דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיה חובה לעצמאים, התשע"ה–2015

בסטטוס: הצעת חוק !

מספר פנימי: 568132

הכנסת העשרים

יוזם: חבר הכנסת אלי כהן

פ/1986/20

הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים, התשע"ה–2015

הגדרות

1.

בחוק זה –

"הכנסה חייבת" – סך ההכנסה מעסק או ממשלח יד;

"הכנסה מעבודה" – הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודה, שבשלה חלה חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה לפי כל דין או הסכם;

"הכנסה מעסק או ממשלח יד" – הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודה, לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין; לעניין זה, לא ייחשבו אלה לניכויים מותרים:

(1) ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 20א(א)(1)(ב), 47 ו-47א לפקודה;

(2) ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה;

"חוק קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005

"עצמאי" – מי שהכנסתו היא מעסק או ממשלח יד;

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה

"קצבה" – אחד מאלה:

(1) תשלומים בשל פרישה המשולמים לזכאי להם מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעביד, במשך כל ימי חייו;

(2) תשלומים בשל פרישה מעבודה המשולמים לזכאי להם מדי חודש באופן רציף מקופת גמל לקצבה, לפי תקנון הקופה, במשך כל ימי חייו;

"קופת גמל לקצבה" – כהגדרתה בחוק קופות גמל;

"שיעור ההפקדה" – 10 אחוזים;

"שכר חודשי ממוצע במשק" בשנת מס מסוימת – ממוצע חודשי של השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי ביטוח, לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, ב-12 החודשים הרצופים האחרונים עד ליום האחרון של שנת המס שקדמה לשנה האמורה, שלגביהם פרסם המוסד לביטוח לאומי;

"שכר שנתי ממוצע במשק" בשנת מס מסוימת – שתים עשרה פעמים השכר החודשי הממוצע במשק באותה שנת מס.

"השר" – שר האוצר;

חובת עצמאי לשלם לקופת גמל לקצבה

2.

(א) עצמאי שהכנסתו מעסק וממשלח יד בשנה מסוימת היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, חייב לשלם תשלומים לקופת גמל לקצבה בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) אם ההכנסה עולה על מחצית השכר השנתי הממוצע במשק ופחותה מהשכר השנתי הממוצע במשק – פעמיים שיעור ההפקדה כשהוא מוכפל בחלק ההכנסה העולה על מחצית השכר השנתי הממוצע במשק;

(2) אם ההכנסה עולה על השכר השנתי הממוצע במשק – שיעור ההפקדה כשהוא מוכפל בשכר השנתי הממוצע במשק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עצמאי שיש לו בשנה מסוימת גם הכנסה מעבודה, תובא בחשבון לעניין הכנסתו השנתית כאמור בסעיף קטן (א) הכנסתו מעבודה ויופחת מהסכום שעליו להפקיד לקופת גמל לקצבה לפי סעיף קטן (א) הסכום שיש חובה להפקידו בשל הכנסתו מעבודה לקופת גמל לקצבה, לפי כל דין או הסכם.

(ג) עצמאי שהכנסתו לפי שומה עצמית אחרונה, שהוגשה לא יאוחר מתום 6 חודשים לאחר סיום שנת המס, הייתה גבוהה מההכנסה שבשלה שילם לקופת גמל לקצבה, יוכל לשלם את היתרה תוך 30 יום מיום הגשת השומה העצמית.

סייג לחובת תשלום לקופת גמל לקצבה

3.

הוראות סעיף 2 לא יחולו לגבי עצמאי שהתקיים בו אחד מאלה:

(1) טרם מלאו לו 21 שנים;

(2) הוא הגיע לגיל פרישה מוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004;

(3) הוא הגיע לגיל 55 במועד תחילתו של חוק זה;

(4) הוא מקבל קצבה בסכום שלא יפחת מסכום הקצבה המזערי, כהגדרתו בסעיף 23(ה) לחוק קופות גמל;

(5) טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975, או שטרם מלאו שנתיים מהיום שבו החל לקבל הכנסה מעסק או משלח יד.

אכיפה

4.

עצמאי שלא שילם לקופת גמל לקצבה תשלומים שהוא חייב בהם כאמור בסעיף 2, לא יותר לו, על אף האמור בכל דין, ניכוי של הוצאות בסכום השווה לפעמיים סכום ההפקדה אותו היה חייב להפקיד על פי סעיף 2.

מפקחים

5.

(א) השר ושר הכלכלה, ימנו מבין עובדי משרדיהם, מפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה (להלן – מפקחים).

(ב) לשם מילוי תפקידיהם לפי חוק זה רשאים המפקחים לדרוש מעצמאי או מקופת גמל לקצבה למסור להם מידע הנוגע לביצוע הוראות חוק זה.

