דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיית חובה - הסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני במשק - היערכות מעסיקים לקראת ינואר 2008

 
ההסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני (הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק) שנערך ונחתם בתאריך 19/07/2007 קובע בין היתר כי:
 
 
 
החל מ- 1 בינואר 2008 תחול חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד כהגדרתו בסעיף 3 להסכם הקיבוצי והכל על פי הקבוע בהסכם הקיבוצי כדלהלן:
 
 
כל עובד כהגדרתו בסעיף 3 להסכם הקיבוצי , שאין לו "הסדר פנסיוני מיטיב" כהגדרתו בסעיף 5 (א) להסכם הקיבוצי, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום עבודה, שהינו או שיהיה חבר במי מהארגונים החברים ו/או שיהיו חברים בלשכת התאום, יהיה זכאי להיות מבוטח עפ"י ההסכם הקיבוצי.
 
העובד יהיה זכאי לבחור, בהודעה בכתב למעסיקו בפרק הזמן הקצוב הנקוב בהסכם הקיבוצי בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקיצבה, שאושרה ע"י הממונה, בה יהיה מבוטח החל מהמועד בו קמה לו זכאותו כקבוע בסעיף 6ה' להסכם הקיבוצי, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, באותה קופה או בקופה אחרת, והכול בכפוף לאמור בסעיף 6ה' להסכם הקיבוצי.
 
 
 
חובת הביטוח הפנסיוני
 
 
תחול חובת הביטוח הפנסיוני, אך ורק על עובד, כהגדרתו הסכם הקיבוצי ועל מעבידו, בשלב זה, וכל עוד לא הוסכם אחרת בכתב, בתנאים המופרטים להלן:
 
א. העובד יבוטח בביטוח פנסיוני, כאמור בסעיף 3 להסכם הקיבוצי.
 
ב. השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו, שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, עד התקרה המפורטת בסעיף קטן ג' להסכם הקיבוצי.
 
ג. חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת, הנמוך מבין השניים.
 
ד. שיעורי ההפרשות מהשכר כהגדרתו בסעיף זה לעיל, יהיו בהתאם לאמור להלן, בכפוף להוראות הממונה, תקנות מס הכנסה ותקנות הקרן והם ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:
 
החל מיום ...
 
הפרשות
מעביד
הפרשות
עובד
הפרשות מעביד
לפיצויים
סה"כ
1.1.2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
 
בין השנים 2008- 2013 יגדל סך שיעור הפרשות המעביד והעובד בשיעור של 2.5% נוספים כל שנה עד לשיעור של 15% כך שבשנת 2013 סך שיעור הפרשות המעביד והעובד יעמוד על: 5% מעביד, 5% עובד, 5% מעביד לפיצויים והכל כקבוע בהסכם הקיבוצי.
 
ה. העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות עפ"י הסכם קיבוצי זה, כמפורט בסעיף ד' להסכם הקיבוצי, מיד בתום 9 חודשים מתחילת העבודה (להלן: "תקופת המתנה").
עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה.
 
למען הסר ספק, מובהר כי עובד שביום 1 בינואר 2008, מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו כאמור בסעיף 6ד' להסכם הקיבוצי, יחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה – המאוחר מביניהם.
 
 
לגבי עובד כהגדרתו בהסכם הקיבוצי, עליו חל סעיף 6 להסכם הקיבוצי, אשר מועסק אצל מעסיק החבר בהתאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, במקום הטבלה המפורטת בסעיף 6ד' להסכם הקיבוצי תחול הטבלה המצורפת להסכם הקיבוצי ומסומנת כנספח א' ולא יחולו שינויים כלשהם ביתר הוראות הסכם זה.
 
 
 
מהו פרק הזמן הקצוב שעל העובד להודיע למעסיקו על בחירתו לאיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה להפריש את הכספים ?
 
