דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פיצויי הלנת פיצויי פיטורים

קו הפרדה אדום

פיצויים לפי חוק הגנת השכר, תשי"ח 1958

 

במסגרת חוק הגנת השכר [1] נקבע כי המועד לתשלום פיצויי פיטורים לעובד, הוא יום סיום יחסי עובד ומעביד. במקרים בהם על יחסי העבודה בין הצדדים חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה, אשר קובע מועד אחר לתשלום, מועד זה יהיה המועד לתשלום הפיצויים. במקרים בהם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום סיום יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום, יהיה המועד לתשלום הפיצויים – יום מילוי התנאי האמור או יום סיום התקופה האמורה, לפי העניין. מקרים חריגים נוספים מפורטים בחוק [2].

במסגרת החוק [3], נקבע המנגנון לחישוב שיעור הפיצוי במקרים של הלנת תשלום פיצויי הפיטורים לעובד: "יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם; פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה כדלקמן:

(1) שולמו פיצויי הפיטורים בתקופה שבין היום הששה עשר לבין היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו;

(2) שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי".

 

לאור האמור לעיל, כאשר פיצויי הפיטורים אינם משולמים לעובד במועד כקבוע בחוק הגנת השכר [4], למעט במקרים חריגים אליהם נתייחס בהמשך, העובד זכאי על פי החוק, לפיצוי כספי נוסף, בשל השיהוי בביצוע תשלום פיצויי הפיטורים בפועל.

ראשית, ברור לכל, כי הזכאות לפיצוי נוסף על פי חוק הגנת השכר, נשענת על הזכאות לפיצויי הפיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים ולא יכולה להתקיים בלעדיה. שנית, לעניין המקרים החריגים, בחוק הגנת השכר [5] החל גם על כספי פיצויי פיטורים, נקבע כי:" בית-דין אזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש, לדעת בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו". כאן למעשה נכנס בית הדין לתמונה כאשר הוא נדרש פעמים רבות להכריע בשאלה האם העובד זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים ובמידה וכן, באיזה שיעור.

להלן שתי דוגמאות לפסיקתו של בית המשפט בבואו להכריע בשאלה זו:

"אשר לטענה, שמגיעים לעותר פיצויי הלנה על עיכוב תשלום פיצויי הפיטורים, ייאמר, כי משנקבע כעובדה ... שהתעוררו חילוקי דעות ממשיים בין העותר למשיבה בשאלה הנדונה, אין למצוא כל טעות משפטית במסקנה, שהעותר אינו זכאי לפיצויים כאלה" [6].

"יש לבחון כל מקרה לגופו, אך המגמה היא לפטור את המפרק מהחובה לשלם פיצויי הלנה. המחוקק פטר בסעיף19(א) לחוק מפרק חברה מחובת תשלומם של פיצויי הלנה, שכן הניח כי ממילא מתקיים במקרה כזה האמור בסעיף 18 לחוק, שלפיו אי-תשלום שכר במועד "בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה" משמש עילה לביטול פיצויי הלנה" [7].

לסיכום, אפשר לומר כי פיצויי הלנת פיצויי פיטורים הינם המשך טבעי לחובה החלה על המעביד לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים, הם נדרשים כסנקציה כנגד מעבידים אשר אינם ממלאים את החובה לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים במועד על פי החוק וכן מהווים פיצוי כספי ממשי בגין השיהוי שחל בתשלומם לעובד ולפיכך תשלומם עולה בקנה אחד עם מהות פיצויי הפיטורים ומטרת תשלומם.

לסיום, זה המקום להפנות לעדכונים בנושא זה מהשנים האחרונות - לדוגמא - תוך כמה זמן חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 ? התייחסות בית הדין הארצי לעבודה מיום 31/03/2020 לעניין המועד החוקי בפועל למסירת טופס 161 לעובד
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.
[1]סע' 20(א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958

[2]סע' 20 לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958

[3]סע' 20(ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958

[4]חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, ס"ח תשי"ח, 86 (להלן: "חוק הגנת השכר")

[5]סע' 18 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958

[6]בג"ץ 513/87, יוסף ראובן נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מא (3) 251 (1987)

[7]ע"א 9555/02 , זידאן זידאן נ' ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ, פ"ד נט (1), 538 (2004)פיצויים בבית הדין לעבודה:
 
  1. מבוא - רקע כללי לזכות לפיצויי פיטורים
  2. פיצויי הלנת פיצויי פיטורים - פיצויים לפי חוק הגנת השכר, תשי"ח 1958
  3. פיצוי בגין הפרת חוזה - פיצויים לפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 , חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970
  4. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין - פיצויים לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988 , פיצויים לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 , פיצויים לפי חוק חיילים משוחררים החזרה לעבודה התש"ט-1949 , פיצויים לפי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006 , פיצויים לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז – 1997 , פיצויים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998 , פיצויים לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957
  5. פיצויים בבית הדין לעבודה - סיכום
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.