ביצוע ותקנות

6.

השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

7.

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005, בסעיף 23(א), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) משיכה בידי עמית שהוא עצמאי שהודיע על סגירת עסקו, בשיעור המתקבל מחלוקת ההפרש החיובי שבין שיעור ההפקדות שהפקיד בפועל לשיעור ההפקדה שהיה חייב בו לפי חוק פנסיה חובה לעצמאים, התשע"ה-2015, בשיעור ההפקדות שהפקיד בפועל, ובלבד שסכום המשיכה לא יעלה על סכום התקרה כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) לפקודת מס הכנסה, או על שליש מהיתרה הצבורה בקופת הגמל, הנמוך מביניהם; לעניין זה, "הודעה על סגירת עסק" – תצהיר מאושר על ידי עורך דין, רואה חשבון או יועץ מס המגובה באישור רשות המיסים, ומעיד כי העוסק המורשה חדל לחלוטין לעסוק בעסקו או במשלח ידו, או שהחברה שהוא בעל שליטה בה חדלה לחלוטין מפעילותה."

תחילה

8.

(א) תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2017).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 4 ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

דברי הסבר

מטרתו של חוק זה היא להביא לכך שלעוסקים העצמאיים תהיה פנסיה לאחר פרישתם מעסקם או ממשלח ידם בהגיעם לגיל פרישה.

בשנת 2008 ניתן צו הרחבה המחייב בביצוע הפקדות לביטוח פנסיוני מקיף בעד כל עובד. בהסדר זה לא נכללת אוכלוסיית העצמאים המהווים כ-12% מכוח העבודה במשק. בהתחשב בשיעור הכיסוי הפנסיוני הנמוך בקרב עצמאים, עולה הצורך לחייב ציבור זה בחיסכון לגיל פרישה. הצורך בהתערבות ובחיוב חיסכון לגיל פרישה בולט נוכח היתרונות שיש לחיסכון זה, הן ברמת הפרט והן ברמת החברה כולה.

הצורך בביטוח פנסיוני אצל העצמאים לא שונה מזה של השכירים. החיסכון הפנסיוני הוא אינטרס של הפרט ושל המדינה וכשכך, המדינה מעודדת תמריצים לחוסכים באמצעות הטבות מס או הבטחת תשואה על כספי החיסכון על מנת לעודד את הפרטים לחסוך לגיל פרישה.

נוכח האמור לעיל, מוצע לחייב עצמאים להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה. חובת ההפקדה תחול על עצמאים שהכנסתם עולה על מחצית השכר הממוצע במשק. חובת ההפקדה לא תחול על הכנסה שמעבר לשכר הממוצע במשק, שכן אין מקום לחייב הפקדה מעבר לשכר זה, כפי שאין חובה להפקדות מעבר לשכר זה לגבי עובדים שכירים.

בשנת 2017 חובת ההפקדה על הכנסה שמעבר למחצית השכר הממוצע במשק ועד לשכר הממוצע במשק תהיה בגובה פעמיים שיעור הפקדה מחלק הכנסתו החודשית העולה על מחצית מהשכר הממוצע במשק, ולגבי הכנסה של השכר הממוצע במשק, תהיה חובת ההפקדה בשיעור של 10% מההכנסה. כאמור, לא תחול חובת הפקדה על חלק ההכנסה העולה על השכר הממוצע במשק. התרשים שלהלן ממחיש את שיעור ההפקדות כפי שיהיה בשנת 2017:

לפי המוצע יוחרגו מתחולת החוק סוגים של עצמאים כמפורט בסעיף 3. בין השאר נקבע שבשנתיים הראשונות לפתיחת העסק לא תחול חובת הפקדה על מנת להקל בתקופה הקשה מבחינה כלכלית של פתיחת העסק.

עוד מוצע כי במקרה שבו סגר העצמאי את העסק ושיעור ההפקדה לקופת גמל עולה על 10%, יתאפשר למשוך חלק מהסכום בקופת הגמל, בדומה לפיצויי פיטורים פטורים ממס הניתנים לשכיר.

כדי להבטיח יישום יעיל ואפשרות לאכיפה של חובת ההפקדה, מוצע שלא יותרו הוצאות בניכוי בסכום השווה לפעמיים סכום ההפקדה, למי שלא שילם לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף 2 להצעת חוק זו.

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג באב התשע"ה – 29.7.15  
חיסכון וסיוע לעצמאים - פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
    
מידע קודם:
 
חיסכון וסיוע לעצמאים - פרק ב' להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
  
חיסכון וסיוע לעצמאים - עדכוני חקיקה - תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016.
 
עצמאי - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לציבור העצמאים בישראל - הפרק המתייחס לעצמאים - מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.