1. מי שיתחיל לעבוד לאחר מועד כניסתו לתוקף של הסכם זה – 60 יום מיום תחילת עבודתו;
 
2. מי שמועסק 9 חודשים ויותר לפני מועד כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי– לכל המאוחר ביום 1.2.2008 או לחלופין בסוף החודש שבו יכנס ההסכם הקיבוצי לתוקף, כאמור בסעיף 12 להסכם הקיבוצי.
 
3. מי שמועסק פחות מ-9 חודשים טרם מועד כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי – 60 יום לפני מועד זכאותו.
 
 
מה קורה כאשר העובד לא הודיע למעסיקו בפרק הזמן הקצוב על בחירתו לאיזו קרן פנסיה ו/או פוליסת ביטוח מנהלים לקצבה להפריש את הכספים ?
 
 
לא הודיע העובד למעסיקו בכתב על בחירתו בפרק הזמן הקצוב הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח כאמור לעיל, יבטח אותו המעסיק מהמועד בו קמה לו זכאותו, כקבוע בסעיף 6ה' להסכם הקיבוצי, בקרן פנסיה מקיפה חדשה.
 
מובהר כי אין בקביעת המועד להודעת העובד על בחירתו כאמור ברישא של סעיף 3 (א) להסכם הקיבוצי , כדי לדחות את מועד זכאותו הקבוע בסעיף 6ה' להסכם הקיבוצי.
 
האם עובד שחלות עליו הוראות ההסכם הקיבוצי רשאי לבחור ו/או לעבור לקופת גמל אחרת ?
 
"אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של העובד לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת על פי כל דין." -
 
אכן, על פי ההסכם הקיבוצי העובד רשאי לפי רצונו לבחור בכל קרן פנסיה (לפי פרשנותנו - מקיפה או כללית) ו/או בפוליסת ביטוח מנהלים לקצבה ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות באותה קופה או בקופה אחרת.
 
אך מקריאת הסעיף הנ"ל, עולה קושי להבין האם העובד יכול לבחור גם בקופת גמל "רגילה" ו/או פוליסת ביטוח מנהלים מסוג הון שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות באותה קופה או בקופה אחרת, שכן לי לפי ניסוחו של סעיף 3 א להסכם הקיבוצי מדובר ב-פנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקיצבה ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות באותה קופה או בקופה אחרת .
 
בנוסף לכך, ההסכם הקיבוצי קובע בין היתר חריג בו לא תחול החובה להפריש את הכספים לקרן פנסיה ו/או לקופת גמל לקצבה בלבד וזאת כאשר מדובר ב"עובד מבוגר" כהגדרתו בהסכם הקיבוצי (גיל 50 ומעלה).
 
מכך אנו למדים, לפי פרשנותנו, כי בפועל על פי ההסכם הקיבוצי, לא רשאי עובד שאינו "עובד מבוגר" שחל עליו ההסכם הקיבוצי, לבחור בקופת גמל "רגילה" ו/או פוליסת ביטוח מנהלים מסוג הון.
 
 
על מי לא יחולו הוראות ההסכם הקיבוצי ?
 
 
הוראות ההסכם הקיבוצי לא יחולו על מי שמתקיים לגביו ולו אחד מהתנאים המפורטים הבאים ובכפוף לסייגים הקבועים, ככל שקבועים, בהם כדלהלן:
 
1) מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שמעבידו מחויב לבטחו, עפ"י הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או מנהג ו/או נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או דין (להלן: "הסכם לביטוח פנסיוני"), כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות לקרן הפנסיה, עומד לכל הפחות על 17.5% משכר העובד.
 
2) מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, בהסדר ביטוחי הכולל לרבות באופן נלווה או כנספח גם ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי הפיטורים, ובלבד שחלק המעסיק לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד, חלק המעסיק לפיצויי פיטורים אינו נופל מ-5% משכר העובד וחלק העובד לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד.
 
 
3) מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 11.5% משכרו (5.5% תגמולי עובד ו-6% תגמולי מעביד) או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה אך על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה, תחול חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים בסעיף 6 להסכם הקיבוצי וכן יחולו הוראות סעיף 5 להסכם הקיבוצי. למען הסר ספק מובהר, כי לגבי עובד שביום 1 בינואר 2008, מועסק 9 חודשים ויותר כאמור בסעיף 6ה' להסכם הקיבוצי, העברת רכיב "פיצויי הפיטורים" תחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי - המועד המאוחר מביניהם.
 
4) מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם), כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 10% משכרו (5% תגמולי עובד ו- 5% תגמולי מעביד), אך על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה, תחול חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים בסעיף 6 להלן וכן יחולו הוראות סעיף 5 להסכם. למען הסר ספק מובהר, כי לגבי עובד שביום 1 בינואר 2008, מועסק 9 חודשים ויותר כאמור בסעיף 6ה', העברת רכיב "פיצויי הפיטורים" תחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה – המועד המאוחר מביניהם.
 
5) מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שמעבידו מחוייב לבטחו מכוח הסכם לבטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית בתוכנית המעניקה לעובד זכות לפנסיית זיקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, המשולמת על ידי המעביד (בין במישרין ובין באמצעות קופת גמל כשלם) ובלבד שמדובר בהסדר המיטיב על ההסדר הקבוע בהסכם זה.
 
6) מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קיצבה.
 
7) מי שטרם מלאו לו – באישה 20 שנים ובגבר 21 שנים. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בהגיע העובד/ת לגיל האמור, יחולו עליה/ו הוראות הסכם זה, תוך שתילקח בחשבון, לעניין חישוב תקופת ההמתנה כהגדרתה להלן, תקופת עבודתה/ו טרם הגיעה/ו לגיל האמור.
 
 
מה לגבי "עובד מבוגר" - האם גם לגביו חלה החובה על מעסיקו לערוך לו ביטוח פנסיוני מקיף רק בקרן פנסיה ו/או בפוליסת ביטוח מנהלים לקצבה ?
 
ההסכם הקיבוצי יחול גם על מי שהינו במועד הקובע בגיל 50 ומעלה אשר במועד הקובע אין לו הסדר פנסיה מיטיב (להלן: "עובד מבוגר").
 
מובהר, כי על עובד מבוגר כאמור, תחול חובת ביטוח פנסיוני כאמור בסעיף 3 להסכם הקיבוצי, אולם העובד יהיה רשאי להצטרף לפי בחירתו, באמצעות הודעה שתופנה למעסיקו בכתב, לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם).
 
למעט האמור בסעיף זה לעיל, על עובד מבוגר כהגדרתו לעיל יחולו כל הוראות ההסכם הקיבוצי. לא בחר עובד מבוגר כהגדרתו לעיל לפי האמור ברישא של סעיף זה, יחולו עליו הוראות ההסכם, דהיינו מעבידו יצרף אותו לקרן פנסיה מקיפה עד אשר יודיע העובד אחרת.
 
האם הוראות ההסכם הקיבוצי מבטלות הסדרים קיימים בהם מופרשים כספים עבור העובד לקופת גמל "רגילה" או לפוליסת ביטוח מנהלים מסוג הון בלבד ולא למטרת קצבה (פנסיה) ?
 
לפי הקבוע בסעיף 4 להסכם הקיבוצי כאשר מתקיימים התנאים המפורטים באותו הסעיף (ראה סעיפים 1-5 למעלה) - למעשה לא חלות הוראות ההסכם הקיבוצי על אותם המעבידים והעובדים ולפי פרשנותנו להסכם הקיבוצי ייתכנו מצבים בהם גם לאחר ינואר 2008 (תחולתו של ההסכם הקיבוצי) לא יופרשו כספים למטרת קצבה / פנסיה עבור אותם עובדים.
האם הוראות ההסכם הקיבוצי עומדות בקנה אחד עם הוראות פקודת מס הכנסה והתקנות ?
נכון למועד כתיבת מאמר זה, לעניות דעתנו, קיימת סתירה בין הוראות פקודת מס הכנסה והתקנות המאפשרות למעביד ולעובד להפריש כספים עד לתקרת ההכנסה המזכה לשכיר כהגדרתה בפקודת מס הכנסה (7,200 ש"ח לחודש נכון לינואר 2007) לקופת גמל "רגילה" או לפוליסת ביטוח מנהלים מסוג הון בלבד ולא למטרת קצבה (פנסיה).
 
