי אבטלה; לעניין זה, "ניכויים" - למעט ניכויים כמפורט להלן:

     

(1) ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 47 ו-47א לפקודה;

     

(2) ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה;

     

" הכנסה מבוטחת" - כהגדרתה בסעיף 47(א)(4) לפקודת מס הכנסה;

     

""השר" - שר האוצר;

     

"חוק קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

     

"מרכיב לסיוע במצבי אבטלה" - סכומים ששילם עצמאי שלו הכנסה חייבת בתשלום לקופת גמל לקצבה, לשם משיכתם במקרה של אבטלה, ובלבד ששולמו לפי הוראות חוק זה בעבור שנתיים לפחות מתוך שלוש שנות המס האחרונות;

     

"עצמאי" - מי שלו הכנסה חייבת בתשלום;

     

"הפקודה"- פקודת מס הכנסה [נוסח חדש];

     

"קופת גמל לקצבה" - כהגדרתה בחוק קופות גמל;

     

"שכר ממוצע במשק" בשנת מס מסוימת - סכום השווה לשתיים עשרה פעמים השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי ביטוח לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, כפי שמפרסם המוסד לביטוח לאומי, כשהוא מוכפל ב- 12.

     

"שכר מינימום" - כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

     

"שנת מס" - כהגדרתה בפקודה.

חובה לשלם לקופת גמל לקצבה

2.

(א) עצמאי ישלם תשלומים לקופת גמל לקצבה בשל הכנסה חייבת בתשלום בשנת מס לפי שיעורים אלה:

     

(1) על חלק ההכנסה החייבת בתשלום שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק - 4.45%;

     

(2) על חלק ההכנסה החייבת בתשלום שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד לשכר ממוצע במשק - 12.55%.

   

(ב) מתשלומים שחייב עצמאי לשלם לפי סעיף קטן (א), ינוכו תשלומים שהופקדו על ידו או בעדו, בשל הכנסתו המבוטחת.

   

(ג) תשלומים לקופת גמל לפי סעיף זה ישולמו לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה משולם התשלום.

אי-תחולת חובת תשלום לקופת גמל לקצבה

3.

חובת תשלום לקופת גמל לקצבה לפי סעיף 2, לא תחול לגבי מי שהתקיים בו אחד מאלה:

     

(1) טרם מלאו לו 21 שנים;

     

(2) הוא הגיע לגיל פרישה מוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004[1];

     

(3) הוא הגיע לגיל 55 במועד תחילתו של חוק זה;

     

(4) טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975[2].

תשלומים לקופת גמל

4.

מסכומים שישלם עצמאי לקופת גמל לפי סעיף 2, שליש מסך התשלומים במועד התשלום או סך של 12,230 ₪ לשנה, לפי הנמוך מביניהם, ישולמו למרכיב לסיוע במצבי אבטלה.

העברת מידע מרשות מסים למרכז לגבית קנסות

5.

(א) רשות המסים תעביר למרכז לגבית קנסות, אגרות והוצאות עד ליום 31 בדצמבר בכל שנה, מידע לגבי עצמאים שהכנסתם החייבת בתשלום בשנת המס החולפת עולה על סכום השווה לשתיים עשרה פעמים שכר מינימום ושלא הפקידו בשנה החולפת תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי סעיף 2.

   

(ב) המידע שיועבר לפי סעיף קטן (א) יכלול את כל אלה:

     

(1) מספר זהות;

     

(2) שם פרטי ושם משפחה;

     

(3) מען בהתאם לדוח שהוגש לפי סעיף 131 לפקודה;

     

(4) ההפרש בין הסכום שהיה על העצמאי להפקיד לפי חוק זה לבין הסכום שהופקד בפועל.

שמירת מידע שהתקבל לפי סעיף 6

6.

מידע שהתקבל לפי סעיף 5 יוחזק בנפרד מכל מאגר של הרשות ולא ייעשה בו שימוש אלא לשם משלוח התראה לפי סעיף 8 או לשם הטלת קנס מנהלי לפי סעיף 9.

חובת סודיות

7.

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות וכל מי שפועל מטעמו ישמרו בסוד מידע שהובא לידיעתם על ידי רשות המסים, לא יגלו אותו לאחר ולא יעשו בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או כל דין אחר או לפי צו של בית משפט.

משלוח התראה

8.

(א) לא שילם עצמאי שהכנסתו החייבת בתשלום באותה שנת מס עולה על סכום השווה לשתיים עשרה פעמים שכר מינימום תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי סעיף 2, ישלח אליו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התראה, שלפיה יהיה עליו לבצע את התשלום בתוך 90 ימים ממועד משלוח ההתראה.

   

(ב) בהתראה לפי סעיף קטן (א) יפורטו כל אלה:

     

(1) החובה של העצמאי לבצע את התשלומים לקופת גמל לקצבה;

     

(2) גובה הסכומים שעליו לשלם;

     

(3) המועד האחרון לתשלום;

     

(4) האופן שבו הוא רשאי להוכיח בפני המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות על ביצוע תשלום;

     

(5) גובה הקנס שיוטל עליו אם לא ישלם את הסכומים כאמור.

אי תשלום לקופת גמל - עבירה

9.

לא שילם עצמאי לקופת גמל את הסכומים שפורטו בהתראה עד תום התקופה שנקבעה בהתראה, דינו - קנס 500 שקלים חדשים.

ביצוע ותקנות

10.

השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תיקון חוק בית הדין לעבודה

11.

בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969[3], בתוספת השניה, בסופה יבוא:

   

"סעיף 2 לפרק ___ בחוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018, התשע"ו-2016.";

תיקון חוק הביטוח הלאומי

12.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995, בלוח י', בטור ג' שכותרתו "אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340 (א)" -

     

(1) בכותרת המשנה "על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצע", בטור המשנה "לעובד עצמאי", במקום האחוזים שמפורטים בו יבוא:

     

0.94

     

-

     

2.74

     

0.78

     

0.09

     

-

     

-

     

2.12

     

0.21

     

5.95

     

12.83

     

(2) בכותרת המשנה "על חלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע", בטור המשנה "לעובד עצמאי", במקום האחוזים שמפורטים בו יבוא:

     

0.24

     

-

     

0.59

     

0.17

     

0.03

     

-

     

-

     

0.47

     

0.05

     

1.32

     

2.87

תיקון פקודת מס הכנסה

13.

בפקודת מס הכנסה [נוסח משולב]-

     

(1) אחרי סעיף 3(ה7) יבוא:

     

"3(ה8) - סכומים שקיבל יחיד ממרכיב לסיוע במצבי אבטלה לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל, יראו אותם כהשתכרות או כרווח מעסק או ממשלח יד של העצמאי, בעת שקיבל אותן.";

     

(2) אחרי סעיף 9(7א) יבוא:

     

"9(7ב)

(א) סכומים שמשך יחיד ממרכיב לסיוע במצב אבטלה לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל לקצבה עד לגובה ממוצע הכנסתו החייבת בתשלום מעסק או משלח יד לכל שנת עבודה או עד לסכום הפטור המרבי לכל שנת עבודה הקבוע בסעיף 9(7א)(א)(2), לפי הנמוך מביניהם, כשהם מוכפלים במספר השנים שבהן הפקיד העצמאי תשלומים לפי סעיף 2.

       

(ב) המנהל יקבע כללים לדיווח וחישוב הסכום הפטור לפי סעיף זה.

       

בסעיף זה "לכל שנת עבודה" - לכל שנה החל משנת המס שבה החל לשלם לרכיב לסיוע במצב אבטלה בפעם הראשונה או החל משנת המס שבה החל לשלם לרכיב סיוע במצב אבטלה לאחר שביצע משיכה שפטורה לפי סעיף זה.";

     

(3) בסעיף 9א(ג)(1), בהגדרה "מענקים פטורים" ברישא אחרי המילים "32 שנות עבודה" יבוא "וכן סכומים פטורים לפי סעיף 9(7ב) שקיבל יחיד";

     

(4) בסעיף 17(5א), המילים "לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל-2.5% מהכנסתו הקובעת" - יימחקו;

     

(5) בסעיף 45א, בסופו יבוא:

     

"(ו) יחיד שלא נוכו לו סכומים בעד רכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה לפי סעיף 32(14)(ב) יזוכה ממס בשיעור של 35% מן הסכומים ששילם לקופת גמל לקצבה בעבור עצמו כעמית עצמאי ולא קיבל בעבורם זיכוי ממס לפי סעיף קטן (ב) עד לשיעור של 0.5% מהכנסתו מעסק או משלח יד עד לסכום השווה לפעמיים הסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" שבסעיף 47(א)(1) לשנה בניכוי הכנסתו המבוטחת.";

     

(6) בסעיף 235 -

       

(א) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

       

"(ג1) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשות המסים תמסור למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מידע לפי סעיף ____ לחוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018, התשע"ו-2016.".

       

(ב) בסופו יבוא:

       

"(3) בביצוע פרק --: לחוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018, התשע"ו-2016.

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)

14.

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005-

     

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "עמית עצמאי" -

     

""עמית עצמאי שמחויב להפקיד" - עמית עצמאי שחלה עליו חובה להפקיד לקופת גמל לפי סעיף 2 לחוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 , התשע"ו-2016;";

     

(2) בסעיף 21, אחרי "ותשלומים עבור פיצויים" יבוא "ותשלומי עמית עצמאי שמחויב להפקיד עבור סיוע למצבי אבטלה";

     

(3) בסעיף 23(ב), בסופו יבוא:

       

"(ה) סיוע למצבי אבטלה של עמית שמחויב להפקיד, בסכום כולל שהוא הגבוה מבין שלוש פעמים שכר מינימום או מסכום שהוא הנמוך מבין אלה:

         

(1) הסכום אשר הופקד למרכיב לסיוע במצבי אבטלה;

         

(2) 12,230 ₪ כשהם מוכפלים בסך השנים שבהן הפקיד העמית לקופת גמל, כעמית עצמאי שמחויב להפקיד, או בסך השנים שחלפו מהמועד שבו העמית משך כספים מרכיב סיוע למצבי אבטלה, לפי הנמוך מביניהם;

         

(3) שכרו המבוטח של העמית כשהוא מוכפל בסך השנים שבהן הפקיד לקופת גמל, כעמית עצמאי שמחויב להפקיד או בסך השנים שחלפו מהמועד שבו העמית משך כספים מרכיב סיוע.

תיקון חוק עבירות מנהליות

15.

בחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, בתוספת הראשונה, בסופה יבוא:

   

פרק --: לחוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018, התשע"ו-2016.[1] ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

[2] ס"ח התשל"ז, עמ' 52.

[3] ס"ח התשכ"ט, עמ' 70. 
חיסכון וסיוע לעצמאים - פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
  
עצמאי - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לציבור העצמאים בישראל - הפרק המתייחס לעצמאים - מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.