נזכירכם כי נכון להיום, החובה על הפקדה מינימלית לקצבה בטרם מפקידים לקופת גמל "רגילה" מסוג הון, חלה על עמיתים עצמאיים בלבד וטרם עבר תיקון בחוק, בתקנות ובפקודת מס הכנסה המטיל חובה זו גם על שכירים.
ההסכם הקיבוצי בגרסתו הנוכחית "פוטר" מעביד ועובד מהפקדה מינימלית לקצבה בטרם מפקידים כספים לקופת גמל "רגילה" מסוג הון רק לגבי עובד מבוגר כהגדרתו בהסכם הקיבוצי (גיל 50 ומעלה).
 
האם הוראות ההסכם הקיבוצי עומדות בקנה אחד עם הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 ?
 
נכון למועד כתיבת מאמר זה , לעניות דעתנו, קיימת סתירה בין הוראות סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 -לפיו כל עובד רשאי לבחור את קופת הגמל אליה יופרשו הכספים לרבות קופת גמל "רגילה" ופוליסת ביטוח מנהלים מסוג "הון" והכל בכפוף ליתר הוראות הסעיף, פקודת מס הכנסה והתקנות כאמור.
 
 
 
האם יחולו הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ?
 
  1. תשלום לקרן ן/ או לקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים
 
בכפוף לאמור בסעיף 8 להסכם הקיבוצי, מוסכם ומוצהר כי תשלומי המעביד לפי הסכם זה לפיצויי פיטורים בשיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף 6 ד' להסכם הקיבוצי (בטור "פיצויי פיטורים") יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.
 
האם ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים ניתנות להחזרה למעביד ?
  1. ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף 7 להסכם הקיבוצי, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.
  2. השלמת פיצויי פיטורים:
א. מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה שבסעיף 6ד' להסכם הקיבוצי, או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל- 8.33% ( להלן: "השלמת פיצויי פיטורים") לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה. הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, בהודעה בכתב לקופה עם העתק לעובד, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים" בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בתנאים המפורטים בסעיף 7 לעיל בהתאמה, אזי מוסכם ומובהר כי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק כמפורט בסעיף 8.
 
ב. מעסיק שלא העביר תשלומי השלמת פיצויי פיטורים באופן שוטף כאמור בסעיף קטן א' לעיל, ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו תשלומים כאמור בסעיף קטן א' לעיל.
 
ג. בכפוף לאמור בסעיף קטן א', בחר המעסיק בהחלת סעיף 14 לחוק על תשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו בקופת גמל אישית לפיצויים או בקופת גמל לקצבה ככל שהופרשו בהתאם לסעיף קטן א' לעיל, לרבות בסיום עבודה במקרה של זכאות לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה.
 
ד. בכפוף לאמור בסעיף קטן א', בחר המעסיק לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים כאמור בסעיף קטן א' אך לא בחר בהחלת סעיף 14 לחוק על תשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו לו, במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים ובנוסף ישלם לעובד הזכאי את יתרת חוב הפיצויים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, הן בגין התקופה בה העביר את השלמת פיצויי הפיטורים כאמור (על חשבון פיצויי פיטורים), והן בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו התשלומים להשלמת פיצויי הפיטורים.
 
ה. לא העביר המעסיק תשלומי השלמת פיצויי פיטורים, ישלם המעסיק לעובד את השלמת הפיצויים כאמור בסעיף קטן ב' לעיל, במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים.
 
 
למען הסר ספק בלבד, עובד שלא יהיה זכאי לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה, בשל כך שלא נצבר לטובתו מינימום מזכה בקצבה, יהיה זכאי אף הוא לתשלום כאמור בסעיף זה.
 
 
 
 
כותב המאמר אינו משפטן או עורך דין, מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
 
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.